Hotărârea nr. 279/2013

Hotãrârea nr. 279 privind atribuirea licentei de traseu cu numãrul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 279  •

privind atribuirea licenței de traseif'cti' sS-BZĂH numărul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești'.

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

Luând în considerare:

-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.182 din 31 august 2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Aprobă atribuirea licenței de traseu numerele DTI 083 cu valabilitate până la data de 31.12.2013, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Ploiești, operatorului de transport S.C, BETELS S.R.L., deținător al Licenței de transport seria LTP nr.1011180.

Art. 2

Direcția Tehnic Investiții prin Biroul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Biroul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza, unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie sau de consiliul județean, după caz, în condițiile stabilite prin Norme

Conform Art.17 alin.l lit.”p” din legea mai sus menționată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are ca atribuție aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

în vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietului de sarcini anexat acesteia, operatorul de transport S.C. BETELS S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererea înregistrată cu nr.012398 din 19.07.2013.

Analizând documentația care însoțește cererea depusă, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem eliberarea licenței de traseu și a caietului de sarcini anexat acesteia, conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.

Licența (Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea licenței

Număr de curse

1

DTI 083

Gara de Sud - Piața 1 Decembrie 1918 - str. Democrației

  • - str. Lupeni - str. Armași - str. Grădinari - str. Mihai Bravu - Mihai Bravu - str. Aoelor - str. Ghe. Doia - str.

Calomfirescu - str. Transilvaniei - str. Văleni - str. Găgeni

  • - Șoseaua Nordului - Șoseaua Vestului - Lidl Nord -Hotel Nord (Ofelia) - str. Libertății - str. Domnișori - str. Sondelor- str. Depoului - Bdul București - Bdul Petrolului

- S.C. Lamora Design S.R.L

01.03.2013 - 31.03.2014

(8 luni)

1


Analizarea documentației depuse s-a făcut în conformitate Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și^*$i traseu pentru cursele regulate și regulate speciale, aprobat prin Hotărâ Local nr.239 din 29 iulie 2009.

Director executiv,

VIZAT:


Mihaela Iamandi


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director,întocmit:

Cons. lonescu Mihaela

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie, în condițiile stabilite prin Norme.

Având în vedere că atribuirea licențelor de traseu se aprobă de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit “p” din legea mai sus menționată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. BETELS S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANIS LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

si a emis :


ti

PREȘEDINTE,

George SbrinyNiculăellotez

Data:           (lf)Ț\ / \


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea