Hotărârea nr. 283/2013

Hotãrârea nr. 283 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aferentã obiectivului de investitii Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri, strada Tunari

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE


HOTĂRÂREA NR.283

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri strada Tunari”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare inclusive racorduri strada Tunari”.

Luând in considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.21

5/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă indicatorii tehnico-economici si documentația, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri strada Tunari”, conform anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Direcția Tehnic-Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.EXPUNERE DE MOTIVE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri strada Tunari ”

Investiția propusa privind extinderea rețelei de canalizare pe strada Tunari are un caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Având in vedere intenția municipalității de modernizare a străzii Tunari, astfel incat sa nu se mai intervină asupra carosabilului, se propune soluția tehnica de extindere a rețelei de canalizare pe strada Tunari, inclusiv de realizare a racordurilor pentru cetateni, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 53 ml, PVC025Omm;

 • -  racorduri menajere - 14 buc.

 • -  guri de scurgere - 4 buc.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala, inclusiv TVA = 353.628 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 300.622 lei

Strada

Lungime rețea canalizare ml

Guri de scurgere buc.

Racorduri menajere buc.

Valoare

C+M/ lei

Valoare investiție lei

Tunari

53

4

14

300.622

353.628

Față de cele arătate, propun aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții “Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri strada Tunari”PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții

“Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri strada Tunari ”

Municipalitatea consideră necesară modernizarea străzii Tunari prin realizarea extinderii rețelei de canalizare, inclusiv a racordurilor pentru cetateni, in scopul eliminării evacuării apelor uzate menajere în puțuri absorbante sau fose septice, inducând astfel contaminarea solului și a pânzei freatice.

Proiectarea s-a elaborat in conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE - 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Investiția propusa privind extinderea rețelei de canalizare pe strada Tunari are un caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Având in vedere intenția municipalității de modernizare a străzii Tunari, astfel incat sa nu se mai intervină asupra carosabilului, se propune soluția tehnica de extindere a rețelei de canalizare pe strada Tunari, inclusiv de realizare a racordurilor pentru cetateni, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 53 ml, PVC025Omm;

 • -  racorduri menajere - 14 buc.

 • -  guri de scurgere - 4 buc.

Prin execuția acestor lucrări se va realiza eliminarea poluării solului și stratului de apă freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice și eliminarea infiltrațiilor. Rețeaua de canalizare proiectata, din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat, cu diametrul Dn250mm, se va amplasa pe domeniul public al Municpiului Ploiești, strada Tunari. Racordurile de canalizare, proiectate din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj ingropat Dnl60, se vor realiza pana la limitele proprietăților consumatorilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

După terminarea lucrărilor de canalizare va fi necesara refacerea carosabilului, astfel incat sa fie evitata colmatarea rețelelor noi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala, inclusiv TVA = 353.628 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 300.622 lei

Strada

Lungime rețea canalizare ml

Guri de scurgere buc.

Racorduri menajere buc.

Valoare

C+M/ lei

Valoare investiție lei

Tunari

53

4

14

300.622

353.628DIRECTOR EXECUTIV MIH AEll IAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

Vizat, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚHȘEPROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Tunari” și a emis:

Sirbu SimionSECRET

Teodorescu Iu Ud


Liviu


c~-EXTINDERE REȚEA CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI STRADA TUNARI

O

Proiect nr.:

44/2013

Faza de proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant de specialitate : S.C.SERVICn DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar;

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
FISA RESPONSABILITĂȚI


DIRECTOR :           - Donald Nicolae CONSTANȚI

DIRECTOR PROIECTARE,

ÎNTREȚINERE DOMENIU

PUBLIC :              - Marius PANAINTE................


SEF SERVICIU :


- Dana SELARU
SEF PROIECT:


- Ing. Doina BANA.SOLUȚII


TEHNICE :BORDEROU

O

PIESE SCRISE

 • 1. Memoriu tehnic general

 • 2. Deviz general

PIESE DESENATE

 • 1. PLAN SITUAȚIE 1 intre strada Roșiori si strada Rares Vodă

 • 2. PLAN SITUAȚIE 2 intre strada Roșiori si strada Dorobanți

 • 3. PLAN SITUAȚIE refacere carosabil

 • 4. PROFIL TRANSVERSAL TIP

11/1

11/2

Dl

D2Servicii de (qpspodârire Urbană Ploiești sn t

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Picîesti, Str.VaferM «r, 32, teI;țJ244-S252S2, tex:0244-510353 cod costat 100046

Proiect nr.44 /2013 - STUDIU DE FEZABILITATE

«EXTINDERE REȚEA CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI - STRADA TUNARI »

MEMORIU TEHNIC

CAP 1. DATE GENERALE

O

 • 1.1. Denumirea obiectivului

 • 1.2. AmpIasament

 • 1.3. TitularuI investiției

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. EIaboratorul studiului

 • 1.6. Faza de proiectare


: « EXTINDERE REȚEA CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI STRADA TUNARI »

: Municipiul Ploiești, jud.Prahova

: Municipiul Ploiești

*. Municipiul Ploiești

: S.C. S.G.U. S.R.L. Ploiești

: STUDIU FEZABILITATE

CAP 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

2.1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Strada Tunari este amplasata in zona central estica a municipiului Ploiești in partea sudica a cartierului Mihai Bravu.

Străzile nemodernizate din acest cartier reprezintă un factor poluant important atat pentru localnici cat si pentru mediu.

Strada ce face obiectul acestui studiu este asfaltata si necesita refacerea sistemului rutier după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala.

In prezent pe strada Tunari exista o conducta de canalizare din beton B400. Pana in prezent nu s-au racordat la canalizare decât o mica parte din clientii ce beneficiază de serviciul public de alimentare cu apa potabila.

Având in vedere intenția primăriei de a asfalta aceasta strada, s-a luat hotaxarea executării de racorduri la canalizare pentru clientii la apa, astfel incat sa nu se mai intervină asupra carosabilului la solicitarea individuala a cetățenilor pe perioada de garanție a străzii, pentru acest tip de lucrări.

2.1.1. Starea tehnica

Strada studiata este de categoria III, strada de legătură care asigura accesul spre străzile colectoare, la locuințele individuale , si pentru servicii curente sau ocazionale .

Străzile de categoria III au imbracamintea asfaltica, sunt delimitate de borduri mari si trotuare si au lățimi carosabile de 6,00 - 7,00 m ,cu doua benzi de circulație ,cate una pe sens.

Servicii de (gospodărire

Urbană Ploiești s.,.l

•>[<• •*» <! Ms*                   C *<>KSl>'

iso aoo-t certificat 49ifi c


IV/

[7


r

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

PtoSesti, Str.Vațeni nr, 32, tsl:0244-525252. fex: 5244-510353 cod costai ioooife”7;

Din cauza intervențiilor la carosabil străzile asfaltate sunt degradate; traficul auto se desfasoara anevoios cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe (gaze de eșapament, praf, zgomot, etc.) si nesiguranța in circulație (pericol sporit de producere a accidentelor) ,in special in perioadele ploioase sau cu ninsoare.

Aceasta strada are imbracamintea imbatranita,fisurata ,cu denivelări ,cu plombe din mixturi asfaltice care in timp s-a degradat.

In urma săpăturilor efectuate pentru extinderea rețelei de canalizare, sistemul rutier nu a fost refăcut , ceea ce a condus la favorizarea infiltrațiilor si la degradarea aproape in totalitate a carosabilului.

Starea de degradare

Din examinarea vizuala s-a constatat existenta unor degradări de forma:

 • •  Fisuri transversale si longitudinale,

 • •  Valuriri

 • •  Gropi

 • •  Exfolieri ale imbracamintii din mixtura asfaltica

 • •  Tasari locale

Cauza principala care a dus la apariția acestor tipuri de degradări este capacitatea portanta redusa a structurii rutiere si neintervenția in timp -prin reparații curente- pe aceste zone.

Trotuarele destinate pentru circulația pietonala au lățimi variabile cuprinse intre 1,00 m si 2,50 m, au imbracamintea din mixtura asfaltica sau beton de ciment si se afla în stare avansata de degradare, prezentând fi suri, crăpături, tasari si zone cu piatra si pamant. Carosabilul este incadrat de borduri mari vechi,degradare, sparte dislocate sau lipsa.


Pe aceste străzi exista, rețele de apa,electrice ,de gaze si telefonie, rețelele de canalizare sunt in curs de realizare.

Capacele căminelor de vizitare si gurile de scurgere sunt la cota actuala a terenului producând disconfort in circulație.

Valorile de trafic pe aceste străzi pun in evidenta existenta unui trafic ușor ,fara transport in comun,circulația desfasurandu-se cu greutate in orele de vârf ale zilei.

Categoria de importanta a lucrării este “C” (construcții de importanta normala, conform HGR 261/94).

Din punct de vedere hidrotehnic lucrările se incadreaza in clasa IV categoria 4, conform STAS 4273.

2.1.2. Valoarea de inventar a construcției

In conformitate cu datele existente la nivelul municipiului Ploiești, pe zona studiata nu s-au efectuat lucrări de investiții.

Starea tehnica a străzilor din cartier ,dupa introducerea rețelei de canalizare, necesita refacerea de urgenta a sistemului rutier a acestora.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești t

C.U.I.27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr, 32, tsl;țț244-525252. fax:0244-510353 cod costai 100046

 • 2.2. Date tehnice ale investiției

2.2.1. Studii de teren

Studiul de fezabilitate s-a făcut pe baza ridicării topografice pusa la dispoziție de beneficiar.


Municipiul Ploiești se incadreaza :

 • > Din punct de vedere seismic, in zona cu accelerația terenului pentru proiectare, componenta

 • > orizontala a mișcării terenului ag = 0.28g si perioada de colt Tc = 1,0 sec.,conform Normativului P100/1-2006 pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor.

Incarcarea din acțiunea vântului este specifica zonei cu presiunea de referința pref = 0,4 kPa ,conform NP-082-2004.

Incarcarea din zapada este specifica zonei cu SOk= 2 kN/mp, Adâncimea maxima de inghet este 0,85 m,conform STAS 6054-77.

 • > Din punct de vedere hidrologic , apele de pe teritoriul fac parte din bazinul hidrografic “ Teleajen “ . Apele subterane sunt prezente la adâncimi de 8,0-10,0 m.

Clima aferenta este o clima temperat- continentala caracterizata prin temperatura medie anuala de + 11° C, temperatura minima absoluta de -33° C si temperatura maxima absoluta de + 43°C.

Cantitatea de precipitații medii multianuale masurata intr-o perioada de zece ani:400-500

mm.

Amplasamentele alese sunt ferite de posibilități de inundare prin creșterea nivelelor apelor de suprafața.

 • >   Din punct de vedere geotehnic- suprafața terenului este plana, aproape orizontala si stabila (neafectata de fenomene fizico-geologice active). Apa subterana poate fi prezenta in teren peste 4 m adâncime. Riscul geotehnic fiind scăzut, ampasamentul poate fi incadrat in categoria geotehnica l(fara riscuri).

 • >   Din punct de vedere al gospodăririi apelor-lucrarile propuse a se realiza nu vor afecta regimul apelor de suprafața sau subterane.

Nu sunt afectate obiective existente sau programate deoarece terenul ocupat are, prin Planul Urbanistic General al Municipiului, aceasta destinație.

 • 2.2.2.Descrierea lucrărilor

 • I. Extindere rețea de canalizare inclusiv racorduri

Obiectul proiectului il constituie executarea de racorduri noi pentru toti clientii la apa de pe strada Tunari si extinderea canalizării principale acolo ude este necesar.

Ținând cont de canalizarea existenta pe strada (material, adâncime) s-a optat pentu executarea a doua tipuri de racorduri de canal, funcție de condițiile tehnice din teren si anume - racord in cămin si racord in chiuneta .

-panta pentru racordurile de canalizare va fi de 1% iar conducta de racord va fi din PVC KG SN8 Del60 x 4.7mm; - la adâncimi mai mari de racordare pentru racorduri se va folosi un cot PVC de 45°. (conform plan ).

- racordurile abonatilor se vor executa pe cat posibil in varianta de racordare in căminul stradal si cat mai puțin in varianta de racordare prin intermediul unui “cămin din zidărie orb”ss.c.Servicii de (gospodărire Urbană Ploiești s.r.u r

C.U.l. 27449967 J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Rateșți, StnVafeni nr, 32, tel:<&44-525252, fex; 0244-515353 cod


(denumit chiuneta) ce se executa pe conducta de canalizare din beton. Se vor folosi obligatoriu piese de trecere speciale ce vor asigura etanșeitatea pereților de cărămidă ai chiunetei la trecerea conductei de canalizare din PVC.

-pentru căminele de racord se vor folosi cămine prefabricate din PVC Dn 400 mm, cu radier din PVC prefabricat, adancimea recomandata de pozare fiind de -1.4m, amplasate in interiorul proprietății la cca lm fata de limita de proprietate.

 • - in cazul in care pe proprietate exista o hazna / fosa vidanjabila la o distanta de limita proprietarii de cca lm, aceasta se poate transforma de beneficiar in cămin de racord prin betonarea pereților si radierului. Daca nu se respecta distanta fata de gard, se vor monta cămine de racord din PVC.

 • - identificarea si stabilirea poziției racordurilor pe teren se va face de către un reprezentant al constructorului, investitorului, ANP, RASP si beneficiar.


-conform Regulamentului de organizare si funcționare al serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Ploiești aprobat prin HCL320/21.12.2007, pentru fiecare imobil se va realiza un singur racord .

-se prevăd racorduri pentru toate proprietatie, conform HCL 58/28.03.2007

Tranșeele vor fi executate cu pereți verticali, latimea săpăturii pentru conducta din PVC 160mm va fi de 0.8m. In funcție de condițiile din teren latimea sântului poate varia. Se va tine cont ca la adâncimi mari sa se folosească blindaje care presupun o lățime de sânt >1.2m.Pentru canalizarea principala se va folosi conducta din PVC 250mm latimea săpăturii fiind de 1.5 m.Extinderea va avea un cami separat ce se va racorda la rețeaua deja existenta.

Pamantul excendentar rezultat in urma săpăturii va fi transportat la un depozit de pamanat stabilit de constructor si ADPP.

Umplerea transeei se realizează cu balast.

Se vor folosi la adâncimi mai mari de 1,20 m sprijiniri de maluri pentru prevenirea alunecării malurilor.

Constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea circulației, podețe provizorii la trecerea peste tranșee si parapete de protecție de-a lungul sântului.

De asemenea pe perioada de execuție se vor prevedea la capetele străzii panouri pentru identificarea lucrării din care sa rezulte: denumirea lucrării, investitorul, constructorul, perioada de execuție si numărul autorizației de execuție.

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc si vor respecta după caz standardele romanești sau Internationale.

După execuția propriu-zisa a conductei, aceasta se va proba (proba de etanșeitate), înainte de începerea lucrărilor se vor verifica toate cotele din proiect, cu situația din teren. In cazul in care se vor constata neconcordante, se va lua legătură cu proiectantul.

Se va executa si refacerea sistemului rutier in suprafat de 702 mp după executarea canalizării si branșamentelor

II. Refacere sistem rutier

Suprafața totala amenajata este de : Stotala = 1017 mp, din care :

Scarosabil

Strotuare


Lungime borduri mari


702 mp ;

315 mp

210 m


Urbană Ploiești s.r.i

tISO OGO i

Certificai 4-^16 C


C.U.i. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, StrtVafep» nr, 32, tef:ț>244-5252S2, tax:0244-510353 cod costai 40004»'

Prin lucrările propuse se reface atat carosabilul cat si trotuarele după extinderea rețelei de canalizare.

Se vor inlocui bordurile vechi cu borduri mari noi.

De asemenea se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv trasarea marcajului longitudinal, semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere existente- Ia cota amenajata.

Trama stradala nu se modifica ,deci nu sunt necesare exproprieri.

Traseul in plan ramane neschimbat.

Linia roșie din profilul longitudinal se corelează cu cotele existente pe străzile cu care se intersectează.

In profil transversal carosabilul va avea pante pentru scurgerea apelor pluviale, tip acoperiș, de 2,5% către rigole.

Soluțiile propuse sunt următoarele:

1.Refacerea sistemului rutier

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor din sistemul rutier propus

  - strat forma -nisip

  - 7 cm

  - fundație balast

  - 25 cm

  - strat baza piatra sparta

  - 15 cm

  - strat de legătură din BAD25

  - 6 cm

  - strat de uzura din BAI6

  - 4 cm

 • - inlocuit borduri mari acolo unde sunt trotuare si montat borduri denivelate sau ingropate acolo unde nu sunt trotuare - pot fi si borduri recuperate- la cererea beneficiarului.

O

2. Lucrări aferente trotuarelor:

 • - executarea terasamentelor

 • - asternerea straturilor propuse:

 • - fundație de balast                              -10 cm

 • - strat de legătură din beton de ciment C8/10      -10 cm

 • - imbracaminte asfaltica BA8                   - 4 cm

 • - aducerea la cota a capacelor si rasufiatorilor - identificate in teren(acolo unde este cazul)

3. Lucrări conexe

In urma realizării lucrărilor de baza sunt necesare a fi efectuate :

- transporturi de:

o pamant excedentar si blocuri spărtură de beton si asfalt - la 10 km o transport balast si nisip la 10 km

Urbana Ploiești s.r.i.

tW/i.           C.UJ.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967 ________________

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel :0244-525252. fax:0244-510333 cod costal 1000463 V4. ......... .....

o transport beton si borduri la 10 km o transport mixturi asfaltice la 10 km

- diverse:

o proba proctor la compactări - fundații o marcaje rutiere

o indicatoare de circulație


Prin proiectul tehnic se va urmări realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal si o sistematizare pe verticala care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil si trotuare .

In zona trecerilor de pietoni si a acceselor auto la proprietățile particulare din zona, bordurile se vor monta astfel incat sa se asigure o diferente de nivel de 2 cm intre suprafața finita a carosabilului si fata superioara a bordurilor.

In zona intersecțiilor cu alte străzi,racordarea carosabilului amenajat se va face prin corelarea cotelor proiectate cu cotele existente pe aceasta strada, astfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor pluviale.

Amenajarea acestor străzi va satisface următoarele cerințe:

 • - Asigurarea condițiilor normale de circulație atat pentru pietoni cat si pentru mijloacele de transport, indiferent de starea vremii.

 • - Eliminarea poluării zonei de noxe

 • - Asigurarea scurgerii apelor spre rigole, evitând băltirile pe partea carosabila

 • - Evitarea inundațiilor datorate precipitațiilor abundente.

 • - Imbunatatirea condițiilor de confort si siguranța ale locuitorilor din zona. Avantajele modernizării sunt:

 • >  Creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic,

 • >  Siguranța traficului

 • >  Confortul traficului

 • > Siguranța pietonilor

 • > Reducerea zgomotelor

 • > Reducerea prafului

Modernizarea străzilor asigură condiții de acces tuturor categoriilor de autovehicule (autoturisme, autoutilitarelor - pompieri, ambulanță, autogunoiere, mașini de intervenții APA NOVA, DISTRIGAZ si ELECTRICA) pe parcursul intregului an , indiferent de condițiile meteorologice.

