Hotărârea nr. 284/2013

Hotãrârea nr. 284 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 117/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de prioritãti, în vederea atribuirii terenurilor în folosintã gratuitã conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personalã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 284 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Pană George, Sîrbu Simion Gheorghe, Neagu Daniel Puiu, Popa Constantin și Cosma Marcian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr, 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Luând în considerare prevederile art.l alin.(3), art.3 alin.(2) și art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 1 și art.4 din Hotărârea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

A

In temeiul art. 36, alin. (2) lit.c și lit.d, alin.(6) lit.a, pct.5, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Art.2 alin(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în sensul prelungirii până Ia data de 31.08.2013 a termenului până la care lista de priorități va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează Secretar, V'A Oana Cristina Iacdb

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Potrivit prevederilor Legii nr.l5/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicat, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

A

In momentul de față, în evidențele instituției sunt înregistrate un număr de aproximativ 1500 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr.l5/2003, iar în Cartierul Tineretului din str. Ghighiului, nr.2, există loturi disponibile care au fost eliberate, întrucât persoanele cărora acestea le-au fost repartizate inițial nu au început construcția locuințelor în termenul prevăzut de lege și loturi nerepartizate întrucât erau afectate de litigii.

Art.l alin.(3) din Legea nr.l5/2003 prevede faptul ca atribuirea terenurilor se face in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotarare a consiliului local iar art. 3 alin.(2) din același act normativ, prevede ca se pot stabili criterii suplimentare de către consiliile locale.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 au fost aprobate criteriile si punctajele aferente acestora necesare întocmirii listei de prioritari in vederea repartizării loturilor potrivit Legii nr. 15/2003 si lista actelor justificative necesare completării dosarelor depuse in baza Legii nr.l5/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

In urma analizării dosarelor depuse, Comisia desemnata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/2013 a constatat existenta unor neconcordante in actele componente ale acestora fapt care a necesitat o serie de analize, situație care a condus la depășirea termenului stabilit pentru promovarea proiectului de hotarare a Consiliului Local de aprobare a listei de priorități in vederea repartizării loturilor de teren disponibile potrivit Legii nr.l5/2003.

•                                      ,                                                                                           -Z '

Ca atare se impune modificarea art2. alin(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală in sensul prelungirii pana la data de 31.08.2013 a termenului in care lista de priorități va fi supusa aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Fata de aspectele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri :


Pană George


Sîrbu Simion GheorgheNeagu Daniel PuiuPopa Constantin

Cosma Marcian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

în conformitate cu prevederile Legii nr.l5/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

In momentul de fata, in evidentele instituției sunt înregistrate un număr de aproximativ 1500 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr.l5/2003, iar in Cartierul Tineretului din str.Ghighiului, nr.2, exista loturi disponibile care au fost eliberate, întrucât persoanele carora acestea le-au fost repartizate inițial nu au Început construcția locuințelor in termenul prevăzut de lege si loturi nerepartizate intrucat erau afectate de litigii.

Art.l alin.(3) din Legea nr.l5/2003 prevede faptul ca atribuirea terenurilor se face in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotarare a consiliului local iar art. 3 alin.(2) din același act normativ, prevede ca se pot stabili criterii suplimentare de către consiliile locale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/2013, au fost desemnați membrii Comisiei care in conformitate cu art. 1 si 4 din Hotararea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.l5/2003 are ca sarcini identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr.l5/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 au fost aprobate criteriile si punctajele aferente acestora necesare întocmirii listei de priorități in vederea repartizării loturilor potrivit Legii nr. 15/2003 si lista actelor justificative necesare completării dosarelor depuse in baza Legii nr. 15/2003, privind-șprij inul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

In urma analizării dosarelor depuse, Comisia desemnata prin. Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/2013 a constatat existenta unor neconcordante in actele componente ale acestora, fapt care a necesitat o serie de analize, situație care a condus la depășirea termenului stabilit pentru promovarea proiectului de hotarare a Consiliului Local de aprobare a listei de priorități in vederea repartizării loturilor de teren disponibile potrivit Legii nr. 15/2003.

Ca atare se impune modificarea art2. alin(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.l 17/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală in sensul prelungirii pana la data de 31.08.2013 a termenului in care lista de priorități va fi supusa aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Direcțpr Executiv.

Florin Petrache

VIZAT

Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Contracte

andru


Director executiv, Iulia Alexandru

Direcția Economica Director execuțiv, Nicoleta Craciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/29.03.2013 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

aemis;