Hotărârea nr. 272/2013

Hotãrârea nr. 272 privind modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune în vederea actualizãrii adresei postale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa postala actualã str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 272 privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștala actuala str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A)

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Iulian Teodorescu si a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștala actuala str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A);

Având în vedere solicitările înregistrate la Municipiul Ploiești primite din partea Cabinetelor Medicale Individuale care funcționează in imobil si scrisorile înaintate de către Colegiul Medicilor Prahova si Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova referitoare la actualizarea adresei poștale a imobilului in vederea acreditării cabinetelor medicale;

Văzând adresa Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nr. 304042/09.07.2012 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/2010;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b), alin.(6), lit.a), pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba modificarea prin act adițional a contractelor de concesiune nr. 321517/03.06.2005, 319622/16.02.2005, 494270/23.05.2005, 319963/23.02.2005, 494278/23.05.2005, 494272/23.05.2005, 319624/24.02.2005, 494273/23.05.2005, 320419/03.06.2005, 494282/23.05.2005, 319637/31.05.2005, 319638/10.03.2005, 319642/18.02.2005,, 314917/20.05.2005, 321464/24.02.2005, 319634/30.04.2005, 319521/18.02.2005, 376560/24.02.2005, 319321/30.05.2005 si 319636/25.02.2005, încheiate intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale, pentru spatiile medicale situate in imobilul din Ploiești, str. Baraolt nr. 5, in vederea actualizării adresei poștale a acestui imobil (adresa poștala actuala fiind str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A).

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actele adiționale la contractele de concesiune nr. 321517/03.06.2005, 319622/16.02.2005, 494270/23.05.2005, 319963/23.02.2005, 494278/23.05.2005, 494272/23.05.2005, 319624/24.02.2005, 494273/23.05.2005, 320419/03.06.2005, 494282/23.05.2005, 319637/31.05.2005, 319638/10.03.2005, 319642/18.02.2005, 314917/20.05.2005, 321464/24.02.2005, 319634/30.04.2005, 319521/18.02.2005, 376560/24.02.2005, 319321/30.05.2005 si 319636/25.02.2005 in vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost incheiate (adresa poștala actuala str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A).

Art. 3 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013


EXPUNERE DE MOTIVE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost incheiate (adresa poștala actuala str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A)

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

In temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 au fost incheiate

contractele de

494270/23.05.2005,

319624/24.02.2005,

319637/31.05.2005,

321464/24.02.2005,


concesiune nr. 321517/03.06.2005


319963/23.02.2005,

494273/23.05.2005,

319638/10.03.2005,

319634/30.04.2005,


494278/23.05.2005,

320419/03.06.2005,

319642/18.02.2005,

319521/18.02.2005,


319622/16.02.2005,

494272/23.05.2005,

494282/23.05.2005,

314917/20.05.2005,

376560/24.02.2005,


319321/30.05.2005 si 319636/25.02.2005 intre Municipiul Ploiești si cabinetele medicale individuale care isi desfasurau activitatea in imobilul situat in Ploiești, str.

Baraolt nr. 5.

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești primite din partea Cabinetelor Medicale Individuale care funcționează in imobil si scrisorile înaintate de către Colegiul Medicilor Prahova si Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova se solicita actualizarea in regim de urgenta a adresei poștale a imobilului in vederea acreditării cabinetelor medicale.

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost incheiate (adresa poștala actuala str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A).


Viceprimar: Iulian Teodoresc

Cristian GaneaMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost incheiate (adresa poștala actuala str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A)

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

In temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 au fost incheiate

contractele de

494270/23.05.2005,

319624/24.02.2005,

319637/31.05.2005,

321464/24.02.2005,


concesiune nr. 321517/03.06.2005,

319963/23.02.2005, 494278/23.05.2005,

494273/23.05.2005, 320419/03.06.2005,

319638/10.03.2005, 319642/18.02.2005,

319634/30.04.2005, 319521/18.02.2005,

319622/16.02.2005,

494272/23.05.2005,

494282/23.05.2005,

314917/20.05.2005,

376560/24.02.2005,


319321/30.05.2005 si 319636/25.02.2005 intre Municipiul Ploiești si cabinetele medicale individuale care isi desfasurau activitatea in imobilul situat in Ploiești, str.

Baraolt nr. 5.

Prin scrisorile inregistrate la Municipiul Ploiești primite din partea Cabinetelor Medicale Individuale care funcționează in imobil si scrisorile inaintate de către Colegiul Medicilor Prahova si Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova se solicita actualizarea in regim de urgenta a adresei poștale a imobilului in vederea acreditării cabinetelor medicale.

Spatiile medicale din imobilul in care funcționează cabinetele medicale individuale fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești. Prin Hotararea nr. 6/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 72/2003 si a Hotărârii nr. 113/2004 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, in ceea ce privește imobilul situat in Ploiești, str. Baraolt nr. 5 (actual str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A), in sensul ca elementele de identificare ale imobilului sunt următoarele:

  • - adresa poștala: str. Slt Erou Moldoveanu Marian nr. 5 A               ,

  • - suprafața construita etaj dispensar: 926,72 mp. - exclusiv

  • - suprafața construita parter dispensar: 55,79 mp - exclusiv

  • - cota indiviza parti comune inclusiv de teren: 23,71%

  • - suprafața cota parte proprietate teren: 448,43 mp.

  • - suprafața cota parte proprietate din părțile comune: 57,78 mp.


Totodată, prin adresa Direcției Generale de Dezvolt 304042/09.07.2012, eliberata către C.M.I. Dr. Pacescu Nicolae Alcxândrp care in concesiune un spațiu in care funcționează cabinetul medical, in i'w              .

mai sus, s-a comunicat ca adresa poștala actuala a imobilului este strv»lt Erou Moldoveanu Marian nr. 5A.

DIRECTOR EXECJJTIV, Florin Pmatme


SEF SERVICIU,


Viorica Patrascu

/Jx/


AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Iulia Al£îUndru


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Cracilinoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘIPROMO COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adresei poștale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poștală actuală str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A)

și a emis:

SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: