Hotărârea nr. 273/2013

Hotãrârea nr. 273 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Oprea Aurelia Georgeta în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr. 8, bl. 5, sc. B, ap. 22, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 273


privind concesionarea directă a unui teren către Oprea Aurelia Georgeta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada

Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Oprea Aurelia Georgeta, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art.15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 04.06.2013 si in data de 16.07.2013;

A

In temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, în suprafață de 4,20 mp, identificat conform planului de situație, întocmit de către Dragomir L. Traian ”LEOTEH” - Persoana Fizica Autorizata, care constituie Anexa nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

A

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenul în suprafață de 4,20 mp, adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, care constituie Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Oprea Aurelia Georgeta, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22 parter, în suprafață de 4,20 mp, prevăzut la art. 1, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 98,08 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, în suprafață de 4,20 mp atribuit către Oprea Aurelia Georgeta.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Oprea Aurelia Georgeta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, prin edificarea unui balcon

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Oprea Aurelia Georgeta, în calitate de proprietar al apartamentului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.477/03.04.2012, a solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.2843/08.02.2013 concesionarea terenului în suprafața de 4,20 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 4,20 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, către Oprea Aurelia Georgeta pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Oprea Aurelia Georgeta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe, nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr.2843/08.02.2013, cu documentația aferenta anexata, Oprea Aurelia Georgeta, în calitate de proprietar, în baza contractului de vanzare -cumpărare autentificat sub nr.477/03.04.2012, al apartamentului situat în Ploiești strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 4,20 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 4,20 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1149/03.09.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica B conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Oprea Aurelia Georgeta a obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.l 149/03.09.2012.

Cererea doamnei Oprea Aurelia Georgeta prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 4,20 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 04.06.2012 si a fost avizata favorabil.

Prin adresa nr.2843/18.02.2013, doamna Oprea Aurelia Georgeta a transmis un raport de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, pentru terenul in suprafața de 4,20 mp situat in strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr,8, bl.5, sc.B, ap.22, parter.

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, în suprafața de 4,20 mp a fost stabilita la 133,10 euro/mp, rezultând o valoare totala de 559 euro echivalentul a 2452 lei la un curs de 4,3870 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 4,20 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.8, bl.5, sc.B, ap.22, parter, către doamna Oprea Aurelia Georgeta în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 98,08 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrâche


SEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

SEF SERVICIU,

Gabriela Mîndruțiu

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, lulia Alexandru


întocmit:

RuxandraIonescuSUPORT TOPOGRAFIC scara 1:500


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA

scara 1: 10 000

TERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Sergent Erou Mateescu Gheorghe, nr. 8,

Bl. 5, sc. B, Parter, ap. 22, jud. Prahova.

Proprietar: OPREA AURELIA GEORGETA din mun. Ploiești, str. Zimbrului, nr. 11 A, bloc 114A, sc. A, et. 2, ap. 11, jud Prahova.

Act de proprietate: Contract de vânzare nr. 477 din 03.04.2012.

■ Corpul de proprietate are NR. CAD. 3282/5;B;22. Certificat de urbanism nr. 1149 din 03.09.2012.

Suprafața utilă apartament: 28.00 mp. (în acte Sc=40.00 mp.)

Suprafața teren:               8,63 mp. (în folosința)

Cota indiviză: '               0.88 %                                    '

■ Suprafața bloc S=910.00 mp. (S=910.00 mp. din măsurători)

SUPRAFA TA TEREN PROPUS CONCESIONARE PENTRU BALCON= 4,20 mp.

INVENTAR DE COORDONATE

TEREN BLOC 5

DEN

ZUNCT

CONT

COORDONATE

XH

'   YM

5

383461.64

578630.39

6

383517.08

578661.59

7

383510.07

578674.05

8

383454.63

578642.85


INVENTAR DE COORDONATE TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONAT

DEN

’UNCI

CONT

COORDONATE

XW

YM

1

383486.97

578643.26

2

383490.02

578644.98

3

383489.43

578646.02

4

383486.38

578644.31


REPER NIVELMENT


CAMEN

APOMETRLI


„LEOTEH"

^PERSOANAFIZICA AUTORIZATA^..

OBIECTUL:    SUPORT TOPOGRAFIC      .

pentru plan de situație in vederea obținerii autorizației de CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE BALCON PARTER

——

1

A.N.C.P.i-, autțdȘalR0®-fc©ffi^3^2010 -T r                  . rvasott^

Scara

= 1:500

.3:10000

Proprietar:        OPREA AURELIA GEORGETA din mun. Ploie ști,

str. Zimbrului, nr. 11 A, bloc 114A, sc. A, et. 2, ap. 11, Jud Prahova.
P.FA.BUCUR N. ALEXANDRU EVALUATORRAPORT DE EVALUARE

y P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR

str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești

tel: 0720 546 418, e-mail: sandeibiicur@vahco.com


PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP

“TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. SERG. EROU MATEESCU GHEORGHE, NR.8, BL.5, SC. B,PARTER, AP.22, JUDEȚUL PRAHOVA

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica: OPREA AURELIA GEORGETA

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE Persoana fizica: OPREA AURELIA GEORGETA

2.452 LEI ECHIVALENT 559 EURO

638/13 FEBRUARIE 2013


Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fiara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.


P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur@vahoo.com


ÎNREGISTRARE la EVALUATOR

Nr.638 /13.02.2013


1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație UNEAR

Nr. 11001/2013

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

16.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418    '

E-mail: sandelbucur<®.vahoo.coni


2.

CLIENT

Persoană fizica:

OPREA AURELIA GEORGETA

CNP: 2550328293107

Adresa client

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Zimbrului, nr.l 1 A, bl. 114A, sc. A, et.2, ap.l 1 Tel:

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

OPREA AURELIA GEORGETA

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 4,20 mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■  Str. Serg. Erou Mateescu Gheorghe, nr.8, bl. 5, sc. B, parter, ap.22

Condiții limitative deosebite

- Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca terenul este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața4. DECLARAREA VALORII
........VALOAREA DE PIAȚĂ
ESTIMATĂ

2.452 LEI echivalent

559 EURBUCUR ALEXANDRU


Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular ANEVAR/UNEARbucur .

[ ALZXAMfâij

ț ■ ■ Ugftimajîa j

Specîalîiarea-tPj '

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 12,02.2013, de către ing. Bucur Alexandru in prezenta proprietarilor

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

13.02.2013

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,3870 LEI


6.


DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE • ■ Descrierea proprietății,

 • ■  Adresa: Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■  Str. Serg. Erou Mateescu Gheorghe, nr.8, bl. 5, sc. B, parter, ap.22

 • -   Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 4,20 mp poziționat in partea din spate (spre vest ) a blocului 5 in dreptul sufrageriei apartamentului nr. 22, la parter.

 • ■ Proprietar sî dobândire,

-  Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI
 • -   Dobândirea apartamentului nr. 22 — situat la adresa Str. Serg. Erou Mateescu Gheorghe, nr.8, bl. 5, sc. B, parter, Ploiești, jud. Prahova

-  Prorietari:   OPREA AURELIA GEORGETA
CNP:2550328293107
 • -   Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 477/03.04.2012, încheiere de intabulare nr. 17918/17.04.2012

în ANEXA" este prezentată’copia documentului’ de "atestare a “dreptului de" proprietate / a provenienței proprietății : Contract de vanzare cumpărare nr. 477/03.04.2012, încheiere de intabulare nr. 17918/17.04.2012, Extras de carte funciara pentru informare nr. 17918/04.04.2012 , Plan de încadrare in zona, Releveu apartament, Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, Fisa corpului de proprietate, Suport topografic

* Sarcini, - din informațiile existente la momentuLintocmirii raportului de
DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ-----------------------:---------V'

evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tțșnzapționata^Uber^p'e piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca estc hMr.fli^fbjîc^Țdf'ae sarcini si pot fi tranzactionat liber pe pîata


 • -   Pentru apartament nr. 22 situat in Str. Serg. Erou Mateescu Gheorghe, nr.8, bl. 5, sc. B, parter, Ploiești, jud. Prahova

 • -   Dreptul de proprietate: Deplin

 • -  PENTRU TEREN

 • -   Cartea Funciară : 120210/ Ploiești provenita din conversia de pe hârtie a CF 2439(e:2439)) '

 • -   Număr cadastral: 3282

 • -  PENTRU APARTAMENT

 • -   Cartea Funciară: 120210-C1-U14/ Ploiești

 • -   Număr cadastral: 3282/5;B;22

 • -   Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

în ANEXA este prezentată copia xerox :, Plan de încadrare în zona, Releveu apartament, Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, Fisa corpului de proprietate, Suport topografic


din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzacționala liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport.Suprafața de teren supusa evaluării: TEREN: S; = 4,20 mpUTILIZAREA ACTUALĂ A PROPRIETĂȚII

rezidențial


9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona semîcentrala (zona Malu Roșu in apropierea complex Balîf) ; zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto:

 • - Str. Malu Roșu

 • -  -Șoseaua vestului

 • - Str. Sg. Erou Mateescu Gheorghe

 • ■ Feroviar:      .                    .

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

zona semicentrala in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri

Tipul zonei -

 • ■   Cartier blocuri de locuințe si case cu terenuri curți

în zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de transport
suficiente, autobuz(44), troleibuz(102), tramvai(102)               Ă“ '"ți

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )suîWentd,i_1.;bine’ aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piața agroalimentară, (Piața M. Roșu) , supermarket Proffi, complex commercial Balif

 • ■   Unități de învățământ : Sc. Nicolae Simache

 • ■   Unități medicale -cabinete particulare

 • ■   Instituții de cult- biserica

 • ■   Sedii de bănci; BCR, BRD,

 • ■   Instituții guvernamentale -

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).

■ Poluare in limitele orașului Ploiești

AMBIENT

■ Trafic auto intens

CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL

zona semicentrala (M. Roșu -Sg. Erou Mateescu Ghe.) in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat

10.

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : mun Ploiești , in zona semicentrala ((M. Roșu - Sg. Erou Mateescu Ghe)

 • ■ Suprafața S = 4,20mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

• Dimensiuni:

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI IMEDIATE

 • ■ N - domeniu public

 • ■ S — domeniu public

 • ■ E - bloc nr. 5

 • ■ V - domeniu public

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATI

 • ■ Gaze — da

 • ■ Electricitate-’da

 • ■ Canalizare-da                  ,

 • ■ Apa - da .

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

S ALEXA^RU O I11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor                                               .......

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de înălțime P+4 si P+10

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

■ medie

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim:150 EURO/mp

 • ■ Maxim:185 EURO/mp


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport.

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE

INTERNAȚIONALE DE

■ IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare

- IVS 103 - Raportarea evaluării

EVALUARE - EDIȚIA

■ IVS 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietății

2011

imobiliare pentru garantarea împrumutului

■ IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare. ..............................- -   -------------------------------------------------------

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

■ cea mai buna utilizare a terenului liber ■ cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea

trebuie sa fie:
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4.20 mp situat in njjfnjP  Str. Serg. Erou Mateescu Gheorghe, nr.8, bl.5 ,sc. B, parter, ap.22, Jud gfațț^y'â.

 • ■   permisibila legal

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar ■ maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane, precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate rezidențiala


Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

 • 12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației de piața

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației vânzărilor

A fost determinata valoare terenului in zona (133EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 5 , respectiv 910 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 4,20 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații sufîcente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport


VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DE PIAȚA

2.452 LEI echivalent 559 EUR


 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

  • 13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotarat și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si în care-părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere,          .

 • 13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:

1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara ului,


llg


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă respo pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate STurma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată In cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate șî corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaljjate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare

BUCUHN.

’                        alexandru

VM C.LF.21S4341


13.3 ALTE PRECIZĂRIRaportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și LEI.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■  Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

(Anexe)

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 15. CERTIFICARE


  Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

  Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 12.02.2013.

  Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.                                              ,

  Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici im interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

  Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat


  1.


  2.


  4.


-------de producerea-unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.________

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare. • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE


  BUCUR
ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

2.452 LEI echivalent 559 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DE PIAȚA

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piața

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

ANEXA: ANEXA: ANEXA: ANEXA: ANEXA: ANEXA: ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății Ci proprietari

Contract de vanzare cumpărare nr. 477/03.04.2012

încheierea de intabulare nr. 17918/17.04.2012

Extras de carte funciara pentru informare nr. 17918/04.04.2012 Plan de încadrare in zona

Releveu apartament /

Plan de amplasament st delimitare a corpului de proprietate

ANEXA:

Fisa corpului de proprietate

ANEXA:

Suport topografic
.   Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4 1

Suprafața bloc

910.00

462

476

895

713

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

182

185

150

133

Drepturi de proprietate

concesionare

integra!

integrai

integra!

integra!

Valoarea corecției (%)

■    -30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-55

-56

-45

-40

Preț corectat

127.40

129.50

105.00

93.10

Condiții vanzare (°/o din oferta}

-5%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-6.370

-6.475

-5.250

-4.655

Preț corectat

121.03

123.03

99.75

88.45

Localizare

M. Rosu(Sg. Mateescu Ghe.)

Kesf

Republicii

Văleni

Transilvaniei

Valoarea corecției (%)

10%

-15%

15%

20%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

12

-18

15

18

Preț corectat

133.13

104.57

114.71

106.13

Acces

asfaltat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

■ 0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0.000

0

Preț corectat

133.13

104.57

114.71

106.13

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

- similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

133.13

104.57

114.71

106.13

Utilitari

pe teren

similar

similar

inferior

similar

Valoarea corecției (%) .

0%

0%

20%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

23

0

Preț corectat

133.13

104.57

137.66

106.13

Construcție demofabila pe teren

nu

nu

da

nu

da

Valoarea corecției (%)

0%

20%

0%

■ 20%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

21

0

21

Preț corectat

133.13

'  125.49

137.66

127.36

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

133.13

125.49

137.66

127.36

Deschidere(m)

14,3

20

9,85

37

14,7

Valoarea corecției (%)

-5%

5%

-5%

. 0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-6.7

6

-6.9

0.0

Preț corectat

126.48

131.76

130.77

127.36

Suprafața blocului (mp.)

910.00

462

476

^@5 Z

)    713


BUCUR N.\iV (o .ALEXANDRU O

C.LF. 2134841 l/J$r vCÎo            Z*Vt


Valoarea corecției (%)

5%

5%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

6.7

6.3

0.0

Preț corectat

133.13

138.03

130.77

127.36

Total corecție bruta

86.39

113.89

95.04

83.47

Total corecție bruta procentual

47.47o/o

61.56%

63.36%

62.76%

corecție bruta cea mai mica

X

Valoarea unitara estimata (rotund)

(eur/mp.)

133.0

EURO/mp

Suprafața teren -construcție balcon

_________4.20

mp


| Curs valutar (lei/eur)


4.387


Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului nr.5 ( 910mp) valoare suprafeței de 4,20mp pe care se va realiza balconul este : 4,20 mp x 133 EUR/mp = 559 EUR

Vânzări


» -Apartamente (321)       ___________

?»;Gasesr;Vft&(173)_________ ______

^Terenuri. (126) » Spaffl comerciale (22)


închirieri


»■ Apartamente (14S) » Case si Vite (70)


» Terenuri (1)


Oportunități


; Adaugă oferta ta!'—-—~    "--- „* WfAtWfi                  ~■ Teren Intravilan de vanzare irrzona.. Vest Pîoiestj, Județul Pratiova

ID XOOQ130SO

t ^'Vre^uSetalii desore aceasta _         , n oferta

* ■■ Sk Tîoareste oferta *


CARALl tKtat tLI ■’.d■7.-

TIP TEREN: iSUPRARJTA !     "

FRONT STRADAL; LASpSBLj' CONSTRUCȚIE PE TEREN: PRETMPr’ , PRETTEREN.


intravilan

462 mp

20.00 m


182 EUR

84.000 EUR


urnii prretenhiBLfce'i-roȚ


ALTEAMEHAJARI .

ALTE IHFORMATU

Nr. fronturi stradale - 2 Destinație - rezidențial


•;u


Alte caracteristici - Acces auto, Teren împrejmuit

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Certificatul de urbanism prevede un regim de Inltime P+2 imLFTATI                                 "

Utilftatl: Apa, Canalizare, Gaz, Curent’                              .        ~                                              ’      ..... ■ ,/ *îj>—    -<■ ’^T Nfe»

.Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,20 mp situat in mwj. Pl<5jest^___/VX Str. Serg. Erou Mateescu Gheorghe, nr.8, bl.5 ,sc. B, parter, ap.22, Jud RrahoVa,            \

ti M i

r.;

î

1 Innktirtrtri       ,4__>&□ l"!

I i E\^>1 1 11         1             ț

ț.«Apartamente(143)     '   '  -

1 » Casesi Vrie (70)

i>^.Terenuiri'(1 j

!«SpaȘt cpmerdaJe (157)

| Oportunități

Adauqâ oferta ta*

*■............................................

n

rf.


țwW>Ds- xod&i 3£«o

ofertaȚ-


!< Q


SOSESC


Nr. fronturi stradale - 2 Destinație - rezidențial


Alte caracteristici - Acces auto. Teren împrejmuit Clasificare teren - Intravilan

Alte detalii - Certificatul de urtranlsm prevede un regim de Inlfime P+-2.

COMPARABILA 2
Teren intravilan ,doua ieșiri, cu casa demolabila

Ploiești, zona Republicii

Strada Nicolae Titulescu

88.000

EUR

185

EUR

/mp Preț negociabil
•          Caracteristici


. Suprafața, teren:

Front stradal:

9.85 m

Nr. fronturi: .

Lățime drum acces:

___

înclinație teren:

__

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Suprafața construită:


 • •           Specificații

http://www.imobiIiare.ro/anunt/XV0003TJE

TipăresteSalvează anunț

 • •          Date proprietar MADALINA

Proprietar


Modificat la: 20/01/2013

XCaută o ofertă după ID


Teren intravilan de vanzare in zona Central. Ploiești, județul Prahova


■5


Vânzări    .

• J

x- Apatia merite (321)

» Case si VHe (173)

■» Terenuri (126)

» Spsți comerciale (22)

V

închirieri

' Ml

Terențiritradlan devanzarednaonaa Central, Ploiești, județul Prahova BMSOSSSSH; « Terenuri (1) i»Spaiji camerdale (157)


ALTE AMENAJĂRI

ALTE INFORMAȚII


Nr. fronturi stradale -1 Destinație - rezidențial


fMAGSO T


Tt


CARACTERISTICI

TIP TEREN: SUPRAFAȚA FRONT STRADAL LA SOSEA.

CONSTRUCȚIE PE TEREN: PREF.MP '    ”

PREȚ TEREN:


Intravilan 89ffrt)p.; 37.00 m


.■450£URnegaciabil<

134-250 EUR negociabil


'j?


Alte caracteristid - La sosea, Acces auto, Teren împrejmuit Clasificare teren - intravilan
M EqiBnox Irwobiare ” Ploiești


ALTEAMEHAJAR1 ’

ALTEJNTORMATH


Alte caracteristici - La sosea, Acces auto, Teren împrejmuit Clasificare teren - intravilan

Alte detalii -Terenul este situat in zona Centrala-Valeni.

UTIUTATl                    -          J ,   .Vânzări

S 7 v

TA iM-Wxl,   •

F -f-p--: --

» Apartamente (321)

» Case st Vile (173)

«•Terenuri (126)

»tSpaȘ comerciale (22)

închirieri

j ^ Apartamente (149)

I w Case sIVife (70)________

P» Tereriuri.(1) ~~

| z- SpaȘT coTT>era3te(157) .IMAGINI       _


Oportunități. ID X000130AB -    .

g^ Vreau detal» despre aceasta -         ..oferta _

_        Tioaresteoferta >

& JnniteKnut prieten


CARACTERISTICI ,  .

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA.         '

FRONT STRADAL LASOSEA.

CONSTRUCȚIE PETEREN: PRETMP-'J - _ . PREȚ TEREN:


' ■s'.'Ev'd s'C

Intravilan

713 mp

14.70 m


•1


95.000 EUR negociabil


ALTE AMENAJARJ

AtTEOffORMATȚI.-


hr. fronton stradale -1 Destinație - rezidențial Clasificare teren - intravilan UȚIUTAR _      _  _

. £«9qsâș;' ,

j| : CONSTRUCȚIE PE TEREN; -
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


r-gf [          ’ o

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVĂRE^OPE^AȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Oprea Aurelia Georgeta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr. 8, bl. 5, sc. B, ap. 22, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

A Ut Ie Piti O0


PREȘEDINTE,


Cristian Diținitru


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: 25, (9 J 'Zp/l,