Hotărârea nr. 267/2013

Hotãrârea nr. 267 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploiesti `n administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 267


privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian,Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

Luând în considerare că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.481/2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2) litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Stabilește destinația de „Centru de informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință (fosta Stație Hidrofor 9 Mai) situat în Ploiești, Cartier 9 Mai, cu o suprafață totală de 38 mp, din care suprafață construită 38 mp.

Art.2. Aprobă transmiterea imobilului menționat la art.l din domeniul privat al Municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

Art.3.Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.43/2007, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la Contractul de Administrare nr.4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Potrivit Legii nr.213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești se număra și spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință (fosta Stație Hidrofor 9 Mai), situat în Ploiești, Cartier 9 Mai, cu o suprafață totală de 38 mp, din care suprafață construită 38 mp.

Prin adresa nr.7066/2013, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a solicitat preluarea in administrare a imobilului menționat mai sus, in vederea amenajării unui „Centru de informare pentru cetateni si de spațiu de recreere pentru pensionari”, ca urmare a solicitării unui grup de cetateni din Cartierul 9 Mai.                                                              :

Potrivit procesului verbal de inventariere, S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a solicitat scoaterea din administrarea societății a unor bunuri, printre care si fosta Stație Hidrofor 9 Mai având în vedere faptul că aceasta nu mai poate fi folosita potrivit destinației inițiale. Potrivit Hotărârii nr.481/2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat preluarea unor bunuri din administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. în vederea valorificării, printre care se numără și spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință (fosta Stație Hidrofor 9 Mai), situat în Ploiești, Cartier 9 Mai cu o suprafață totală de 38 mp, din care suprafață construită 38 mp.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, înființată potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.307/2002, are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfășoară la nivelul Municipiului Ploiești.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și prevederile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se propune stabilirea destinației de „Centru de Informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință (fosta Stație Hidrofor 9 Mai), situat în Ploiești,

Cartier 9 Mai,

transmiterea în administrarea Administrației Servicitîo^^^f^^

c£>                                 y.-,

' 7 / & i/7M\ edificările Și


Comunitare, precum și modificarea corespunzătoare a anexelor^ia/ IlptăKâre^ Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.43/2007, cu modificările Și completările ulterioare și a anexelor la Contractul de Administrare mr.4654/2007 încheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

I.


Situația a fost analizată în ședința din data 23.07.2013 de către Comisia nr>2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


VIZAT

Direcția Economică,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, consiliul local hotărăște cu privire la administrarea patrimoniului localității.

în conformitate cu prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

Potrivit Hotărârii nr.481/2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești sa aprobat preluarea unor bunuri din administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. în vederea valorificării, printre care se numără si spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești (fosta Statie Hidrofor 9 Mai), Cartier 9 Mai.

Prin adresa nr.7066/2013, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a solicitat preluarea in administrare a imobilului cu altă destinație decât aceea de locuință (fosta Stație Hidrofor 9 Mai), situat în Ploiești, Cartier 9 Mai, ce figurează in patrimoniul privat al Municipiului Ploiești, in vederea amenajării unui „Centru de informare pentru cetateni si de spațiu de recreere pentru pensionari”, ca urmare a solicitării unui grup de cetateni din Cartierul 9 Mai.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și faptul că Administrația Serviciilor Sociale Comunitare asigură serviciile sociale care se desfășoară la nivelul Municipiului Ploiești, se propune stabilirea destinației de „Centru de informare pentru cetățeni și de spațiu de recreere pentru pensionari” pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință (fosta Stație Hidrofor 9 Mai), situat în Ploiești, Cartier 9 Mai și transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Cristian Duiiri

Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


l

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVI POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OP COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare
SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: