Hotărârea nr. 269/2013

Hotãrârea nr. 269 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 si a Contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 269

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 și a contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 și a contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L.

Având în vedere adresele nr. 12987/20.07.2012 și nr. 16290/20.09.2012 înaintate de către S.C. Field Survey S.R.L.;

Având în vedere Actul adițional transmis de către S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L in data de 26.04.2013 prin care își exprimă disponibilitatea cu privire la modificarea suprafeței de teren și achitării sumei pentru suprafața de 921 mp aferentă anilor 2010, 2011, 2012, respectiv 2013 (reprezentând diferența de suprafața de la 5000 mp conform contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 la 5921 mp identificată conform planului pe suport topografic întocmit de către S.C. Field Survey S.R.L ).

Văzând Procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 23.10.2012, 05.02.2013, 12.02.2013, 16.07.2013;

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c) și art. 36 alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea poziției 64 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” în sensul înscrierii suprafeței reale de 5.921 mp a terenului situat la intersecția străzilor Poștei și Dr. Toma Ionescu, cu adresa poștală ,"strada Poștei nr. 62", identificat în planul topografic întocmit de S.C. Field Survey S.R.L - Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L. potrivit Actului adițional nr. 3 - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 3 la contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013LEGENDA:


AWtA MmcZ. A&i/mtf,
MOL ROMANIA PP SRLj.


întocmit


ing. SANDU Cosmin


o

tn

03

s in


1

89.440

denumire punct cota punct

gard plasa

“1--------1------

gard lemn

construcție

panou reclama

®

hidrant

semn circulație

stâlp iluminat

El

rigola

©

canalizare


o

H

t


conducta gaze

tempo diesel

tempo 95

evo benzina/diesel tempo 98

gura canal

compresor

cămin vizitare panou electric

pom

limita imobil


lCc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+iy

X [m]

Y [m]

1

383320.461

581796.952

13.351

2

383332.650

581802.399

18.568

3

383350.117

581808.699

29.704

4

383376.954

581821.431

1.925

5

383376.948

581823.356

73.804

6

383346.221

581890.460

3.961

7

383343.284

581893.118

1.873

8

383341.573

581893.880

2.199

9

383339.425

581894.353

50.497

10

383288.957

581896.071

9.662

11

383279.299

581895.795

11.651

12

383279.667

581884.150

1.352

13

383279.555

581882.803

31.600

14

383293.686

581854.539

25.763

15

383304.957

581831.372

9.701

16

383308.747

581822.442

28.053

S=5921mp  P=314m


PROIECT:


PLAN TOPOGRAFIC


ADRESA:

Intersecție Str.Poștei cu Str.D. Toma lonescu

Ploiești, Județ Prahova, Benzinărie MOL


Planșa:

1


/&S.C.FIELD SURVEY S.RZ

Tel. 0723.866.509

z v x office@fieldsurvey.ro

autorizație Ă.N.C.P.I. seria RO-B-J nr. 0132


\ ‘

-^Rlan topografic


SCARA:

1:500


Sistem de proiecție: Stereo’70


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.______________I______________


ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996

incheiat astazi______________

In baza Hotărârii nr. _______/___________ a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești, intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, pe de o parte,

si

S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. cu sediul social in Cluj -Napoca Calea Dorobanților nr. 14-16, etajul 1, Județul Cluj , cod unic de înregistrare 7745470, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/729/2000, reprezentata prin ________________________________________, in calitate de Asociat, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996, după cum urmeaza:

1) Art. 2.1. din contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 se modifica si va avea următorul conținut:

"2.1.Pentru realizarea obiectului Asocierii, Municipiul Ploiești acorda S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. un drept exclusiv de folosire a Terenului in suprafața de 5921 mp. situat in Ploiești, str. Poștei nr. 62, pentru întreaga durata a Asocierii. Terenul in suprafața de 5921 mp. situat in Ploiești, str. Poștei nr. 62 se identifica conform Planului topografic întocmit de S.C. Field Survey S.R.L care a constituit Anexa nr. 1 la Hotararea nr. ____________!__________________a Consiliului

Local al municipiului Ploiești si care devine Anexa nr. 1 la contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996."

2) Art. 4.2. din contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 se modifica astfel:

S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. garanteaza CLMP plata unei sume minime anuale de 134.173,36 lei (actualizata la nivelul anului 2013), in cazul in care suma totala anuala datorata CLMP in baza art. 4.1.1. este mai mica decât suma minima anuala garantata.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, sumele datorate conform prezentului contract se vor actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al sumelor datorate va fi comunicat Asociatului S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.

Totodată, S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. a^o^^tt^s^wjhite către Municipiul Ploiești, pana la data de 30.11.2013, suma de 8j3474^^^m^^tand diferența datorata pentru suprafața de teren suplimentara de 92il^np^^^pit^gnilor 2010, 2011, 2012 si 2013. In cazul neachitarii acestei sume pana WdatX^^0,^yd'bl3, S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. datoreaza majorări cWnțârzref$%e;6,12% din suma datorata, pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima "imeareumieaza aceleia când suma a devenit exigibila, pana la data achitării debitului.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 si s-a încheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

ASOCIAT

S.C. Mol Romania Products S.R.L.


Iulian Badescu

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

Vizat pentru control financiar preventiv,

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit,

Toma Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Ploiești nr.267/29.11.2006 și a contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L

Pentru terenul situat în Ploiești, la intersecția străzilor Poștei și Dr. Toma Ionescu (Parcul Străjerilor) în suprafață de 5.000 mp. s-a încheiat contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 între Municipiul Ploiești și S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L., durata contractului fiind de 25 ani, respectiv de la data de 22.05.1996 pana la data de 21.05.2021.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 12987/20.07.2012, S.C. Field Survey S.R.L. cu sediul în localitatea Armăsești, județul Ialomița, reprezentată legal de dl Sandu Cosmin, în calitate de prestatator de servicii pentru Mol Romania Petroleum Products S.R.L., a solicitat și a primit documentele necesare depunerii la O.C.P.I. Prahova a dosarului în vederea intabulării imobilului-teren situat la intersecția străzilor Poștei și Dr. Toma Ionescu (Parcul Străjerilor), cu adresa poștală str. Poștei nr.62.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 16290/20.09.2012, S.C. Field Survey S.R.L a precizat faptul că documentația depusă la OCPI Prahova sub nr. 44999/02.08.2012 a fost respinsă datorită neconcordanțelor existente între suprafața și împrejmuirea rezultată la masuratoarea efectuată în teren și limita propusă în Planul de Amplasament și Delimitare.

Ca urmare, S.C. Field Survey S.R.L., reprezentată legal de dl Sandu Cosmin, în calitate de prestatator de servicii pentru Mol Romania Petroleum Products S.R.L. a revenit cu adresa nr. 16290/2012 solicitând documentele pentru redepunerea dosarului la OCPI Prahova, prezentând un alt plan topografic al terenului cu suprafață de 5.921 mp, față de 5.000 mp conform contractului de asociere nr. 15.803/22.05.1996.

Menționam faptul ca, in ședințele din data de 23.10.2012, 05.02.2013 si 12.02.2013 Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a analizat solicitarea referitoare la acceptarea suprafatei de 5.921 mp, identificata conform planului topografic întocmit in vederea înscrierii in cartea funciara, fata de 5.000 mp conform contractului de asociere, si „a acordat aviz favorabil cu ajustarea corespunzătoare a procentului plătit către Primărie, inclusiv retroactiv pe 3 ani.”.

La data de 26.04.2013 S.C. Mol Romania Petroleum Produ^^>R'L^4 fe^ismis documentul prin care isi exprima disponibilitatea cu privire la modiJîcarea suprdfjtvi de teren si achitării sumei pentru suprafața de 921 mp aferenta anilor 2010.201,1 s£2|)12, (reprezentând diferența de suprafața de la 5000 mp conform contractului de aspeier^ nr. 15803/22.05.1996 la 5921 mp identificata conform planului pe supprtXppogfafîc^/

Totodată, adresa poștala actuala a imobilului este: str. PostS’nf76^^6nform adresei nr. 305078/13.08.2012 transmisa de către Direcția Generala7 def Dezvoltare Urbana.

Având in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conform carora Consiliul Local administrează domeniul public si privat al orașului si hotărăște cu privire la modalitatea de valorificare a bunurilor din proprietatea Municipiului Ploiești, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Constantin Popa .


Gheorghe PopaIulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Ploiești nr.267/29.11.2006 și a contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25/15.03.1996 s-a aprobat asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. (fost Amoco Romania Petroleum Products) pentru construirea și exploatarea în comun a unei stații modeme, complexe, de service și desfacere a produselor petroliere pe terenul situat în Ploiești, la intersecția străzilor Poștei și Dr. Toma Ionescu (Parcul Străjerilor) în suprafață de 5.000 mp.

Urmare acestei hotărâri între Municipiul Ploiești și S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. s-a încheiat contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996, durata contractului fiind de 25 ani, de la 22.05.1996 până la 21.05.2021.

S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. are următoarele obligații de plata către Municipiul Ploiești conform contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 :

„Art. 4.1.1. Consiliul Local al Municipiului Ploiești va primi:

  • a) pentru activitățile de vanzare de carburanți:

  • - echivalentul in lei a sumei de 1,6 euro/tona de combustibil vanduta la statie;

  • b) pentru activitățile comerciale si servicii, altele decât vanzarea de combustibil:

  • - un procent de 1,5% din incasarile obținute la statie;

Art. 4.2. S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. garanteaza Consiliului Local al Municipiului Ploiești plata unei sume minime anuale de 81.712,80 lei, in cazul in care suma totala anuala datorata Consiliului Local al Municipiului Ploiești in baza art. 4.1.1. este mai mica decât suma minima anuala garantata.

Tarifele se actualizeaza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica (indicele preturilor de consum luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia) astfel ca la nivelul anului 2013 suma minima anuala este de 113.303,50 lei.

Art. 5.2.7. S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. va suporta, pe intreaga perioada in care Statia Mol funcționează pe Terenul administrat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești cheltuielile de intretinere de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin departamentele sale specializate, a zonei de parc si a wc-ului prevăzut la art. 5.2.6., in limita sumei de 5.719,90 lei pe an, platibila astfel: o jumătate din suma in primele 15 zile ale lunii ianuarie, iar restul in primele 15 zile ale lunii iulie.”

Tarifele se actualizeaza anual cu indicele de inflație con^(w^al^|^j^^itutul National de Statistica (indicele preturilor de consum luna decemb^ig^a^^^M^p^^dent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia) astfel ca la nivefâanw^^^l3iâclasta obligație este de 7442,30 lei/an.                               \â\ J *S

Adresa poștala actuala a imobilului este : str. Poștei nr. 62nr. 305078/13.08.2012 transmisa de către Direcția Generala de Dezvoltare'L^an^:

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 12987/20.07.2012, S.C. Field Survey S.R.L. cu sediul in localitatea Armasesti, județul Ialomița, reprezentata legal de dl Sandu Cosmin, in calitate de prestatator de servicii pentru Mol Romania Petroleum Products S.R.L., a solicitat si a primit documentele necesare depunerii la OCPI Prahova a dosarului in vederea intabularii imobilului - teren situat la intersecția străzilor Poștei si Dr. Toma Ionescu (Parcul Strajerilor), cu adresa poștala str. Poștei nr.62.                          _

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 16290/20.09.2012, S.C. Field Survey S.R.L a precizat faptul ca documentația depusa la OCPI Prahova sub nr. 44999/02.08.2012 a fost respinsa datorita neconcordantelor existente intre suprafața si imprejmuirea rezultata la masuratoarea efectuata in teren si limita propusa in Planul de amplasament si delimitare.

Ca urmare, S.C. Field Survey S.R.L., reprezentata legal de dl Sandu Cosmin, in calitate de prestatator de servicii pentru S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. a revenit cu adresa nr. 16290/2012 solicitând documentele pentru redepunerea dosarului la OCPI Prahova, prezentând un alt plan topografic al terenului cu suprafața de 5.921 mp, fata de 5.000 mp conform contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996.

Menționam faptul ca, in ședințele din data de 23.10.2012, 05.02.2013 si data 12.02.2013 Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a analizat solicitările referitoare la acceptarea suprafatei de 5.921 mp, identificata conform planului topografic întocmit in vederea înscrierii in cartea funciara, fata de 5.000 mp conform contractului de asociere, si „a acordat aviz favorabil cu ajustarea corespunzătoare a procentului plătit către Primărie, inclusiv retroactiv pe 3 ani.”.

La data de 26.04.2013 S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. a transmis documentul (proiect de act adițional) prin care isi exprima disponibilitatea cu privire la modificarea suprafeței de teren si achitarea sumei pentru diferența de suprafața de 921 mp aferenta anilor 2010,2011, 2012, respectiv 2013 (reprezentând diferența de suprafața de la 5000 mp conform contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 la 5921 mp identificata conform planului pe suport topografic)

Ca atare se impune modificarea poziției 64 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” în sensul înscrierii suprafeței reale de 5.921 mp a terenului situat la intersecția străzilor Poștei și Dr. Toma Ionescu, cu adresa poștală „strada Poștei nr.62”, identificat în planul Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

In condițiile adoptării prezentei hotarari de către Consiliul Local aldvlunicipiului Ploiești se va incheia un act adițional la contractul de asociere 15 803/22.05'?l 996, in vederea modificării adresei poștale a terenului, a suprafeței și, a obligațiilor de plata datorate de către S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. către Municipiul Ploiești.

In ședința din data de 16.07.2013 Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, PromoVăre Operațiuni Comerciale a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 și a contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

5

cuTiv,


DIRECTOR EXECUTIV

Florin Pețrkch^

r

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

ȘEF SERVICIU,

Gabriela Mândruțiu

VIZAT,


DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EUTIV,

Nicoleta Crăriiinoiu

întocmit:

Toma Daniela^

Ana Petru Mariui

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROM( COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și a contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și SC Mol Romania Petroleum Products SRL.