Hotărârea nr. 266/2013

Hotãrârea nr. 266 privind repartizarea unei locuinte sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 380 / 31 octombrie 2012, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30 ianuarie 2013, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

în baza Procesului - Verbal la ședința Comisiei nr. 5 protecție si asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petitii si reclamatii, din data de 28.06.2013;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013

STR. RAFINORILOR, NR, 13

Nr. crt.

Nume   și

Prenume

Nr. cameră

Observații

1.

Strulia

5

Ionela

68, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună.

Poziția numărul 58 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

EXPUNERE DE MOTIVE


&■ V* la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sofale

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2Q01, jublțcaț^și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conforin^țai^,cuyjegj^


cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele soci Potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locui locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 /


2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30.01.2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2013.

In cursul lunii februarie 2013 solicitanților înscriși în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2013 le-au fost propuse spre repartizare un număr de 13 unități locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale, după cum urmeaza: o unitate locativă în imobilul din str. Râfov, nr. 2K și un număr de 12 unități locative în imobilul din str. Rafinorilor, nr. 13.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 29.03.2013, autoritatea publică locală a repartizat unitățile locative mai sus menționate solicitaților de locuințe sociale, în ordinea stabilită în lista cu ordinea de prioritate. Facem precizarea că un număr de 80 de solicitanți au refuzat în scris propunerea de a le fi repartizată una din aceste locuințe sociale.

Prin cererea nr. 5201 / 27.05.2013, adresată Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, d-na Ștrulia Ionela solicită sprijinul autorității publice locale în vederea repartizării unității locative 68 din imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13. Subliniem faptul că, în cursul lunii februarie 2013, d-nei Ștrulia i-a fost propusă spre repartizare o unitate locativă disponibilă situată în acest imobil, însă a refuzat propunerea.

S-a luat la cunoștință asupra faptului că petenta domiciliază in Ploiești, str. Al. Godeanu, nr. 8, bl. 115, sc. B, ap. 21, de unde urmează să fie evacuată în cel mai scurt timp. Aceasta locuiește împreună cu fiica sa, Ștrulia Maria Alexandra, în vârstă de 18 ani care este diagnosticată cu boală neuropsihică. Singurele venituri ale familiei se compun din salariul d-nei Ștrulia în valoare de 700 lei. D-na Ștrulia ocupă poziția 58 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații a luat în discuție cererea d-nei Ștrulia și a propus spre a fi repartizată petentei camera 68 din imobilul situat în str. Rafinorilor nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună; unitatea locativă a devenit liberă în urma părăsirii, imobilului de către numita Iorga Elena. De asemenea am luat la cunoștință faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 29.03.2013, unitatea locativă mai sus menționată a fost repartizată d-lui Dorobanțu Mihail, ocupant al poziției 90 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2013, însă acesta nu s-a prezentat la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare în vederea ridicării repartiției și încheierii contractului de închiriere.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului L.ocai/'proiectul de ‘   " ‘re alăturat.                                                                            # §f

hotărâre alăturat.Consilieri,

George Pană Cosma Marcian Robert Ionuț Viscan Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire Locuințe

Viceprimar, la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale


RAPORT DE SPECIALITATEPotrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30.01.2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2013.

In cursul lunii februarie 2013 solicitanților înscriși în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2013 le-au fost propuse spre repartizare un număr de 13 unități locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale, după cum urmeaza: o unitate locativă în imobilul din str. Râfov, nr. 2K și un număr de 12 unități locative în imobilul din str. Rafinorilor, nr. 13.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 29.03.2013, autoritatea publică locală a repartizat unitățile locative mai sus menționate solicitaților de locuințe sociale, în ordinea stabilită în lista cu ordinea de prioritate. Facem precizarea că un număr de 80 de solicitanți au refuzat în scris propunerea de a le fi repartizată una din aceste locuințe sociale.

D-na Ștrulia Ionela, prin cererea nr. 5201 / 27.05.2013 adresată instituției noastre, solicită sprijinul autorității publice locale în vederea repartizării unității locative 68 din imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13. Subliniem faptul că, în cursul lunii februarie 2013, d-nei Ștrulia i-a fost propusă spre repartizare o unitate locativă disponibilă situată în acest imobil, însă a refuzat această propunere.

Precizăm faptul ca susnumita s-a născut în București, la data de 05.01.1972 și în prezent domiciliază în Ploiești, str. Al. Godeanu, nr. 8, bl. 115, sc. B, ap. 21, de unde urmează să fie evacuată în cel mai scurt timp. Aceasta locuiește împreună cu fiica sa, Ștrulia Maria Alexandra, în vârstă de 18 ani, care este diagnosticată cu boală

neuropsihică. Singurele venituri ale familiei se compun din salariul d-nei^Șfrutte^. valoare de 700 Iei. D-na Ștrulia ocupă poziția 58 în Lista cu ordinea de/pfipmtate-p^/^ anul 2013 pentru locuințele sociale,                                        >'              \ f

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, /£ ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții șvf^bîamăți.P^voJ luat în discuție cererea d-nei Ștrulia și a propus spre a fi repartizată pctcntci caînler.a 68'. din imobilul situat în str. Rafinorilor nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună; unitatea locativă a devenit liberă în urma părăsirii imobilului de către numita Iorga Elena. De asemenea Comisia a luat la cunoștință faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 29.03.2013, unitatea locativă mai sus menționată a fost repaftizată d-lui Dorobanțu Mihail, ocupant al poziției 90 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2013, însă acesta nu s-a prezentat la sediul instituției noastre în vederea ridicării repartiției și încheierii contractului de închiriere.

Față de cele expuse proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECTOR GENERAL,supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Elena lordaehe

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR, andruCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


A ■   !\

’ ■ '■ ■ " \

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ,RDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAMAȚII'

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale

5

și a constatat:f]

PREȘEDINTE,

George/Panâ