Hotărârea nr. 264/2013

Hotãrârea nr. 264 privind organizarea de licitatii publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar aflate în administarea Spitalului Municipal Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 264 privind organizarea de licitații publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar aflate în administarea Spitalului Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune organizarea de licitații publice cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar aflat în administrarea Spitalului Municipal Ploiești.

în conformitate cu art.14, art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în baza adresei nr.l 1468/04.07.2013 a Spitalului Municipal Ploiești și ținând cont de prevederile contractului de administarre nr.l 1093/15.05.2009 încheiat între Municipiul Ploiești prin Consiliul Local și Spitalul Municipal Ploiești;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.192/30.05.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) si alin.(2) lit.c , art.45 alin.(3), precum si ale art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organizarea de licitații publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar din str. Ana Ipatescu nr.59 aflate în administarea Spitalului Municipal Ploiești, cuprinse în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă Caietul de sarcini cadru (anexa nr.2) pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a terenurilor prevăzute în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Stabilește că durata închirierii pentru terenurile scoase la licitație publică deschisă, cu strigare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 4 (patru) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

A

Art.4. împuternicește Managerul Spitalului Municipal Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

Art.5. Direcția Tehnic - Investiții și Spitalul Municipal Ploiești vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013


Xv         Contrasemnează Secret

- x              Oana Cristina lacob

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar aflate în administarea Spitalului Municipal Ploiești

Prin Hotărârea Guvernului României nr.866/2002, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal (Schuller), Spitalul de Boli Infecțioase (Movila), precum și Centrul de Diagnostic și Tratament au fost declarate în municipiul Ploiești ca unități sanitare publice de interes local.

în acest sens au fost preluate în domeniul public al localității, pe baza de protocol, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea aceste unităti sanitare de interes local.

Potrivit prevederilor art.123 alin. (1) și (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii.

. -

In baza Hotărârii nr. 121/2009 a Consiliului Local Ploiești a fost încheiat contractul de administare nr.l 1093/15.05.2009 dintre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiului Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești (Schuller).

Ținând cont de prevederile contractului de administare nr.l 1093/15.05.2013, Spitalul Municipal (Schuller) prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.l 1468/04.07.2013, solicită organizarea unor licitații publice cu strigare pentru închirierea a trei parcele de teren excedentar situat in str. Ana Ipătescu nr.59, cu suprafața de 32,25 mp, 20 mp și 4 mp (conform anexei nr.l) pentru amplasarea de construcții provizorii (ex. chioșc) pentru desfășurarea de activități comerciale.

Pentru valorificarea terenurilor excedentare menționate mai sus și pentru obținerea de venituri se consideră oportună închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru o durată de 4 (patru) ani, cu drept de prelungire.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR, an BĂ^ESCU
DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar aflate în administarea Spitalului Municipal Ploiești

Potrivit art.119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotărârea Guvernului României nr.866/2002, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal (Schuller), Spitalul de Boli Infecțioase (Movila), precum și Centrul de Diagnostic și Tratament au fost declarate în municipiul Ploiești ca unități sanitare publice de interes local, fiind preluate în domeniul public al localității, pe bază de protocol.

Prin Hotărârea nr. 121/30.05.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 135/2004, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat transmiterea bunurilor (terenuri și clădiri) ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare de interes local sus menționate în administrarea acestora, încheindu-se în acest sens Protocolul nr. 1527/2005 cu Spitalul Municipal Ploiești.

în baza Hotărârii nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost încheiat contractul de administare nr. 11093/15.05.2009 dintre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiului Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești (Schuller).

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii. Vanzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus și de prevederile contractului de administare nr.l 1093/15.05.2013, Spitalul Municipal (Schuller) prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.l 1468/04.07.2013, solicită oragnizarea unor licitații publice cu strigare pentru închirierea a trei parcele de teren excedentar situat in str. Ana Ipatescu nr.59, cu suprafața de 32,25 mp, 20 mp și 4 mp (conform anexei nr.l) pentru amplasarea de construcții provizorii (ex. chioșc), desfășurare activități comerciale.


După aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești^ cunoștință Spitalului Municipal Ploiești și se procedează la asigurarea presa locală (ex. cotidianul Prahova) și pe site-ul oficial al Primăriei Ploiești.

închirierea terenurilor menționate mai sus se face în condițiile legii, prin licitație publică cu strigare, pe o perioadă de patru ani, conform prevederilor caietului de sarcini, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere, cu acordul părților, la solicitarea scrisă a chiriașului (numai dacă chiriașul și-a îndeplinit corespunzător obligațiile contractuele) făcută cu minim 30 de zile înainte de expirarea termenului de închiriere.

Spitalul Municipal Ploiești va răspunde de modul de derulare al contractului de închiriere.

Licitația publică cu strigare se organizează la sediul Spitalului Municipal Ploiești iar preturile de pornire la licitații vor fi calculate pornind de la tarifele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,                        Director Executiv Adjunct,

Mihaela IAMANDI                    Madalina CRĂCIUN

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte

Director Executiv,

NDRUAnexa nr. 1 la H. C.L. nr.

Situația terenurilor excedentare de la Spitalul Municipal Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.59, ce urmeaza a fi închiriate prin licitație publica deschisa cu strigare

Nr .cr t.

Zona/adresa

Suprafața

(mp)

Profil activitate

Preț de pornire la licitație (lei)

Pas de licitare

(lei)

Garanție de participare la licitație (lei)

1.

Teren nr.l, conform plan de amplasare str. Ana Ipatescu nr. 59

32,25

comerț

619,20

50

1.238,40

2.

Teren nr.2, conform plan de amplasare str. Ana Ipatescu nr. 59

20

comerț

384,00

50

768

3.

Teren nr.3, conform plan de amplasare str. Ana Ipatescu nr. 59

4

comerț

76,80

50

153,6

Anexa nr.CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a terenului situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr. 59

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAIET DE SARCINIpentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a terenului situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.59
 • 1. Obiectul licitației il constituie închirierea terenului situat in Ploiești, str.

............................, pentru profilul de activitate -.................

Terenul închiriat va utilizat doar in scopul amplasării unei construcții cu caracter provizoriu (ex. chioșc) in vederea desfășurării activitatii de comerț.

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii nr. /_________a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

2. Informații generale despre terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii

Terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii aparține domeniului public al Municipiului si este in administrarea Spitalului Municipal Ploiești.

Terenul are suprafața de ... mp si este destinat amplasării unei construcții provizorii (chioșc) - activitate comerț (ex. produse alimentare)

3. Documentele necesare participării la licitație si condiții de eligibilitate.

La licitație poate participa, in număr nelimitat, orice persoana juridica de drept privat sau persoana fizica autorizata in condițiile in care este declarata calificata de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu următoarele documente:

 • 3.1. Adresa de înaintare a documentelor de participare la licitație, cu nominalizarea spațiului pentru care licitează si destinația acestuia - OPIS.

 • 3.2. Documente specifice, in funcție de încadrarea juridica a ofertantului:

 • - copie după statutul societății, contract si/sau actul constitutiv al societății in care sa fie precizat ca obiect de activitate - comerț;

 • - copie după certificatul de înmatriculare;

 • - copie codul unic de înregistrare fiscala;

 • - copii ale eventualelor acte adiționale ulterioare in care sa fie precizat ca obiect de activitate - activitatea de comerț;


 • 3.3. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local enpsj|de^§^?icîu^ Public Finanțe Locale, valabil la data licitației (original sau copie legahz^yCtiV

 • 3.4. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul statului em& ue.if)sirie6tiaX Generala a Finanțelor Publice Prahova (str. Aurel Vlaicu) valabil la dalâMicitauei (original sau copie legalizata).

 • 3.5. Dovada achitării caietului de sarcini;

 • 3.6. Dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • 3.7. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (daca este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului in ziua desfășurării licitației;

 • 3.8. Dosarul va cuprinde, de asemenea, si contractul de inchiriere semnat de către ofertant, ceea ce va face dovada insusirii de către ofertant a clauzelor contractuale

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

4. Condiții generale de contractare si elemente de preț

a. Prețul de pornire a licitației publice cu strigare este..........lei.

Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 192/30.05.2013 iar prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract. Plata chiriei se va efectua conform contractului de inchiriere, anexa la caietul de sarcini.

Nota: In cazul in care licitația se va adjudeca pana la data de 31.12.2013 iar contractul de inchiriere va fi incheiat după data de 01.01.2014, prețul de adjudecare a licitației se va actualiza la nivelul anului 2014 prin aplicarea la acesta a indicelui de inflație (indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului 2013 fata de luna decembrie a anului 2012), după comunicarea acestuia de către Institutul National de Statistica - Direcția Județeană de Statistica Prahova, acesta devenind preț in contract.

 • 4.2. Termenul de închiriere al terenului este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional cu aprobarea scrisa a unitarii spitalicești (numai daca chiriașul si-a îndeplinit obligațiile contractuale).

 • 4.3. Pasul de licitație pentru activitati de comerț este de 50 lei (conform anexei nr.l)

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este in suma de .... lei (preț de pornire la licitație x 2, conform anexei nr.l)

4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei si se achiziționează de la Spitalul Municipal Ploiești - serviciul contabilitate.

4-.7l Chiriașul are obligația, de comun acord cu conducerea unitarii spitalicești de a-și amplasa pe terenul închiriat, pe cheltuiala proprie o construcție provizorie (ex. chioșc), in conformitate cu legislația in vigoare, cu respectarea destinației pentru care a fost aprobat. Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la încetarea de drept fara nicio notificare prealabila a contractului de inchiriere.

 • 4.8. Chiriașul se obliga sa plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege.


5. Instrucțiuni pentru ofertanti

Direcția Tehnic-Investitii din cadrul Primăriei Municipiului Spitalul Municipal Ploiești, organizează licitație publica deschisa, ofertei prin strigare in data de ................, ora in vederea inchirierii terenului

excedentar situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.59 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr............/..........

Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa, in număr nelimitat, orice persoane fizice sau juridice de drept privat sau persoana fizica autorizata care Îndeplinește condițiile specificate la pct.3 al prezentului caiet de sarcini, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au depus toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu Îndeplinește, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un exemplar semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 45 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

Garanția de participare la licitație
 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru inchirierea terenului

destinat amplasării unei construcții provizorii-activitate de comerț situat in Ploiești,......................este in suma de ... (preț de pornire la licitație x 2) lei.

Nota: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor terenuri, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare teren pentru care licitează.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria/contabilitatea Spitalului Municipal Ploiești.

 • 3. Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Spitalul Municipal Ploiești pana la momentul incheierii contractului de inchiriere de către câștigătorul licitației.

In momentul incheierii contractului de inchiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de inchiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.


Ofertantilor declarați necastigatori li se restituie garanția de participară depusȘp^ fjf( termen de 10 (zece) zile de la data încheierii contractului de inchierere               ,

declarat câștigător.

 • 5. Garanția de participare la licitație se pierde in cazurile in care ofcrtantuf:^j^lj^'

 • -  revoca oferta după adjudecare;       ................... ...... .......

 • -  fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru încheierea contractului de

inchiriere in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adjudecare;                .

 • -  nu se prezintă personal sau printr-un reprezentant imputemicit la ședința de licitație, excepție facand cazurile de forța majora invocate in scris in 48 de ore de la producere.

 • 6. Celorlati ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Oferta se depune in plic inchis, sigilat, semant si stampilat si se depune la depune la serviciul contabilitatea din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, pana la data de...........................

 • 2. Plicul trebuie sa conțină un dosar cu documentele prevăzute la cap.3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa următoarele:

 • - numele ofertantului si sediul acestuia;

 • - denumirea licitației si a terenului pentru care se depune oferta;

 • - „A nu se deschide inainte de data ................, ora..................

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de primire a ofertelor nu se depun cel puțin doua oferte, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. Ofertele nu vor fi primite si înregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar.

 • 5. Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va înscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

  D. Organizarea si desfasurarea licitației


 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membri comisiei de licitație constituita conform Dispoziției primarului municipiului Ploiești si reprezentanții ofertantilor (care vor prezenta si documentele de imputemicire si actele de identitate) si după caz, alti specialiști si invitați.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membri comisiei de licitație si va anunța numele ofertantilor. Plicurile închise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica

  3.  4.


  5.


  6.


  totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertaMÎ îndeplinesc condițiile de eligibilitate.                                      1

  După analizarea de către membri comisiei a conținutului plic^^ț documentelor depuse, comisia de licitație va întocmi un proces-verbM^ se va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respins! si motivul respingerii lor si ofertantii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei si ofertantii prezenti.

  Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, la prima ședința de licitație, este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire. Cea de a doua ședința de licitație se va putea desfasura cu un singur ofertant calificat.

  Președintele comisiei anunța prețul de pornire al licitației, pasul de licitație si eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

  Licitația se desfasuara după regula „licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare.


 • 7. Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Orice incercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

 • 9. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spațiul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț. Prețul de adjudecare a terenului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 10. Comisia va întocmi procesul-verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația. Pentru închirierea terenului cu activitate de comerț, denumirea oferatantului clasat pe locul al doilea si oferat acestuia. Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de către membrii comisiei de licitație si de reprezentanții ofertantilor.

 • 11. Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul dintre ofertanti.

12.1ntr- o anexa a procesului verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, începând de la prețul de pornire al licitației.

73.Documentele apartinanad ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertantilor respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul Spitalului Municipal Ploiești. • 15. Rezultatul licitației se cunoaște la momentul încheierii procesuluițverbâlWfe & I adjudecare al ședinței de licitație, iar câștigătorul va fi anuntat de Gatie^uriitațba/y' spitaliceasca, in scris in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la dataWhti^arii contestațiilor sau după trecerea termenului de depunere a contcstatiilPr^ cazul in care nu se înregistrează contestații, cu privire la termenul la care trebuie sa se prezinte pentru încheierea contractului si preluarea terenului.

 • 16. Eventualele contestații ale participantilor se vor depune in scris, la sediul unitatii spitalicești in termen de 24 ore de la data încheierii licitației. Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 17. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

18.In cazul in care câștigătorul licitației nu se prezintă in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la anunțarea rezultatului in vederea încheierii contractului de

inchiriere, acesta va pierde garanția constituita pentru participarea la licitație, câștigător al licitației fiind desemnat al doilea ofertant licitator, clasat pe acest loc in conformitate cu procesul - verbal incheiat in urma ședinței de licitație. In aceasta situație, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului acordat primului ofertant clasat, pentru încheierea contractului de inchiriere, organizatorul licitației are obligația de a transmite celuilalt invitația de a încheia contractul. Daca nici in acest caz, ofertantul licitator nu se prezintă in termenul legal de a incheia contractul, acesta va pierde, de asemenea, garanția legal constituita, iar licitația urmeaza a fi reprogramata ulterior.

19.In cazul in care licitația publica deschisa cu strigare nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va organiza o noua ședința licitație. Daca la ce-a de-a doua ședința de licitație organizata, in cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor a fost depusa o singura oferta sau mai multe oferte, din care una singura este valabila procedura licitației publice va continua.

2O.Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

E. Dispoziții finale
 • 1. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 2. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul-verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au


afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conduce

Municipal Ploiești impreuna cu comisia de licitație. In cazul anular se va comunica tuturor ofertantilor participanti, hotararea de anulare, in scris, si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - plan de amplasare si delimitare

 • - model contract de închiriere - cadru


Către,

SPITALUL MUNICIPALL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar aparut in _____________________________

______________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi__________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.______________________________________________

Data completării

OFERTANT,

(semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)


(ziua, luna, anul)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR............/....................


I. PARTILE CONTRACTANTE:

A. Spitalul Municipal Ploiești, str..............................., județul Prahova, reprezentat de

manager ............................, si de ...................................in calitate de contabil-sef, avand

contul de virament nr............................................. deschis la ..................................., in

calitate de Locator.

si

B........................ cu sediul in ......................., str................., nr..........., reprezentat de

........................, in calitate de ....................... avand codul fiscal nr......................si nr. de ordine in registrul comerțului..........................., tel./fax ....in calitate de Locatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1.Obiectul contractului il constituie închirierea de către........................a terenului in

suprafața de..................mp, aflat in administrarea Spitalului Municipal Ploiești, in vederea

amplasării unei construcții provizorii - desfășurare activitate comerț.

Art.2.2.Predarea-primirea terenului se va face pe baza de proces-verbal, in termen de 5 (cinci) zile de la data încheierii contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 4 (patru) ani, respectiv de la ...................... pana la.........................

Art.3.2. Contractul poate fi reînnoit la expirarea termenului de închiriere prevăzut la art.3.1 prin act adițional daca locatarul si-a îndeplinit anterior obligațiile contractuale, cu acordul locatorului.

Art. 3.3. Intenția de reînnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea duratei de inchiriere.

Art.3.4. In situația in care intervin reglementari de natura patrimoniala, care depasesc limitele de competenta ale locatorului, perioada de inchiriere se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

IV. PREȚUL SI MODALITĂȚILE DE PLATA

Art.4.1. Chiria pentru terenul închiriat este ............ lei/luna, conform proces-verbal de

adjudecare din data de.....................

Art.4.2. In termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la incheierea contractului, se va achita chiria aferenta primei luni, cat si in avans chiria pentru luna următoare, începând cu luna a doua, plata chiriei se face, in avans, pana cel târziu la data de 25 a zi a fiecărei luni, pentru luna următoare.

4.3. Plata chiriei si a utilităților se face in numerar la contabilitatea Spitalului Municipal Ploiești pe baza de factura emisa de locator sau prin virament bancar in numărul de cont nr..................................deschis la Trezoreria Ploiești.

Art.4.4. Neplata la termen a chiriei si/sau a utilităților atrage obligația chiriașului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art.4.5. Neplata chiriei si/sau a utilităților pe 2(doua) luni, precum\{si^ner'es^^Parqa. destinației pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de incetătâyle fâȘffijafa--nici o formalitate prealabila a contractului din inițiativa locatorului^ <'T'" 'qcuîire necondiționata a chiriașului.                         .......


Art.4.6. Chiria si penalitățile de intarziere pot fi modificate potrivit actelor normative si ale Hotărârilor Consiliului Local, ce intervin după Încheierea contractului, prin act adițional, cu condiția notificării locatarului cu 10 (zece) zile inainte de aplicarea noilor tarife care se refera la activitatea in speța.

Art. 4.7. Anual chiria se renegociaza in conformite cu indicele de inflație.

V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR
Art. 5.1. Locatorul se obliga:
 • a. sa pună la dispoziția locatarului terenul care face obiectul prezentului contract;

 • b. se obliga sa calculeze si sa factureze separat, utilitățile furnizate si consumate lunar de către chiriaș;

 • c. sa permită locatarului amenajarea terenului potrivit nevoilor sale de funcționare, cu respectarea legislației in vigoare;

Art. 5.2. Locatarul se obliga:
 • a. sa preia terenul închiriat si sa-1 folosească potrivit destinației prevăzute in contract;

 • b. sa nu schimbe destinația pentru care a fost închiriat terenul;

 • c. sa achite contravaloarea chiriei si a utilităților aferente utilizării spațiului in cuantumul si condițiile prevăzute la Capitolul IV;

 • d. sa monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere.

 • e. sa obțină avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • f. sa nu efectueze nici un fel de modificări, amenajari sau construcții terenului închiriat, fara aprobarea prealabila și scrisa a locatorului. Cheltuielile suportate de locatar cu amenajarea terenului închiriat nu simt opozabile locatorului care nu va despăgubi de ele pe locatar. Amplasarea construcției provizori se va efectua ulterior incheierii contractului fara sa diminueze în nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contract si vor ramane in propietatea locatorului.

 • g. sa respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire si stingere a incendiilor si de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii si stingerilor incendiilor locatarul isi va procura pe cheltuiala sa stingatoarele de incendiu necesare ce vor fi apoi verificate și reincarnate periodic. De asemenea locatarul isi va procura si celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidrantilor, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea si întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul isi va obține, inainte de începerea activității in spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate.

 • h. obținerea avizelor si/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul va întocmi planul de evacuare si de organizare a primei intervenții pe locul de muncă, iar in caz de de incendiu asigurarea intervenției se va face de către personalul locatarului existent. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale incendii produse in spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant.

 • i. sa nu tulbure, afecteze sau să blocheze in nici un fel, prin activitatea desfasurata, spațiile comune de acces in cadrul spitalicești;

  j-


  k.


  1.  sa nu comercializeze produse ce sunt interzise in unitățile de sanatate țigări, băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice, s.a.), sa nu efectueze trltțfâ si de droguri sau alte activități ce contravin legilor statului roman;

  sa protejeze spațiul închiriat contra efracției, paza aparaturii si a obiectelor amplasate spatiile atribuite revine in totalitate locatarului; ..... ................. ......

  sa permită inspecțiile reprezentanților locatorului pentru a verifica modul cum a fost folosit terenul închiriat conform contractului de inchiriere;


m. sa predea la expirarea contractului terenul si dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal;

n. chiriașul se obliga sa declare contractul de inchiriere Ia Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (in 30 de zile de la semnarea acestuia);

o. chiriașul se obliga sa achite plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege;

p. sa anunțe locatorului orice modificare in statutul juridic, act de înființare, sediu, etc. în termenul limita de 48 ore;

q. sa respecte legislația in vigoare cu privire la construcțiile provizorii, obținerea tuturor avizelor si/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii revine în totalitate locatarului si se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior încheierii contractului, fara sa diminueze in nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contract. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a acestor construcții provizorii sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant;

r. sa asigure curățenia si igienizarea terenului închiriat si a pârtilor de folosința comuna pe toată durata contractului, asigurând permanent curățenia in spațiul închiriat efectuând dezinfectia, dezinsectia și deratizarea in conformitate cu normeleigienico-sanitare. Locatarul va asigura evacuarea si transportul reziduurilor rezultate din prestarea activitatii;

VLGARANTII

Art.6.1. Locatarul va depune la contabilitatea Spitalului Municipal Ploiești in termen de 15 (cinsprezece) zile de la semnarea contractului o garanție reprezentând contravaloarea chiriei pe o luna, garanție ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la Capitolul VIII.

Art 6.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție. In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

VII. ÎNCETAREA contractului

Art. 7.1 ^Prezentul contractpoate înceta in următoarele situații:__________________________________

 • a. la sfârșitul perioadei pentru care a fost incheiat;

 • b. prin acordul scris al pârtilor;

 • c. din inițiativa chiriașului cu un preaviz de cel puțin 30 de zile si cu plata la zi a chiriei si costurilor aferente utilităților pana la data eliberării si predării terenului;

 • d. din inițiativa conducerii spitalului cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare pentru următoarele motive: chiriașului nu a plătit chiria pe 2 (doua) luni, a schimbat


destinația pentru care a fost închiriat terenul, a subinchiriat terenul nu respecta obligațiile ce-i revin din prezentul contract;
 • e. denunțare unilaterala la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești, si a spitalului, daca aceasta are nevoie de terenul închiriat pentru nevoile spitalului sati daca actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

 • f. reziliere pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre parti;

 • g. in cazul dizolvării societății comerciale.

Art.8.2. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării terenului sau a evacuării, a costurilor aferente utilităților pana la aceeași data, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

VIII. PACT COMISORIU

Art.8.1. Prezentul contract inceteaza de drept fara nici o alta formalitate prealabila, in cazul nerespectarii de către locatar a clauzelor contractuale.

IX. AMENDAMENTE

Art.9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului.

X. FORȚA MAJORA

Art.10.1. Forța majora comunicata si dovedita de una din parti, in termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului scutește de răspundere partea care o invoca, porivit legii.

Art.10.2. Forța majora constituie o împrejurare de fapt neobișnuita, cauzata de evenimente imprevizibile si neimputabile niciuneia dintre parti, precum: incendii, inundații, cutremure, razboaie,etc.

XI. LITIGII

Art. 11.1. Rezolvarea neînțelegerilor ivite intre parti se va face pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, părțile vor supune instanțelor judecătorești competente.

XII. CLAUZE SPECIALE

Art. 12.1. Chiria stabilita pentru închirierea terenului poate fi modificata unilateral de locator in cazul apariției unor reglementari legale (Hotarari de Guvern, Legi sau Hotarari ale Consiliului Local), privind spatiile cu aceasta destinație.

Art. 12.2. Sunt strict interzise subinchirierea, cedarea sau cesiunea contractului in totalitate sau in parte a terenului închiriat altor persoane.

Art. 12.3. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curenta si de plata obligațiilor financiare convenite vor fi analizate in comun sau ori de cate ori este nevoie in vederea aplicării corecțiilor si pentru aducerea lor, neintarziata, la nivelul stabilit. Art. 12.4. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței pârtilor.

Art. 12.5. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.


XIII. DISPOZIȚII FINALE                                     +

Art.13.1. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea tereiw^ locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna ere finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.

Art.13.2. Procesul-verbal de predare-primire a terenului reprezintă anexa la prezentul contract si face parte integranta din acesta.

Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

LOCATOR,

MANAGER,


LOCATAR,

Director/Administrator

Director Financiar - Contabil,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii


Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Contracte


SPITALUL

mm nnrjMT PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / x . Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiești

PLOIEȘTI


munTcTpwl PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

CĂTRE,


011468

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

Compartimentul monitorizare consumuri crese, grădinițe, scoli, spitale, culte, cultura.

Având in vedere prevederile contractului de administrare nr. 011050/ 15 mai 2009, Înregistrat la spitalul nostru cu nr. 2424/ 20.05.2009, Încheiat intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local si Spitalul Municipal Ploiești, au fost date in administrarea spitalului nostru o serie de terenuri si clădiri, proprietate a municipalității.

Potrivit prevederilor contractului sus- menționat (art. 4), va rugam sa aveți amabilitatea sa aprobați organizarea unei licitații publice pentru Închirierea a trei parcele de teren excedentar, aflate in incinta B, din str. Ana Ipatescu, nr. 59, Ploiești, județul Prahova, avand următoarele dimensiuni:

 • 1) 7.5 m x 4.3 m (suprafața = 32.25 m.p.)

 • 2) 5 m x 4 m (suprafața = 20 m.p.)

 • 3) 2 m x 2 m (suprafața = 4 m.p.)

Va transmitem anexat planul de amplasament, cu schitele celor trei terenuri.

Cu deosebita considerație,


ihaela CarmenInstitutul de


Medicina Legala


SPITALUL SCllULLEIl-INCINTA H

Str. Ana Ipateseii nr.5!>, Ploiești


Masuriil

1 lescnul

!ng. Morarii Cosn).iiiLîrr

|ng. Circeu Siinonțpii’

Vcrilkaț

lng. Ci recii Sinionii^.

uîix-

Aprobat

lng. 1 .iliana Sianescti A-,PLAN DE AMPLASARE SI

DELINITARE


T ..iN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAI Scara 1 :5(J0


Anexa nr.Z In JI.C.L. nr.LOCAL AI, MUNICIPIULUI 1‘Loiizșrt

oi.'iciiiLi’iJnLici-iy.Jnțfijț'k.

Stniitu Vuîcni inJ-.l, lif-S.lK.pnr^î Phiiusii 7VKf»M572 _ ĂuliHi/iHiescriu II i.ir^FlKM

Miisur.il

Ucsviuil *

Veri liv;d

PLAN I>1: AMPLASĂRI- SI DI-LINITARH


 • I

 • II


Apmlhil


IJaln : iulie 20()'>


..COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVI

NI


POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar aflate în administrarea Spitalului Municipal Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE,

Cristian Dumitru

Data: 23'^9.'Zp/TCOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIUMUT PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTSECRETAR,

Sanda Dragulea

4

Data: 4^     4P4-

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CUL TINERET ȘI SPORT


RAPORT


_______

L


1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar aflate în administrarea Spitalului Municipal Ploiești.


și a emis:

W/ f 'fWo


PREȘEDINTE,


Iolanda Bazavan


SECRETAR,

Cristian Dumitru