Hotărârea nr. 285/2013

Hotãrârea nr. 285 privind modificarea prin act aditional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiesti si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mãdãlina pentru spatiul cu destinatie de cabinet medical situat în Ploiesti, str. Nicolae Iorga nr. 17

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                         ___ /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

j LEG Ă* ; A/A/J

HOTĂRÂREANR. 285                J

privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr.

241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Robert Ionut Viscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria, Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17;

Urmare cererii nr. 12736/26.07.2013 si Actului adițional autentificat nr. 1852/26.07.2013 la Contractul de cesiune autentificat nr. 1372/10.06.2013, încheiat intre Dr. Turiac Alexandra - Maria cu C.M.I. Dr. Turiac Alexandra -Maria si Dr. Tanasescu Alina;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 9 la contractul de comodat (împrumut de folosință) nr. 241212/27.01.2004 în condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 12736/________________


ACT ADIȚIONAL NR. 9 la contractul de comodat (împrumut de folosința) nr. 241212/27.01.2004

In baza Hotărârii nr. ________!____________ a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești a intervenit prezentul act adițional, prin care se modifica prevederile contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004, după cum urmeaza:

1) CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 se modifica începând cu data de 16.08.2013 si va avea următorul conținut:

„I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, in calitate de comodant, pe de o parte,

si

CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL DR. POPESCU SANDRA MAD ALINA cu sediul in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, prin titular Dr. Popescu Sandra Madalina - medic de familie ce se legitimează cu CI seria PH ' ’ ’ eliberata de Politia Ploiești la data de 26.09.2003, cod numeric personal > si

DR TANASESCU ALINA - medic de familie, domiciliata in Ploiești, str. Malu Roșu nr. 124, bl. 11 A, scara A, etaj 3, ap. 14, județul Prahova ce se legitimează cu CI seria PH nr.            i, eliberata de SPCLEP Ploiești, cod numeric personal

........, in calitate comodatare, pe de alta parte.”


 • 2) Prin încheierea prezentului act adițional se' revocă pun adițional nr. 8/10220/04.07.2013 la contractul de comodat (imp nr. 241212/27.01.2004, restul prevederilor acestuia ramanand va

 • 3) Restul clauzelor prevăzute in contractul de comodat (împrumut de folosința) nr. 241212/27.01.2004 raman neschimbate.

 • 4) Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

  COMODANT,

  Municipiul Ploiești Primar

  Iulian Badescu


COMODATAR,

CMI Dr. Turiac Alexandra Maria

CMI Dr. Popescu Sandra Madalina

Dr. Tanasescu Alina

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU Director Executiv,        Sef Serviciu,

Florin Petrache Viorica Patrascu

Vizat pentru Control Financiar Preventiv, Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit:

Daniela Toma

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17      ’                  ’

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17.

In baza acestei hotarari s-a incheiat contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Madalina pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17, cu incepere de la data de 01.01.2004 pana la data de 31.12.2006, contract care ulterior a fost prelungit anual. Transmiterea in folosința gratuita a spațiului in suprafața de 73,97 mp si teren aferent reprezentând cota indiviza in suprafața de 55,48 mp s-a făcut pentru activitatea Cabinete Medicale - medici de familie.

CMI Dr. Turiac Alexandra isi desfasoara activitatea in spațiul situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, spațiul fiind folosit in comun cu CMI Dr. Popescu Sandra Madalina in baza contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 incheiat cu Municipiul Ploiești. Durata contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 a fost prelungita pana la data de 30.09.2013 conform Actului adițional nr. 8/04.07.2013, urmare adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 239/27.06.2013. Totodată, s-au modificat si părțile contractante in sensul ca incepand cu data de 01.09.2013(conform declarației de cesiune nr. 1373/10.06.2013) titularul de contract va fi Dr. Tanasescu Alina.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 12736/26.07.2013 Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Tanasescu Alina au comunicat faptul ca prin actul adițional la contractul de cesiune nr. 1372/10.06.2013 s-a modificat data de la care se va transmite dreptul de proprietate asupra obiectului cesiunii, in sensul ca cesiunea se va face incepand cu data de 16.08.2013, fapt pentru care solicita modificarea prin act adițional a contractului de comodat in sensul ca Dr. Tanasescu Alina va deveni titular al contractului incepand cu data de 16.08.2013.


Având in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) dirfL^geann_2 privind administrația publica locala, republicata, cu modificării^^       tarile

ulterioare, conform carora Consiliul Local administrează domeniul public si privat al orașului si hotărăște cu privire la modalitatea de valorificare a bunurilor din proprietatea Municipiului Ploiești, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI:

Cristian Dumitru,

Robert Ionut Viscan,

Constantin Popa,


Gheorghe Popa,


Minea Constantin GabrielMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Mădălina pentru spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unitatiî administrativ - teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unitatii administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17.

In baza acestei hotarari s-a încheiat contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Maria si Dr. Popescu Sandra Madalina pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17, cu începere de la data de 01.01.2004 pana la data de 31.12.2006, contract care ulterior a fost prelungit anual. Transmiterea in folosința gratuita a spațiului in suprafața de 73,97 mp si teren aferent reprezentând cota indiviza in suprafața de 55,48 mp s-a făcut pentru activitatea Cabinete Medicale - medici de familie.

CMI Dr. Turiac Alexandra isi desfasoara activitatea in spațiul situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, spațiul fiind folosit in comun cu CMI Dr. Popescu Sandra Madalina in baza contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 incheiat cu Municipiul Ploiești. Durata contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004 a fost prelungita pana la data de 30.09.2013 conform Actului adițional nr. 8/04.07.2013, urmare adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 239/27.06.2013. Totodată, s-au modificat si părțile contractante in sensul ca începând cu data de 01.09.2013(conform declarației de cesiune nr. 1373/10.06.2013) titularul de contract va fi Dr. Tanasescu Alina.


Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 12736/26.07.2013 Cabinetele Medicale Individuale Dr. Turiac Alexandra Mari a si'Dr.Tanasescu Alina au comunicat faptul ca prin actul adițional la contractul de cesiune nr. 1372/10.06.2013 s-a modificat data de la care se va transmite dreptul de proprietate asupra obiectului cesiunii, in sensul ca cesiunea se va face incepand cu data de 16.08.2013, fapt pentru care solicita modificarea prin act adițional a contractului de comodat in sensul ca Dr. Tanasescu Alina va deveni titular al contractului incepand cu data de 16.08.2013.

Conform art. 6 lit. 1) din contract este stipulat faptul ca, comodatarul este obligat sa anunțe de indata comodantul spațiului despre schimbarea statutului cabinetului medical, precum si despre incetarea contractului cu Casa de Asigurări de Sanatate.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

FlorihJPetrache

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC

CONTENCIOS,CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, T 1 • A ,1   ' ZI â


Iulia AL


DIRECȚIA ECONOMICA, Nicoleta Craci mio iuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI      \

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

' j.

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind m, o fOc 4 uCl-U Je Q/QU^cM/'~

K 47 C^5. qwecl^cile.          4)/

_________ _ > W, d~4f. Kl


Țj, J etj u                 Uo

:.oX. CUâ4<^ -               ~PREȘEDINTE,Data:    2. 7.

012736

2SIUL 2013


b>r<    a-Uaa3 ai cl.  A O-X cxa-^      x J C- cÂJ<

'■țxĂ_A^.                               a—a- \ <^j-

L_z—                     f'——«.. c^—<=_


^>/X ,


/Vaa-


cLj2^s2- C&-3- )Lq

/OG-


!

c.            q5^- JLs 'O—

i

vV\z...              o_

O-®          1C^ Os^A-aJ.

A'T’cfc*'-.   f'''"'—s»-O^A^y<L£xz*>Sl^-   ^X^-yxA

>   <L9'-'JbXc:a-j^^^        cJlx..   <5^3—jdJL©^

SCx^^<xMx ca—«.  [C^AA/^ca \>Oa


/■xA.  <7^LovS(</•—         —2-^Solicit autentificarea prezentului înscris:


ACT ADIȚIONAL


la Contractul de Cesiune autentificat

sub nr. 1372/10,06.2013 de Notarul Public Lupu Maria-Luiza

Subsemnatele Dr. TURIAC ALEXANDRA-MAR IA, medic de familie, cu domiciliul in

Mun. Ploiești, strada Lacul Balea nr.3, bloc 87, scara B, etaj 3, apartament 25, județul

Prahova, CNP


cu „Cabinet Medical Individual Dr. TURIAC

ALEXANDRA", cu sediul in Mun. Ploiești, str. Nicolae Iorga nr.17, județul Prahova, înregistrat la Direcția de Sănătate Publica Prahova, sub nr,0635/08.09.1999 in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, specialitatea - medicina de familie, în calitate de. ee'denta si Dr. TANASESCU ALINA, medic specialist in rhedicina de fajnifley cu domiciliul in Municipiul Ploiești, strada Malu Roșu nr.124, bloc 11A','scara A, etaj 3, apartament 14, județul Prahova,

'CNP -                 , Membra- -a --Colegiului-Medicilor. București,. conform. Certificatului. de

Membru nr.B09-670/l din 16.07.2009 - in calitate de cesionara in Contractul de cesiune autentificat sub nr.1372/10.06.2013 -de Notarul Public Lupu Maria-Luiza - am hotărât încheierea prezentului act adițional. —-----------------------------------------------—-----------

începând cu data de 16.08.2013, se va transmite dreptul de proprietate asupra obiectului cesiunii.-----—-----------------------—-------------------------------------------------

Prezentul act adițional face parte integranta din Contractul de Cesiune amintit.-------

Restul prevederilor Contractului de cesiune rămân neschimbate.-----------------------

i

Actul a fost tehnoredactat si autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociați Lupu Marian si Lupu Maria-Luiza, in patru exemplare, din care trei s-au înmânat pârtilor astăzi, data autentificării.----------------------------------------------------------------------------------

CEDENTA,

Dr. TURIAC ALEXANDRA-MARIA

CESIONARA, Dr, TANASESCU
CONTRACT DE CESIUNE


între :


Dr. TURIAC ALEXANDRA-MARIA, medic de familie, cu domici^iS^i^^ Ploiești, strada Lacul Balea nr.3, bloc 87, scara B, etaj 3, apartament 25, județul Prahova, CNP              , cu „Cabinet Medical Individual Dr. TURIAC ALEXANDRA", cu sediul in

Mun. Ploiești, str. Nicolae Iorga nr.17, județul Prahova, înregistrat la Direcția de Sănătate Publica Prahova, sub nr.0635/08.09.1999 in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, specialitatea - medicina de familie, în calitate de cedenta și--------------------------------------

Dr. TANASESCU ALINA, medic specialist in medicina de familie, cu domiciliul in Municipiul Ploiești, strada Malu Roșu nr.124, bloc 11A, scara A, etaj 3, apartament 14, județul Prahova, CNP .                  Membra al Colegiului Medicilor București, conform

Certificatului de Membru nr.B09-670/l din 16.07.2009 - in calitate de cesionara, a intervenit prezentul contract de cesiune.----------------------------------------------------------------------

Obiectul contractului îl reprezintă transmiterea de la cedenta la cesionara a „praxisului de medicina de familie al Cabinetului Medica! Individual Dr. TURIAC

ALEXANDRA", care reunește patrimoniul de afectațiune profesionala, infrastructura cabinetului si clientela reprezentata de pacienți si alți beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, contractul de închiriere sediu. ------------------------------------------7------------------

Prezenta cesiune se face in baza art. 4 alineat a, din Ordinul 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor și metodologiei de preluare a activității unui praxis existent.----------------------------------------------—----------------------------------------------

Prezenta cesiune se face având în vedere pensionarea d-nei Dr. TURIAC ALEXANDRA-MARIA, începând cu data de 01.09.2013, data la care D-na Dr. TANASESCU ALINA, va prelua praxisul, împreuna cu contractele in derulare care fac parte din patrimoniul de afectațiune profesionala, care au ca obiect angajații, clientelele, furnizorii de servicii si utilitati. ------------

Subsemnata Dr. TANASESCU ALINA, am cunoștința de situația cabinetului si înțeleg sa-l dobândesc in aceste condiții.------------------------------------------------------------------

La data de 01.09.2013, se va transmite dreptul de proprietate asupra obiectului prezentei cesiuni. Predarea praxisului conform prevederilor art. 1685 si următoarele din Codul Civil se va face la data de 01.09.2013 si se va concretiza printr-un proces, verbal de predare primire semnat de ambele parti. --------------------------—--------------------—------------------

• Eu, cedenta, garantez cesionara contra evicțiunilor si viciilor. ---------------------------

Valoarea cesiunii este de 4.000 (patrumii) Euro, suma ce se va achita la data semnării procesului verbal de predare primire. ----------------------------------------------------

Subsemnata Dr. TANASESCU ALINA, declar că primesc de la d-na Dr. TURIAC ALEXANDRA-MARIA „praxisului de medicina de familie", descris mai sus, urmând ca transferul dreptului de proprietate si predarea praxisului sa se facă conform art. 1685 si următoarele din Codul Civil, in condițiile de mai sus.---------------------—.....—---------------------------------

Cheltuielile ocazionate cu perfectarea actului privesc pe cesionara. ----------------------

Actul a fost tehnoredactat și autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociați Lupu Marian și Lupu Maria-Luiza, în cinci exemplare, astăzi, data autentificării. —----------------------------

CEDENTA,

Dr. TURIAC ALEXANDRA-MARIA

CESIONARA,

Dr. TANASESCU ALINA
CIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU . 10220/ Qf, Of. cbO

ACT ADIȚIONAL NR. 8

la contractul de comodat (împrumut de folosința) nr. 241212/27.01.2004

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.          /

OG. oțofS

a intervenit prezentul act adițional, prin care se modifica prevederile contractului de comodat nr. 241212/27.01.2004, după cum urmeaza:

1) CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractul de comodat nr. 241212/27.01.2004 se modifica începând cu data de 01.09.2013 si va avea următorul conținut:

.1

. J. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, in calitate de comodant, pe de o parte,

si

CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL DR. POPESCU SANDRA

MADALINA cu sediul in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, prin titular Dr. Popescu Sandra Madalina - medic de familie ce se legitimează cu CI ______ _____ .

eliberata de Politia Ploiești la data de 07.10.2011, cod numeric personal □  

DR. TANASESCU ALINA - medic de familie, domiciliata in Ploiești, str. Malu

Roșu nr. 124, bl. jJIA, scara A, etaj 3, ap. 14, județul Prahova ce se legitimează cu

CI f              Eliberata deyffiQrig/ffila data de &            cod numeric

, n *s->           ZI S/ f)         V A

personaj

in calitate comodatare, pe de alta parte.”

2) CAP-III. DURATA CONTRACTULUI din contractul de comodat nr.

241212/27.01.2004 se modifica si va avea următorul conținut:

"III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Termenul contractului este pana la data de 30.09.2013, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor parti.”


Restul clauzelor prevăzute in contractul de comodat (iniW&m

nr. 241212/27.01.2004 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul cie comodat nr. 241212/27.01.2004 si s-a incheiat in 4 (^<vtru) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMODANT,

Municipiul Ploiești

CMIDr.P

Prim^R^

Iulian zBaâ&cu iL a,           V

M    j

CMI. Dr.

Dr.

COMODATAR,

'opescu Sandra Madalina

fruriac Alexandra Maria

escit<AnnaE GESTIUNE PATRIMONIU Sef Serviciu, Viorica P-atrascu
Vizat pentru Control Financiar Preventiv, Director Executiv,

rNicoleta Craciunoiu ft/

Vizat,

—X“
Or.POPESC’J

SANDRAMAOAUiW Cîi KO PLCfEST! ?l! U* STR. N. I0RGA * V?. NR .17   *./■


CONTRACT DE COMODAT OMPRUMUT DE FOLOSINȚA)

încheiat sstazi

m temeiul art 1560 - 1575 Cod Civil, srt. 126 din Legea nr 215/2001, ari 17 din Legea nr. 213/19SS, Hotărârii Guvernului nr. 866/2002; Hotărârii ConeUîdui Local a! municipiului Ploiești nr 274/31.10.2003.

Cms$ul Local al municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale si Administrarea Patrimoniului, cu sediul in Ploiești B-dul hdepenctente- nr 15, reprezentat prin domnul Orrector ten Marina, denumit sn continuare comocfemt., pe de o parte

ei

CABINETELE MEDICALE INDIVIDUALE

. *'  ;;M. PCfl&eU............................. ......

msdtei de familie, cu wdiul in Ploiești,        f&ccțiAe......./&&&4 ffA . /F , .

.                             . f ., cod fiscal .......   ,   

ce sb tegitîmeazș cp                         eBberat de.fedfe.;^ug.

?ș data de A . fe, gE^.O3 . og , cod numeric personaL..        ....

cu domiciliul in            La«7-Mfex. ^.3,

5h,v^teL<fet./.i/-C.i,3g-A4Ary.5.       r............    .........

detwhtit tn c^e ce urmeaza comodaiar/pe .de alta parte .

ff, , OBIECTUL CONTRACTULUI

Arț 1. - Obiectul contractului iî constituie foteslnte pe perioada determinata a spațiului situai în Pteîesi,. str,

,........ •"...... s ce face pane din domeniu* pubSc ai

muriidpiuid Ploiești, in suprafața- de 23,97- mp., din care suprafața principala â9,.So mp, suprafața dependințe......bh t mp si suprafața

teren aferent ffdȚW mp.

■ Bunul prevăzut ia ari 1 al prezentului contract se acorda de către comodaM romodatarului, in-mod graurii

Art 2, ~ Transmiterea spatiului se face centru activitatea CABINETE MEDICALE- medici de familie           ’     '

Comodateruî se obligă sa păstreze profitul de activitate, declarat sau stabilit de către Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata contractului sau pana la schimbarea acestuia în condițiile legii si în condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Art. a., - Predarea - primirea s-a făcut prin procesul verbal din anexa nr. 1.

HL- DURATA CONTRACTULUI

. Ari 4. - Durata contractului este de 3 (trei) ani, cu începere de te data de o/.QT             pana te data de 3/. ta.. 2.cx^g-      .

M.....QBLtGATllLgCQmODANTULUl

Art, 6. - Comodantul se obiiga:

 • - Să predea spațiul nominalizat la art 1 din prezentul contract pe baza de proces verbal de predare - primire» in termen de 10 (zece) zile de la încheierea contractuliB.

 • - Sa controleze trimestrial modul cum este folosit si întreținut de către como-datar bunul- transmis si sa controleze respectarea profilului stabilit la art. 2 al contractului.

V. OBLIGAȚIILE COMODATARULUl

Alt..6».—Coiwdateruî se obliga:

 • a. sa respecte profilul de activitate stabilit te perfectarea contractului de -către-comodant; comodatarul este obligat sa întrebuințeze bunul potrivit destinației determinata de natura lui si prin acordul pârtilor» sub sancțiunea dea plăti daune— interese;

 • b. sa răspundă de distrugerea totala sau parțiala a bunului transmis, care s-ar datora culpei safe;


 • c. comodatarul îl va înștiința in maxim 24 de ore orice acțiune & unei terțe persoane care ii tulbura folosîrrt3^$

 • d. se obliga ca pe toata durata comodatului sa ■accesoriile acestuia, sa nu le-degradeze sau deterioreze; ■

 • e. . sa conserve bunurile date in folosința.. adica sa se îngrijească de ele ca: un bun proprietar si sa reabiliteze spațiul pe care l-au primit in folosința;

 • f. orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la ari. 6, Iii. q. se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz. avizul scris al Consiliului Local al municipiului Ploiești si pe cheltuiala proprie, tara sa afecteze bugetul local prin eventualele pretenții de recuperare a acestora;

 • g. are obligația, sa permită accesul comodanUrtui in imobilul transmis, ori de cate ori acest lucru este necesar;

 • h. sunt strict interzise închirierea in tot sau in parte, cesiunea, concesionarea, predarea in locație de gestiune si orice forma de asociere si colaborare a spațiului transmis;

 • i. este obligat sa ia toate masurile impuse de normele P.S.I., comodatarul răspunde de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit forte majora sau defect de construcție ori prin comunicarea focului de te o clădire vecina;

 • j. în termen de 90 de zile de la încheierea contractului de comodat, comodatarul este obligat sa depună te Direcția de Sănătate Publica copia contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate;

 • k. sa prezinte comodantului copia contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate;

 • l. sa anunțe de îndată comodantuf spațiului despre schimbarea statutului cabinetului medical, precum si despre încetarea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate;

 • m. sa. încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitatî si sa respecte obligațiile asumate prin aceste contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care comodatarul îl va cauza acestora revine fn exclusivitate comodaterului;

 • n. sa achite impozitele, taxele si alte obligații 5a bugetul local, referitoare la clădiri si terenul aferent acestora, în cazul in care legislația o cere;

 • o. la încetarea contractului comodatarul este obligat sa restituie imobilul cel puțin in aceeași stare in care l-a primit conform celor descrise in ■procesul verbal de. predare — .primire încheiat te'data perfectării contractului;

_ P sa restituie, la încetarea contractului, bunul împrumutat în natura sa -specifica,, în starea in care l-a primit, in baza, unui proces verbal;


o. sa execute la timp si in bune condiții lucrări reparații a imobilului, după cum urmeaza.

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparații si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziiior, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea și vopsirea tamplariei interioare si exterioare, inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice eto-

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta:

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa, inclusiv chituirea- Ion chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor, transformările si amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului, inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice: si a vitrinelor aferente, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si înlocuirea ruiourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de incalzira/centrala:

- înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătura, și a radiatoarelor, fara coloane de alimentare: înlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilator; revopsirea elementilor cfe radiator sa_, ^duetelor aparente, întărirea brățărilor si a consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelar si a arzătoarelor, ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;


 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin |n desfundarea conductelor de alimentare cu irijectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționa? -pompelor de


circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; repararea si înlocuirea parțiala centrala; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsîrea interioara si exterioara a elementelor componente; revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc ; ta boilere si schimbătoare de căldură.

La instefatîîle sanitare:

 • - repararea st înlocuirea robinetelor si bateriilor amestecatoare de apa ia chiuvete, bai etc.; repararea si înlocuirea sîfoanelor aparente de scurgere de la obiecte sanitare; înlocuirea gamituritor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sîfoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta).

 • - repararea sau înlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere, înlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate inclusiv vopsirea lor; repararea sau înlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsîrea pieselor de legătură, revopsîrea conductelor aferente;

 • - consolidarea si înlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si înlocuirea cazanului de baie, de rufe, de bucătărie, si a burlanelor respective, înlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hîdrofoarelor de hidrofor. inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește, hidroforul, vidanjarea haznalelor de tip uscat.

La insta latlite electrice:

» repararea si. revizuirea instalației electrice, repararea si înlocuirea dozelor. întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; înlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice.

ArL CI».. Alte obligații in sarcina ...cpmgd:..^


iluminat


 • -  repararea sau intocuîrea instalațiilor speciale; ornamental, ventilație etc.;

 • -  întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

» repararea, inclusiv resamontarea crematoriilor;

 • - curățirea de frunze» noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, furturi de gheata si alte depuneri a acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.

 • - curățirea si desfundarea: canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea redpientitor de gunoi, curățirea crematoriului si dispozitivelor de ardere, întreținerea si repararea platformei de gunoi.

 • - sa permite accesul in spațiul definiri comodantului, ori de cate ori este nevoie pentru verificarea modului de folosire si de respectare a destinației, precum si in alte cazuri excepționale (reparații, avarii etc.).

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire, comodatarul nu se va Întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu. Acestea sunt si vor ramane in proprietatea comodantului. La încetarea contractului de comodat, comodatarul are obligația sa elibereze spațiul si sa-l restituie către comodant cel puțin in aceeași stare in care l-a primit, pe baza de proces verbal de predare - primire.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Arfc.7 - Comodatul încetează prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in contract;

 • - acordul de voința exprimat in scris al pârtilor contractante;

" P™1 desființarea titlului comodantului asupra Imobilului transmis in folosința; cornodantul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al imobilului: ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, comodatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la comodant si nici atribuirea altui spațiu;

 • - pnn reziliere, tn d@ nerespectere a obligațiilor de către comodater;

 • - încetează de drept, când nevoile urbanistice impun acest lucru.


VIL RĂSPUNDEREA GONTRACTUj

Art. S. - Pentru, nerespectarea obligatiitoT^s te in acest contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parii daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 9 - Pact comîsoriu expres

In caz de neexecutare. contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, tara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila în cazul in care comodatarul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de îndata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

Art 10 - Nici una din partite contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 5 zile de la producerea evenimentului.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

ArtJLl “ Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul parfilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract; excepție fac hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești sau acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

— Orice litigiu aparul intra părțile contractante se rezolva pe cale amiabila. In cazul in care partile nu cad de acord, litigiul va fi soluhonat de instanțele de judecata competente.

K*-|


Art 13 * Prezentul contract se                           cu

dhpozitiite Qodulw Cb;»L                                          ■■'-■■" '

Art. 14— Prezentul contract de comodat s-a inch exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


2(doua)


COMODANT,


COMODATAR,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTIVizat pentru contra/ financiar ~PLOW&Tt    i

/ț/7CaP1NAMT2 UOCAU !.;i*           tyMOHIULUi I.. ț..W#W»


‘ SEP SERVICIU/

V/onca Pââ«șse<j’
V/zat          Juridic,

întocmit,

Camelia Angh&î