Hotărârea nr. 271/2013

Hotãrârea nr. 271 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 27/30.01.2013 privind includerea în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti a imobilului situat în Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI_________

P

■ L. % G A. L L S E C FU

" "■ ...... — -- ..............--......... ........................... _

HOTĂRÂREA NR. 271................. ....... privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.27/30.01.2013 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.27/30.01.2013 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA ;

Având în vedere faptul că imobilul a fost preluat în patrimoniu conform Contractul de sponsorizare autentificat la Biroul Notarial Libertas cu nr. 954/2012, încheiat între OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești, imobil compus din teren identificat cu nr. cadastral 122748, înscris în CF nr. 122748 a municipiului Ploiești și clădire identificată cu nr. cadastral 122748-C1, înscrisă in CF nr. 122748 a municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă înlocuirea Anexei nr.l la Hotărârea nr.27/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA cu Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă completarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu doua noi poziții având numerele curente 158 și 159, identificate potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Completări la „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” (Anexa G)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Nr. inv.

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

158

-

Teren

Piața Eroilor nr.l A

Teren în suprafață de 5.570 mp identificat cu nr. cadastral 122748 înscris în CF nr. 122748

1286

2012

4.666.113,70

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, Contractul de sponsorizare autentificat la Biroul Notarial Libertas cu nr.954/2012

HCL 27/30.01.2013

159

1.6.2.

Clădire

Piața Eroilor nr.lA Clădire în regim de înălțime S+P+10E identificată cu nr. cadastral 122748-C1 înscrisă în CF nr. 122748 Suprafața construită la sol -1.249 mp Suprafața construită desfășurată 14.176mp

3170

2012

38.557.291,17

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, Contractul de sponsorizare autentificat la Biroul Notarial Libertas cu nr.954/2012

HCL 27/30.01.2013

Direcția de Gestiune Patrimoniu,  Director Executiv, rin Petrache
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.27/30.01.2013 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.27/30.01.2013 s-a aprobat includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA format din teren in suprafața de 5.570 mp si clădire in regim de inaltime de S+P+10E cu o suprafața construita la sol de 1.249 mp, imobil dobândit in baza contractului de sponsorizare nr.954/20.12.2012 încheiat intre SC OMV PETROM SA si Municipiul Ploiești.

Prin adresa nr.DE/CF/13/26.06.2013, Direcția Economică a comunicat faptul ca a procedat la înregistrarea in evidentele contabile a valorilor de inventar pentru aceste mijloacelor fixe mai sus menționate, fapt pentru care se impune promovarea unui proiect de hotarare privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

In vederea promovării proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare este necesar ca anexa de modificare a anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești să fie întocmită în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

Fata de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:


Cristian DumiMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.27/30.01.2013 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.27/30.01.2013 s-a aprobat includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA format din teren in suprafața de 5.570 mp si clădire in regim de inaltime de S+P+10E cu o suprafața construita la sol de 1.249 mp, imobil dobândit in baza contractului de sponsorizare nr.954/20.12.2012 încheiat intre SC OMV PETROM SA si Municipiul Ploiești.

Prin adresa nr.DE/CF/13/26.06.2013, Direcția Economică a comunicat Direcției de Gestiune Patrimoniu faptul ca a înregistrat in evidenta contabila valorile de inventar pentru aceste mijloace fixe, si anume 4.666.113,70 lei valoarea de inventar a terenului respectiv 38.557.291,17 lei valoarea de inventar a clădirii.

Ca atare se impune modificarea Hotărârii nr.27/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc


numerele curente 158 și 159, identificate potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Potrivit prevederilor art.3 6, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local.

Situația a fost prezentata in ședința din data de 23,07.2013 a Comisiei nr.2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil.

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin PetracheX^

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Contracte,


Director Executiv lulia AlihA^lexandru

Direcția Economica, Director Executiv, Nicoleta Craeîjunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SI


POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVĂȚ^^Ț^^JNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 27/30.01.2013 privind includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.l A.
PREȘEDINTE, Cristian Dumitru


SECRETAR, Cristian Mihai GaneaData:           % /q>