Hotărârea nr. 28/2013

Hotãrârea nr. 28 privind modificarea Hotãrârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind însusirea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti referitor la str. Stefan cel Mare si la Parcul Andrei Muresanu

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 28


privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str. Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str.Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu;

Având în vedere faptul că strada Ștefan cel Mare face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa Al, poz.460;

Luând în considerare Memoriul Tehnic nr.90/29.01.2013 întocmit de

S.C.Intergroup Engineering S.R.L.;

Având în vedere faptul că Parcul Andrei Mureșanu face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa F1, poz.2;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

- la poziția 460, referitoare la str.Ștefan cel Mare, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt, Suprafața = 10327 mp, Lungime = 0,593 km, după cum urmeaza:

-Tronson I (de la imobilele cu nr.poștale 1, respectiv 2 - intersecția cu str.Dr.Bagdazar, până la imobilele cu nr.poștale 7, respectiv 10 -intersecție cu str.Ion A.Bassarabescu): Tip carosabil=asfalt, Suprafața=1592 mp , Lungirne=0,100 km.

-Tronson II (de la imobilele cu nr.poștale 9, respectiv 12 - intersecția cu str.Nicolae Bălcescu, până la imobilul cu nr.poștal 52 - intersecție cu str.Lupeni): Tip carosabil=asfalt, Suprafața=8735 mp, Lungime-O,493 km.

Art.2. Aprobă modificarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

- la poziția 2, referitoare la Parcul Andrei Mureșanu, coloana 3 va avea următorul cuprins: ANDREI MUREȘANU, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: PARC ORĂȘENESC Str. Andrei Mureșanu - Sos. Nordului - Str. Găgeni - Cartier Polux - Biserica “Nașterea Domnului și Sf. Andrei”, suprafață de 38.226 mp.

Art.3.împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.4.Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013

Președinte de ședi: Gheorghe SîrWi

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția de Gestiune Patrimoniu

AVIZAT, VICEPRIMAR,

Iulian Li viu Teodorescu

e>/~ ^*7/3

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str.Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si străzile din localitate, acestea figurând in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa A, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001.

De asemenea, printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si parcurile din localitate, acestea figurând in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa FI, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, lungimile si suprafețele aferente acestor bunuri au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției nefiind determinate prin ridicări topografice existând unele neconcordante intre suprafețele reale ale imobilelor si cele menționate in documente.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate in vederea realizării documentațiilor necesare pentru obiectivul de investiții “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101” s-a constatat faptul ca elementele de identificare ( lungime, suprafața ) ale străzii Ștefan cel Mare nu corespund cu cele reale, respectiv cu cele înscrise in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Potrivit Memoriului Tehnic nr.90/29.01.2013, întocmit de S.C.Intergroup Engineering S.R.L., strada Ștefan cel Mare are o lungime totala existenta de 0,593 km si o suprafața totala de 10327 mp.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate cu aparatura de specialitate de către S.C. Toping Company S.R.L., s-a constatat faptul ca suprafața reala a Parcului Andrei Mureșanu este de 38.226 mp.

Fata de cele expuse mai sus, este necesara actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa Al si Anexa FI.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind insusirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost analizată în ședințele din data 22.01.2013 si din data de 29.01.2013 de către Comisia ni\2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv Adjunct, Amedeo FlorimTabirca


Șef Serviciu S.I.E.B.DJ Gabriela Mîndrutiu

5

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director,

Iulia Alina, Alexandru

Direcția Management

Financiar-Contabil, Contracte


Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu


DirecȚia Generală de Dezvoltare Urbană, p.Arhitdct Șef, Ing.Rita Mafc^IăT^eagu

întocmit:

Dumitru Corina

Serban Loredana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str.Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel, printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si străzile din localitate, printre care si str.Ștefan cel Mare, precum si parcurile din localitate, printre care si Parcul Andrei Mureșanu.

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” întocmit potrivit Hotărârii Guvernului României nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, a fost insusit prin Hotararea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in care s-au preluat suprafețele si alte caracteristici tehnice ale imobilelor menționate in diverse documente din arhive, fara a se efectua măsurători de specialitate. Acest inventar a fost insusit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova .

Cu ocazia măsurătorilor efectuate in vederea realizării documentațiilor necesare pentru obiectivul de investiții “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101” s-a constatat faptul ca elementele de identificare ( lungime, suprafața ) ale străzii Ștefan cel Mare nu corespund cu cele reale, respectiv cu cele înscrise in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

De asemenea, cu ocazia măsurătorilor efectuate cu aparatura de specialitate de către S.C. Toping Company S.R.L., s-a constatat faptul ca suprafața reala a Parcului Andrei Mureșanu este de 38.226 mp.

Ca atare, este necesara actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri: Cristian Dumi Răzvan Ion Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan


Judelui PRAHOVA

Anexa A


Municipiul PLOIEȘTI

SUBCOMISIA PRIVIND INVENTARIEREA DRUMURILOR ,

STRĂZILOR , CU TROTUARELE AFERENTE, PASAJELOR ,

PODURILOR , PODEȚELOR, ZONELOR DE PROTECȚIE A ACESTORA

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești

Anexa Al

Nr.crt

î

Cod clasifica rel

Denumire strada

Elemente de identificare

Anul darii in folosința

Valoare de inventar

Situația juridica actuala

.....

1 MAI

Tip carosabil-Asfalt Suprafața™500.000 m.p. Lmigirnea-0.200 km.

2

13 DECEMBRIE

Tip carosabil " Asfalt Suprafaur-7 50.000 m.p. Lungimea-"0.150 km.

:        3

13 SEPTEMBRIE          /

Tip carosabiNAsfalt Supralata=2250.000 m.p. Lungimea--0.225 km.

i i

24 IANUARIE

Tip caro săbii® Asfalt Supralata-500.000 m.p. Lungirnea-0.120 km.

5

8 MARTIE                «

Tip carosabil’-Asfiih Suprafața-5500.000 m.p. Lungimea-0.550 km.

6

ACARULUI             4

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-33.5S.000 m.p. Lungi mea-0.240. km.

7

ALINELOR              ' *

Tip carosabîL’Asfalt. Suprafața® 1770.000 m.p. Lungime:t-0.276 km.

8

ALBINEI               ’

'Pip carosabil-Asfalt Suprafata-23 22.000 m.p- Lungi mea-0.25 6 km.

9

ALEEA aeroportului   a

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-2144.000 m.p. Lungimea-0.150 km,

10

.......— ■“

ALEEA ARINULUI         r

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-2S00.U00 m.p. Lungimea-O. 560 km.

11

ALEEA ARNAUTI

Tip carosabil® Asfalt Supra fata-63 0.000 m.p. Lungimea=0.050 km.

.....D

(aleea BRUMAR.ELELOR

Tip carosabil”Asfalt Suprafața® 1550.000 m.p. Lungimea®0.310 km.O FICIA L


ROMÂNIEI


PARTEA i

Luni, 18 februarie 2002


LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE

1.359/2001. — Hotărâri privind atestarea domeniului public a! județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

/

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 prh proprietatea publica și regimul juridic al acesteia.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -- Se atestă apartenența la domeniul public al   comunelor din județul Prahova a- bunurilor cuprinse în anext

județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și   nr, 1 — 101') care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

.. PRIM-MINISTRU 1 ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finanțelor publice.

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

București, 27 decembrie 2001,

Nr. 1.330.

