Hotărârea nr. 275/2013

Hotãrârea nr. 275 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiesti si Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mãdãlina pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical situat în Ploiesti, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 275 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Popa Constantin, Dumitru Cristian, Popa Gheorghe,Vîscan Robert Ionuț, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5 A;

Văzând procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al muncipiului Ploiești încheiat în data de 16.07.2013;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b), alin.(6), lit.a), pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 6 la contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU NR. 10894/


ACT ADIȚIONAL NR. 6

la contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005


In baza Hotărârii nr. /___________a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești, intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de concedent, pe de o parte, si

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. IFRIM CRISTINA

MĂDĂLINA, inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub numărul de înregistrare 5252 din data de 02.12.2010, prin Medicul titular Ifrim Cristina Madalina domiciliata in Ploiești, Șoseaua Vestului nr.20, bl. 101, sc.B, et.3, ap.50, posesoare a C.I. seria PH nr.912278 eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de 15.04.2010, cod numeric personal 2770329293151, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile art. 3.1. din contractul de concesiune nr. 494270/23.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Slt. Erou Moldoveanu Marian nr.5A, după cum urmeaza:

“3.1 Durata concesiunii este pana la data de 30.09.2013."

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de concesiune nr.494270/23.05.2005 ramanneschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de concesiune nr.494270/23.05.2005 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Concedent,


Municipiul Ploiești


PRIMAR, Iulian Badescu


Concesionar,

Cabinet Medical Individual

Dr. Ifrim Cristina Mădălina


Direcția de Gestiune Patrimoniu, Director Executiv, Sef Serviciu, Florin Petrache      Viorica Patrascu

Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit,

Rozalia Toader

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a con^ăCt^S concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5 A

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Prin cererea nr, 10894/25.06.2013 C.M.I. Dr. Ifrim Cristina Madalina a solicitat prelungirea contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005, ținând cont si de faptul ca spațiul pentru care solicita prelungirea contractului de concesiune in care isi desfasoara activitatea in regim tura/contratura cu alt medic este destinat furnizării de servicii medicare in asistenta medicala primara.

In procesul verbal al ședinței Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 02.07.2013, s-a consemnat faptul ca se prelungește termenul pentru contractul de concesiune cu C.M.I. Dr. Ifrim Cristina Madalina pana la 30.09.2013, cu inițiere proiect de hotarare in acest sens.

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A, insensul prelungirii termenului pana la data de 30.09.2013.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5 A

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Prin cererea nr. 10894/25.06.2013 C.M.I. Dr. Ifrim Cristina Madalina a solicitat prelungirea contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005, ținând cont si de faptul ca spațiul pentru care solicita prelungirea contractului de concesiune in care isi desfasoara activitatea in regim tura/contratura cu alt medic este destinat furnizării de servicii medicare in asistenta medicala primara.

In procesul verbal al ședinței Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 02.07.2013, s-a consemnat faptul ca se prelungește termenul pentru contractul de concesiune cu C.M.I. Dr. Ifrim Cristina Madalina pana la 30.09.2013, cu inițiere proiect de hotarare in acest sens.

In urma adoptării prezentei hotarari se impune incheierea unui act adițional prin care sa se modifice termenul contractului de concesiune nr. 494270/23.05.2005 incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinet Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madalina pentru exploatarea spațiului medical situat în imobilul din Ploiești, strada Slt. Erou Moldoveanu Marian nr.5A.

DIRECTOR EXECUTIV, Florin PetracheAVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR Eiv,


SEF SERVICIU,

Viofica Patrascu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciuiioiu

2 k JUL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIM

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ COMERCIALE


ȚIUNI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Madălina pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A

și a emis:
Data:       Ă l i