Hotărârea nr. 280/2013

Hotãrârea nr. 280 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrãrilor de interventie pentru obiectivul de investitii Alimentare cu energie electrica locuinte Primaria Municipiului Ploiesti – Cartier Colonia Teleajen

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T A R A R E A NR. 280 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu energie electrica locuințe Primăria Municipiului Ploiești -Cartier Colonia Teleajen

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune realizarea obiectivului de investiții Alimentare cu energie electrica locuințe Primăria Municipiului Ploiești — Cartier Colonia Teleajen',

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aproba documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Alimentare cu energie electrica locuințe Primăria Municipiului Ploiești - Cartier Colonia Teleajen, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art, 2. Direcția Tehnic-Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul - Alimentare cu energie electrica locuințe Primăria Municipiului Ploiești - Cartier Colonia Teleajen”

Locuințele situate in Colonia Teleajen, in număr de 13 spatii de locuit, fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești.

Imobilele sunt alimentate cu energie electrica din instalațiile S.C. UZTEL S.A. Ploiești.

Prin adresa nr.5766/28.03.2013 am fost somați de către S.C. UZTEL S.A. sa racordam locuințele Municipiului Ploiești la rețeaua electrica existenta in zona, conform H.G. 90/2008.

Prin fisele de soluție S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A., Sucursala Ploiești a impus montarea contoarelor de măsură a energiei electrice la limita de proprietate.

Pentru alimentarea locuințelor este necesara execuția instalației electrice de la contoar la locuința, montarea tabloului general la fiecare spațiu de locuit si inlocuirea instalației din interiorul acestor spatii.

Pentru rezolvarea acestei situării este propusa soluția de modernizare a instalației electrice interioare.

Valoarea investiției

Conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție intocmite de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. valoarea estimata a lucrărilor este de 59.900 lei, fara TVA.

Finanțarea investiției

Fonduri alocate in bugetul local al Municipiul Ploiești: 59.900 lei fara TVA

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind executarea obiectivului de investiții “Alimentare cu energie electrica locuințe Primăria Municipiului Ploiești - Cartier Colonia Teleajen”.


Primar, ian BadescuMUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție” Alimentare cu energie electrica locuințe Primăria Municipiului Ploiești - Cartier Colonia Teleajen”

Locuințele situate in Colonia Teleajen, in număr de 13 spatii de locuit, fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești.

Imobilele sunt alimentate cu energie electrica din instalațiile S.C. UZTEL S.A. Ploiești, societate ce se afla sub Administrare judiciara, iar furizarea energiei electrice din rețeaua acestei societăți urmeaza a fi sistata.

Având in vedere Preavizul pentru întreruperea furnizării energiei electrice, formulat prin adresa nr. 5766/28.03.2013, de către S.C. UZTEL S.A. Ploiești, Minuta încheiata in data de 23.04.2013 in vederea clarificării situației alimentarii cu energie electrica la locurile de consum din Colonia Teleajen si adresa Direcției Tehnic-Investitii nr. 515/24.04.2013, am initiat demersurile pentru racordarea utilizatorilor existenti la rețeaua electrica aflata in zona.

Pentru rezolvarea acestei situații municipalitatea a solicitat SDEE Electrica Distribuție - Ploiești, avizele tehnice de racordare la rețeaua de distribuție a energici electrice pentru locuințele aflate in patrimoniul Municipiului Ploiești.

Soluția data de către SDEE Ploiești pentru bransametul electric este cu contoarele de măsură a consumului la limita de proprietate.

Pentru racordarea locuințelor la aceste contoare, este necesara realizarea unei instalații electrice interioare, de la contor la locuința, montarea unui tablou electric si inlocuirea instalației electri din clădire.

Soluția de modernizare a instalației electrice interioare presupune realizarea următoarelor lucrări:

 • -  inlocuirea conductoarelor electrice in tuburile existente sau in tuburi de protecție noi,

 • -  inlocuirea prizelor si intrerupatoarelor electrice,

 • -  montarea conductorului de protecție la electrocutare,

 • -  inlocuirea tabloului de distribuție cu tablou electric prevăzut cu siguranțe automate, calibrate pentru fiecare circuit in parte,

 • -  racordarea tabloului de distribuție la priza de pamant exterioara,

Realizarea obiectivului se poate face prin incheierea unei contract de lucrări cu

una dintre societățile autorizate A.N.R.E. București.

v'- A

Valoarea investiției

ț» \TlSfc M

Conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție valoarea estimata a lucrărilor este de 59.900 lei, fara TVA.

Finanțarea investiției

Fonduri alocate in bugetul local al Municipiul Ploiești: 59.900 lei fara TVA Municipiul Ploiești: 59.900 lei fara TVA.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind executarea obiectivului de investiții “Alimentare cu energie electrica locuințe Primăria Municipiului Ploiești - Cartier Colonia Teleajen”.

Director Executiv

Mihael^Iamandi Sef serviciu

Mariana Sfochita

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios

Achiziții Publice, Contracte

Director,

lulia Alexandru

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINȚE ALE MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIN COLONIA TELEAJEN

Proiect nr.:

43/2013

Faza de proiectare :

D.A.L.I

Proiectant de specialitate : S.C.SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar;

MUNICIPIUL PLOIEȘTIFISA RESPONSABILITĂȚI


DIRECTOR :


DIRECTOR PROIECTARE, ÎNTREȚINERE DOMENIU PUBLIC :- Marius PANAINTE


SEF SERVICIU :

- Dana SELARU

SEF PROIECT:

- Gabriel BRAILA.

COLECTIV ELABORARE

SOLUȚII TEHNICE :

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA :


Proiect nr. 43 /2013 - D.A.L.I

« ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINȚE ALE MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIN COLONIA TELEAJEN »


BORDEROU

1 .Memoriu tehnic general

2.Deviz general


Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești

C.U.I. 27440997 ^29/1212/01,10.20-10

PLOIEȘTI, Sir. VfiSeni nr32. tei: 0244-544242, 625252, fax: 0244-510353 Cod costai 100046Proiect nr.44 /2013 - D.A.L.I

« ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINȚE ALE MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIN COLONIA TELEAJEN»

MEMORIU TEHNIC

CAPI. DATE GENERALE

1.1,Denumirea obiectivului

« ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINȚE ALE MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIN COLONIA TELEAJEN »

1.2 .Amplasament

13.Titularul investiției

1.4 .Beneficiarul investiției

1.5.Elaboratorul studiului

: Municipiul Ploiești, Colonia Teleajen, jud.Prahova

: Municipiul Ploiești

: Municipiul Ploiești

: S.C.SERVICn DE GOSPODĂRIRE URBANA Ploiești SRL

CAP 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 2.1.Situația existenta a obiectivului de investiții

Clădirile ce formează „ Colonia Teleajen „amplasate in partea de est a municipiului Ploiești, str. Mihai riravu nr. 241 au fost alimentate cu energie electrica din rețeaua interna a UZTEL Ploiești (inițial aceste locuințe au fost locuințe de serviciu pentru salariatii întreprinderii).

In fisele de soluție emise de SC Electrica SA contoarele de măsură a energiei electrice vor fi amplasate la limita de proprietate. Pentru racordarea locuințelor la aceste contoare este necesara o coloana electrica externa, rezistenta la intemperii, razele soarelui, lovituri mecanice, atingeri sau electrocutări accidentale. Cablul pentru coaloana electrica aeriana necesita un stâlp de susținere care poate fi din metal sau beton cu o inaltime de la sol de minim 6 m. In cazul execuției unui stâlp metalic este obligatorie legarea acestuia la o priza de p amant.

Priza de pamant este strict necesara si la clădire pentru legătură de protecție din tabloul electric de distribuție al acesteia.

 • 2.1.1. Starea tehnica

Instalația electrica din interiorul clădirilor este foarte veche, carpita si plina de improvizații făcute de chiriași, nu au al treilea conductor (conductorul de protecție la electrocutare). Aceste probleme pot conduce la


I Qpspodarire Urbană PloieștiPLOIEȘTI, Slr» Văîân! nr 32. tei: 0244-544212, 525252,. fax: 0244-510353 eod poate»! 100046intreruperi, electrocutări sau chiar incendii cu consecințe dezastroase avand in vedere faptul ca mansardele si acoperișurile sunt din lemn iar clădirile sunt foarte aproape una de cealalta. Aceste aspecte conduc la necesitatea modernizării instalației electrice interioare prin :

 • -  înlocuirea conductoarelor electrice in tuburile existente sau in tuburi de protecție noi;

 • -  înlocuirea prizelor si intrerupatoarelor electrice ;

 • -  Montarea conductorului de protecție la electrocutare;

 • -  înlocuirea tabloului de distribuție cu tablou elctric prevăzut cu siguranțe automate, calibrate pentru fiecare circuit in parte ;

 • -  Racordarea tabloului de distribuție la priza de pamant exterioara.
Servicii de

Gospodărire

Urbana Ploiești


PLOiESTL Str. Vâlonî nr32, toi: 0244-544212,


C.UJ. 27449967 J2S/1212701.10.2010

525252^ fax: 0244-510363 cod poctol 100046


Tn urma observațiilor făcute la fata locului anexam o lista a lucrărilor necesare pentru chiriași:


Nr. ctr.

Capitol de lucrări

Costache

George

Vasilescu Petre

Feraru Ion

Georgesu Miron

Duta

Georgeta

Filipoiu Sorin

Cristache Niculina

Cozarog Marfa

Tagirta

Madalina

Streche Mariana

Ardeleanu Lucian

Ardeleanu Mihaela

Faur Doina

1

Scoatere de sub tensiune

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

2

Racordare a circuitelor electrice

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

2 buc.

3

Cablu pentru energia electrica, coloana

25 m

25m

25m

31m

37m

31m

32m

32m

38m

39m

43 m

28m

41m

4

înlocuit tablou electric interior

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

5

înlocuire conductor Cu, FY2,5 mm

245m

268m

230m

235m

244m

228m

275m

288m

285m

295m

325m

280m

/fa Tif

(

r      Ir

-240m7=

__
Servicii de

Gospodărire

> Urbană PloieștiC.U.L 27449967 212/01 *10-2010

PLOisSTi/str Văleni nr 327toi; 0244^544212. S26262. fax: 0244-510363 COtf pa&lsl 100046

6

înlocuire priza 220V ingropata

7 buci

i

1

!

6 buc.

8buc.

7buc.

8buc.

7buc.

7buc.

8buc.

8buc.

lObuc.

7buc.

6buc.

6buc.

7

înlocuire intrerupato r 220V ingropat

5 buc.

4 buc.

6buc.

5buc.

6buc.

5buc.

5buc.

6buc.

6buc.

7buc.

5buc.

6buc.

5buc.

8

Stâlp pentru instalații electrice metal sau beton

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

9

Tub izolant IP-PVC montat ingropat

14m

17m

Hm

17m

14m

28m

15m

16m

19m

22m

38m

16m

34m

10

Priza din banda de otel lat pentru PP

15m

15m

14m

14m

15m

16m

15m

14m

14m

16m

13m

14m

14m

11

Cutie cu eclisa PP

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

12

Electrod din țeava 0LZN2 1/2

12m

1

1

1

1

1

12m

12m

12m

12m

12m

12m

12m

12m

12m

12m

12m

rSI

Wr al

_

^4
Servicii de

Qpspodarire

Urbana Ploiești


vii’ionr'nr 327   0244-544212, 525252. fex: 0244-510363 cod pontai

C.U.L 27449967

J29/1212/O1.10.2010

13

Verificare priza pamant

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

14

Capete terminale cabluri

2buc.

2buc

2buc

2buc

2buc

2buc

2buc

2buc

2buc

2buc

2buc

2buc

2buc

15

încercarea cablurilor de energie electrica

7buc.

8buc.

7buc.

8buc.

9buc.

8buc.

7buc.

8buc.

9buc.

llbuc.

8buc.

8buc.

9buc.

16

Proba de ansamblu a instalației electrice

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.

lbuc.
Servicii de

Qpspodârire

Urbaiia Ploiești

.....PLoiaSTI.' &ir. VÂtani nr 32.’ tei: Q24-4-&44212, 525252. fax: 0244-5*10353 cod postai 100046


 • 2.1.2. Valoarea de inventar a construcției

In conformitate cu datele existente la nivelul municipiului Ploiești, pe zona studiata nu s-au efectuat lucrări de investirii sau reparații capitale in perioada normala de funcționare.

 • 2.2. Date tehnice ale investiției

Descrierea lucrărilor

Instrucțiunile tehnice privind execuția instalațiilor electrice cuprinde 2 categorii:

Categoria I— lucrări pregătitoare

înainte de începerea lucrărilor executantul trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • -  Verificarea documentației tehnice;

 • -  Efecuarea instructajului de protecția muncii, PSI și reîmprospătarea cunoștințelor tehnice necesare.

 • -  înainte de montaj se va verifica:

 • -   Continuitatea electrică a conductoarelor;

 • -   Verificarea calității tuburilor;

 • -   Verificarea aparatajului electric. Materialele găsite cu defecțiuni vor fi înlăturate și izolate astfel încât să nu fie posibilă utilizarea neintenționată a acestora.


Categoria a Il-a — executarea lucrărilor

Ordinea de executare a lucrărilor va fi următoarea:

Instalații interioare

 • -   fixarea poziției tablourilor electrice;

 • -   trasarea circuitelor;

 • -   fixarea poziției tuburilor de protecție și a dozelor de tragere și derivație;

 • -  montarea dozelor de aparate (daca este cazul);

 • -  trasarea poziției paturilor de cabluri, inclusiv verificarea și adaptarea acestora la numărul de circuite pentru care este dimensionat;

 • -   montarea conductelor electrice (conductoare și cabluri);

 • -   trasarea instalației interioare de protecție împotriva electrocutărilor;

 • -  fixarea corpurilor de iluminat pe poziția finală;

 • -   montarea aparatelor locale (întrerupătoare, prize, etc.);

 • -   racordarea aparatelor, inclusiv corpurilor de iluminat la circuite;

 • -  montarea tablourilor electrice pe amplasament;

 • -   racordarea circuitelor electrice la tablouri cu verificarea fazelor;

 • -   racordarea restului receptoarelor cu verificarea fazelor;

 • -   verificarea continuității circuitelor și rezistenței de izolație;

 • -  punerea parțială și eșalonat sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de probe fără sarcină;

 • -   efectuarea de probe și măsurători la instalațiile de legare la pământ și a continuității electrice a ansamblului instalației, până la piesele de separație amplasate în exteriorul clădirii;


Qpspodârire

Urbană PloieștiPLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel! D244-544212, 525252, fox; 0244-3'10353 COd peata! 100046


 • -   efectuarea de probe în sarcina, pentru fiecare circuit în parte, progresiv, până la încărcarea maximă a circuitelor și tablourilor.

Instalațiile exterioare si de protecție împotriva trăsnetului

 • -   determinarea traseului si pozarea instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului (conducte de captare și de coborâre);

 • -   amplasarea pieselor de separație pentru măsurători;

 • -   realizarea săpăturilor pentru priza exterioară de legare la pământ și pozarea cablurilor, inclusiv decopertări de drumuri, alei, trotuare;

 • -   realizarea lucrărilor de protecție și amplasarea elementelor necesare de protecție a instalațiilor exterioare, în cazul subtraversărilor;

  montarea instalațiilor (conducte de protecție, electrozi, cabluri, etc.);


 • -   acoperirea șanțurilor și repararea trotuarelor, drumurilor și aleilor;

 • -   racordarea instalațiilor exterioare la circuite interioare și tablouri;

 • -   verificarea continuității circuitelor racordate;

 • -   punerea sub tensiune, fără sarcină;

 • -   verificarea rezistenței de dispersie a prizei exterioare de legare la pământ;

 • -   punerea sub tensiune in sarcina a instalațiilor;

Lucrări finale

 • -  punerea sub tensiune și predarea lucrărilor către beneficiar.

Trasarea topografica a circuitelor

Se vor marca pe suprafețele de montaj circuitele electrice și poziționarea aparatajului (tuburi, întrerupătoare, prize, doze, corpuri de iluminat, convertoare,tablouri electrice de protecție) conform planșelor. Se marchează de asemenea pozițiile unde se vor executa traversări, străpungerile în ziduri și se va verifica dacă au fost lăsate goluri în elementele de structură ale construcției.

/ Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizează transpunerea in teren a elementelor geometrice de legătură (distante,unghiuri, coordonate) stabilita prin proiectul de execuție fata de;

 • -   puncte ale rețelelor geodezice sau topografice din zona;

 • -  puncte sau aliniamente ale construcțiilor învecinate;

 • -   detalii invecinate cu caracter natural.

Proiectul de execuție trebuie sa cuprindă obligatoriu documentația topografica de baza folosita la întocmirea rețelelor topografice cit si scheme de sprijin pentru trasare sau bazele de trasare, măsurătorile pe teren ale bazei de trasare, bornarea si semnalizarea punctelor.

In cazul in care proiectul de execuție nu conține toate elementele geometrice necesare trasării sau daca soluțiile din proiect nu se pot aplica pe teren se ia legătură cu proiectantul pentru stabilirea soluțiilor de proiectare.Servicii de


Qpspodărire ^Urbană PloieștiPLOIEȘTI. Str. Văleni nr32, tel: 0244-544212, 525252, ffix: 0244-5’10353 cod Oostal 100046Lucrările de trasare incep după faza de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de reper la care participa si beneficiarul si proiectantul. Din partea șantierului executant participa șeful de șantier sau reprezentantul acestuia impreuna cu topograful șantierului.

Faza se incheie cu completarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de

reper.

Trasarea efectiva pe teren a construcțiilor se executa de topograful șantierului si consta in transpunerea pe teren a elementelor geometrice din proiect

Q Aplicarea pe teren a rețelei de trasare se face prin metode care asigura precizia necesara folosind punctele rețelei topografice existente. Punctele rețelei de trasare se materializează pe teren prin mărci si repere conform prevederilor STAS 9824/1-87.

Conservarea mărcilor si reperelor de trasare revine beneficiarului si executantului pe timpul lucrărilor. Materializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a punctelor ajutătoare se face prin stilpi, picheți sau marcaje pe elemente ale construcțiilor invecinate conform instrucțiunilor date de proiectant.

Lucrările de trasare se verifica daca se incadreaza in tolerantele inscrise in proiect.

La verificare participa beneficiarul cu proiectantul si se incheie proces verbal de trasare.

Lucrările de trasare se fac cu instrumente si aparate topografice verificate si etalonate.

Trasarea: operațiile de trasare si de materializare a axelor construcției reprezintă prima etapa a lucrărilor pregătitoare pentru executarea fundațiilor. Trasarea pe teren a lucrărilor se face după executarea curățirii și a nivelării terenului. Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziției construcțiilor pe amplasamente ■'Cjroiectate și marcarea fiecărei construcții, conform proiectului de execuție.

Toate lucrările de trasare se vor executa de către constructor prin topometrul șantierului, pe baza reperelor de trasare, conform planului de trasare întocmit de proiectant. Reperii de trasare se predau pe teren constructorului de câtre reprezentanța proiectantului în prezența clientului, pe baza unui proces verbal. Recepția lucrărilor de trasare se face de către client, în prezența constructorului și proiectantului.

Metoda de trasare folosita trebuie astfel aleasa incat sa corespunda gradului de precizie cerut construcției respective.

Pozarea tuburilor și dozelor

Tuburile se vor monta îngropat în sol.

Se interzice montarea îngropată în beton a tuburilor defecte (fisuri, crăpături, pereți subțiri). Tuburile din PVC se vor monta pe trasee orizontale oblice sau verticale.


Servicii de
f Qpspodârire ^Urbana Ploiești


CAM. 2744S6OT 'JZd/'IZ'tZ/O'l .10-20-10


PLOIEȘTI, Slr. VâlenI nr 32. tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod posta! 100040


Tuburile se vor fixa cu copci de ipsos sau beton, acolo unde aceasta este necesar pentru ca imbinarile si așezarea acestora sa se poata făca cu ușurința. In partea de capat trebuiesc fixate obligatoriu, cat si in apropierea interconectării dintre ele, unde exista curbe, fața de dozele de derivație.

Se interzice montarea tuburilor și țevilor în lungul monitorizărilor, dar se pot face traversări pe drumul cel mai scurt.

Se interzice îmbinarea tuburilor la treceri prin elemente de construcție.

Curbarea tuburilor se execută cu raza interioară egală cu minim de 5-6 ori din diametrul exterior al tubului la montaj aparent și egală cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj îngropat.

După montarea tuburilor se vor lăsa în acestea sârme de tragere pentru tragerea conductelor electrice. Doze, cutii de derivație

C'} Legături sau derivații la conductele electrice montate în tuburi trebuie să se facă în doze sau cutii de

derivații.


Doze de tragere a conductelor electrice în tuburi, se prevăd pe traseele drepte, la distanță de maxim 35 m și pe traseele cu cel mult 3 curbe, la distanțe de cel mult 15 m.

Dozele de derivație instalate îngropate în beton, sau pamant se montează în așa fel încât capacul lor să se găsească la nivelul suprafeței finite a elementului de construcție respectiv. Ramificarea din traseul principal al unui tub se va face prevăzându-se o doză în punctul de ramificație.

Accesoriile plintelor, inclusiv capacele dozelor, cu excepția elementelor de adaptare pentru aparate, se montează după tragerea sau pozarea conductelor electrice și verificare circuitelor.

Montarea conductelor electrice și a cablurilor

Conductoarele electrice se instalează în tuburi de protecție cu diametre ales corespunzător tipului secțiunii și numărului de conductoare.

Tragerea conductoarelor electrice în tuburi de protecție se va executa după montarea tuburilor și după uscarea tencuielii, dacă acestea au fost montate îngropat.

Montarea conductelor electrice în tuburi se va face folosindu-se sârmele de tragere lăsate în tuburi la

Japătul cărora se atașează mănunchiul conductei electrice. Tragerea se va face cu atenție evitându-se mișcările bruște pentru a nu afecta integritatea precum și răsucirea acestora. In doze se va lăsa lungimea necesară executării legăturilor electrice care se execută astfel încât să se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistența de trecere comparabilă cu rezistența ohmică a conductoarelor îmbinate, sigure în timp și ușor de verificat.

Conductele electrice se marchează prin culori pentru identificarea funcțiunii pe care o îndeplinesc în circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolației și se vor folosi următoarele culori de marcare: • -  verde/galben, pentru conducte de protecție (PE);

 • -   albastru deschis, pentru conducte neutre (N);

 • -  verde/galben pe toată lungimea și în plus marcate albastru deschis la capete, pentru PEN dacă sunt izolate;

 • -  alte culori decât cele de mai sus (de ex. roșu, albastru, maro) pentru conductoare de fază sau pol (L1,L2,L3 sauR,S,T).

  Se interzice folosirea conductoarelor cu izolație de culoare verde sau galbenă în circuite de conducte PE sau PEN.Servicii de

(qpspodârire

Urbană Ploiești

C.U.I. 2744SS67

J29/1212/O1.10.20-10


FL.OIESTJ.Sir. Văteni nr 32. tei: 0244*044212» S252S2, fsx: 0244-510353 cod pcetal 1C0O46


întreaga instalație electrică trebuie să mențină aceeași culoare de marcare pentru conductele electrice ce


aparțin aceleeași faze.

Pozarea cablurilor electrice pe construcțiile metalice se va face numai după ce acestea sunt montate și vopsite anticoroziv și sunt legate la instalația de legare la pământ Amplasarea cablurilor se va face astfel încât să fie posibilă intervenția pentru întreținere și verificare.

Caracteristicile principale ale cablurile electrice care urmează a fi respectate la instalare:

 • -  tensiunea de lucru: ÎOOOV;

 • -  temperatura de lucru: -25oC ... +70oC;

 • -   flexibilitate tolerabilă (raza de curbura IOD);

 • -   rezistență la umiditate;

Q           - rezistență la șocurile mecanice;

 • -   rezistență la agenți chimici;

 • -   rezistență la foc;

 • -   rezistenta la radiațiile ultraviolete, acolo unde este cazul

Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivații se vor face numai în doze.

Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor.

Se interzice supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracțiune.

După executarea legăturilor, între conductoarele electrice, acestea se vor izola cu material electroizolant (tub izolant, bandă izolantă, etc.) care trebuie să asigure legăturilor același nivel de izolație ca al conductoarelor, pentru legaturile ce se vor efectua pentru exterior sau in pamant, se vor efectua conform normelor in vigoare.

Legăturile pentru îmbinări sau derivații între conductoarele de cupru se vor face prin răsucire și matisare și trebuie să aibă minim IO spire, o lungime a legăturii egală cu de IO ori diametrul conductorului, cel puțin 2 cm, și se cositoresc.

Legăturile conductoarelor electrice din aluminiu, între ele, se execută: prin cleme speciale (cu suprafețe de strângere striate și elemente elastice) prin presare cu scule adecvate și elemente de racord speciale, prin metalizare asociată cu lipire sau prin sudură. în toate cazurile, capetele conductoarelor se curăță de oxizi.

'O Se interzice executarea legăturilor electrice numai prin simplă răsucire. Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau țevilor de protecție, plintelor, golurilor din elementele de construcție și trecerilor prin elemente de construcție.

Montarea aparatelor de comutație pentru instalații electrice

Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, receptoare, elemente metalice se face prin strângere mecanică cu șuruburi, acoperite galvanic, în cazul conductoarelor cu secțiuni mai mici sau egale cu IO mm2 și prin intermediul papucilor sau clemelor speciale, acoperite galvanic, în cazul conductoarelor cu secțiuni egale sau mai mari de 16 mm2. La conductoarele care se leagă la elemente mobile, legăturile se prevăd cu elemente elastice cu suprafețe striate, acoperite galvanic.

La legăturile executate prin strângere mecanică, suprafețele de contact ale conductoarelor se curăță până la luciu metalic. La conductoarele din aluminiu curățirea se face sub vaselină neutră. La conductoarele multifîlare din cupru, suprafețele se protejează prin cositorire.


Servicii de

Qpspodârire

Urbană Ploiești

PLOIEȘTI. Str. Văleni nr 32, tei: 0244-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod postai 100046


Pentru asigurarea împotriva deșurubărilor, legăturile conductoarelor de protecție se execută conform STAS 12604/4 și STAS 12604/5, prin sudare sau prin îmbinări cu contrapiulițe și șaibe elastice acoperite galvanic.

Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protecție în zonele cu pardoseală conductoare electric (mozaic, ciment, gresie, etc.) și în zonele în care se utilizează aparatură de calcul.

Prizele dintr-o instalație electrică, utilizate pentru tensiuni diferite, trebuie să fie distincte ca formă sau culoare și se marchează deosebit cele cu tensiune redusă. Se va inscripționa pe perete sau in dreptul prizei, tensiunea de lucru sau destinația prizei (de exemplu: 220V c.a., 380V c.a. sau calculator).

Se interzice amplasarea aparatelor, echipamentelor și receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanțe corozive, căldură, aburi sau șocuri mecanice, dacă această amplasare poate ^5 evitată prin montare la distanță.

Montarea corpurilor de iluminat

Alegerea corpurilor de iluminat și a surselor de lumină se face în funcție de:

 • -   influențele externe (NP -17 2011),

 • -   cerințele luminotehnice;

 • -   regimul de funcționare;

 • -   criterii economice.

Secțiunile vor fi în conformitate cu prevederile proiectului, cu respectarea condițiilor de verificare la căderea de tensiune și încărcarea termică (pentru iluminat secțiunea minimă va fi de 1,5 mm3, iar pentru prize 2,5 mm2).

Conductorul NEUTRU, va avea aceiași secțiune cu cel de fază, în circuitele monofazate și în circuitele trifazate cu secțiuni ale celor de fază până la 16 mm2 cupru și 25 mm2 aluminiu.

Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare numai prin cleme de legătură.

Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul de protecție sau la instalația de legare la pământ din imediata apropiere.

J Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe materiale combustibile, dacă nu sunt agrementate pentru aceasta.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct, prin conductoarele de alimentare.

Montarea tablourilor electrice

Tablourile electrice prevăzute in cadrul documentației vor îndeplini condițiile minimale generale de exigență, necesare exploatării in exterior.

 • -  tensiunea nominală -1 kV;

 • -   protecție climatică externa;

 • -   protecție mecanică;

 • -  ambient local (-25°C...+60°C);

 • -  montaj aparent sau încastrat, conform specificației din proiect;

 • -   acces frontal.


Servicii de

Qpspodârlre .^Urbana Ploiești


C.U.I.27448997

PUblESTI. Str. VaYerri nr 32, tel: 0244-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod EXJBtal 100046


și realizate din materiale


Tablourile vor fi realizate în construcții închise (tip cutie metalică) incombustibile din clasa CA 1 (CO) și nehigroscopice, în conformitate cu prevederile standardului SREN -60.439.1 numai de către firme atestate.

Se interzice utilizarea în tablouri a elementelor de racord sau a conectorilor din materiale combustibile clasa CA2a - CA2d (CI - C4).

Construcția tablourilor va permite racordarea cablurilor și tuburilor de protecție în zonele de acces (panoul superior și/sau inferior), prin asigurarea de presetupe corespunzătoare și spațiu suficient în interior pentru desfășurarea conductoarelor.

Conductoarele interioare nu trebuie să fie supuse la solicitări în exploatare (deschidere uși acces, desfacere panouri protecție).

/p) Tablourile electrice trebuie să fie astfel construite încât sa respecte schema electrică și gradul de protecție al instalației.

Tablourile vor fi prevăzute cu ușă frontală, asigurată cu sistem special de încuiere, care să permită numai accesul personalului specializat.

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru.

Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie să fie montată lângă bornele fazelor asociate ale circuitului respectiv și marcată prin semnul de protecție.

Tablourile electrice vor fi prevăzute cu întrerupătoare generale a căror poziție de conectare -deconectare va fi vizibilă.

Echipamentul electric introdus în tablouri trebuie să fie de tipul cu legături față. In interiorul tabloului, aparatele cu funcțiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa vizibil și marca în consecință.

Aparatele, conectorii și conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel instalate și etichetate încât să fie ușor accesibile și de identificat, pentru manevre, verificări și intervenții.

Tablourile electrice vor fi însoțite în mod obligatoriu de:

 • -  dispozitive auxiliare de manevră;

 • -  elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transportă separat, pentru a fi montate la fața locului.;

 • -  piese de rezervă a căror frecvență de înlocuire reclamă acest lucru;

 • -  date tehnice despre aparatajul de măsură, comandă și automatizare din componența tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora;

 • -  cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare și desfășurate, buletinele de încercare, certificatele de calitate și elementele de identificare a tabloului (denumire, furnizor, data fabricației, etc.).

Tablourile electrice se vor monta într-o ghenă zidită aparent astfel încât înălțimea laturii de sus a tablourilor față de sol să nu depășească 2,3 m și lateral minim 1,4 m de orice conductă metalică. Fac excepție tablourile din locuințele pentru care se admite o înălțime de cel mult 2,5 m.

Tablourile de distribuție trebuiesc montate vertical și fixate sigur pentru evitarea vibrațiilor. Tabloul electric va avea grad de protecție minim pentru exploatarea acestora in exterior.

Carcasele tablourilor electrice și elementele lor de susținere se protejează împotriva coroziunii și se vor racorda în mod obligatoriu la priza de pământ.

Nulul de protecție se vor lega la priza de pământ respectiv centura de împământare printr-o piesa de separare și cu o conexiune de Cu.


Servicii de

Qpspodarîre

Urbană Ploiești

PLoiilSTl, Str. văleni nr32, toi: 0244-544212, S25252, fax; 0244-510353 cod poatal 100045


Aparatele de protecție, de comandă, de separare, elementele de conectare etc., cât și circuitele de intrare și de ieșire din tablourile de distribuție, se etichetează clar și vizibil astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări. Pe etichetele siguranțelor fuzibile se menționează și curenții nominali ai acestora.

Instalația de legare Ia pământ

Instalația de legare la pământ este compusă din:

 • -   priza exterioară (naturală/artificială);

 • -  conductoarele principale de legare la pământ;

O          - conductoarele de ramificație;

 • -   priza artificială va fi constituită din:

 • -  țevi de oțel zincate cu diametrul 2 16”, lungimea 1,5 m și grosimea materialului de minim 3,5 mm. Țevile se vor planta vertical în pământ cu partea superioară la minim - 0,5 m, la o distandă de 3 m între ele;

 • -   elementele de legătură între electrozi și între celelalte elemente de priză artificială, constituite din Cu 35mm.

Conductoarele de ramificație de la priza exterioară la echipamente sau alte părți metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune prin defect de izolație se va face cu conductoare Cu 35mm sau conductor de cupru cu secțiunea de 16 mm2.

Protecția împotriva trăsnetului se va asigura printr-o instalație cuprinzând elemente de captare tip plasă, tije de captare, elemente de coborâre și priza de pământ.

La executarea prizei se trasează conturul pe care se vor dispune electrozii, contur care trebuie să fie la minimum 1 m distanță de orice latură a clădirii la care se montează priza. Șanțul trebuie sa aibă adâncimea de minimum 0,6 m și o lățime de 0,4-0,5 m. După execuția șanțului se trece la baterea electrozilor verticali. Pentru protecția capului țevilor se va utiliza un capac metalic de protecție. Legătura dintre electrozii verticali și cei orizontali se va face prin sudură.

O

Protecția instalațiilor electrice


Se vor monta dispozitive de protecție cu caracteristicile tehnice prevăzute în proiect. Utilizarea altor dispozitive de protecție decât cele prevăzute în proiect, se va face numai cu avizul proiectantului.

Protecția împotriva șocurilor electrice

La execuția instalațiilor electrice interioare se vor aplica măsuri pentru protecția utilizatorilor (persoane și animale) împotriva șocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte.

Toate materialele și echipamentele electrice, vor avea asigurată protecția împotriva atingerii directe a părților active.

Protecția împotriva atingerii directe se realizează prin una din următoarele măsuri:

 • -   izolarea părților active (protecție completă);

 • -  prevederea de bariere sau carcase în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);

F 1 Qpspodarîre ^Urbană Ploiești


PLOIEȘTI. Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 52S252, fax: 0244-510353 COd postai 100046

instalarea unor obstacole care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);

instalarea părților active în afara zonei de accesibilitate (protecție parțială).

Toate masele instalației electrice interioare trebuie să fie prevăzute cu cel puțin o măsură de protecție împotriva atingerilor indirecte.

Protecția împotriva atingerilor indirecte se poate realiza prin măsuri de protecție "fără întreruperea alimentării" și se poate face cu următoarele mijloace:


 • -  folosirea materialelor și echipamentelor de clasă U, conform SR CEI-6053 6;

 • -  izolarea amplasamentelor, conform SR CEI-60364-4-41;

 • -   separarea de protecție;

 • -   amplasarea la distanță sau intercalarea de obstacole;

 • -   executarea legăturilor de echipotențializare, nelegate de pământ;

 • -   legarea la pământ a carcaselor care accidental pot fi puse sub tensiune.

  Protecția contra atingerilor indirecte se realizează și cu măsuri de protecție prin "întreruperea automată a alimentării" și cu dispozitive de protecție alese în coordonare cu schemele de legare le pământ.


  Etanșări


La trecerea prin elementele de construcție sau îngropări sub sol, cablurile electrice se vor proteja în tuburi din PVC sau în țevi metalice, după care sa va etanșa atât spațiul între elementele dintre construcție și tub, respectiv țeava, cu ipsos și ciment, cât și spațiul între tub, respectiv țeava și cablu, cu mastic siliconic 5". La utilajele și aparatele unde există presetupe de etanșare se va corela diametrul acestora cu diametrul cablului de alimentare.

Conectarea tuburilor îngropate se vor etanșa in asa fel incat corpurile străine sau apa sa nu poata pătrunde, deasemenea se vor lua masuri speciale in protejarea tuburilor atunci când se vor îngropa, prin îndepărtarea din sol a corpurilor ce pot distruge integritatea tuburilor de PVC.

CONDIȚII DE LIVRARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Transportul și depozitarea materialelor se va efectua în condiții care sa asigure integritatea și


rancționalitatea lor, luându-se măsuri pentru a nu se deteriora și a pătrunde apa în ambalaje.

Echipamentele și tablourile electrice trebuie sa fie prevăzute cu o plăcuță indicatoare pe care se marchează vizibil cel puțin următoarele date:

 • -  marca de fabrica a întreprinderii producătoare;

 • -  modul de identificare al tabloului (tip, denumire);

 • -   tensiunea, frecvența, curentul nominal;

Ambalarea se face individual în folie de polietilenă.

Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu etichete care să conțină următoarele date:

 • -   marca de fabrica a întreprinderii furnizoare;

 • -   date de identificare (tip, denumire);

 • -   semnul avertizor pentru produse fragile.

Manipularea se face cu grijă, evitându-se loviturile și zdruncinăturile.


! Qpspodârire ^Urbana PloieștiPLOIEȘTI. Slr, V&tainl nr 35, tel: 0244-544212. 52S252. fox: 0244-510553 cod PO&tal 1QO04BDepozitarea echipamentelor, aparatelor si tablourilor electrice se va face în locuri lipsite de agenți corozivi, respectând instrucțiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va face în încăperi cu atmosferă neutră, la o temperatură cuprinsă între O și +40°C și umiditate relativă a aerului de max. 80% la +20°C.

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, închiși la exterior, cu lungimea pe cât posibil apropiate celor necesare la instalare. La transport și manipulare se va evita deteriorarea cablurilor pe tamburi.

VERIFICAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE

Domeniul de aplicare

Instalațiile electrice se dau în exploatare numai după ce s-au executat lucrările principale de organizare și exploatare și anume:

 • -  încadrarea cu personal tehnic corespunzător, instruit asupra atribuțiilor ce-i revin și dotat cu echipamentul și aparatura necesară exploatării;

 • -  întocmirea și distribuirea sau afișarea instrucțiunilor de exploatare la locurile de muncă în care complexitatea operațiilor de executat le pretind;

 • -  asigurarea documentației tehnice a instalațiilor (schemele electrice de principiu și de montaj, jurnalele de cabluri) care să conțină realitatea execuției;

 • -  asigurarea unui stoc de rezervă minimal de aparataj corespunzător specificului și importanței instalațiilor respective. Punerea în funcțiune și darea in exploatare a instalațiilor se face în conformitate cu precizările din regulamentul de exploatare tehnică a instalațiilor electrice din întreprinderi industriale si similare.

Verificarea instalației electrice se va efectua de către executant și anume:

 • -  în timpul execuției se va face o verificare preliminară;

 • -   după execuția instalației se va face o verificare definitivă.

înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica condițiile tehnice și organizatorice, astfel încât să fie


ării instalațiilor sau accidentării personalului de deservire .


Verificare preliminară

Se verifică calitatea tuburilor ce se montează în cofiaje înainte de montaj, se verifică continuitatea electrică a conductoarelor și cablurilor electrice.

După montaj și înaintea acoperirii cu tencuială a tuburilor, se verifică continuitatea electrică a fiecărui circuit aferent instalației.

Se verifică aparatele electrice.

Verificare definitivă

Cuprinde:

 • -  verificarea prin examinare vizuală,

 • -   verificarea prin încercări.

Verificarea definitivă prin examinarea vizuală

Se verifică dacă:


Servicii de (gospodărire


Urbană Ploiești


C.U.t. 27449057

J29H212/04.10,20-10


PLOIEȘTI, Str. Vii fa ni nr 32, tef: 0244-544212, 52S252, fax: 0244-510353 COd pcstal 100046
■ J .'O •. \ .■/ . .■•O/sv ■■

,-J U v o;

-- <37 O'


 • -  au fost aplicate măsurile pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere directă (ex. distanțele prescrise, etc.) prevăzute în proiect;

 • -  au fost executate etanșări contra propagării focului;

 • -  montarea dispozitivelor de protecție s-a executat conform proiectului;

 • -   dispozitivele de separare și comandă au fost prevăzute și amplasate la locurile indicate de proiectant;

 • -  materialele, aparatele, echipamentele sunt agrementate tehnic și dacă au fost amplasate în conformitate cu condițiile impuse de influențele externe;

 • -   culorile de marcare a conductoarelor și cablurilor electrice sunt cele impuse de caietul de sarcini;

 • -   materialele, aparatele, echipamentele au fost amplasate astfel încât să fie accesibile pentru verificări, reparații și dacă este asigurată funcționarea fără pericole pentru persoane și alte instalații.


Verificarea definitivă prin încercări

în măsura în care sunt aplicabile se vor efectua în următoarea ordine:

 • -   încercarea continuității conductoarelor de protecție și a legăturilor de egalizare a potențialelor cu o sursă de tensiune de 4 - 24 V (în gol), în curent continuu sau alternativ și un curent de minimum 0,2 A;

 • -   măsurarea rezistentei de izolație, cu instalația deconectată de la alimentare, în curent continuu cu tensiunea de încercare de 500 V și un curent de 1 mA.

Valoarea rezistenței de izolație trebuie să fie cel puțin egală cu 0,5 M'fi, între:

 • -   conductoarele active luate două câte două;

 • -   fiecare conductor activ și pământ;

 • -  verificarea protecției prin întreruperea automata a alimentarii se va face;

 • ■  verifîcându-se funcționarea dispozitivelor de protecție prin simulări de defecte;

 • ■  verificându-se continuitatea electrică a legăturii de protecție;

 • ■  verifîcându-se valoarea rezisțentei de dispersie a prizei de pământ

Verificarea rezistenței de dispersie se face conform STAS 12604/5. Valorile măsurate trebuie să fie de cel mult:

 • -   lfi, dacă priza de pământ este comună atât pentru instalația de legare la pământ cât și pentru instalația de paratrăsnet;

 • -   4 fi, dacă priza de pământ este numai pentru instalația de legare la pământ;

 • -   10 fi, dacă priza de pământ este numai pentru instalația de paratrăsnet.

La verificarea instalațiilor electrice ale construcției se vor respecta și prevederile din “Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente”, indicativ C56 și “Ghidul criteriilor de performanță pentru instalațiile electrice”. La verificarea sistemelor de protecție împotriva șocurilor electrice, trebuie respectate și prevederile din STAS 12604/4 și 5 și din normativul PE 116.

Punerea sub tensiune a instalațiilor electrice la consumator se va face numai după verificarea ei de către furnizorul de energie electrică, conform prevederilor din regulamentul PE 932.

Qpspodarîre .

Urbană Ploiești

C.U.L 27449967 ■J29/121A/01.1G-2010


PLOIEȘTI. Str. VSÎtsni nr 32, tel! 0244-544212, 525252. faxi 0244*510353 OOd posta! 100046

Verificarea lucrărilor ascunse se realizează pe parcursul executării acestora prin: verificări prin examinare vizuală și verificări prin încercări și se întocmesc procese verbale care se atașează la procesele verbale de recepție.

Verificarea instalației de legare la pământ

înainte de darea în exploatare a instalației de legare la pământ, se va executa verificarea acesteia pe baza documentației de proiectare și a procesului verbal de lucrări ascunse.

Operațiile ce se execută cu acest prilej sunt următoarele:

 • -  verificarea locală prin dezgroparea prizei în zone caracteristice (îmbinări, suduri, coborâri) din pământ;

 • -   verificarea stării legăturilor între elementele instalației de legare la pământ (a continuității legăturii electrice de la tabloul de distribuție la priză);

 • -  măsurarea rezistenței de dispersie a instalației de legare la pământ.

Dezgroparea prizei în zonele ei caracteristice nu este obligatorie dacă există proces verbal de lucrări ascunse între executantul lucrării și proiectant privind executarea prizei.

Rezultatele obținute la măsurători precum și constatările făcute referitor la conectarea tuturor aparatelor la pământ, se vor trece în buletine de verificare ce se intocmesc cu ocazia măsurătorilor prizei de pământ.

Dacă măsurătoarea este efectuată de executantul lucrării, beneficiarul este obligat sa focă verificări prin sondaj ale datelor cuprinse în buletin.

Recepția instalației electrice se va face în prezența investitorului și se efectuează în conformitate cu:

 • -   normativul pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente - C56-02

- regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora, nr. 273/1994.              ’                              ’               ’

La recepție se verifică dacă s-au respectat condițiile tehnice impuse de legile, normativele și standardele în vigoare, dacă s-a respectat proiectul, precum și prescripțiile din memoriul tehnic și din prezentul caiet de /^ircini. După efectuarea verificării definitive prin examinare vizuală se va întocmi procesul verbal de recepție în prezența investitorului, dacă instalația corespunde în totalitate proiectului.

La execuția și exploatarea instalațiilor se vor respecta prevederile: NP-I7-2011; GP 052-2000; SREN 60079-14/2002; SREN 50014/1995,1D17-1986, Norme Generale de Protecția Muncii - 2002.

Verificări, încercări și probe în perioada de garanție

Probele de garanție constau din buna funcționare a instalației pe toată perioada de garanție.

Dacă apar defecțiuni și neîncadrări în parametri în perioada de garanție beneficiarul are dreptul să ceară remedierea defecțiunilor, daune de la furnizor sau respingerea furniturii.

Dacă perioada de garanție se termină fără probleme, se efectuează recepția contractuală a instalației, încheindu-se un proces verbal prin care se confirmă că furnizorii și executanții și-au îndeplinit cantitativ și calitativ obligațiile contractuale.


Servicii, de

Qpspodarire

Urbana Ploiești

'' PLOIEȘTI,' sir- VÂlenî nr 32.’ tei: 0244-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod poattfl 100046


 • 2.3. Durata de realizare

Durata de realizare a lucrărilor este de 30 de zile de la data contractării.

CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

La baza intocmirii prezentei documentații au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona si distantele de transport reale.

^) De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

Valoarea totala a lucrărilor este de 74.276,00 lei inclusiv TVA

(1 euro = 4.4235 lei),

din care 62.223,00 lei (C+M), inclusiv TVA

Estimarea cheltuielilor pentru investiția de baza s-a făcut pe structura devizului general.

CAP, 4. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii ,de la bugetul de stat sau alte surse.

CAP.5. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI 3     1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

In faza de execuție se estimează crearea unui număr de 6 locuri de munca.

2. Număr de locuri create in faza de operare

Urmărirea permanenta a comportării cailor carosabile, in vederea depistării zonelor unde trebuie sa se intervină operativ ,se va face cu personalul existent la nivelul administratorului drumului, nefîind necesara crearea de noi locuri de munca.

CAPA PRINCIPALII INDICATORI TEIINICO-ECONOMICT AI INVESTIȚIEI

1. Valoarea totala a lucrărilor =   74.276,00 lei inclusiv TVA

(1 euro = 4.2621 lei) ,

• din care 62.223,00 Iei (C+M), inclusiv TVA


Servicii de

Qpspodârire

Urbană Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni rw 32» tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-5103S3 eod postai 100046


2. Durata de realizare - 30 de zile

CAP.7, AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiești.


întocmit,


Ing. Gabriel BRAILA
Servicii de (gospodărire

Urbana Ploiești s.r.LC.U.L 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Pîoiești, Str.VaJeni nr. 32, toî:024<V5252S2. fax:0244-51 £>3 53 cod »<asftaI. i00046


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:


ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINȚE ALE MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIN COLONIA TELEAJEN1 euro = 4,4235 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii' lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea îniti

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

1.000

0.226

0.240

1.240

0.280

3.3

Proiectare si inginerie

1.490

0.337

0.358

1.848

0.418

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.497

0.112

0.119

0.616

0.139

3.6

Asistenta tehnica

0.745

0.168

0.179

0.924

0.209

TOTAL CAPITOL 3

3.733

0.844

0.896

4.628

1.046

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

49.683

11.232

11.924

61.607

13.927

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări        •

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

49.683

11.232

11.924

61.607

13.927

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

0.497

0.112

0.119

0.616

0.139

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

0.397

0.090

0.095

0.493

0.111

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

0.248

0.056

0.060

0.308

0.070

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

5.342

1.208

1.282

6.624

1.497

TOTAL CAPITOL 5

6.484

1.466

1.556

8.040

1.818Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

IMii leiI

Mii euro

1

2

3

4

5

< P

Trrvft' ■>

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

.LLc.j^

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

59.900

13.541

14.376

74.276

16.791

Din care C + M

50.180

11.344

12.043

62.223

14.066SEF PROIECT,


Gabriel BRAILA


DIRECTOR DIRECȚIE PROIECTARE, Marius PANAINTE 5
Formularul F3


verificare inst.electrice electrice

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta COLOOl inst.electrice


Obiectivul:  0261  45000000

Obiectul:    0001  45000000


Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM

= DENUMIRE

=              ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI           GR./UA GR.TOT.


PU MAT


VAL MAT =


PU MAN VAL MAN = PU UTI VAL UTI = PU TRA VAL TRA =

TOTAL =


001  W2J03A1         BUC.         13.000

SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A REȚELEI AERIENE

002 TCA22D1         BUC.         26.000

RACORDAREA CIRC.LA CUTIA TERMINALA


003 EC05A1         M           427.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE <16 MMP.*

004 RPEG01A1         BUC.          13.000

ÎNLOCUIT TABL ELECT PE PLACA MARMURA PE PERETE SAU IN NISE SUPRAFAȚA PLACA PINA LA 0, 15 MP

005 RPEB02A8         M          3438.000

ÎNLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2,5MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, ȚEAVA

.   006 RPEC04A1          BUC.          95.000

ÎNLOCUIRE LOC PRIZA ÎNGROPAT LOCUINȚE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 ÎNCĂPERI H<3M IN ZID.T

007 RPEE01E1         BUC.          71.000

INLOC ÎNTRERUPĂTOR MANUAL UNIPOLAR

Q CONSTRUCȚIE ETANȘ APARENT DIBL LEMN CARCASA BACHELITA

008  L2D01A6     [ 1] BUC.           6.000

stâlp pentru instalații electrice metal sau beton

009 EA01B1 ' M 261.000 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT ÎNGROPAT CU D= 25MM

010  W1R07A1     [ 1] M            189.000

priza din banda de otel lat pp

011 EG10A1          BUC.,         13.000

CUTIE CU ECLISA DE LEGĂTURĂ PT.CENTURA DE INPAMINTARE

012  W1R06A2         M           156.000

ELECTROD DIN ȚEAVA DE OTEL DE DOI TOLI

SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE

013 W1P08A          BUC.         13.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.

LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE LA CONSTRUCȚII

014 EC12A1          BUC.          26.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU, <2X10MMP

015 EH01A1          BUC.         107.000

ÎNCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

016 EH07XA           BUC.         13.000

PROBE DE 72 ORE PENTRU TOTAL ANSAMBLU INSTALAȚIE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ TRANSPORT

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-ȘOMAJ:

-CASS 5,2%

-CONTRIB.PTR.CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,85%

-CONTRIB.PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:


TOTAL


GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA


CONTRACTANT (OFERTANT)
SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI            / i

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

V A ' 7  ' .-a

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI           ''-aZA

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică locuințe Primăria Municipiului Ploiești - Cartier Colonia Teleajen”

și a emis:


_SECRE Teodoresc

(

k