ROM AH IA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA N -R. w

privind însușirea inventarului bunurilor care air.atuîesc domeniul public al mnnicipiuhîî Ploiești

Constitui Local al municipiului Ploiești :

Vazand Raportul Comisiei speciale pentru întocmirea invontaruhd bunurilor caro alcătuiesc domeniul public al municipiului , prin care se propun© însușirea acestuia ;

In temeiul Legii nr.213/1998 , privind proprietatea publica si regimul Juridic ai acesteia , precum si al prevederilor Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu! public al comunelor , orașelor , municipiilor si județelor;

In baza Legii nr.69/1991 , republicata in 1999 , privind Administrația publica locala ,

H OTARASTE:

Art.1 - Jnsuseste inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ^conform anexei nr.i cd constituie parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 • Orice modificare intervenita va fi cuprinsa Intr-un nou inventar co va fi supus aprobării Consiliului Local ,

Art.3 Serviciul Secretariat va difuza prezenta

hota rare celor Interesat! .

Data in Ploiești , astazi ...............

447

SOS. BUFTEA

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-38220.000 m.p. Lungimea=2.500 km.

448

SOS. CENTURA DE EST

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-0.000 m.p. Lungimea-0.000 km. \

449

SOS. GHIGHIULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafața-19500.000 m.p. Lungimea-1.950 km.

450

SOS. NORDULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafața-15625.000 m.p. Lungimea-1.250 km.

451

SOS. VESTULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata=48000.000 m.p. Lungimea-3.200 km.

452

SPATAR MILESCU

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-3870.000 m.p. Lungimea-0.072 km.

453

*7

SPATARI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-5472.000 m.p. Lungimea-0.480 km.

454

SPICULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafața-1404.000 m.p. Lungimea-0.156 km.

455

SPLRU HARET

Tip carosabil-Asfalt Suprafata=318.000 m.p. Lungimea-0 120 km.

456

SPLAIULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-2311.000 m.p. Lungimea-0.400 km.

457

SPORTULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-1 131.000 m.p. Lungimea-0.112 km.

458

STADIONULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-6995.000 m.p. Lungimea-0.511 km.

459

STĂRUINȚEI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-1590.000 m.p. Lungimea-0.187 km.

460

ȘTEFAN CEL MARE

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-6206.000 m.p. Lungimea-0.330 km.

461

ȘTEFAN GRECEANU

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-4096.000 m.p. Lungimea-O.256 km.

462

ȘTEFAN OCTAV1AN IOSIF

Tip carosabil-Asfalt Suprafața-1234.000 m.p. Lungimea—0.141 km.

463

STEGARULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-2142.000 m.p. Lungimea-O.238 km.

464

STINDARDULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-5441.000 m.p. Lungimea=0.297 km.

465

STINELOR

Tip carosabil-Asfalt Suprafata=75.000 m.p. Lungimea-0.050 km.

466

ȘTRANDULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata=21525.000 m.p. Lungimea=1.270 km.

467

SUCEAVA

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-435.000 m.p. Lungimea-0.075 km.

468

SUDORULUI

Tip carosabil-Asfalt Suprafata-450.000 m.p. Lungimea-0.150 km.

Județul PRAHOVA Primăria PLOIEȘTI

Anexa FI


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr.Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobindirii sau punerii in folosința

Valoarea de inventar

Situația juridica actuala

INTRAVILAN, PARCURI ORĂȘENEȘTI

1

MUNICIPAL

PARC ORĂȘENESC MUNICIPAL Str.Gageni - Parau Dambu - Teren agricol Suprafața = 250.000 mp

1983

Domeniu public In administrarea A.D.P.

2

ANDREI MURESAN

PARC ORĂȘENESC PIONIERI Str.Andrei Muresanu - Sos.Nordului - Cartier Polux suprafața = 7.400 mp

1975

Domeniu public In administrarea A.D.P.

3

DENDROLOGIC

GRADINA PUBLICA DENDROLOGIC Str.Gh.Doja - B-dul Republicii -Str.I.Maiorescu suprafața - 44.700 mp

1987

Domeniu public In administrarea A.D.P.