După finalizarea tuturor lucrărilor se vor realiza ,de cate ori este necesar ,lucrări de întreținere curenta a structurii rutiere conform Normativ 554/2002.Servicii de (qpspodârire Urbana Ploiești sj.l

C.U.l. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Pioiesti, Str.Vateni nr, 32, tsl:t>244-525252. «ax:0244-510353 cod postai 100046

Siguranța circulației

Pentru siguranța circulației in zona, pe timpul execuției lucrărilor, se vor lua masuri de semnalizare corespunzătoare pentru pietoni si pentu autoturisme (delimitarea zonei de lucru, ocolire, viteza redusa 5km/h, etc.) vizibile atat ziua cat si noaptea, conform managementului de trafic elaborat pentru aceasta investiție.

Circulația se va desfasura cu respectarea restricțiilor impuse de Politia Municipiului Ploiești, a semnalizărilor si marcajelor rutiere propuse de proiectant, conform STAS 1848/1-7/2004.

La faza de documentație tehnica si detalii de execuție se vor corela soluțiile si cu documentațiile de urbanism aprobate in zona (daca este cazul).

2.3. Durata de realizare

Durata de realizare a lucrărilor este de 1 luna de la data contractării si se va realiza in următoarele etape:

 • - realizare săpătură sânt pentru montare conducte canalizare si racorduri

 • - montat tuburi

 • - astupat sânt

 • - execuție terasamente

 • - execuție fundații

 • - montat borduri mari

 • - frezat asfalt - unde este cazul

 • - turnat straturi asfaltice

 • - aducere la cota capace cămine, rasuflatori si guri de scurgere .

 • - realizare trotuare


 • - executat marcaje si montat indicatoare rutiere

CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

La baza Întocmirii prezentei documentații au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, piatra sparta, bitum,mixturi asfaltice,etc.) si distantele de transport reale.

De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investirii si lucrări de intervenții.

Valoarea totala a lucrărilor este de 353 628 lei inclusiv TVA

din care 300 622 Iei (C+M), inclusiv TVA

Lucrările de reparații capitale la străzi nu pot fi analizate din punct de vedere alUrbană Ploiești s.r.i.

r


.1.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967 _________ _

pfofegli, Str;Weni nr. 32, tel :ț>244-525252. fax:0244-510353 cod nocH IDOdU»^//      ®

rentabilității economice directe, efectele Îmbunătățirii infrastructurii rutiere regasindu-se in nivelul de confort al particip antilor la trafic - auto si pietonal.

Estimarea cheltuielilor pentru investiția de baza s-a făcut pe structura devizului general.

CAP. 4. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii ,de la bugetul de stat sau alte surse.

CAP.5. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

In faza de execuție constructorul va avea numărul de angajați necesar pentru realizarea investiției in termenul contractat.

 • 2. Număr de locuri create in faza de operare

Urmărirea permanenta a comportării in timp a pârtii carosabile in vederea depistării zonelor unde trebuie sa se intervină operativ, se va face cu personalul existent la nivelul administratorului drumului, nefiind necesara crearea de noi locuri de munca.

CAP.6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. Valoarea totala a lucrărilor = 353 628 lei, inclusiv TVA

( 1 euro - 4.4235 lei) ,

din care (C+M) = 300 622 lei , inclusiv TVA

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Nu este cazul

 • 3. Durata de realizare — 1 luni

4. Capacitati -

Suprafața carosabil                                    = 702 mp

Suprafața trotuare                      .              =315 mp

Lungimi borduri mari                               = 210 m

Lungime rețea canalizare - țeava PVC D250 mm        = 53 m

Lungime racorduri canalizare - țeava PVC Dl60 mm     = 123 m

Cămin racord canalizare                              =14 buc

Guri scurgere propuse                                  = 4 buc

Urbană Ploiești s..i

tC.UJ.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Pkstesti, Str.Vaten) nr. 32, tel:0244-525252. fax: 0244-510353 cod posta) 10004

CAP.7. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiești.


întocmit,

Ing.Doina Bana

'O
Servicii de (qpspodărire Urbană Ploiești

S*’ C.U.l. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Valenl nr. 32, tcl:O244-525252. fax:0244-510353 cod costal 100046

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI BRANȘAMENTE STR.TUNARI

1 euro = 4,4235 iei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Jei

Mii euro

1.

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

1.000

0.226

0.240

1.240

0.280

3.3

Proiectare si inginerie

7.201

1.628

1.728

8.929

2.019

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

2.400

0.543

0.576

2.976

0.673

3.6

Asistenta tehnica

3.601

0.814

0.864

4.465

1.009

TOTAL CAPITOL 3

14.202

3.211

3.408

17.611

3.981

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

240.037

54.264

57.609

297.646

67.287

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

240.037

54.264

57.609

297.646

67.287

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

2.400

0.543

0.576

2.976

0.673

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

1.920

0.434

0.461

2.381

0.538

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

1.200

0.271

0.288

1.488

0.336

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

25.424

5.747

6.102

31.526

7.127

TOTAL CAPITOL 5

30.945

6.996

7.427

38.371

8.674

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:


EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI BRANȘAMENTE STR.TUNAR

1 euro = 4,4235 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare ( inc

lusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

285.184

64.470

68.444

353.628

79.943

Din care C + M

242.437

54.807

58.185

300.622

67.960

01

FORMULAR FI

OBIECTIV                                                                                    PROIECTANT

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI BRANȘAMENTE STR.TUNARI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

|Nr.

ICrt.

1

1

1Nr.cap./subcap.

1 deviz general

1

1

,|Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

1

1

| Valoarea cheltuielilor/obiect |

|             exclusiv TVA           |

Din care C+M              ]

1 1

[          Lei         |

Euro      |

Lei        |

1

Euro      |

1 0

1 1

1 2

1             _ _                    j      -

1                    3                       |

. _ _ _ _ [

4                  1

• -                             I

5                 J

-        ---,—• f

6 1

1 1

I      1.2

1      " ------- ______       r- .  ____.

|Amenajarea terenului

■ 1 ~ 1 •

1

' —1 “

1

1 .

1

_ _ |

1

1 2

1      1.3

|Amenajări pentru protecția mediului si aducerea

I                                                                                 1

1                                                                                                             1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 la statea inițiala

1 1

i

I

1

1 3

1

1 2

1

|Realizarea utilităților necesare obiectivului

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

. 1

1 ■

1

1

1

1 4

1     3.1

|Studii de teren

1 1

| 0.00 |

1

0.00 |

1

1

1

1

1 5

1      3.3

|Proiectare

1 1

| 0.00 |

1

0.00 |

1

1

1

1

1 6

î         4

I Investiția de baza

' 1                                                                                                             1

1                                                                                                             1

1

1

1

1

* 1

1

1

i

| 6.01   EXTINDERE SI BRANȘAMENTE

|         34098.24 |

19182.12 |

84098.24 |

19182.12 |

1

1

1 6.02   REFACERE SISTEM RUTIER 702 MP

|       155938.70 1

35568.34 |

155930.70 |

35568.34"■ |

1 7

1      5.1

|Organizare de șantier

1 1

1 1

1

1

1

, 1

1

1

ITOTAL VALOARE (exclusiv TVA}

1       240036.94 I

54750.45 |

240036.94 |

■ 1

54750.45 |

i

|Taxa

pe valoarea adaugata

|         57608.87 |

13140.11 |

57608.87 |

■ 1

13140.11 |

f

jTOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

[       297645.80 I

67890.56 |

297645.80

1

67890.56 |

Executant


ProiectantANTEMASURATOARE


Deviz 681001 EXTINDERE CANALIZARE SI BRANȘA

MENTE


Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 TSC02D21       100 MC.      7.380

SĂPĂTURĂ CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT ÎMBIB.CU APA DESC.AUT.TER.CAT.

2 IN COND.GOSP.A

002 TSF01A1        MP.         492.000

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M, 0,0 -0,2M INTRE DULA

003 TSA14D1        M.C.         44.100

SAP.HAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU

SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.0,0-2M,T.F.TARE

004 TSE01D1         100 MP.      1.845

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM

IN TEREN F.TARE

005 TSE02D1         100 MP.      1.845

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.F. TARE

006 TSD01D1        M.C.        738.000

1MPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE

007 TSD06A1         100 MC.      7.380

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T

UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM

008 ACE08A1        M.C.         55.350

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

009 TRI1AA01C2     TONA      1180.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

010 TRA01A05P      TONA      1180.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

011 TSE04C1        100 MP.       1.230

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81“180CP IN TEREN CATEG.3 SI 4

012 ACE06A1        M           85.000

SUSȚINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SĂPĂTURĂ : GRELE

013 ACA16B1        M          123.000

MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS.

SAU CENTRIFUG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 250


013 3270808         M          123.000

ȚEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 160X4.0 1 M

014 ACE16A1        M          385.000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT. CONDUCTE

015 ACD04A1 [ 9]BUC.         14.000

CĂMIN RACORD PROPRIETĂȚI DIN PVC RADIER

PREFABRICAT DIN

PVC

H=l,5

M

015 2792944

BUC.

14.000

CĂMIN DE RACORD

DIN

PVC CU

RADIER PREF

DIN PVC, H=l,4

016 TRA01A10

TONA

435.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

017 CA01A1        M.C.          3.150

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

017 2100933         M.C.          3.175

BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

018 DC04B1        M          246.000

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

019 RPAH01A1        M.C.         5.600

SPARGEREA MANUALA FUNDAȚII BETON SIMPLU PRIN INTERIOR CANALE ÎNALT,1,20“1,80 M ACOPERIRE 1-5 M*

020 ACE11H1#       BUC.         1.000

CĂMINE DE VIZIT.CU CAMERA DE LUCRU=2M,

DIN TUBURI DE BETON SIMPLU,CU MUFA,LA CANALE OVO1DALE,D=70

021 CZ0106A1 M.C. 1.200 PREPARARE BETON B 200 , AGREG . GRELE, SORT . GRANUL.C16MM CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL. FRANKI INST.CENTRA


022 RPCT09H1 [ 2]BUC.         15.000

PERFORAREA CU CAROTIERA A TUBURILOR CANALIZARE

023 ACA16B1 [ 4]M            52.000

MONTARE ȚEAVA PVC-KG ETANSARE CU

GARNITURA DE CAUCIUC , D=250 MM

023 3415770         M            52.000

ȚEAVA CANALIZARE PVC-KG SN4 D=250X6.2MM

024 ACA17A1        BUC.         14.000

PIESA LEGĂTURĂ DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA RINA LA INC. 10 K

024 6309769         KG            7.000

CONFECȚII METALICE UZIN (SABOȚI,CERC, BALAST,JUGURI)

025 RPGA35A# [ 1]BUC.         14.000

MONTARE COTURI Al, FONTA, FILET INT, 2 ÎNȘURUBĂRI,LA INST GAZE (ALTELE DECÂT CELE DIN NORMELE PT CONDUCTE),D=3/8"

025 3270118          BUC.         14.000

COT FVC-U 45 GR DN 160 COD KGB160X45

026 RPSB09A# I 1]BUC.

MONTARE PIESA DE LEGĂTURĂ (RAMIF DUBLA)

DIN FONTA PT CANAL ETANȘ CU FRANGH GUDR SI PB D-50MM

026 6715547          BUC.

0PIESA PVC-U BRANSARE CĂMIN DN 250 COD KGFP250

027 ACD01L1        BUC.

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

028 ACD08G1

BUC. 4


GURI DE SCURGERE
ANTEMASURATOARE

Deviz 681002 REFACERE SISTEM RUTIER 7 02MP

Nr. Sirrfool articol     UM CANTITATEA

crt.

001 TSD16B11       M.C.       175.500

STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIER.DE 0,7T

MOT.ARD.INT<10C

002 DA06B2        M.C.         45.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAR CU ASTER MEC NISIP


003 TSD21A1        100 MC.      2.245

COMPACT.UMPL.TER.COEZ.CU COMP.PE PNEURI DE 20T

004 TRA01A10       TONA       614.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

005 DA12B1        M.C.        105.300

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

006 DB01A1        MP.         702.000

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

007 DB02C1        100 MP. 14.040

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT

008 DB12B1        TONA        98.980

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

009 DB16D1        MP.         642.000

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,OCM AȘTERN MANUALA

010   DB16H1        MP.          60.000

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA

011   DZ05A1        TONA         1.700

PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT
012 DZ09C1 [ 1JTONA        98.980

PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALAȚII TELTOMAT

013 2589741         TONA        98.980

BADPC 25

014 DZ14C1 ( 2]TONA        65.980

PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN

CRIBLURA EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALAȚII TELTOMAT

014 2427546         TONA        65.980

BETON ASFALTIC BA16

015 DB21A1        100 MP.      7.020

ÎNCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE

016 DZ19C1        TONA         0,400

PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2_3% BITUM IN INSTALAȚII TELTO

017 TRA01A30       TONA       164.960

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.— 30 KM.

018 TRB01A11       TONA       164.960

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 13 DISTANTA 10M

019 TSC02B1        100 MC.       3.299

SĂPĂTURĂ CU EXCAVAT. PE- PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT. 2

020 TSA02F1        M.C.        32.990

SAP.HAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM,COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE

021 TRI1AA02A1 TONA        65.980

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

022 TSC35G31       100 MC.       4.618

ÎNCARC. AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI CUPA

2,6-3, 9 MC ROCI TARI SI F. TARK25KG/BUC LA D. 11-20M

023 TRA01A05P      TONA       527.840

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

024 DG06A1        M.C.         31,600

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA ÎMBRAC CAROSAB

025 RPCT22A1        MP.         315.000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE BETON *

026 TRI1AA02D1     TONA        53.550

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN TRANSPORT PINA LA 10M RAMPA -VAGON CATEG.l

027 TSC35G31       100 MC.      0.845

ÎNCARC. AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI CUPA

2,6-3, 9 MC ROCI TARI SI F.TARK25KG/BUC LA D. 11-20M

028 TSC03F1        100 MC.      0.210

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

029 TRA01A05P      TONA        93.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

030 TSD16B11       M.C.         31.500

STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIER.DE 0,7T MOT.ARD.INT<10C

031 TRA01A10       TONA        63.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.


032

DB01A1

MP.

315.000

CURĂȚIREA PT APLIC

îmbrac sau tratam

BITUM

A STRATSUPOP.T

DIN BET

CIM SAU PAV

PIATRA BITUMATE MEC

033

DB02C1

100 MP.

6.300

AMORS

SUPRAF STRAT

BAZA SAU

ÎMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX

ASF CU BITUM

TAIAT

034

DB16H1

MP.

315.000

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA


035 DZ15A1 [ 1]TONA         30.240

PREP MORTARULUI ASFALTIC EXECUTAT LA CALD CU BITUMIN INSTALAT! TIP ANG


036 2427510

BA 8

TONA

30.240

037   DB21A1

100 MP.

3.150

ÎNCHID supraf CU

STRATURILE DIRECT

DRESSING GROS

CIRCULATE

LA

038   DZ19C1

TONA

0.171PREP HIȘIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI

GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 2_3% BITUM IN INSTALAȚII TELTO

039 TRA01A10       TONA        50.910

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

040 IZF13C1

[ 1]MP.

315.000

FOLIE PVC SUB

BETON

041   YC01RON

LEI.

DIFERENȚA PREȚ

MATERIALE -

- RON

042   CA01A1

M.C.

31.500

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

042

2100945

M.C.

31.752

BETON DE CIMENT B

150 STAS

3622

043

TRA06A30

TONA

63.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

044 TSA01C1        M.C.         13.125

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE

045 TRI1AA01C1 TONA        26.250

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A- GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

046 TRA01A10P      TONA        26.250

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.-10 KM

047 DE10A1        M          210.000

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDAȚIE DIN BETON 30 X 15 CM

047 2100945         M.C.

9.450


BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

048 TRA02A10       TONA        18.900

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

049 TRA06A10       TONA        18.900

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

050 TRI1AA02C2     TONA        18.900

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE,RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2


Verificat

neactualizat


neactuaiizat


neactuaiizat


neactuafizaL


Neactualizat


Neactuaiizat


neactualizat


neactuaiizat


neactuali.


neactuaiizat


8

neactuaiizat


neactuali.


de str Grădinari


deșir Grădinari


actualizat partiai__


neactuaiizat

FN


neactualizat


Strada RARES VODĂ


neactualizat


nu permite accesul


nu permite accesul


neactuaiizat


// i \ 11 a ? xx


Strada DOROBANȚI


SUPRAFAȚA CAROSABIL

702.00mp

SUPRAFAȚA TROTUARE

315.00mp

LUNGIME BORDURI MARI

210.00ml


Director


IN DONALD NICOLAE I S C. SERVICII DE GOSTODAHIRE URBANA SAL.


VERIFICAT.

VERIFICATOR

/EXPERT

«Tcsewidegowiiieijmniiw

. ■■■ C.U.I. 27449967 J/29/1212/01.10.2012 RO27449967

SEMNAT.


FffMpROFESIONÂL- NUME


SEMNAT.


ELABORATOR


TITLU PROFESIONAL-NUME


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A

SC. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT. DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL


CERINȚASCARA:


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECT NR.

44/2013


SEF PROIECT PROIECTAT


DESENAT


ing. Doina Bana ing. Doina Bana th. Anca Voinea


TITLU PROIECT: EXTINDERE REȚEA CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI STRADA TUNARI


TITLU PLANȘA: PLAN DE SITUAȚIE REFACERE CAROSABIL


FAZA:

S.F.


PLANȘA NR.

D1


PROFIL TRANSVERSAL TIP STRADA TUNARI

Sc. 1:50
bordura de beton (20 x 25 cm) pe fundație de beton (15 x 30 cm)10 cm beton C8/10

10 cm balast


6 cm beton asfaltic deschis 3AD 25

15 cm piatra sparta


25 cm balast


7 cm nisip


Director:


SERVICII DE \\

GOSPODARUL.   I

9NSTANTÎN D0NALD


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT. DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL

NICOLAE I S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L


VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT


’ROFEStONAl-NUME


SEMNAT.


CERINȚA


REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA


S.CSEWICIIDEGOSPODMIIIEUMHMSÎISÂLf“«

t V'/i*   C.U.1.27449967 J/29/1212/01.10.2012 RO27449967

Ploiești, Str Văleni nr32, tel.024^-544212 525252, fax 0244-510353 cod postai


ISO 9001


BENEFICIAR:


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROIECT

NR.

44/2013


ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

ing. Doina Bana

ft/]A

PROIECTAT

ing. Doina Bana

/ (/ V

DESENAT

teh. Anca Voinea

SCARA:

1/50

DATA:

J7.2013


TITLU PROIECT: EXTINDERE REȚEA CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI

STRADA TUNARI


TITLU PLANȘA: PROFIL TRANSVERSAL TIP

REFACERE CAROSABIL STR.TUNARI


FAZA:

S.F.


PLANȘA NR. D2