Hotărârea nr. 281/2013

Hotãrârea nr. 281 privind aprobarea rectificãrii Planului urbanistic zonal Modificare indicatori urbanistici si reconversie functionalã, str. Sondelor nr. 62 A, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 281


Privind aprobarea Rectificării Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ” str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor si domnilor consilieri George Botez, Adrian Lupu, Razvan Ion Ursu, Paulica Dragusin, Radu Socoleanu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. APRODEM S.A., S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A., Rectificare Plan Urbanistic Zonal-”MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ „ , str. Sondelor nr. 62A, Ploiești;

A

In baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata si actualizata;

A

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Rectificarea Planului Urbanistic Zonal - ”MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ”, str. Sondelor nr. 62A, Ploiești, la solicitarea S.C. APRODEM S.A., S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A. cu condiția respectării avizului nr. 012 din 27.06.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenurile care fac obiectul acestei Rectificări PUZ se afla în intravilan și sunt proprietate particulară a S.C.APRODEM S.A teren în suprafață de 18297 mp în baza Actului de dezmembrare nr.l079/15.03.2011 si Extras de Carte funciara pentru informare nr.l 1389/05.03.2012, teren în suprafață de 6872 mp proprietate a S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL conform Contractului de vânzare cumpărare nr.l 111/27.05.2011 si Extras de Carte funciara pentru informare nr.l 1391/05.03.2012, teren în suprafață de 6560 mp conform Extras de Carte funciara pentru informare nr.l 1388/05.03.2012 proprietate a S.C. BDS GRUP S.A.

ART.2 Prevederile Rectificării Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013ROMÂNIA

^APROBÂș : ȚUMÂR.'?

VA ÂJUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Rectificării Planului Urbanistic Zonal

”MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI RECONVERSIE

FUNCȚIONALĂ”

str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

Beneficiari : S.C. APRODEM S.A.; S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A.

Proiectant: CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL-

arh.Simona Munteanu

Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000, a Legilor 350 / 2001 si 289 / 2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Rectificare Plan Urbanistic Zonal - ” MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ”, str. Sondelor nr. 62A, Ploiești;

Proiectantul a executat Rectificarea Planului Urbanistic Zonal la comanda S.C. APRODEM S.A., S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea 289 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001.

Terenurile care fac obiectul acestei solicitări sunt situate în intravilanul municipiului Ploiești și sunt proprietate particulară ale solicitantelor, în baza S.C. APRODEM S.A pentru teren în suprafață de 18297 mp, în baza Actului de dezmembrare nr. 1079/15.03.2011 și Extras de Carte funciară pentru informare nr.l 1389/05.03.2012, teren în suprafață de 6872 mp proprietate a S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL conform Contractului de vânzare cumpărare nr.l 111/27.05.2011 și Extras de Carte funciară pentru informare nr.l 1391/05.03.2012, teren în suprafață de 6560 mp conform Extras de Carte funciară pentru informare nr.l 1388/05.03.2012 proprietate a S.C. BDE GRUP S.A.

Conform PUZ aprobat prin HCL 485 / 20.12.2012 imobilul are următoarele caracteristici :

U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)


UTRV9;                           X

. /z -suprafață teren studiat = 40000 mp : Lbi/IS/Ccr ; Inex/ISr/Jfptâf -suprafață teren inițiatori pentru modificat reglementai^^, Lbi/IS/Ccr

-suprafață de teren cu nr. cadastral 131943 = 18297 mp APRODEM)

-suprafață de teren cu nr. cadastral 130010 ~ 6872 mp (proprietar SC WOMA ECOSER K CONSTR UCT)

-suprafață de teren cu nr. cadastral 6181/3 — 6560 mp (proprietar SC BDSGRUPSA)

-parcelă construibilă

-folosința actuală a terenului: curți - construcții.

-destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale : zonă de locuit cu regim mediu de înălțime cu subzona locuințelor colective, semicolective și/sau individuale situate în ansambluri preponderent rezidențiale; zonă instituții și servicii profesionale cu subzonă de instituții și servicii cu regim de construire continuu sau discontinuu și clădiri având regim de înălțime maxim P+4-6 niveluri; subzona căi de comunicații rutiere

Reglementări urbanistice :

Pentru zona Lbi:

 • • P.O.T.:35%

 • •  C.U.T. : 2,5

 • • Regim de înălțime: maxim P+2

 • • înălțime maximă : 25,00 m.

Pentru zona IS:

 • • P.O.T.:35%

 • •  C.U.T. : 2,5

 • • Regim de înălțime maxim S+P+4-6. Se admit accente înalte în baza unor PUZ elaborate conform legislației in vigoare. In intersecții se admite un nivel suplimentar, dar nu se va depăși înălțimea maximă de 25,0 m

 • • înălțime maximă : 25,00 m.

Pentru zona CCr:

 • • P.O.T.:50%

 • •  C.U.T.: 2,5

-terenurile au acces la str. Vornicei, Muscel, Padina și str. Sondelor și au posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

-retragerea minimă obligatorie :  15 m din axul străzii prelungire str.

Sondelor

-nr. de parcaje necesare se vor asigura pe parcela proprie

Lbi - subzona locuințelor colective, semicolective și/sau individuale situate în ansambluri preponderent rezidențiale

Utilizări admise : locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2

-                                                 '                                       f                                                         )

niveluri în regim de construire continuu (înșiruite ) sau discontinuu ( cuplat

sau izolat ) ; echipamente publice specifice zonei rezidefifi^^fifî^w"i publice; locuințe în proprietate privată;: construcții af^ent^țfj^'arți tehnico-edilitare; amenajări aferente locuințelor : căi de l^&s jfi^d^bil^fi pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locu^fidJJ^^pdnmi •'             *W’J          4.       x_ X *       x            *     **         V.-'*            7    -4.°* 7f

copii, amenajan ae sport pentru tineret, împrejmuiri,

Utilizări admise cu condiționări : funcțiuni comercfif^f^^fi^vicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 100,00 mp Adc, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai multe autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;pensiuni destinate practicării microturismului cu o capacitate mai mică de trei camere; funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 100,00 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUZ; alte utilizări condiționate conform PUZ

Utilizări interzise: curățătorii chimice; depozitare en-gros sau mic —gros; depozitări de materiale refolosibile; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze; stații de întreținere auto; stații de betoane; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate ; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora;se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică , jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, etc; se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor etc.

IS - zona instituții și servicii profesionale cu subzona de instituții și servicii cu regim de construire continuu sau discontinuu și clădiri având regim de înălțime maxim P+4-6

Utilizări admise : instituții, servicii și echipamente publice; sedii ale unor companii și firme , servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultantă în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc; lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere nepoluante; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc; sport și recreere; parcaje la sol și subsol; spații libere pietonale; spații verzi amenajate; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale

Utilizări admise cu condiționări: clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale: funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea- se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30 % din lungimea străzii incluse în zona mixtă; se permite conversia

locuințelor în alte funcțiuni cu condiția ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din aria construită desfășurată; se interzic restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la dis/fa de 100 m de școli și lăcașuri de cult; pentru orice utilizări de condițiile geotehnice și de zonare seismică


Utilizări interzise: activități productive poluante, cu ris incomode prin traficul generat; creșterea animalelor;: depoz'ifirfj&ffi stații de întreținere auto; curățătorii chimice; depozitări de 'materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane ;depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție poluantă , terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice; orice lucrări de extindere la clădirile existente, fără racordare la rețelele publice de apă și canalizare și fără încăperi sanitare în clădire

Cer - subzona căi de comunicații rutiere

Utilizări admise: căi de comunicație rutieră și construcțiile aferente; spații alveolare carosabile pentru transportul în comun; refugii și treceri de pietoni; rețele tehnico-edilitare; spații verzi amenajate; parcaje publice; lucrări de terasamente

Utilizări admise cu condiționări: garajele publice vor obține avizul de mediu și se vor încadra în noemele admisibile de poluare și de asigurare împotriva riscului de incendiu și explozie; garajele și parcajele publice vor fi plantate și încadrate de gard viu de minim 1,20 m înălțime; lucrările, construcțiile , amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie : sa nu prezinte rescuri în realizare sau exploatare și surse de poluare ( sisteme de transport gaze,țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen )- să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației ( capacitate, fluentă, siguranță)

Utilizări interzise: se interzic orice lucrări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere; se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse și a dotărilor aferente, modernizarea intersecțiilor, realizarea spațiilor de parcare ; se interzic pe terenurile vizibile din circulația publică rutieră :depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate , construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri, etc. In zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări .'construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare , configurație sau exploatare impientează asupra bunei desfășurări , organizări și dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente; panouri independente de reclamă publicitară. Se interzice: cuplarea clădirilor de locuit cu constrcții aferente circulației rutiere; amplasarea în incinta garajelor publice a unor constrcții care prin natura

activităților desfășurate pot produce poluare peste normf^adppisibil6,sksau prezintă risc de incendiu/ explozie.


OBIECTUL acestei Rectificări PUZ este: modificare

reconversie funcțională

în urma analizei documentației elaborate de către CPS-

STRATEGIES SRL- arh.Simona Munteanu, prin Planul Urbanistic'Zonal se propun:

• Rectificarea Planului Urbanistic Zonal " Modificare indicatori urbanistici si reconversie funcțională pentru construirea unui ansamblu de locuințe colective S+P+4-6 cu funcțiuni complementare” pentru rectificarea traseului străzilor din incinta studiată în vederea utilizării mai judicioase a terenurilor. De asemenea la consultarea populației societatea SC INTERAGRO SA a solicitat extinderea reglementărilor si pe terenul proprietate acesteia, lucru cu care beneficiarii au fost de acord, astfel înfăptuindu - se si acest lucru.


Pentru imobilele existente cu construcții situate la str. Sondelor : POT maxim — 60 %; CUT max. 2,5; H max =S+P+4-6, H min S+P+l S teren studiu = 43649,19 mp

S teren pentru modificat reglementări 43649,19 mp-3231mp=40418,19 mp

Lbi — zona de locuit cu regim mediu de înălțime, subzona locuințelor colective, semicolective si/sau individuale situate în ansambluri preponderent rezidențiale

Reglementări urbanistice :

 • • P.O.T. : 35 %

 • •  C.U.T. : 2,5

 • • Regim de înălțime maxim S+P+2

 • • înălțime maximă de 25,00 m.


IS — zona instituții si servicii profesionale - subzona de instituții si servicii cu regim de construire continuu sau discontinuu si clădiri având regim de înălțime maxim P+4-6 niveluri

Reglementări urbanistice :

 • • P.O.T: 35%

 • •  C.U.T. : 2,5

 • • Regim de înălțime maxim S+P+4-6 . Se admit accente înalte în baza unor PUZ elaborate conform legislației in vigoare, cu excepția celor trei accente marcate în planșa de Reglementări Urbanistice U3. în intersecta se admite un nivel suplimentar, dar nu se va depăși înălțimea maximă de 25,0 m

z*

 • • înălțime maximă de 25,00 m.

Pentru zona CCr - subzona căi de comunicații rutiere 4/

 • • P.O.T. :50%

 • •  C.U.T. : 2,5Beneficiarul a obținut următoarele avize :                              '

o Comisia Municipalăptr. Transport: - nr.781/24.05.2013

o Biroul Rutier nr.275276/22.05.2013

în ședința din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Urbanism si

5             5                                                                                                                                                                                                   9

Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Rectificare Planul Urbanistic Zonal ' MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ” pentru construire ansamblu locuințe colective S+P+4-6 cu funcțiuni complementare, str. Sondelor nr. 62A, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 037/ din 13.05.2013 al comisiei și avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 12/27.06.2013.

In perioada 19.04 - 03.05.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.


Supunem avizării proiectul Rectificare Plan Urbanistic Zonal MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ, str. Sondelor nr. 62A, Ploiești, întocmit de CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL- arh.Simona Munteanu .EAGUîntocmit,

ing.Mihaela rmencita ConstantinescuVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE


DIRE

lulia A      DRUROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Rectificării Planului Urbaniști

” MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI REC FUNCȚIONALĂ ”

str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

Beneficiari :

S.C. APRODEM S.A.; S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A.

Proiectant:

CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL-arh.Simona Munteanu


Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, s-a solicitat aprobarea proiectului: Rectificare Plan Urbanistic Zonal - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ” str.Sondelor nr. 62A, Ploiești, întocmit de CPS-CITY PLANNING STRATEG1ES SRL- arh.Simona Munteanu.

Proiectantul a executat Rectificarea Planului Urbanistic Zonal la comanda

S.C. APRODEM S.A., S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea 289 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea nr. 485 din 20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Rectificare Plan Urbanistic Zonal — ” MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ” str.Sondelor nr 62A, Ploiești, la solicitarea S.C. APRODEM S.A., S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A.


COMISIA DE UR

George BOTEZ <_

Cristian GANEA Adrian LUPU Razvan URSU C o stei Horghidan


V-f

V

J


Paulica DRAGUSIN Radu SOCOLEANU

Data:

A VIZ

Nr. 12 DIN24.07.2013

LUCRAREA : RECTIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL

” MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA ”

pentru "Construire ansamblu locuințe colective S+P+4-6 cu funcțiuni complementare ”

AMPLASAMENT : str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

INIȚIATORI:     S.C. APRODEM S.A., S.C. WOMA ECOSERV CONSTR

S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A.

ELABORATOR : CPS-CITY PLANNING STRATEGIES S.R.L. PLOIEȘTI -

dr.arh. Simona Elena Munteanu

Documentația tehnică de urbanism este completă.

Prin documentația de urbanism se propun următoarele :

• Rectificarea Planului Urbanistic Zonal ” Modificare indicatori urbanistici și reconversie funcțională pentru construirea unui ansamblu de locuințe colective S+P+4-6 cu funcțiuni complementare ” în sensul modificării traseului străzilor nou propuse din incinta studiată în vederea utilizării mai judicioase a terenurilor.

Pentru imobilele existente cu construcții situate la str. Sondelor : POT maxim = 60 %; CUT max. 2,5; H max =S+P+4-6, H min S+P+l

S teren studiu = 43649,19 mp

S teren pentru modificat reglementări 43649,19 mp—323lmp=40418,19 mp

Lbi — zona de locuit cu regim mediu de înălțime, subzona locuințelor colective, semicolective și/sau individuale situate în ansambluri preponderent rezidențiale

Reglementări urbanistice :

 • > P.O.T. : 35 %

 • > C.U.T. : 2,5

 • > Regim de înălțime maxim S+P+2

 • > înălțime maximă de 25,00 m.

întocmit: îng, Mihaela Carmencila Constantinesai

Aviz A.Ș 2013. P.UZ. - MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA "


■ - ’ ; (

AS’ - zona instituții și servicii profesionale - subzona de instituții și servicii cu regim de construire continuu sau discontinuu și clădiri având regim de

înălțime maxim P+4-6 niveluri


Reglementări urbanistice :

 • > P.O.T. : 35 %

 • > C.U.T. : 2,5

 • > Regim de înălțime maxim S+P+4-6. Se admit accente înalte în baza unor

PUZ elaborate conform legislației in vigoare, cu excepția celor trei accente marcate în planșa de Reglementări Urbanistice U3. In intersecții se admite un nivel suplimentar, dar nu se va depăși înălțimea maximă de 25,0 m

 • > înălțime maximă de 25,00 m.

Pentru zona CCr - subzona căi de comunicații rutiere :

 • > P.O.T. : 50 %

 • > C.U.T. : 2,5

în urma ședinței din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.

în perioada 19.04.2013 — 03.05.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare a Rectificării Planului Urbanistic Zonal.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

A VIZ FA VORABIL

pentru

Rectificarea Planului Urbanistic Zonal

” MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA”

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare RECTIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL „MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA ”
COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI D URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRA

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURA

RAPORT

Șj


Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Rectificare Plan Urbanistic Zonal

” MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ” ,

str. Sondelor nr. 62A, Ploiești■ ,

\UvZ- FAJOliABi'u Cu.

1 "


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T.U. nr.037

13.05.2013

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 037 DIN 13.05.2013

LUCRAREA:


RECTIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL


” MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI Șl RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ” în sensi modificării traseului străzilor nou propuse din incinta studiată în vederea utilizării m; judicioase a terenurilor.

AMPLASAMENT: str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

INIȚIATORI :      S.C. APRODEM S.A., S.C. WOMA ECOSERV CONSTR S.R.L., S.C. BDS GRUP S.A.

ELABORATOR :   CPS-CITY PLANNING STRATEGIES S.R.L. PLOIEȘTI - arh. Simona Elena Munteanu

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise :           memoriu justificativ

 • b)  piese desenate :      5 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Acte de proprietate : Teren SC APRODEM SA are 18297 mp conform Act de dezmembra nr.1079/15.03.2011; teren SC WOMA ECOSEV CONSTRUCT SRL are 6872 mp coi Contractului de vanzare cumpărare nr.1111/27.05.2011; teren SC BDS GRUP are 6560 n cf.Extras de Carte funciara pentru informare nr. 11388/05.03.2012

 • b.  Taxă aviz C.T.A. T. U. : chitanță seria A A nr. 772892/28.05.2013;

Taxă RUR: O.P.nr. 195/28.05.2013

 • c.  Alte documente:

Reglementări stabilite prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 485/20.12.2012:

UTR V 9;

-suprafață teren studiat = 40000 mp : Lbi/IS/Ccr; Inex/ISr/Ppr

-suprafață teren inițiatori pentru modificat reglementări = 31719 mp Lbi/IS/Ccr

-suprafață de teren cu nr. cadastral 131943 = 18297 mp (proprietar SC APRODEM )

-suprafață de teren cu nr. cadastral 130010 = 6872 mp (proprietar SC WOMA ECOSEf CONSTRUCT)

-suprafață de teren cu nr. cadastral 6181/3 = 6560 mp (proprietar SC BDS GRUP SA)

-parcelă construibilă

-folosința actuală a terenului: curți - construcții.

-destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale : zonă de locuit cu regim mediu de înălțime subzona locuințelor colective, semicolective și/sau individuale situate în ansambluri prepondert rezidențiale; zonă instituții și servicii profesionale cu subzonă de instituții și servicii cu regim de constru continuu sau discontinuu și clădiri având regim de înălțime maxim P+4-6 niveluri; subzona căi comunicații rutiere

Reglementări urbanistice:

Pentru zona Lbi:


 • > P.O.T.:35%

 • > C.UT.:2,5

 • > Regim de înălțime: maxim P+2

 • >  înălțime maximă : 25,00 m.

Pentru zona IS:

 • > P.O.T. : 35 %


 • >  C.U.T. : 2,5

 • >  Regim de înălțime : maxim S+P+4-6. Se admit accente înalte în baza unor PUZ elaborate conform legislației în vigoare. în intersecții se admite un nivel suplimentar, dar nu se va depăși înălțimea maximă de 25,0 m

 • >  înălțime maximă : 25,00 m.

Pentru zona CCr:

 • >  P.O.T. : 50%

 • >  C.U.T. : 2,5

-terenurile au acces la str. Vornicei, Padina și str. Sondelor și au posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

-retragerea minimă obligatorie : 15 m din axul străzii prelungire str. Sondelor

-nr. de parcaje necesare se vor asigura pe parcela proprie

Lbi - subzona locuințelor colective, semicolective și/sau individuale situate în ansambluri preponderent rezidențiale

Utilizări admise . locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruite) sau discontinuu ( cuplat sau izolat) ; echipamente publice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice; locuințe în proprietate privată;: construcții aferente echipării tehnico-edilitare; amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

Utilizări admise cu condiționări. funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 100,00 mp Adc, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai multe autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;pensiuni destinate practicării microturismului cu o capacitate mai mică de trei camere; funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 100,00 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUZ; alte utilizări condiționate conform PUZ

Utilizări interzise: curățătorii chimice; depozitare en-gros sau mic -gros; depozitări de materiale refolosibile; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze; stații de întreținere auto; stații de betoane; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate ; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora;se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică , jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, etc; se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor etc.

IS - zona instituții și servicii profesionale cu subzona de instituții și servicii cu regim de construire continuu sau discontinuu și clădiri având regim de înălțime maxim P+4-6

Utilizări admise : instituții, servicii și echipamente publice; sedii ale unor companii și firme , servicii pentru întreprinderi , proiectare, cercetare, expertizare, consultantă în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc; lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere nepoluante; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc; sport și recreere; parcaje la sol și subsol; spații libere pietonale; spații verzi amenajate; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale

Utilizări admise cu condiționări : clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale: funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea- se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30 % din lungimea străzii incluse în zona mixtă; se permite conversia locuințelor în alte funcțiuni cu condiția ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din aria construită desfășurată; se interzice localizarea băuturi alcoolice la distanță mai mică de 100 m de școli și lăcașuri dt seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică

Utilizări interzise: activități productive poluante, cu risc tehnologic creșterea animalelor;: depozitare en-gros; stații de întreținere aut<


genera e; depozitări d


materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane ;depozitarea pentru vânzare a unt cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producti poluantă , terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; lucrări de terasament de natur să afecteze amenajările din spațiile publice și și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări d terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea : colectarea apelor meteorice; orice lucrări de extindere la clădirile existente, fără racordare la rețelei publice de apă și canalizare și fără încăperi sanitare în clădire

Cer - subzona căi de comunicații rutiere

Utilizări admise: căi de comunicație rutieră și construcțiile aferente; spații alveolare carosabile pentr transportul în comun; refugii și treceri de pietoni; rețele tehnico-edilitare; spații verzi amenajate; parcaj publice; lucrări de terasamente

Utilizări admise cu condiționări: garajele publice vor obține avizul de mediu și se vor încadra în normei admisibile de poluare și de asigurare împotriva riscului de incendiu și explozie; garajele și parcajel publice vor fi plantate și încadrate de gard viu de minim 1,20 m înălțime; lucrările, construcțiile amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie : să nu prezinte riscuri i realizare sau exploatare și surse de poluare ( sisteme de transport gaze,țiței, produse petroliere, energi electrică și alte lucrări de același gen )- să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației ( capacitate fluentă, siguranță)

Utilizări interzise: se interzic orice lucrări care afectează buna funcționare și diminuează posibilității ulterioare de modernizare sau extindere; se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervat pentru: lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse și a dotărilor aferente, modernizare intersecțiilor, realizarea spațiilor de parcare ; se interzic pe terenurile vizibile din circulația publică rutier :depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de șantier abandonate, platformesuprafețe deteriorate , construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apele meteorice, depozite de deșeuri, etc. în zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor este interzis autorizarea următoarelor lucrări:construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare configurație sau exploatare impientează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului sa prezintă riscuri de accidente; panouri independente de reclamă publicitară. Se interzice: cuplarea clădirile de locuit cu construcții aferente circulației rutiere; amplasarea în incinta garajelor publice a unor construc care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și. sau prezintă ris de incendiu/ explozie.

în urma analizei documentației elaborată de către CPS-CITY PLANNING STRATEGIES SRL-arh.Simor Elena Munteanu se propun :

• Rectificarea Planului Urbanistic Zonal ” Modificare indicatori urbanistici și reconversi funcțională pentru construirea unui ansamblu de locuințe colective S+P+4-6 cu funcțiui complementare ” pentru rectificarea traseului străzilor din incinta studiată în vedere utilizării mai judicioase a terenurilor.

S teren studiu = 40000 mp

S teren pentru modificat reglementari 40000 mp - 3231 mp = 36769 mp

Lbi - zona de locuit cu regim mediu de înălțime, subzona locuințelor colective, semicolective și/sa individuale situate în ansambluri preponderent rezidențiale

Reglementări urbanistice :

 • > P O T. : 35%

 • >  C.U.T.:2,5

 • > Regim de înălțime maxim S+P+2

 • >  înălțime maximă de 25,00 m.Aviz C.T.A T.U. nr.037

-     13.05.2013


r~î~,K ......,|ih|.       \ .................

/S - zona instituții și servicii profesionale - subzona de instituții șLșțgrvicii cu regim de construit continuu sau discontinuu și clădiri având regim de înălțime maxim^^ț-6 riiyeluri; u' J.


Reglementări urbanistice :                                                    ■   \

P.O.T.:35%

C.U.T. : 2,5                                                              y

Regim de înălțime maxim S+P+4-6 . Se admit accente înalte în baza unor PUZ elaborate confort legislației în vigoare, cu excepția celor trei accente marcate în planșa de Reglementari Urbanistic U3. în intersecții se admite un nivel suplimentar, dar nu se va depăși înălțimea maximă de 25,0 n înălțime maximă de 25,00 m.

Pentru zona CCr- subzona căi de comunicații rutiere :

 • >  P.O.T. : 50 %

 • >  C.U.T.: 2,5

în urma analizei, în ședința din data de 13.05.2013, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

Pentru

Plan Urbanistic Zonal

RECTIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL

” MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI Șl RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ”

Cu următoarea condiție :

- în vederea promovării proiectului de hotărâre se va completa documentația cu avizele de la Poliț Municipiului Ploiești - Biroul Rutier și de la Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației ț baza unui studiu de circulație

Având :


„6” -voturi „pentru"

 • - voturi „împotrivă"

 • - abțineri

„2"     - absențe


OBS. Dr. arhitect Simona Elena Munteanu, membră a acestei comisii, nu a votat, fiind proiectantul acestui PIe Urbanistic Zonal

Menționăm faptul ca proiectantul și beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor și veridicitate înscrisurilor cuprinse în documentația prezentată pentru avizare.
G.D.U.,


Secretariat C.T.U.A.T.,   / ' /

ing. Mihaela Carmencita QON&TANTINESC