TOTAL PARCURI 302.100 mp

Județul Prahova Municipiul Ploiești

Anexa A


SUBCOMISIA PRIVIND INVENTARIEREA DRUMURILOR, STRĂZILOR,CU TROTUARELE AFERENTE,PASAJELOR, PODURILOR, PODEȚELOR, ZONELOR DE PROTECȚIE A ACESTORA

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești

1

Nr. cri.

Cod de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anui dobândirii sau, după caz, ai darii In folosința

Valoare de inventar (le«)

Situația juridica actuala

î

1

Străzi, poduri, pasaje

Conform anexei Al

J

;

2

Garduri de protecție pietoni

Conform anexei A2

S !

1

3

Stâlpi de protecție pietoni (mici)

Conform anexei A3

i r

!

ț

!

1

_________________________________1

Președinte,,


Membrii,

.......................

...........Garoafa-............

..........■Cx.îrtt-..1.—

DENUMIREA* STRĂZII

SUPRAF, (mp)

LUNG, (km)

CAREU

TIP CAROS

CATEG.

ZONAPROT.

1

2

3

4

5

6

7

ABRUD

2524,00

0,260

B4

BALAST

II

ACARULUI

3358,00

0,240

G5

ASFALT

II

6

ACVILEI

10440,00

0,870

J1

BALAST

II

6

ADUNAȚI

4604,00

0,572

D2

BALAST

III

ALEEA AEROPORTULUI

2144,00

0.150

E2

ASFALT

II

8

AFINELOR

1770,00

0,276

D4

ASFALT

III

4

AGRICULTORI

189,00

0,054

D3

BALAST

IV

ALBĂSTRELELOR

1680,00

0.240

B7

BALAST

III

3

ALBEȘTI

463,00

0,178

FS

BALAST

IV

ALBINEI

2322,00

0,256

F5

ASFALT

III

4

ALBISOR

2661,00

0.491

FS

BALAST

IV

1.5

ALECU RUSSO

1263,00

0,163

F4

BALAST

III

4

ALEXANDRU CEL BUN

2803.00

0.279

E7

ASFALT

III

5

ALEXANDRU DEPARATENU

2591,00

0.242

B5

ASFALT

III

5

ALEXANDRU DONICI

1596,00

0,242

F5

ASFALT

III

ALEXANDRU GLINKA

3792.00

0.340

F6

ASFALT

III

4.8

ALEXANDRU LAPUSNEANU

3042,00

0.100

F6

ASFALT

III

5

ALEXANDRU MACHEDON

728,00

0.104

D7

BALAST

III

ALEXANDRU ODOBESCU

6825,00

0.670

D4

ASFALT

III

5.2

ALEXANDRU VLAHUTA

7416.00

0.618

D7

ASFALT

III

4.8

ALUNILOR

3609.00

0.447

B7

BALAST

III

4

AMARADIEI

1410,00

0.1 ss

Al

BALAST

III

J

AMURGULUI

127.60

0,044

C4

BALAST

IV

AMZEI

3786.00

0,505

G8

BALAST

III

3

ANA IPATESCU

8893,00

0.669

F5

ASFALT

III

5

ANDREI IOACHIMESCU

1587,00

0.158

F7

ASFALT

III

4,4

ANDREI MUREȘ ANU

3237.00

0.370

B4

ASFALT

III

4.8

ANOTIMPULUI

1625.00

0,315

F2

ASFALT

IV

ANTON PANN

1630.00

0.168

E5

pavaj

III

4

APELOR

75S2.00

0.530

D8

ASFALT

III

4,4

APRODUL PURICE

1454,00

0,158

B4

BALAST

III

4,4

ARBORILOR

5124.00

0.610

B7

BALAST

III

3

ARCAȘI

2321,00

0,317

E7

ASFALT

III

4,$

ARCULUI

4458.00

0.455

D4

