Hotărârea nr. 270/2013

Hotãrârea nr. 270 privind completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 267/2006 si modificarea contractului de închiriere nr. 516467/19.10.2005 încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. OMV Petrom S.A.

ROMANIA


JUD

COF

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa ș Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și modificarea contractului de închiriere nr. 516467/19.10.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.

Văzând Procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în 11.12.2012, 30.04.2013 si 16.;

Având în vedere adresa nr. 2017/2013 înaintată de către S.C. OMV Petrom S.A.;

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” cu „Anexa nr. 6 - Alte imobile proprietate privata a Municipiului Ploiești” prevăzută în Anexa nr. 1 ce face parte integranta dir prezenta hotărâre, pentru imobilul identificat conform Planului de amplasament s delimitare intocmit de S.C. TOPING COMPANY S.R.L. - Anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închirieri nr.516467/19.10.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A potrivit Actului adițional nr. 11 - Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezent hotărâre.

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adiționa nr. 11 la contractul de închiriere nr. 516467/19.10.2005 care constituie Anexa nr. 3 c face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor aduce 1 îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. ort.

Adresa Imobil

Descriere Imobil

Suprafața (mp)

1.

Str. Romana nr. 73B

Spațiu cu alta destinație

10,00

Teren aferent spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința

207,00


ELIPSOID: Krasovski PROIECȚIA: Stereografico 1970 SISTEM ALTIMETRIC: Marea Neagra 1975


DEN


PUNCT


CONTLATURA

[m]

5.050

2.567

3.865

13.251

1.480

1,234

1.596

0.370

0.593

0.597

1.152

1.687

1.076

0.592

0.579

0.394

1.632

0.450

1.846

14.796

1.075 ,

5.146


PLAN DE SITUAȚIE


-INTRAVILAN-

Teritoriul: J ud. Prahova

Adresa: Mun. Ploiești, str.Romana,nr.73B Proprietar: MUN. PLOIEȘTI


Teren=2Q7mp Construcția C1=10mp


/TQPirq Corrpjfiy\ '

ptantir^   '

PROIECTAT^          J

'u'©LpSm§jț ©©QîlfPfilffîu' Modo

5    ^iftorizâție Â:N.C..P.I. clașpȚ

se.riâ RO-B-J'rîr:'(yil,84

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

Amplasament:

Mun. Ploiești, Str. Romana, nr.73B, Jud. Prahova '

AUTORIZAT A.N.C.P.I.:

ing, Petcu Claudia

AUTORIZATIA:SERIA:RO-B-F;NR.0320

www.toping.ro

tel./fax:516080

mob:0731319281

PROPRIETAR?

MUN. PLOIEȘTI          ././/'

(Xs 77 ----< \ ~//

DATA : 04.2013 PROIECT: PAC PLANȘA: 1/1 SC. AMPLAS.: 1:10000 SC. PL.ȘlT.:M00MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.______________/______________

Anexa nr. 3 la HCLnf.'ci^? /

J/X'y/             ■ - ----------

- '■

VAxfV*1 ,   <

ACT ADIȚIONAL NR. 11

la contractul de închiriere nr. 516467/19.10.2005

incheiat astazi______________

In baza Hotărârii nr. _______/__________a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești, intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de locator,pe de o parte,

Si

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul in București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, cod unic de înregistrare 1590082, in calitate de locatar sau chiriaș, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de închiriere nr. 516467/19.10.2005, după cum urmeaza:

1) Art. 1. din contractul de închiriere nr. 516467/19.10.2005 se modifica si va avea următorul conținut:

"Art. 1. Obiectul contractului il constituie folosința pe perioada determinata a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Romana nr. 73B, in suprafața de 10 mp si teren in suprafața de 207 mp., suprafețe reieșite in urma măsurătorilor, conform Planului de amplasament si delimitare întocmit de S.C. TOPING COMPANY S.R.L. - Anexa nr. 2 ce face parte integranta din Hotararea Consiliului Local nr......../     ............." .......... -    ----------------

2) Art. 4., alineatul 1 din contractul de Închiriere nr. 516467/19.10.2005 se modifica si va avea următorul conținut:

"Prețul inchirierii, respectiv chiria lunara este de 991,04 lei (actualizata cu indicii de inflație la nivelul anului 2013)."

  • 3) Totodata, S.C. OMV Petrom S.A. are obligația achite catpe,M®icipiul Ploiești suma de 40.632,43 lei aferenta perioadei 01.01.2010 - 31.05.2,013 reprezentând chiria datorata pentru diferența de suprafața de 131,71 mp. (Nota: Cu /OrdjȘhîlyd'e''plata 340006818/11.06.2013 S.C. OMV Petrom S.A. a achitat suma deAO^^ldij)^ ||

x. ■ y „y />

  • 4) Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul; ^;?iHcJfiriere’ 516467/19.10.2005 raman neschimbate.


nr.


nr.


5)Prezentul act adițional la contractul de inchiriere nr. 516467/19.10.2005 încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


s-a


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Iulian Badescu

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin Petrache

Sef Serviciu,

Viorica Patrascu


S.C. OMV Petrom S.A.


Vizat pentru Control Financiar Preventiv, Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu


Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte


întocmit,

Rozalia Toader


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 și modificarea contractului de închiriere nr.516467/19.10.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.

Intre Municipiul Ploiești si S.C. OMV Petrom S.A. este încheiat contractul de închiriere nr. 516467/19.10.2005 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Romana nr. 73 (actual 73B). Spațiul are o suprafața utila de 5,29 mp si teren aferent in suprafața de 70 mp. Bunul inchiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația - statie benzina.

Prin adresa transmisa prin fax in data de 07.11.2012 S.C. OMV Petrom S.A. a solicitat acordul de principiu pentru efectuarea intabularii terenului situat in Ploiești, str. Romana nr. 73B, aflat in proprietatea Municipiului Ploiești pe amplasamentul caruia a funcționat pana in 2010 Statia de distribuție carburanți Petrom nr.4 Ploiești, in vederea obținerii autorizației de demolare a rezervoarelor subterane si a instalațiilor tehnologice, mijloace fixe aflate in proprietatea S.C. OMV Petrom S.A.

Totodată, societatea a solicitat prin adresa nr. 19674/12.11.2012 încetarea de comun acord conform procedurilor contractuale începând cu data de 31.01.2013, data pana la care se estimează finalizarea lucrărilor de demolare, in urma carora terenul va fi redat Municipiului Ploiești, in baza unui proces verbal de predare-primire a amplasamentului, cu precizarea ca societatea va achita lunar pana la momentul predării amplasamentului către Municipiul Ploiești chiria pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Romana nr.73B.

Solicitările au fost prezentate Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale in ședința din data de 11.12.2012, care a hotarat prelungirea contractului de închiriere nr. 516467/19.10.2005 pana la data de 09.10.2013 si a acordat aviz favorabil pentru efectuarea intabularii terenului.


, I

gmiului, «rațiuni

arii unui


Prin adresa înregistrata sub nr.2017/2013 S.C. OMV PeXptfl cunoștința faptul ca suprafața de teren rezultata in urma m/siJ efectuate in vederea întocmirii documentației pentru intabulare e

Solicitarea a fost analizata de către Comisiei nr.2 - Valo

Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, P .xz.c.

Comerciale din data de 30.04.2013 si a fost avizata favorabil cu coiWtia'bî® calcul privind chiria datorata de către societate pentru perioada 01.01.2010- 31.05.2013, actualizata cu indicele de inflație la nivelul anului 2013 pentru diferența de suprafața rezultata in urma întocmirii documentației cadastrale pentru imobilul situat in Ploiești, str. Romana nr. 73.

S.C. OMV Petrom S.A. a achitat către Municipiul Ploiești diferența de chiria datorata pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Romana nr. 73 cu ordinul de plata nr. 340006818/11.06.2013 in suma de 40.632,43 lei.

Având in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conform carora Consiliul Local administrează domeniul public si privat al orașului si hotărăște cu privire la modalitatea de valorificare a bunurilor din proprietatea Municipiului Ploiești, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Cristian DumiConstantin Popa


Gheorghe PopaIulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

9


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/2006 și modificarea contractului de închiriere nr. 516467/19.10.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.

Intre Municipiul Ploiești si S.C. OMV Petrom S.A. este încheiat contractul de inchiriere nr. 516467/19.10.2005 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Romana nr. 73 (actual 73B). Spațiul are o suprafața utila de 5,29 mp si teren aferent in suprafața de 70 mp. Bunul inchiriat a fost dat in folosința locatarului pentru destinația - statie benzina.

Prin adresa transmisa prin fax in data de 07.11.2012 S.C. OMV Petrom S.A. a solicitat acordul de principiu pentru efectuarea intabularii terenului situat in Ploiești, str. Romana nr. 73B, aflat in proprietatea Municipiului Ploiești pe amplasamentul caruia a funcționat pana in 2010 Statia de distribuție carburanți Petrom nr,4 Ploiești, in vederea obținerii autorizației de demolare a rezervoarelor subterane si a instalațiilor tehnologice, mijloace fixe aflate in proprietatea S.C. OMV Petrom S.A.

Totodată, societatea a solicitat prin adresa nr. 19674/12.11.2012 încetarea de comun acord conform procedurilor contractuale începând cu data de 31.01.2013, data pana la care se estimează finalizarea lucrărilor de demolare, in urma carora terenul va fi redat Municipiului Ploiești, in baza unui proces verbal de predare-primire a amplasamentului, cu precizarea ca societatea va achita lunar pana la momentul predării amplasamentului către Municipiul Ploiești chiria pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Romana nr.73B.

Solicitările au fost prezentate Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale in ședința din data de 11.12.2012, care a hotarat prelungirea contractului de inchiriere nr. 516467/19.10.2005 pana la data de 09.10.2013 si a acordat aviz favorabil pentru efectuarea intabularii terenului.

Prin adresa înregistrata sub nr. 2017/2013 precum si potrivit planului de amplasament si delimitare depus in 24.04.2013, S.C. OMV Petrom S.A. aduce la cunoștința faptul ca suprafața de teren rezultata in urma măsurătorilor cadastrale efectuate in vederea intocmirii documentației pentru intabulare este de 207 mp.

Solicitarea a fost analizata de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare -Operațiuni Comerciale din data de 30.04.2013 si a fost avizata favorabil cu condiția efebtttarii unui calcul privind chiria datorata de către societate pentru perioada 01.01.2010- 31.05.2013, actualizata cu indicele de inflație la nivelul anului 2013 pentru diferența de Suprafața rezultata in urma întocmirii documentației cadastrale pentru imobilul situat iiir Ploiești, str. Romana nr. 73B. In urma calculării chiriei datorate pentru diferența de teren in suprafața de 131,71 mp. (207 mp. - 70mp. - 5,29 mp. = 131,71mp), corespunzător perioadei 01.01.2010 - 31.05.2013, prin actualizarea cu indicele de inflație a rezultat suma de 40632,43 lei. Aceasta suma a fost achitata de către S.C. OMV Petrom S.A. cu ordinul de plata nr. 340006818/11.06.2013 in suma de 40.632,43 lei.

In ședința din data de 16.07.2013 Comisia nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a emis aviz favorabil pentru proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 și a contractului de inchiriere nr. 516467/19.10.2005 incheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV.

Florin Petrache

SEF SERVICIU,

Gabriela Mindrutiu

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRE         CUTIV,

J           dru

DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta C noiu
întocmit:     ȚA

Toma Daniela. -Ți. Toader Rozalia / Ana Petru Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERĂflUNI COMERCIALE

RAPORTSECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: