Hotărârea nr. 274/2013

Hotãrârea nr. 274 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redeventei privind contractele de concesiune pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 274 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dumitru Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Vîscan Robert Ionuț, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea componentei Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale constituita conform art. 1 din Hotărârea nr. 424/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești, după cum urmează:

Nr. crt.

Membri titulari

Membri supleanti

1.

Teodorescu Iulian

Râul Petrescu

2.

Popa Constantin

Minea Gabriel

3.

Viscan Robert

4.

Bazavan Larisa

5.

Constantin Sorin

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 424/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art,3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public si privat al Municipiului Ploiești si hotărăște cu privire la vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condițiile legii.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 424/29.11.2010 s-a aprobat constituirea Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.

Comisia avea următoarea componenta:

Membri titulari: Adrian Lupu, Adina Gheorghe, Constantin Popa, Marius Mateescu, Elisabeta Popovici.

Membri supleanti: Costel Horghidan, Valentin Marcu, Gabriel Ionescu, Iulian Bolocan, Marin Tincu.

în urma scrutinului din data de 10 iunie 2012, a fost constituit Consiliul Local al Municipiului Ploiești ca urmare a validării mandatelor celor 27 consilieri aleși.

Prin urmare, este necesara modificarea componentei comisiei in sensul desemnării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești in Comisia de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.

Având in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:

Dumitru Cristian^


Viscan Robert Ionut

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 a fost reglementat cadrul juridic privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Concesionarea s-a făcut prin contractul de concesiune încheiat între concedent și concesionar.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 calitatea de concedent în numele orașului o are consiliul local, iar calitatea de concesionar o are medicul titular al cabinetului, care funcționează in spațiul ce face obiectul concesionarii.

La data de 28.10.2004 a fost adoptata Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 167/2004 prin care s-a aprobat concesionarea pe o perioada de 32 de ani, cu drept de prelungire, conform legii a spatiilor in care funcționează cabinete medicale infiintate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare.

Concesionarea spatiilor medicale s-a făcut in condițiile prevăzute de Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 si a Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Administrației si Internelor din iulie 2004 privind aprobarea modelului -cadru al contractului de concesiune, pe baza documentațiilor Întocmite de către Oficiul Public Proiect Ploiești.

Conform prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 884/2004, concesionarea spatiilor s-a făcut in schimbul unei redevente anuale, plătită de concesionar, care a fost de 1 euro/m2/an in primii 5 ani. După primii 5 ani, nivelul minim al redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redeventa nu poate fi acceptata.

Prin Ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului administrației si internelor nr. 946/299/2004 a fost aprobat modelul - cadru al contractului de concesiune incheiat in temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 424/29.11.2010 s-a aprobat constituirea Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.

Comisia avea următoarea componenta:                                 / o

Membri titulari: Adrian Lupu, Adina Gheorghe, Constantin Popa, Marius Mateescu, Elisabeta Popovici.

Membri supleanti: Costel Horghidan, Valentin Marcu, Gabriel Ionescu, Iulian Bolocan, Marin Tincu.

în urma scrutinului din data de 10 iunie 2012, a fost constituit Consiliul Local al Municipiului Ploiești ca urmare a validării mandatelor celor 27 consilieri aleși.

Prin urmare, este necesara modificarea componentei comisiei in sensul desemnării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești in Comisia de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.


SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS,CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ECONOMICA,  Nicoleta Craciîinoiu




întocmit: Toma Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

și a emis:




SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: 2-S • O J-,