ASFALT

III

4,4

ARCUȘULUI

850,00

0,109

F7

ASFALT

III

3.6

ARDEALULUI ■

975,00

0.100

F6

ASFALT

III

4,4

ARGEȘ

1246,00

0,257

G7

BALAST

IV

ARHIMEDE

2644,00

0.310

G4

ASFALT

III

3,6

ARIESULUI

1053.00

0,310

E7

ASFALT

IV

Ț

V..-


1

2

3

4

5

6

7

STINDARDULUI

5441.00

0.297

G5

ASFALT

II

5

STANELOR

, 75,00

0.050

D3

ASFALT

IV

Aleea STANISOAREI

437,50

0,175

F2

ASFALT

IV

Ț

STANJENEILOR

1680.00

0,240

B8

BALAST

III

2

Aleea STREIULUI

150,00

0.100

F2

ASFALT

IV

2

STREJNIC

1875,00

0,375

El

ASFALT

IV

T

Aleea STRUNGA

300.00

0.200

G3

ASFALT

IV

2

Aleea STRUNGULUI

102.00

0,055

G4

BALAST

IV

-

Aleea STUPILOR

124,00

0,080

FS

BALAST

IV

A

SUCEAVA

435,00

0.075

F5

ASFALT

III

3

SUDORULUI

450,00

0.150

F7

ASFALT

IV

n

ȘANTIERULUI

1930,00

0.200

E4

ASFALT

III

Aleea SCOLII

1500,00

0.300

D3

ASFALT

IV

SIPOTE

750,00

0,150

E3

ASFALT

IV

ȘOIMULUI

1509,00

0,184

F7

ASFALT

III

3

ȘTEFAN GRECEANU

4096,00

0.256

D6

ASFALT

I

4

ȘTEFAN O.IOSIF

1234.00

0.14!

C6

ASFALT

III

3

ȘTEFAN CEL MARE

6206.00

0.330

E6

ASFALT

III

4

ȘTRANDULUI

21525.00

1.270

C7

ASFALT

II

4

TABACI

1181.00

0.114

D7

PAVAJ

IV

TABLA BUTII

1862.00

0.190

B5

ASFALT

III

*>

Jl

TACHE IONES.CU

962.00

0.500

E5

ASFALT

IV

*1

TANINULUI

1469.00

0.277

D7

ASFALT

IV

**

TARCAULUÎ

4478.00

0.564

C3

BALAST

II?

-l

TATRA

2601.00

0,271

E5

pavaj

II.“

3

TAZLAU

4755.00

0,644

D3

pavaj

IE

TEIULUI

3344.00

0.223

CS

BALAST

II2

ț

TEIUS

335,00

0,050

D6

pavaj

Uf

TELEAJEN

1449.00

0.210

G6

ASFALT

IE

TEMISANA

5602.00

0.498

C3

BALAST

IB

THEODOR AMAN

3392.00

0.381

ES

ASFALT

EI

**

TIMIȘ

571.00

0.066

D6

PAVaJ

EI

TIMOTEI CIPARIU

1440,00

0.200

C4

ASFALT

I.T

3

TIMPULUI

1456,00

0,210

F7

ASFALT

IE

3

TINERIMII

5300,00

0.530

FS

ASFALT

ni

TISEI

800.00

0.160

BS

BALAST

IV

TISMANA

2355.00

0.338

C3

ASFALT

X

3

TITAN

400.00

0.226

D10

ASFALT

V

TITU MAIORESCU

1834.00

0.300

F5

ASFALT

III

TINARUL MUNCITOR

52S0.00

0,644

IS

BALAST

III

TARGOVISTEI

3850.00

0,550

D2

ASFALT

m

3

Aleea TARGSOR

875.00

0.175

G3

ASFALT

in •

3


  • 1. Adresa imobilului:

Strada Ștefan cel Mare,Municipiul Ploiestijud.Prahova

  • 2. Beneficiarul lucrării:

Primăria Municipiului Ploiești

  • 3. Executantul lucrării:

SC.INTERGROUP ENGINEERING.SRL,persoana juridica autorizata de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara cu seria RO-B-J Nr.0147/2011.

4. Obiectul lucrării:

Obiectul lucrării presupune identificarea limitelor străzii Ștefan cel Mare din Mun. Ploiești,jud.Prahova in vederea înscrierii provizorii in Cartea Funciara.Strada se afla in intravilanul Mun. Ploiești si este impartita in doua tronsoane:

- Tronsonul I începe din intersecția cu strada Dr.Bagdazar si se termina la intersecția cu strada Democratiei.Acest tronson mai intersectează strada I.A.Basarabescu.

-Tronsonul al-ll-lea începe de la intersecția cu străzile Democrației si N.Balcescu si se termina la intersecția cu strada Democratiei.Acest tronson mai intersectează strazile:Radu Stanian,Covurlui,Lupeni si Clujului.

6. Date tehnice:

Strada Ștefan cel Mare are o lungime totala existenta (ax central) de 593 m si are îmbrăcăminte asfaltica pe partea carosabila iar pe calea de rulare a tramvaiului sunt dale prefabricate din beton,

Intergroup Engineerrng SRL, Splaiul Independentei 294, sector 6, PO 060031, București, Romania

Tel / Fax: 021-319.48.53/54/55/58/61, E-mail: consult@intergroup.ro, Website: www.intergroup.roSuprafața totala a străzii Ștefan cel Mare, ce cuprinde trama stradala (parte carosabila, trotuare si spatii verzi), este de 10327 mp,aprox. 1.03 ha si se împarte in:

-Tronson I cu lungimea de 100 m si suprafața de 1592 mp

-Tronson II cu lungimea de 493 m si suprfata de 8735 mp.

7. Situație juridica:

In urma identificării exacte a limitelor de proprietate a străzii împreuna cu reprezentanții Primăriei Ploiești aceasta va fi inclusa in Inventarul bunurilor Primăriei Ploiești urmând ca apoi sa se faca intabularea la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești.

Executant,

SC.INTERGROUP ENGINEERING.SRL


Intergroup Engineering SRL, Splaiul Independentei 294, sector 6, PO 060031, București, Romania

Tel / Fax: 021-319.48.53/54/55/58/61, E-mall: consult@intergroup.ro, Website: www.intergroup.ro

PLANȘA NR. 1cERT;rca7 DE AUT0fi(ZAfi£


Seria:Ro-^;0^4j . toRDACHE

LOfî'AW-TUDOSEL /PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

-

1592

Strada Ștefan cel Mare, Oraș Ploiești, Jud. Ploiești


| Cartea Funciara|                   |UAT|                Ploiești

TRONSON I


INVENTAR DE COORDONATE

Sinetn de Proiecție SlmopxGa 1970

Nr* Pct

Coordonate pclda contur

Lungimi taturt D(i,i+i)

X[m]

Y[m]

147

382587,489

561221.297

18.547

140

382590.492

681239.599

3.901

130

382593.570

581237.202

4.124

131

382596.625

581234.432

10.996

132

382605,470

581229.565

1.853

133

382607,108

581228.600

23.518

134

382827.938

561217.558

14.322

135

382640.534

581210.752

5.244

136

382645,134

581206.234

5.676

137

302650.084

581205.456

2.432

138

382652.252

581204.355

1.896

139

362653.913

581203.441

5.1801

140

382658.407

581200.865

6.526

141

382663332

581198.358

11.063

142

382674368

581199.126

33.760

9

382674.531

581165.360

21.546

10

382658.770

5811B0.057

2.905

11

382656319

581161.617

8.093

12

382550362

581167.095

0.888

13

382649.615

581186.395

10.610

14

382641.74S

581193.588

1.093

15

382641.068

581192.714

2.061

16

382639312

581193.760

25.523

17

382617.185

581206,450

5.531

18

382612-119

581206.700

1.009

19

382611,714

581207.778

1.193

20

382610.621

581208-255

4.892

21

382611.409

581213.083

8.493

22

382603.771

561216.796

4.891

23

382599.505

581219.169

11.113

24

382588.559

581221.110

1.086

S{Troroonl}=1591.55mp P-268.366m


Nr. parcela

Categoria de folosința

[mp]

Vafoarea de Impozitare 0eij

Mențiuni

L

Dr

1592

-

TOTAL

1592

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita desfășurată [mp]

Valoarea de Impozitare (lei)

Mențiuni

Executant:

SC.INTERGROUP ENGINEERING.SRL

întocmit:

Ing.lORDACHE Florian Tudorel

Recepționat:

Data: Ianuarie2013| Ng cadastral

Suprafața măsurată

Adresa IrroWU

1 -

Strada 5/r/izn cd Mare, Oraș Ploiești, Jud, Ploiești

PloieștiPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


| Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adreta ImoHIuXil

| -

8735

&ra4s S/gfrn «/Afare, Om Plătești, Jud. Ploiești

| Cattea Funciara

UAT|            Molari

TROHSOKD

INVENTAR DE COORDONATE

Sliccta dc rtpkOK Sion>*dki |?7Q

Nr.

CâCNdOnats pclteCMIhf

tMarJi

Pa.

X>1

YH

DW*I|

ai

312144.970

681E12003

15»1

40

302100270

«1511970

12JM

59

343172.540

6B1512.3»

9.103

60

30310 J,100

541509.1 M

5,474

A?

343145,940

541500.025

11.404

M

382190.020

581WM39

10,9»

55

3MM5.818

M1495.AM

16»

$4

352218.340

581455.933

10-191

43

3W733.210

081470,125

14,3»

52

342337.000

551409.0»

20.410

5t

382252200

541450.093

9.497

W

382259270

581440.688

9.080

49

342347,210

«1445201

32.312

40

302291.410

381424.331

35,323

141

307319.040

581401,847

17.064

103

307327.350

581414.781

17.103

102

342310.940

HI 427,402

1X789

1D1

342303.210

«1436.0»

22»2

100

3422A5.44Q

M14SQ.534

13.542

99

302775.120

581459.141

9.950

w

382257.8D0

«1485.900

12.201

07

302259,370

$81474.221

11.7»

94

30 2250.4 90

H1402.491

11,723

95

302241.910

641490.479

12.802

94

302232.120

531408.021

12.618

09

302221.390

681505,^67

23.402

92

382200,840

581S10.8»

30.125

91

302175.100

551532.022

20,7»

90

382160.470

501541,54?

43»

3821&42Q

50194X2»

20.748

U

302134,660

581352.981

2.791

>7

342132030

501554,808

9.044

109

302125.41?

581580.60?

81.859

1M

382135.4»

581499.?»

42»

154

342137.339

M 1495.940

5.169

157

302140.057

«1499 904

0800

154

342141.4X

Mt0O9.«n

4.R92

S(Tron»ooir>4T0r.97mci p-5S4^$9m

Str. Lupeni

Mr.

PATC4U

CMMCriadQ Motina

fnp]

irnpcoufqQ&l

Martiri

1

i>

BW

TOTAL

4?»

8. bote iBterllwi li conritthi

c£w

Sițtfrtl* corninAa drifeHxata

Varotnfi £*• llTOcâttare pi|

Merthri

Executant:

Recepționat:


SC.INTERGROVP ENClNtERNGSRL întocmit:

In&IORDACHE Flori» ToriordNR

CRT

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

1

—3^84600.016

579847.323

2

2

384588.544

579807.362

3

3

384586.128

579798.868

4

4

384575.673

579762.070

5

5

384574.978

579760.096

6

6

384572.324

579753.035

7

7

384570.455

579748.508

8

8

384567.757

579741.598

9

9

384553.906

579704.709

10

10

384551.286

579697.742

11

11

384543.177

579697.720

12

12

384540.814

579697.833

13

13

384542.571

579691.984

14

14

384544.833

579682.911

15

15

384547.021

579668.561

16

16

384548.094

579655.504

17

17

384548.099

579654.309

18

18

384550.860

579621.230

19

19

384551.143

579619.571

20

20

384552.484

579602.422

21

21

384554.489

1

579585.572

22

22

—3,8+558.843

579567.057

23

23

384570.913

579540.340

24

24

384571.998

579538.321


LATURA

[m]

41.575

8.831

38.254

2.093

7.544

4.897

7.418

39.404

7.443

8.109

2.366

6.107

9.351

14.516

13.101

1.195

33.194

1.683

17.201

16.969

19.020

29.317

2.292


NR

DEN

PUNCT

COORDONATE

L

ATURA

CRT

CONT

X[m]

Y[m]

[m]

25

25

384577.356

57953oj76

1.968

26

26

384578.702

579529.640

11.227

27

27

384586.590

579521.051

2.353

28

28

384588.720

579520.050

2.025

29

29

384590.734

579519.835

8.725

30

30

384599.264

579521.670

5.087

31

31

384602.089

579525.900

112.488

32

32

384647.443

579628.840

1.945

33

33

384648.442

579630.509

47.975

34

34

384667.689

579674.454

35

35

384679.408

579700.855

36

36

384685.952

579715.489

1U.UJ 1

59.085

37

37

384709.614

579769.629

1.830

38

38

384710.566

579771.192

21.898

39

39

384719.564

579791.156

0.827

40

40

384720.125

579791.763

68.777

41

41

384747.384

579854.907

1.385

42

42

384747.757

579856.241

44.476

43

43

384764.480

579897.453

1.401

44

44

384764.995

579898.756

21.070

45

45

384773.764

579917.914

0.939

46

46

384774.210

579948rj*40

33.825

47

47

384787.565

579949.817

5.971

48

48

384787.385

579955.785

5.252


^NR

CRT

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

L

X[m]

Y[m]

49

49

384785.010

579960.469

50

50

384783.604

579961.033

51

51

384782.368

579961.968

52

52

384765.542

579974.582

53

53

384763.783

579974.074

54

54

384762.496

579973.144

55

55

384749.020

579951.199

56

56

384732.605

579916.066

57

57

384732.084

579914.580

58

58

384732.182

579913.195

59

59

384732.597

579912.181

60

60

384735.382

579910.829

61

61

384714.622

579867.881

62

62

384711.950

579869.132

63

63

384711.057

579869.342

64

64

384709.819

579868.953

65

65

384708.877

579867.885

66

66

384699.069

579854.862

67

67

384685.798

579838.711

68

68

384680.299

579834.324

69

69

384672.969

579831.358

70

70

384668.058

579832.134

71

71

384662.948

579835.754

72

72

384661.688

579834.251


1.515

1.550

21.029

1.831

1.588

25.752

38.779

1.575

1.388

1.096

3.096

47.702

2.950

0.917

1.298

1.424

16.303

20.904

7.035

7.907

4.972

6.262

1.961


NR

CRT

I

DEN

PUNCT

CONT

COORDONA:

L

X[m]

[m]

73

384652.479

79821.843

74

74

384650.208

79821.890

75

75

384634.571

79828.191

76

76

384610.185

79841.913

77

77

384609.049

79842.512

78

1

384600.016

79847.323

.TURABIocG2


384600


o o m O)


o o <0 CD


STRADA andrei mltresanu


BIS. SF. AP. ANDREI

SI NAȘTEREA DOMNULUI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str. Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu

și a emis:PREȘEDINTE,SECRETAR, Răzvan Ion Ursu

Data:_____________________