Hotărârea nr. 278/2013

Hotãrârea nr. 278 privind atribuirea de denumiri de strãzi drumurilor de acces la locuintele din cartierul Eden

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 278      ...........

privind atribuirea de denumiri de străzi drumurilor de acces ia locuințele din cartierul Eden

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl. Iulian Badescu si a domnilor consilieri Botez George, Ganea Mihai Cristian, Razvan Ursu, Horghidan Costel, Dragusin Paulica, Socoleanu Radu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune spre aprobare atribuirea de denumiri de străzi drumurilor de acces la locuințele din cartierul Eden;

In baza art.2, litera “d” din Ordonanța de Urgenta nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Având in vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotararea nr. 209/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Ținând cont de prevederile art 36 alin. 5 lit. (d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba atribuirea de denumiri de străzi drumurilor de acces la locuințele din cartierul Eden, din Municipiul Ploiești, astfel:


Tronson A-B


Tronson C-D-E-F


Tronson G-H

Tronson I-J

Tronson K-L

Tronson M-N

Tronson O-P

Tronson R-S

Tronson T-U

Tronson V-Z


strada LONDRA

strada ROMA

strada BERLIN

strada BELGRAD

strada DUBLIN

strada LISABONA

strada VIENA

strada BERNA

strada MADRID

strada BRATISLAVA


Art. 2 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de Hotarare privind atribuirea de denumiri de străzi drumurilor de acces la locuințele din Cartierul Eden


In urma verificărilor efectuate de salariatii Serviciului Cadastru si G.I.S., din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, ca urmare a adresei Direcției Tehnic-Investitii nr. 2172/17.04.2013 (înregistrata la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana sub nr. 302296/17.04.2013), prin care se solicita inițierea unui proiect de Hotarare cu privire la atribuirea denumirilor de străzi din Cartierul Eden, s-a constatat faptul ca se impune atribuirea de denumiri de străzi si implicit de noi adrese poștale, in vederea demarării procedurilor de extindere a rețelei de gaze, pentru inscrierea in Cartea Funciara a actelor persoanelor fizice si juridice, cu adrese poștale corespunzătoare, dar si in vederea unei corecte înregistrări a imobilelor din zona, in evidentele fiscale.

Pe planul de situație, anexa 1, străzile au fost numerotate astfel:

Tronson A-B

strada

LONDRA

Tronson C-D-E-F

strada

ROMA

Tronson G-H

strada

BERLIN

Tronson I-J

strada

BELGRAD

Tronson K-L

strada

DUBLIN

Tronson M-N

strada

LISABONA

Tronson O-P

strada

VIENA

Tronson R-S

strada

BERNA

Tronson T-U

strada

MADRID

Tronson V-Z

strada

BRATISLAVA


Având in vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de Hotarare alaturat.ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotarare privind atribuirea de denumiri de străzi drumurilor de acces la locuințele din Cartierul Eden


Având in vedere adresa Direcției Tehnic-investitii nr. 2172/17.04.2013 (inregistrata la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana sub nr. 302296/17.04.2013), prin care se solicita inițierea unui proiect de Hotarare cu privire la atribuirea denumirilor de străzi din Cartierul Eden, in urma verificărilor efectuate de salariatii Serviciului Cadastru si G.I.S., din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, s-a constatat faptul ca se impune atribuirea de denumiri de străzi si implicit de noi adrese poștale, in vederea demarării procedurilor de extindere a rețelei de gaze, pentru inscrierea in Cartea Funciara a actelor persoanelor fizice si juridice, cu adrese poștale corespunzătoare, dar si in vederea unei corecte înregistrări a imobilelor din zona, in evidentele fiscale.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


AVIZ NR. 4/09.07.2013COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEȚULUI PRAHOVA

In temeiul art.3 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al Regulamentului de funcționare a Comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 564/2008,

Comisia de atribuire de denumiri a județului Prahova

AVIZEAZA Favorabil

1. Proiectul de hotarare al Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind atribuirea de denumiri străzilor situate in Cartierul Eden conform in anexei 1 la Proiectul de HCL Ploiești, județul Prahova.

Data eliberării: 09.07.2013


Președintele

Comisiei de atribuire de denumiri a județului Prahova
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


Nr.

Către,

Instituția Prefectului

Județul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul in Municipiul Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, Județul Prahova, reprezentat prin Primar- Dl. Iulian Badescu, solicita Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Prahova, emiterea unui aviz pentru atribuirea de denumiri de străzi in Cartierul Eden.

Se anexeaza ia prezenta cerere de avizare dosarul aferent întocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare a Comisiei de Atribuire de Denumiri Județene, respectiv a Municipiului București, aprobat prin Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 564/2008.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULA ȚIE RUTIE&^^ CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Atribuirea de denumiri de străzi drumurilor de acces la locuințele din


Cartierul Eden