Hotărârea nr. 277/2013

Hotãrârea nr. 277 referitoare la modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 195/30.05.2013 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 277

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/30.05.2013 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești

Primarul Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl. Iulian Badescu si a domnilor consilieri Botez George, Razvan Ursu, Lupu Adrian, Dragusin Paulica, Socoleanu Radu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 195/30.05.2013, in ceea ce privește denumirea străzii de la poziția 434, aceasta fiind ortografiata greșit “str. GILOȚRULUI”, in loc de “str. GILORȚULUI”;

In baza Legii 351/ 2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, privind Planul de amenajare a teritoriului național;

Având in vedere Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin hotararea nr. 209 / 1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In temeiul art.36 alin. 5 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aproba modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 195/30.05.2013, in sensul modificării poziției 434, care va avea următorul conținut: “str. GILORȚULUI” .

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 195/30.05.2013 raman neschimbate.

Art. 3 - Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Art. 4 - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 195/30.05.2013 pentru aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 195/30.05.2013 a fost aprobat nomenclatorul stradal.

Dat fiind faptul ca in cuprinsul anexei Hotărârii mai sus-mentionate a intervenit o eroare in ceea ce privește denumirea străzii de la poziția 434, aceasta fiind ortografiata greșit "Strada GILOTRULUI". in loc de "Strada GILORTULUI". cum este corect, se impune indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul anexei, la poziția mai sus-mentionata.

Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de Hotarare alaturat.
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 195/30.05.2013, pentru aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 195/30.05.2013 a fost aprobat nomenclatorul stradal.

Dat fiind faptul ca in cuprinsul anexei Hotărârii mai sus-mentionate a intervenit o eroare in ceea ce privește denumirea străzii de la poziția 434, aceasta fiind ortografiata greșit “Strada GILOTRULUI”, in loc de “Strada GILORȚULUI”, cum este corect, se impune îndreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul anexei, la poziția mai sus-mentionata.

Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de Hotarare alaturat.


p.DIRECTOR Ing. Daniel Dj

SEF SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S., Ing. Constanta Iancu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBA REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULA ȚIE RUTI CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

La Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 195/30.05.2013 pentru aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești