Hotărârea nr. 268/2013

Hotãrârea nr. 268 privind includerea unui bun în patrimoniul Municipiului Ploiesti


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la Parcul Tineretului;

Având în vedere faptul că Parcul Tineretului face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului Parcul Tineretului, situat în Ploiești, cu o suprafață de 169.831 mp, imobil identificat potrivit planului Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă completarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu o poziție nouă având numărul curent 4, care se identifică potrivit Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în PI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția de Gestiune Patrimoniu


AVIZAT,

VICEPRIMAR, Iulian Liviu Teadorescu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unui bun in patrimoniul Municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilul Parcul Tineretului. Astfel, in urma măsurătorilor efectuate a rezultat o suprafața de 169.831 mp pentru acest imobil care se identifica potrivit planului ce constitue Anexa nr.l la prezenta hotarare.

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, prin completarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu o poziție nouă, având numărul curent 4, imobil care se identifică potrivit Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind insusirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr.l359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.


Situația a fost analizată în ședința din data 23.07.2013 de nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Come Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorâ unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Direcția de Gestiune Patrimoniu, Director Expcutiy<^

Florin Petrâ

/

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte

Director Execfitiv,

Iulia^lijfa Alexandru

Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu


2G JUL2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre privind includerea unui bun in patrimoniul Municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr,213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilul Parcul Tineretului. Astfel, in urma măsurătorilor efectuate a rezultat o suprafața de 169.831 mp pentru acest imobil care se identifica potrivit planului ce constitue Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, prin completarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu o poziție nouă, având numărul curent 4, imobil care se identifică potrivit Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind insusirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri: Cristian Dumitru Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa FI)


Nr. ort.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4

PARC

TINERETULUI

PARC TINERETULUI

Suprafața 169.831 mp

1983

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Direcția de Gestiune Patrimoniu,


Director Executiv, Florin Petrache
2 B JUL 2013CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI         /t& ,

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2                     (       '

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERÂȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unui bun în patrimoniul Municipiului Ploiești

și a emis:


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data:   2^- oT»,