Hotărârea nr. 276/2013

Hotãrârea nr. 276 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Inconex Com S.R.L. si încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiesti si S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 276................... ......

privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Com S.R.L. și încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Com S.R.L. și încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A.;

Potrivit prevederilor Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare cererilor nr. 23728/22.11.2011, nr. 23728/21.02.2013, nr. 3983/27.02.2013 si nr. 10756/20.06.2013 transmise de către S.C. Inconex Com S.R.L. si, respectiv, S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

Vazand procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 26.01.2012, 12.03.2013 si 16.07.2013;

A

In temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Com S.R.L., în sensul diminuării suprafeței terenului concesionat ca urmare a înstrăinării de către S.C. Inconex Com S.R.L. a unei părți din construcția "drum de acces la Centura de Est a Municipiului Ploiești cu protejarea conductelor subterane", realizată pe acest teren, către S.C. Petrotel-Lukoil S.A., potrivit Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

A

Art. 2 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Com S.R.L. care constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A. potrivit Anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare, pentru transmiterea dreptului de concesiune a terenului în suprafață de 2294 mp, apartinand domeniului privat al localității, situat în str. Mihai Bravu, nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170 - lot 2, identificat conform planului de amplasament - Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a cumpărării de către S.C. Petrotel-Lukoil S.A. a unei părți din construcția "drum de acces la Centura de Est a Municipiului Ploiești cu protejarea conductelor subterane" realizată pe acest teren, de la S.C. Inconex Corn S.R.L.

Art. 4 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune între Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A. pentru exploatarea terenului apartinand domeniului privat al Municipiului Ploiești, în suprafață de 2294 mp, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170, lot. 2, potrivit Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.________I______________


ACT ADIȚIONAL NR 2

la contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005

încheiat astazi_________________

în baza Hotărârii nr......./............ a Consiliului Local al municipiului

Ploiești între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, pe de o parte,

Și

S.C. Inconex Com S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, Biroul nr. 2, Cod Unic de înregistrare 16143740, societate aflată în procedura insolvenței, prin: Lichidator judiciar CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SILIȘTE CRISTIAN DRAGOȘ, cu sediul în București, str. Cpt. Nicolae Licăreț, nr. 1, bl. B33, sc. 6, et. 2, ap 229, Sector 3, înregistrat în Registrul Societăților Profesionale de Insolvență sub nr. RPO I - 0712/30.03.2007, numit prin încheierea din 18.11.2011 pronunțată în dosarul nr. 10245/105/2011 de Tribunalul Prahova - Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, definitivă, reprezentat        prin        d-nul        _____________________,        domiciliat

__________________________________________CNP_____________, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005, după cum urmează:

l)Capitolul II - OBIECTUL CONTRACTULUI, art. 1. pct. 1. din contractul de concesiune se modifică și va avea următorul conținut:

"1. Obiectul contractului îl constituie exploatarea de către S.C. Inconex Com S.R.L. a terenului în suprafață de 1403 mp, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170 - Lot 1, ce aparține domeniului privat al localității, pentru crearea accesului la calea publica - Șoseaua de Centura Est a municipiului Ploiești.


Terenul în suprafață de 1403 mp situat în intravilanul Munic str. Mihai Bravu nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170 - Lot 1, 106643, este identificat conform planului de situație ce a stat la bază,^ dezlipire autentificat sub nr. 677/22.02.2012 de către Biroul Notarial Equîtfsfplan care constituie Anexa la prezentul act adițional."

2)Capitolul IV - Redevența din contractul de concesiune se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 1.1 Redevența pentru anul 2012 este de 667,28 lei (recalculata astfel:

-202,72 lei - aferenta perioadei 01.01.2012 - 21.02.2012 calculata pentru suprafața totala de 3697 mp.

-464,56 lei - aferenta perioadei 22.02.2012 - 31.12.2012 calculata pentru suprafața de 1403 mp.)

începând cu anul 2013, redevența anuala este de 568,29 lei (541,49 lei x 104,95% indicele preturilor de consum decembrie 2012 fata de decembrie 2011).

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, redevența pentru concesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redevenței va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.

Art. 1.2 Plata redevenței se va efectua anual, până la data de 15 martie a fiecărui an.

Art. 1.3 Plata redevenței se face în contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Statului - Ploiești.

Pentru neplata la timp a sumelor datorate, concesionarul va achita obligații de plată accesorii, calculate conform legislației fiscale în vigoare, sau in conformitate cu acte normative noi in domeniu ce pot aparea pe durata prezentului contract, începând din prima zi care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă. în cazul în care întârzierile la plată depășesc 60 de zile, concedentul va notifica concesionarului că urmează să fie retrasă concesiunea. în cazul în care întârzierile la plată depășesc 90 zile, concesiunea se retrage."

 • 3)CapitoIul VI, pct. A. Obligariile concesionarului - art. 1 se completează cu următoarele alineate:

„19. Concesionarul are obligația să declare contractul de concesiune, cu toate modificările și completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune”.


„20. Concesionarul are obligația sa permită accesul gratuit la; "drum de acces la Centura de Est a Municipiului Ploiești cu prote subterane" - realizată pe terenul ce face obiectul prezentului contra

 • 4) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de 362645/26.01.2005 cu modificările și completările ulterioare rămân neschim

 • 5) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005 si s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  CONCEDENT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Iulian Badescu


CONCESIONAR,

S.C. Inconex Com S.R.L.

prin

Lichidator judiciar CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SILIȘTE CRISTIAN DRAGOȘ

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU ’ DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

Vizat pentru control financiar preventiv,

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit: Georgiana Ilie


J..™ .rjj.

•m—

..... ffî


CONSILIUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

T12 Ai 70be

WL. 3GW¥5/14<$

ANEXA 11 - PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1 :2000
CONSILIUL MUNICIPAL PLOÎESî I T12 A170S.C. PETROTEL LUCKOIL SAcs «alNumăr cadasnul

Suprafața masurata mp.

Adresa imobilului

14C3.00i.rip

Mihai Bravii Nr.235

T12, Cc 170 - LOT1

Cartea Funciara Niunaml

U.A.T. | . PLOIEȘTI- INTRAVILAN


A.Date referitoare la teren


Nr.

parcela


Total


Cod constr.


Total


Categoria cie folosința


Cc


 • ■  Suprafața din

 • ■   măsurători \ (mp)

'......i4o'3L....... ""


Valoarea de impozitare (iei)


Mențiuni


WTT


B.Date referitoare la construcții


Suprafața masurata la sol (mp) ' •


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE

Nr, Pet.

Coordonate pat.d® contur

X [m]

Y [m]

‘ 1

5

S

4

384428.029

384428.222

384107.728

384107.414

584281.428

584285.190

584312.005

584307.058


Supr. din act = 3697mp Supr. mas urata ~ 1403 mp


Executant, . 'Țâ

BIROU INDIVIDUAL GEODEZIE-'AUTORIZAT ANCEI ' PLO1ES TI, str. N. Timlesco iir.60'NlifOT 0244/393103

, ■ GEODEZ AUTORIZAT O.N.C.G.C.

ing. NICOLE8CU OVIDIU - AUT. ar. 3286/2002


Data: nov. 2010


Se confirma suprafața din masuffltori si Introducerea Imobilului iu baza de dare 4 .     'I. PĂRȚILE CONTRACTANTEîntre Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr.2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu în calitate de concedent, pe de o parte,

si

S.C. Petrotel-Lukoil S.A., cu sediul în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, Cod Unic de înregistrare 1350659, reprezentata prin _______________________

__________________________in calitate de concesionar, pe de alta parte,

în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare si urmare Hotărârii nr. ....../........... a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a încheiat prezentul contract de concesiune, la sediul concedentului.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1. Obiectul contractului îl constituie exploatarea de către S.C. Petrotel-Lukoil S.A. a terenului în suprafață de 2294 mp, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170 - Lot 2, ce aparține domeniului privat al localității, pentru crearea accesului la calea publica - Șoseaua de Centura Est a municipiuluin Ploiești, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din construcția „DRUM DE ACCES LA CENTURA DE EST CU PROTEJAREA CONDUCTELOR SUBTERANE” realizată pe acest teren.

Terenul în suprafață de 2294 mp situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170 - Lot 2, cu nr. cadastral 106644, este identificat conform planului de situație ce a stat la baza Actului de dezlipire autentificat sub nr. 677/22.02.2012 de către Biroul Notarial Equitas, plan care constituie Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești

nr*

tt


 • 1.2. Obiectivele de ordin economic ale concesiunii

Din punct de vedere economic concesionarea are ca obiective:

 • - valorificarea judicioasa a terenului;

 • - reglementarea situației terenului ca urmare a dobândirii de către S.C. Petrotel-Lukoil S.A. a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din construcția „DRUM DE ACCES LA CENTURA DE EST CU PROTEJAREA CONDUCTELOR SUBTERANE” realizată pe acest teren, de la S.C. Inconex Corn S.R.L.

 • 1.3. Obiectivele de ordin financiar

 • - incasarea la bugetul local a unei redevente anuale

 • - incasarea la bugetul local a impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege


 • 1.4. în derularea contractului de concesiune, concesion următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: terenul ce a făcut obiectul concesiunii

2294 mp;

 • b) bunurile de preluare: bunuri ce vor fî stabilite de comun conform actelor normative in vigoare, la data preluării;

 • c)  bunurile proprii: totalitatea investițiilor realizate.

Predarea-primirea terenului spre concesiune va fi consemnata in procesul verbal care se va incheia in acest scop, in termen de 10 zile de la semnarea contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Termenul concesionării este până la data de 25.01.2054 (dată la care expira și contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Inconex Corn S.R.L. pentru terenul pe care a fost realizată construcția „DRUM DE ACCES LA CENTURA DE EST CU PROTEJAREA CONDUCTELOR SUBTERANE”, situat în str. Mihai Bravu, nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170), cu drept de prelungire conform legii, cu acordul ambelor parti.

IV. REDEVENȚA

Art. 3.1. începând cu anul 2013, redeventa anuala este de 929,20 lei.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, redevența pentru concesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.

3.2 Plata redevenței se va efectua anual, până la data de 15 martie a fiecărui an, pe toata perioada concesiunii.

 • 3.3. Concesionarul are obligația sa se prezinte la sediul concedentului pentru a face dovada efectuării plătii redeventei.

 • 3.4. Concesionarul va achita și redevența datorată pentru terenul în suprafață de 2294 mp aferenta perioadei 22.02.2012-31.12.2012 în sumă de 759,58 Iei precum și obligațiile de plată acesorii calculate pentru neachitarea redevenței la termenele scadente, actualizate până la data plății.

V.  PLATA REDEVENȚEI

Art. 4.1. Plata redevenței se face în contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Statului - Ploiești.

4.2 Pentru neplata la timp a sumelor datorate, concesionarul va achita obligații de plată accesorii, calculate conform legislației fiscale în vigoare, sau in conformitate cu acte normative noi in domeniu ce pot aparea pe durata prezentului contract, începând din prima zi care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă, în cazul în care întârzierile la plată depășesc 60 de zile, concedentul va notifica concesionarului că urmează să fie retrasă concesiunea. în cazul în care întârzierile la plată depășesc 90 zile, concesiunea se retrage."

DREPTURILE PĂRȚILOR


A.Drepturile concesionarului

Art. 5. 1. Concesionarul are dreptul de a exploata,^p răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului contract de dbfq

 • 5.2. Concesionarul are dreptul de a realiza pe teren o4 "

 • 5.3. Concesionarul are dreptul de a realiza modifică construcției în condițiile în care cerințele urbanistice o impun.

5.4 Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si a obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.

B. Drepturile concedentului

Art. 6.1. Concedentul are dreptul să inspecteze prin împutemiciții săi bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 6.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă concesionarului.

 • 6.3. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. Obligațiile concesionarului

Art. 7.1. Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a terenului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent;

 • 7.2. Concesionarul este obligat să exploateze bunul care face obiectul concesiunii;

 • 7.3. Concesionarul nu poate sa subconcesioneze sau sa închirieze unei alte persoane, in totalitate sau in parte, bunul ce face obiectul concesiunii;

 • 7.4. Concesionarul este obligat să plătească redevența la termenele prevăzute prin contract;

 • 7.5. Concesionarul este obligat să să pună la dispoziția organelor de control toate informațiile solicitate;

 • 7.6. Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului, prevederile legale în vigoare privind normele de protecție la acțiunea focului, siguranța în exploatare, protecția mediului, folosirea și conservarea patrimoniului;

7.7 Concesionarul este obligat să restituie concedentului în deplină proprietate, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, bunurile de retur, în mod gratuit, libere de orice sarcini si faranicio pretenție; ......

 • 7.8. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție suma de 929,20 lei, reprezentând o cota-parte din suma datorată concedentului. Concesionarul este obligat sa faca dovada plătii garanției către concedent in termenul stabilit mai sus. Contul pentru garanție este R023TREZ5215006XXX000128. Nerespectarea termenului stabilit pentru depunerea garanției constituie contravenție si se sancționează in conformitate cu legislația in vigoare.


 • 7.9. în cazul în care concesionarul sesizează existența existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizjariijc va notifica de îndată acest fapt concedentului, în termen de gg cunoașterea și apariția cauzei, în vederea luării măsurilor ce asigurarea continuității exploatării bunului.

 • 7.10. Concesionarul este obligat să achite taxa pe valoarea a reglementarilor in vigoare, daca legislația o impune.

 • 7.11. Concesionarul are obligația să declare contractul de concesiune, cu toate modificările și completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale, în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune.

 • 7.12. Concesionarul are obligația sa permită accesul gratuit la calea de acces - "drum de acces la Centura de Est a Municipiului Ploiești cu protejarea conductelor subterane" - realizată pe terenul ce face obiectul prezentului contract

 • 7.13. Alte clauze:

 • a) Taxele și impozitele legale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina concesionarului;

 • b) Taxa pe teren intra in sarcina fiscala a concesionarului;

 • c) în cazul în care concesionarul ocazionează pagube concedentului sau agenților furnizori de utilități, concesionarul se obligă să suporte toate consecințele de ordin material sau de altă natură.

B.Obligațiile concedentului

Art.8.1. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 8.2. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

Vin. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.9.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) în cazul întârzierii la plata redevenței mai mult de 60 de zile conform art. 4.2, concedentul va rezilia contractul după notificarea concesionarului cu privire la intenția de a retrage concesiunea și de a trece la desființarea construcției realizate pe terenul concesionat; rezilierea se va face după expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare dacă concesionarul nu își îndeplinește obligațiile în acest interval;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune prin denunțarea unilaterală de către concedent;

 • d) în cazul apariției unei cauze de utilitate publică si cu prealabila înștiințare a concesionarului.

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, despăgubire ce se va stabili în funcție de prevederile legale în vigoare la data aplicării acestei sancțiuni;

 • f) în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a expjoată|bi4mil concesionat, prin renunțare, fără plată unei despăgubiri;

 • g) in cazul desființării titlului concedentului ca urmare^^p^^^i sm

aplicării unor legi speciale sau hotarari judecătorești              r            )£

 • 9.2. La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiw^b^ffi^^ au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate' după^wp^ urmează:

 • a) bunurile de retur: terenul ce a făcut obiectul concesiunii, in suprafața de 2294 mp - la Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b) bunurile de preluare: bunuri ce vor fi stabilite de comun acord intre parti, conform actelor normative in vigoare, la data preluării;

 • c) bunurile proprii: in proprietatea concesionarului.

 • IX. CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE CONCEDENT ȘI CONCESIONAR

Art.10. Responsabilitatea pentru incalcarea dispozițiilor legale in vigoare in materie de protecție a mediului aparține concesionarului.

X.  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 11.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 11.2. Forța majoră, definita prin lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile în termen de 5 zile de la apariția cauzei de forța majoră.

 • 11.3. Cazul fortuit exonerează de răspundere partea care îl invocă, cu condiția notificării scrise în termen de 3 zile de la producere, cumulat cu condiția confirmării de către cealaltă parte a existenței sau inexistenței cazului fortuit.

în caz de neconfirmare, partea care a invocat urmează să răspundă pentru prejudiciul cauzat, în condițiile legii.

XI.   LITIGII

Art. 12. Litigiile de orice fel ce decurg din exercitarea prezentului contract de concesiune, dacă nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

XH. ALTE CLAUZE

Art. 13.1. Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului către un terț, în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru realizarea căreia a fost concesionat, este permisă numai cu acordul prealabil, scris, al concedentului și cu respectarea condițiilor impuse prin contractul de concesiune.


Pe toată durata concesiunii, concedentul și concesion legislației în vigoare din România.

 • 13.2. Contractul de concesiune privind terenul în cauză către concesionar în registrele de publicitate imobiliară, în te calendaristice de la data încheierii lui.

 • 13.3. Concesionarul nu are nici o responsabilitate in cazul ap unor ..........conflicte intre concesionar si terti, in cazul nerespectarii obligațiilor de orice natura

pe care le are concesionarul fata de stat, agenti: economici, persoane fizice sau juridice.                                                 •

xm. DISPOZIȚII FINALE

Art.14. Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, prin act adițional, in afara cazurilor când prin lege, hotarari de guvern, etc. se impune modificarea.

Art.15. Prezentul contract intră în vigoare și iși produce efectele sale juridice la data semnării acestuia de către părțile contractante.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Concedent,                                 Concesionar,

Municipiul Ploiești                     S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

Primar,

Iulian Badescu

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin Petrache

Sef Serviciu, Viorica Patrascu

Vizat pentru control financiar preventiv DIRECȚIA ECONOMICA Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

întocmit: Oana Bolocanu Georgiana Ilie


Număr cadastral


Ț Suprafața măsurată mp. | |        2294.00mp       |


Adresa imobilului


Mihai Bravu Nr.235

T12,Cc 170-LOT2
| U.A.T.


PLOIEȘTI- INTRAVILAN


. A.Date referitoare la teren

A

® Oi

...

——~ 1

Nr. | Categoria de parcela folosința


Oc


• Suprafața din măsurători (mp) ......2294 "~~~ /,


Valoarea de impozitare (iei)


... ■

Mențiuni


22gl

B.Daîe referitoare ia construcții

Cod constr.


Suprafața masurata la soi (mp)


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


Total


INVENTAR DE COORDONATE

Nr.

Pct

Coordonai® pct,do contur

X [m]

[m]

5

384428.222

5B42B5.190

2

384428.618

584292.909

5

384108,133

584318.537

6

3841Q7.728

584312.005

Executant, ■_____________,

BIROU indivîdual.'geodezieTautorizat ancpi

PLOIE3Ți;str. N. Titnl;;cs iii.60 tai.îfoji 0244/598103

■    GEODEZ ' AUTORIZAT O.N.C.G.C.

iag.NICOLESCU OVIDRI - AUT. «r. 3286/2002

Data: nov. 2010

Sa confirma sttpntf&s din măsurători si Introducerea Imobilului in baza dedate

Supr. din act = 3697mp

Supr. măsurată = 2294 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între

Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Corn S.R.L. și încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 234/29.12.2004, între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Corn S.R.L. a fost încheiat contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005, având ca obiect exploatarea de către S.C. Inconex Corn S.R.L. a terenului în suprafața de 3697,05 m.p., situat in intravilanul municipiului, Tarlaua 12, Parcela A170, ce aparține domeniului privat al localității, pentru crearea accesului la calea publică - Șoseaua de Centura Est a municipiului Ploiești.

Prin contractul de vânzare autentificat sub nr. 683/22.02.2012 S.C. Inconex Corn S.R.L. a înstrăinat către S.C. Petrotel Lukoil S.A. o cotă - parte din construcția „DRUM DE ACCES LA CENTURA DE EST CU PROTEJAREA CONDUCTELOR SUBTERANE”, respectiv banda de circulație din stânga în sensul intrării pe drumul de acces din centura de est, amplasată pe terenul concesionat, în suprafața de 2294 mp.

Potrivit art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit.

Prin adresa nr. 23728/21.02.2013 înregistrată la Municipiul Ploiești, S.C Petrotel-Lukoil S.A. a transmis contractul de vânzare autentificat sub nr. 683/22.02.2012 de către Biroul Notarial Equitas, în vederea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005, privind modificarea suprafeței concesionate de la 3697 mp la 1403 mp și încheierea unui contract de concesiune cu S.C. Petrotel-Lukoil S.A. pentru terenul în suprafață de 2294 mp.

Având în vedere cele prezentate propunem încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Corn S.R.L. privind modificarea suprafeței terenului concesionat situat în str. Mihai Bravu, nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170, de la 3697 mp la 1403 mp, ca urmare a înstrăinării unei părți din construcția realizată pe acest teren către S.C. Petrotel-Lukoil

S.A. și încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiești și r. Lukoil S.A. pentru suprafața de 2294 teren aferent construcției dobândite

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Conșiliplui L< municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.Consilieri:

Dumitru Cristi


Popa Constantin


Popa Gheorghe


Bolocan IulianMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între

Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Com S.R.L. și încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 234/29.12.2004, între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Com S.R.L. a fost încheiat contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005, având ca obiect exploatarea de către S.C. Inconex Com S.R.L. a terenului în suprafața de 3697,05 m.p., situat in intravilanul municipiului, Tarlaua 12, Parcela Al70, ce aparține domeniului privat al localității, pentru crearea accesului la calea publică - Șoseaua de Centura Est a municipiului Ploiești.

Construcția drum de acces la centura de est cu protejarea conductelor subterane a fost realizată de către S.C. Inconex Com S.R.L. potrivit autorizației de construire nr. 1214/16.01.2006.

Dreptul de proprietate al municipiului Ploiești și dreptul de concesiune al S.C. Inconex Com S.R.L. asupra terenului concesionat situat în Ploiești, Tarlaua nr. 12, Parcela Cc 170 a fost înscris în Cartea Funciară a municipiului Ploiești, cu nr. cadastral nr. 125049 (nr. cadastral vechi 10038).

Conform încheierii din data de 18.11.2011, pronunțată în dosarul nr. 10245/105/2011 de Tribunalul Prahova-Secția a II a - Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, S.C. Inconex S.R.L. a intrat în procedura simplificată a insolvenței, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiului Ploiești la nr. 23728/22.12.2011, S.C. Inconex Com S.R.L. a solicitat acordul pentru înstrăinarea către S.C. Petrotel Lukoil S.A. a suprafeței de 2294 mp din terenul situat in Ploiești, Tarlaua 12, Parcela Ccl70, precum și delegarea unei persoane pentru semnarea actelor de dezmembrare și eliberarea unei împuterniciri în aceste sens.

Potrivit prevederilor Capitolului VI art. 1.7. din contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2004, „In cazul vânzării construcției rezultate, concesionarul poate cesiona bunul ce face obiectul contractului de concesiune numai cu acordul scris al concedentului”.

De asemenea, conform prevederilor capitolului XI, art. 1 din contract „Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului către un terț, în caz de succcesiune sau de înstrăinare a construcției pentru realizarea căreia a fost concesionat, este permisă numai cu acordul prealabil, scris al concedentului și cu respectarea condițiilor impuse prin contractul de concesiune.”Solicitarea S.C. Inconex S.R.L. a fost analizată în ședința                  a

Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniuln^^&i^îc^c^e Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerc^ale^^^^ta dâ 26.01.2012, fiind avizată favorabil cu condiția ca, în eventualitat^șune^®zăr£ ș terenurilor proprietatea Municipiului Ploiești, cele 2 societăți să permita'^cce calea de acces.

Prin adresa nr. 23728/01.02.2012 a Direcției de Gestiune Patrimoniu a fost comunicat S.C. Inconex S.R.L. acordul Municipiului Ploiești pentru înstrăinarea către S.C. Petrotel Lukoil S.A. a suprafeței de 2294 mp din terenul situat în Ploiești, Tarlaua 12, Parcela Cel70, în condițiile precizate de către Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

în data de 22.02.2012 a fost încheiat actul de dezlipire autentificat sub nr. 677/22.02.2012 a imobilului teren proprietatea municipiului Ploiești, în suprafață de 3697 mp, situat în intravilanul municipiului Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, ce face parte din Tarlaua 12, Parcela Cc 170 (pe care este realizată investiția DRUM DE ACCES LA CENTURA DE EST CU PROTEJAREA CONDUCTELOR SUBTERANE -proprietatea S.C. INCONEX COM S.R.L.).

Conform acestui document, din totalul suprafeței de teren de 3697 mp s-au dezlipit următoarele suprafețe :

Lotul 1 - Suprafața de 1403 mp cu nr. cadastral 106643 ;

Lotul 2 - Suprafața de 2294 mp cu nr. cadastral 106644.

Prin contractul de vânzare autentificat sub nr. 683/22.02.2012 de către Biroul Notarial Equitas, S.C. Inconex Corn S.R.L. a înstrăinat către S.C. Petrotel Lukoil S.A. o cotă - parte din construcția „DRUM DE ACCES LA CENTURA DE EST CU PROTEJAREA CONDUCTELOR SUBTERANE”, respectiv banda de circulație din stânga în sensul intrării pe drumul de acces din centura de est, construcție cu o structură ce constă din fundație din balast și placa betonată, amplasată pe terenul (lot 2), situat în intravilanul municipiului Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, teren ce are suprafața de 2294 mp, cu număr cadastral 106644.

Terenul este delimitat prin planul de situație ce a stat la baza încheierii actului de dezlipire autentificat sub nr. 677/22.02.2012.

Prin adresa nr. 23728/21.02.2013 înregistrată la Municipiul Ploiești, S.C Petrotel-Lukoil S.A. a transmis contractul de vânzare autentificat sub nr. 683/22.02.2012 de către

Biroul Notarial Equitas, în vederea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005, privind modificarea suprafeței concesionate de la 3697 mp la 1403 mp și încheierea unui contract de concesiune cu S.C. Petrotel-Lukoil S.A. pentru terenul în suprafață de 2294 mp.

Prin adresa nr. 3983/27.02.2013 înregistrată la municipiul Ploiești, S.C. Petrotel-Lukoil S.A. si-a exprimat acordul cu privire la plata redevenței corespunzătoare suprafeței de 2294 mp, începând cu data de 22.02.2012 (data vanzarii - cumpărării) și până la încheierea unui contract de concesionare cu Municipiul Ploiești pentru acest teren.

Solicitarea S.C. Petrotel Lukoil S.A. a fost analizată în ședința Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 12.03.2013, fiind emis aviz favorabil de principiu - proiect hotarare de consiliu.

In urma recalculării redevenței in mod proporțional cu suprafața de teren ce ii revine fiecărui proprietar al drumului de acces, rezulta ca pentru anul 2013 redevența


datorată pentru terenul în suprafață de 1403 mp pe care se află construcțî S.C. Inconex Corn S.R.L. este în sumă de 568,29 lei/an, iar redevenț^m terenul în suprafață de 2294 mp pe care se află construcția proprîeta Lukoil S.A. este în sumă de 929,20 lei/an.

Redeventa se actualizeaza anual cu indicele de inflație comuni Național de Statistică.

In urma aprobării proiectului de hotarare, se va proceda la încheierea actului adițional la contractul de concesiune nr. 362645/26.01.2005 între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Corn S.R.L. in sensul modificării suprafeței terenului concesionat situat în str. Mihai Bravu, nr. 235, Tarlaua 12, Parcela Cc 170, de la 3697 mp la 1403 mp, respectiv modificării redeventei, ca urmare a înstrăinării unei părți din construcția realizată pe acest teren către S.C. Petrotel-Lukoil S.A. și încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A. pentru suprafața de 2294 teren aferent construcției dobândite.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,SEF SERVICIU,

Viorica Patrașcu

VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craci


întocmit:

Bolocanu Oana

Ilie Georgiana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 362645/26.OL.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Com S.R.L. și încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploiești și S.C. Petrotel-Lukoil S.A.

și a emis:


PREȘEDINTE, CristianDu^nitru


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: