Hotărârea nr. 27/2013

Hotãrârea nr. 27 privind includerea în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti a imobilului situat în Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 27 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA;

Având în vedere faptul că imobilul a fost preluat în patrimoniu conform Contractul de sponsorizare autentificat la Biroul Notarial Libertas cu nr. 954/2012, încheiat între OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești, imobil compus din teren identificat cu nr. cadastral 122748, înscris în CF nr. 122748 a municipiului Ploiești și clădire identificată cu nr. cadastral 122748-C1, înscrisă in CF nr. 122748 a municipiului Ploiești;

A

In baza prevederilor art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea unui imobil în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, identificat potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă completarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă având numărul curent 158, identificată potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.l359/2001.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lAPotrivit prevederilor Hotărârii nr.418/2012 modificata prin Hotararea nr.445/2012, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat mandatarea Primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Badescu, pentru susținerea unor negocieri si semnarea cu S.C. OMV Petrom S.A. a contractului/contractelor de sponsorizare, in forma autentica, in vederea preluării cu titlu gratuit, in proprietatea municipiului Ploiești a imobilului situat in municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, format din teren in suprafața de 5.570 mp si clădire in regim de inaltime de S+P+10E cu o suprafața construita la sol de 1.249 mp.

In acest sens s-a incheiat Contractul de sponsorizare autentificat la Biroul Notarial Libertas cu nr. 954/2012, între OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești, imobilul fiind preluat prin Procesul verbal de predare-primire nr.22559/2012.

Ca atare, avand in vedere destinația pentru care a fost preluat imobilul, aceea de spital public de pediatrie, se impune includerea acestuia in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:


Cristian Dumitru Răzvan Ion Ursu Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA Consiliul Local al municipiului Ploiești

O                                                            I

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.418/2012 modificata prin Hotararea nr.445/2012, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat mandatarea Primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Badescu, pentru susținerea unor negocieri si semnarea cu S.C. OMV Petrom S.A. a contractului/contractelor de sponsorizare, in forma autentica, in vederea preluării cu titlu gratuit, in proprietatea municipiului Ploiești a imobilului situat in municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, format din teren in suprafața de 5.570 mp si clădire in regim de inaltime de S+P+10E cu o suprafața construita la sol de 1.249 mp.

Astfel, s-a incheiat Contractul de sponsorizare autentificat la Biroul Notarial

A

Libertas cu nr. 954/2012, între OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești. In urma | semnării acestui contract, imobilul a fost preluat in data de 21.12.2012, fiind incheiat Procesul verbal de predare-primire nr.22559/2012.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Ca atare, având în vedere destinația pentru care a fost preluat imobilul, aceea de spital public de pediatrie, este necesară

includerea imobilului menționat în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

De asemenea se impune completarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o noua poziție referitoare la acest imobil.

Potrivit prevederilor art.36, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de


interes local.


Director

Florin I


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă


Șef Serviciu S.I.E.B.D

Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director,

Iulia Alina Alexandru


Direcția Management

Financiar-Contabil,Contracte


/NTceM/n ,


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)


Anexa nr.l la H.C.L.-V'/


Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

158

1.6.2

Imobil compus din clădire si teren

Piața Eroilor nr.lA

  • 1. Clădire în regim de înălțime S+P+10E identificată cu nr. cadastral 122748-C1, înscrisă în CF nr. 122748 a municipiului Ploiești Suprafață construită la sol - 1249 mp , Suprafață construită desfășurată - 14176 mp

  • 2. Teren în suprafață de 5570 mp identificat cu nr. cadastral 122748, înscris în CF nr. 122748 a municipiului Ploiești

2012

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare Contractul de sponsorizare autentificat la Biroul Notarial Libertas cu nr. 954/2012, încheiat între OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești


Direcția de Gestiune Paftimoniu,


Direcția ManagementFinanciar-Contabil,Contracte,


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu S.l .E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu
-

vz \

f)

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICATRF.

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE


, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


RAPORT


Comisia a luat iirdiscutii proiectul de hotarare privind


t J K'

mW/


/


si a constatat: ///g m


PREȘEDINTE,


SECRETAR,


Data: