Hotărârea nr. 282/2013

Hotãrârea nr. 282 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare exterioarã Sala Sporturilor Olimpia

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 282


privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesat! prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia”

Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia”.

Sala Sporturilor Olimpia se afla amplasata in incinta Parcului Tineretului, partea semicentrala de sud-vest a municipiului Ploiești. Accesul la parc si implicit la sala se realizează printr-o intrare principala si trei intrări secundare.

Accesul principal auto si pietonal se realizează din strada Mareșal Alexandru Averescu, iar accesele secundare, pietonale din străzile Eroilor,Titu Maiorescu si Caliman.


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

369.900

2013

1

Suprafața totala = 6.500 mp, din care :

 • - alei pietonale noi - 220mp

 • - alei pietonale existente - 360

mp

-accese si parcari existente - 5.920 mp din care 220 mp reparații)

Fata de cele prezentate Înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia”.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia”

Sala Sporturilor Olimpia se afla amplasata in incinta Parcului Tineretului din municipiul Ploiești.

Zona ce trebuie amenajata, din jurul sălii de sport, este cuprinsa intre strada Mareșal Alexandru Averescu, patinuar, terenurile de tenis, lacul de agrement.

In urma extinderii si modernizării clădirii, amenajarea existenta din jurul sălii a fost degradata ca urmare a amplasării organizării de șantier si a lucrărilor interioare si exterioare aferente construcției.

Pe părțile laterale ale clădirii se vor amenaja doua alei de legătură intre parcarea din fata si aleile din spate. Pentru accesul la rampa destinata persoanelor cu dizabilitati, aflata in spatele sălii, se va amenaja o alee din beton asfaltic pe o lungime de 45 m si lățime 3 m care sa asigure legătură dintre locul de parcare si rampa.

Accesul principal la sala este comun nefiind diferențiat traficul auto de cel pietonal. Accesele auto si aleile pietonale existente sunt asfaltate si degradate, fiind necesara ranforsarea lor cu un strat de beton asfaltic după frezare si reparații locale unde este cazul.

Principalele lucrări propuse a se realiza sunt:

4- Alei pietonale existente S = 360 mp

 • -  Desfăcut asfalt - 4 cm

 • -  Scos borduri mari si montat borduri noi - 80 m

 • -  Scos borduri mici si montat borduri noi - 160 m

 • - Turnat BA8 - 4 cm

4- Alei pietonale propuse       S = 220 mp

 • -  Terasamente - săpătură 25 cm

 • -  Strat fundație din balast - 15 cm

 • -  Strat de baza din beton ciment C8/10 - 10 cm

 • -  îmbrăcăminte asfaltica BA8 - 4 cm

 • -  Montat borduri mari 160 m

4- Carosabil existent ranforsat S = 5 700 mp

 • -  Frezat - 4 cm

 • -  Turnat BA 16 - 4 cm

T Reparații carosabil         S= 220 mp

 • -  Terasamente -săpătură - 36 cm

 • -  Strat fundație balast -15 cm

Strat baza piatra sparta -15 cm

Strat legătură BAD25 - 6 cm îmbrăcăminte asfaltica BAI 6 - 4 cm


4- Marcaje rutiere L =1000 m

4 - Indicatoare de circulație -2 buc.

4 - Guri scurgere noi -2 buc.

4 - Ridicat la cota capace 20 buc.

4 - Ridicat la cota guri scurgere - 20 buc.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt :

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

369.900

2013

1

Suprafața totala = 6.500 mp, din care :

 • - alei pietonale noi - 220mp

 • - alei pietonale existente - 360 mp -accese si parcari existente - 5.920 mp (din care 220 mp reparații)

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELA I AM AN DI

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI DANIEL DOBRE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Sala Sporturilor Olimpia” și a emis:

cy\/ /


PREȘEDINTE,

Sirbu Simio eorgheSECRETAR,

Teodorescu/Iulian Liviu
C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod postai 100046

AMENAJARE EXTERIOARA SALA SPORTURILOR OLIMPIA

O


3

STUDIU FEZABILITATE

PR.NR.45/2013

Proiectant :S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod costal 100046

PR.NR. 45/2013

STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJARE EXTERIOARA SALA SPORTURILOR OLIMPIA

FISA RESPONSABILIIAT


DIRECTOR:

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT:

DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC:

SEF SERVICIU PRODUCȚIE:

SEF COMPARTIMENT PROIECTARE, OFERTARE

SEF PROIECT:COLECTIV ELABORARE: DRUMURI

DOCUMENTAȚIE

ECONOMICA:

-ING.MARIA PRUNDURELC.U.I. 27449967  J29/1212/Q1.10.2010   RO27449967


Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod oostal 100046

PR.NR.45/2013

STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJARE EXTERIOARA

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

BORDEROU

PIESE SCRISE

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. FISA DE RESPONSABILITĂȚI

 • 3. BORDEROU

 • 4. CERTIFICAT DE URBANISM

 • 5. STUDIU DE FEZABILITATE

 • 6. DEVIZ GENERAL

 • 7. DOCUMENTAȚIE ECONOMICA

PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE

 • 3. PROFIL TRANSVERSAL TIP


^^y.c.Servicii de (gospodărire

Urbană Ploiești 5.r.i.
C.U.1.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967 |

Ploiești, Str.Valenl nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod doî

Proiect nr.45/2013 - STUDIU FEZABILITATE

« AMENAJARE EXTERIOARA SALA SPORTURILOR OLIMPIA»

MEMORIU TEHNIC

Capitolul 1. Date generale 1.1 .Denumirea proiectului: Amenajare exterioara Sala Sporturilor « OLIMPIA »

1.2.Amplasamentul:


Județul Prahova, Municipiul Ploiești, strada Mareșal Alexandru Averescu 1.3 .Titularul investiției: Municipiul Ploiești

 • 1.4. Beneficiarul investiției: Municipiul Ploiești

 • 1.5. Elaboratorul studiului: S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL

Capitolul 2.1nformatii generale privind proiectul

2.1.Situatia actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Sala Sporturilor Olimpia se afla amplasata in incinta Parcului Tineretului din Ploiești. Acesta este situat in partea semicentrala de sud-vest a municipiului Ploiești.

Accesul la parc si implicit la sala ,se realizează printr-o intrare principala si trei intrări secundare. Accesul principal auto si pietonal se realizează din strada Mareșal Alexandru Averescu ,iar accesele secundare ,pietonale, din străzile Eroilor,Titu Maiorescu si Caliman.

 • 2.2. Descrierea investiției

2.2. a Concluziile planului de investiții pe termen lung

Planul de investiții pe termen lung al Primăriei Municipiului Ploiești cuprinde reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana a orașului.

2.2. b.Scenariu tehnico-economic

In urma extinderii si modernizării clădirii,amenajarea existenta din jurul sălii a fost degradata ca urmare a amplasării organizării de șantier si a lucrărilor interioare si exterioare aferente construcției.Servicii de (gospodărire

p Cojești


Urbană Ploiești 5.

t

.1.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO274499f

Ploiești, Str.Văleni nr. 32. tel:0244- 525252. fax:0244-510353 cod costal 400046

Pe părțile laterale clădirii se vor amenaja doua alei de legătură intre parcarea din fata si aleile din spate. Pentru accesul la rampa destinata persoanelor cu disabilitati,aflata in spatele sălii , se va amenaja o alee din beton asfaltic pe o lungime de 45,0 m si lățime 3,0 m care sa asigure legătură dintre locul de parcare si rampa.

Accesul principal la sala este comun ,nu este diferențiat traficul auto de cel pietonal.


Accesele auto si aleile pietonale existente sunt asfaltate si degradate,fiind necesara ranforsarea lor cu un strat de beton asfaltic după frezare si reparații locale unde este cazul.

Amenajarea zonelor de acces carosabila locurilor de parcare si a aleilor pietonale se vor realiza cu respectarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate cu ordinul MT nr. 45/1998 si in funcție de categoria de importanta a lucrării , conform HGR 261/94-este <C>).

Se propune amenajarea exterioara a Sălii Sporturilor după extinderea si modernizarea acesteia inclusiv accesul principal la sala ,cu realizarea locurilor de parcare aferente ,conform

Normativului NP065-02 - normativ pentru proiectarea sălilor de sport.


SOLUȚIILE PROIECTATE

 • 1. Alei pietonale existente S= 360 mp

 • -  Desfăcut asfalt 4 cm

 • -  Scos borduri mari si montat borduri noi - 80 m

 • -  Scos borduri mici si montat borduri noi - 160 m

 • - TumatBA8-4cm

 • 2. Alei pietonale propuse S = 220 mp

 • -  Terasamente - săpătură 25 cm

 • -   Strat fundație din balast

 • -  Strat de baza din beton ciment C8/10

 • -  îmbrăcăminte asfaltica BA8

 • -  Montat borduri mari -    160 m

  -15 cm

  -10 cm

  - 4 cmServicii de (gospodărire Urbană Ploieștii, f


.1.27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967 ____

Ploiești, Str.Văleni nr, 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod costal 10004feW

Carosabil existent ranforsat S = 5 700 mp                                             '

Frezat 4 cm

- Turnat BAI 6 - 4 cm

Reparații carosabil          S= 220 mp

- Terasamente -săpătură - 36 cm

- Strat fundație balast

-15 cm

- Strat baza piatra sparta

-15 cm

- Strat legătură BAD25

- 6 cm

- îmbrăcăminte asfaltica BAI 6

- 4 cm

5. — Marcaje rutiere L =1000 m

6. - Indicatoare de circulație         - 2 buc.

7. - Guri scurgere noi


- 2 buc.


 • 8. - Ridicat la cota capace           - 20 buc.

 • 9. - Ridicat la cota guri scurgere - 20 buc.

La faza de proiect tehnic, soluțiile tehnice pot suferi modificări in funcție de starea tehnica a aleilor si a carosabilului ,în perioada de execuție a lucrărilor.

Profilul longitudinal

In profil longitudinal aleile proiectate au pante de 2% -3% spre parcarea existenta.

Accesele si parcările existente isi pastreaza pantele actuale cuprinse intre 0,5-1 %.

Profil transversal tip

In profil transversal aleile proiectate au panta 0% si se realizează conform planului D2-

« Profil transversal tip».

Accesele si parcările existente isi pastreaza pantele actuale cuprinse intre 2 - 2,5 %.Servicii de (gospodărire Urbană Ploiești r

C.U.I.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod costal 100046 Evacuarea apelor pluviale

Apele meteorice de pe accese si parcari se scurg in gurile de scurgere existente care deversează in canalizarea orașului.

SEMNALIZARE SI MARCAJE

Pentru siguranța circulației s-au prevăzut marcaje rutiere si indicatoare de circulație

conform SR 1848.


Circulația se va desfasura cu respectarea restricțiilor impuse de Politia Municipiului Ploiești, a semnalizărilor si marcajelor rutiere propuse de proiectant.

In parcare viteza maxima de circulație este de 5 km/h.

Pe durata execuției lucrărilor se vor instala indicatoare rutiere cu semnificația «drum in lucru» si limitare viteza.

 • 2.2.3. Date tehnice ale investiției

2.2.3. a.Zona si amplasamentul

Sala Sporturilor Olimpia se afla amplasata in incinta Parcului Tineretului din Ploiești.

Zona studiata ce trebuie amenajata - in jurul sălii de sport - este cuprinsa intre strada Mareșal

Alexandru Averescu, patinuar, terenurile de tenis, lac de agrement.

2.2.3.b..Statutul juridic al terenului

Pentru realizarea investiției a fost obtinut Certiciatul de Urbanism nr.668/2l.06.20l3 emis

de D.G.D.U. a Primăriei Ploiești.

Terenul se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public al municipiului Ploiești.

2.2.3.c.Situația ocupărilor definitive de teren

Suprafața totala ce se va amenaja este de 6500 mp,din care :

 • - alei pietonale noi

 • - alei pietonale existente

 • - accese si parcari existente


S - 220,00 mp

S = 360,00 mp

S = 5 920,00 mp ( din care 220mp reparații)


Servicii de (gospodărire Urbană Ploiești s.r.i.

7


ISO 9301

Certificat 49'16 C.


C.U.L 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod Dostal 100045

2.2.3.d.Studii de teren

Proiectarea s-a făcut pe baza planului topografic realizat de S.C.Protelco SRL, respectând configurația actuala a terenului, a temei de proiectare si cu respectarea standardelor in vigoare.

Municipiul Ploiești se incadreaza :

 • > Din punct de vedere seismic, in zona cu accelerația terenului pentru proiectare, componenta orizontala a mișcării terenului ag= 0.28g si perioada Tc= 1,0 sec.,conform Normativului P100/1-2006 pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor.

 • >  Incarcarea din acțiunea vântului este specifica zonei cu presiunea de referința pref= 0,4 kPa .conform NP-082-2004.

 • > Incarcarea din zapada este specifica zonei cu Sot= 2 kN/mp,conform NP-082-2004.

v Adâncimea maxima de inghet este 0,90 m,conform STAS 6054-77.

 • > Din punct de vedere hidrologic , apele de pe teritoriul fac parte din bazinul hidrografic “ Teleajen “ . Apele subterane sunt prezente la adâncimi de 8,0-10,0 m.

Clima aferenta este o clima temperat- continentala caracterizata prin temperatura medie anuala de + 11 0 C, temperatura minima absoluta de -33° C si temperatura maxima absoluta de + 43 °C.

51 Cantitatea de precipitații medii multianuale masurata intr-o perioada de zece ani:

400 - 500 mm

 • > Din punct de vedere geotehnic - exista un strat vegetal cu umpluturi pana la 0,60 cm.

Terenul studiat, nu prezintă la suprafața niciunul din semnele specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecări de teren, eroziuni, prăbușiri, care sa pună in pericol stabilitatea lucrărilor.

Amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica 1 - fara riscuri anormale sau condiții de teren sau de solicitare neobișnuita.

> Din punct de vedere a circulației

Accesul in parcarea principala atat pentru sportivi,oficiali ,mass media ,etc. si pentru spectatori se realizează din strada Mareșal Alexandru Averescu .Aceasta strada are o lățime de 10,00 m se circula in dublu sens , iar autoturismele se pot parca lateral pe stanga si pe dreapta carosabilului, existând cca 50 locuri + 32 locuri in parcarea existentaServicii de (gospodărire

Urbană Ploiești;.

F

.1.27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967 __________________

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel :0244-525252. fax:0244-510353 cod postai 100046

Accesul - intrarea auto se realizează pe aleea carosabila cu o singura banda de cîrbulătie^si cu sens unic ,pe 200,00 m lungime după care sensurile se separa astfel:

-accesul pentru sportivi - pe artera din dreapta - pana la vestiare ,in spatele sălii - IO locuri

-accesul pentru politie,pompieri,șalvari,V.I.P.-uri ,mass media - pe artera principala ce duce la parcarea din fata sălii- 40 locuri + 4 locuri pentru persoanele cu disabilitati

-accesul pentru spectatori - pe artera paralela, de intoarcere, cu sens unic - de 10,50 m lățime ,cu parcari oblice si longitudinale - cca 120 locuri.

Pentru publicul spectator sunt amenajate cca 200 locuri parcare fiind necesare conform NP


065-02 - lloc parcare /30spectatori -(necesar pentru sala cu 3000 locuri = 100 locuri parcare).

Total locuri parcare in incinta parcului = 240 locuri

2.2.3.f.Situatia existenta a utilităților

Pe amplasamentul studiat exista următoarele rețele tehnico-edilitare :

 • •  Rețele de apa si canalizare

 • •  Rețele electrice aeriene si subterane

 • •  Rețele de gaze

 • •  Rețele de energie termica

 • •  Rețele telefonice subterane

Traseul acestora si datele tehnice pentru fiecare categorie in parte sunt obținute de la deținătorii de rețele prin avizele emise .

O

2.2.3.g.Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Avantajele amenajării locurilor de parcare constau din creșterea gradului de funcționalitate pentru traficul staționar ,a siguranței si confortului, etc.

Prin amenajarea spațiului studiat se asigura desfasurarea fluenta si continua a circulației, staționarea ordonata a turismelor ,ceea ce duce la reducerea zgomotelor,prafului, trepidațiilor, noxelor,etc.

2.2.3.h.Durata de realizare

Durata de execuție a lucrărilor este de 1 luni.Servicii de (qospodărire Urbană Ploiești 5.

>

ISO 9004

Certificat 4&î6 C


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967 __

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod costal 100046/

Capitolul 3.Costurile estimative ale investiției

Prezenta documentație a fost întocmită in conformitate cu HG NR.28/09.01.2008, privind aprobarea conținutului -cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice ,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare,precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate tehnic pentru execuția lucrărilor.


La baza întocmirii evaluărilor pe obiecte au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, piatra sparta, bitum,etc.) si distantele de transport de 10 km.

La începerea lucrărilor, se va stabili de către Beneficiar, Consultant si Executant, modalitatea de recuperare si depozitare in zona a materialelor recuperabile provenite din dezafectări. In cazul renunțării totale la aceste materiale se va utiliza o groapa ecologica autorizata, costurile depozitarii fiind suportate de către Antreprenor.

Se anexeaza : -devizul general

Estimarea cheltuielilor pentru investiția de baza pe structura devizului general.

TOTAL          = 298 306 lei (fara TVA)

Capitolul 4.Analiza cost-beneficiu


ANALIZA OPȚIUNILOR


Analiza cost-beneficiu va compara varianta Cu proiect cu varianta fara proiect.

ANALIZA FINANCIARA

Proiecția cheltuielilor se realizează in preturi iulie 2013.

Estimarea cheltuielilor a avut in vedere preturile practicate pe piața pentru următoarele tipuri de activitati specifice :

- Lucrări de întreținere care se executa periodic, in mod planificat, in scopul compensării parțiale a uzurii produse structurii rutiere ;Servicii de (qpspodărire

Urbană Ploiești

i

.1.27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod Dostal 100046

Siguranța rutiera, constând in întreținerea semnalizării verticale si orizontale, tabelelor indicatoare, indicatoare de circulație, stâlpilor, reconditionarea si remontarea acestora


Pentru simplificarea calculelor, costurile unitare (lei/mp/an) ale lucrărilor de întreținere curenta, curățenie, deszapazire si siguranța traficului au fost stabilite ca proporție din costurile unitare pentru realizarea parcării.

Costul anual pe metru patrat al tututror lucrărilor de întreținere curenta se ridica la IO % din costul realizării unui metru patrat de pavaj, iar cel al lucrărilor de curățenie, deszapazire si siguranța traficului la l,5%.

Orizontul de analiza este de 15 ani, timpul intre doua reparații capitale conform normativelor in vigoare.

Timpul intre doua reparații curente prin executarea unui nou covor asfaltic de max 4 cm grosime s-a considerta de 3 ani conform normativelor in vigoare.

Calculul Valorii Nete Actualizata Financiara a investiției este calculata in tabel. Rata de

actualizare financiara a fost considerata de 5 % .

Valoarea Neta Actualizata negativa indica faptul ca sub aspect strict financiar proiectul nu este fezabil, realizarea sa necesitând finanțare fara așteptarea unor beneficii directe .

Aceste beneficii sunt obținute indirect prin satisfacerea unui nivel de confort pentru participând i la traficul rutier din zona studiata .

O

Capitolul S.Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare ale investiției se vor constitui in conformitate cu legislația in vigoare si constau in fonduri proprii,fonduri de la bugetul de stat /local sau fonduri atrase.

Inițiatorul proiectului, Municipiul Ploiești, jud. Prahova este entitatea care va găsi sursele de finanțare necesare derulării proiectului.

Capitolul 6.Estimari privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

Nu este cazul.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s. r

.1.27449967 J29/1212/01.10.2010  RO27449967 ________________

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, teI:0244-525252. fax:0244-510353 cod costal 100046 M,;

Capitolul 7.Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției                   '

7.1.Valoare totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

 • > TOTAL INVESTIȚIE

 • >      Din care C+ M

= 369 900 lei (85 040 euro)

= 314 509 lei (72 306 euro)

(1 euro = 4,3497 LEI)

7.2.Esalonarea investiției

- nu este cazul


Capitolul 8.Avize si acorduri

Avizele si acordurile au fost obținute conform certificatului de urbanism emis de

D.G.D.U. a Primăriei Ploiești.

întocmit,

Ing.Doina Bana/j®£Vc.Servicii de (qpspodârire Urbană PloieștiC.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-S25252. fax:0244-510353 cod costal 100046


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:


AMENAJARE EXTERIOARA SALA SPORTURILOR "OLIMPIA”


1 euro = 4,3497 leiNr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

1.000

0.230

0.240

1.240

0.285

3.3

Proiectare si inginerie

7.534

1.732

1.808

9.342

2.148

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

2.511

0.577

0.603

3.114

0.716

3.6

Asistenta tehnica

3.767

0.866

0.904

4.671

1.074

TOTAL CAPITOL 3

14.812

3.405

3.555

18.367

4.223

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

251.125

57.734

60.270

311.395

71.590

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

251.125

57.734

60.270

311.395

71.590

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

2.511

0.577

0.603

3.114

0.716

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

2.009

0.462

0.482

2.491

0.573

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

1.256

0.289

0.301

1.557

0.358

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

26.594

6.114

6.382

32.976

7.581

TOTAL CAPITOL 5

32.370

7.442

7.769

40.138

9.228


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

AMENAJARE EXTERIOARA SALA SPORTURILOR "OLIMPIA”


1 euro = 4,3497 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

ara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

298.306

68.581

71.594

369.900

85.040

Din care C + M

253.636

58.311

60.873

314.509

72.306DIRECTOR DIRECȚIE PROIECTARE, Marius PAN,
PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SC 1/10 000


Servicii de Qpspodărire


ELABORATOR


TITLU PROFESIONAL - NUME


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


ing.Doina Bana ing.Doina Bana th.Anca Voinea


SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTATE SUNT PROPRIETATE INTÎLECTUALAA

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT. DOCUMENTAȚIA NU POATE El REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L


REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA


BENEFICIAR :SEMNAT.SCARA:

1/10 000


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


TITLU PROIECT AMENAJARE EXTERIOARA SALA SPORTURILOR OLIMPIA


TITLU PLANȘA: pLAN QE |NCADRARE |N ZQNA


PROIECT NR.

45/2013


FAZA:


S.F.


PLANȘA NR.

DOREFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Servicii de Gțpspodârire

Urbană Ploiești sr

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT NR.

45/2013

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME      E

EMNAT.

SCARA:

1/500

TITLU PROIECT:

AMENAJARE EXTERIOARA SALA SPORTURILOR OLIMPIA

FAZA:

S.F.

SEF PROIECT

ing. Doina Bana

PROIECTAT

îng. Doina Bana                /

Lff.

DATA:

^013

TITLU PLANȘA:            „           ,,

PLAN SITUAȚIE

PLANȘA NR.

01

DESENAT

teii. Anca Voinea

w


PROFIL TRANSVERSAL TIP

Sc. 1:50Spațiu

T verde


Spațiu verde-bordura de beton (20 x 25 cm) pe fundație de beton (30 x 15 cm)


4 cm beton asfaltic BA8


10 cm beton de ciment C 8/10

15 cm balastDirector

VERIFICAT.

VERIFICATOR

/EXPERTSOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT. DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


/^^\s.c.Servicii de (qpspodârire

Urbana Ploiești s.r.i.

C.U.I. 274499S7  J29/1212/01.10.2010  RO27449967


BENEFICIAR :


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


130 .900 1 I^W®S                                  ’l


PROIECT NR.

45/2013


ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

ing. Doina Bana

7/

PROIECTAT

ing. Doina Bana

Âi

DESENAT

teh. Anca Voinea

busKUWM»

SCARA:

1/50


DATA:

07.2013


TITLU PLANȘA: PROFIL TRANSVERSAL TIP


FAZA:

S.F.


PLANȘA NR.

D2