Hotărârea nr. 263/2013

Hotãrârea nr. 263 privind aprobarea Regulamentului pentru înfiintarea, organizarea si exploatarea parcãrilor publice cu platã aflate pe domeniul public si privat al municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 263

privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Badescu și Raportul de specialitate al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L., prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru înființarea organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990 (r2) republicată și actualizată privind societățile comerciale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr.3/2003 ;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Față de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.a) și alin.3 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

.............       ........ HOTĂRĂȘTE:-----------------------------------

Art. (1) Stabilește parcările publice înființate și amenajate care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești și care sunt transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

( 2) Parcările publice prevăzute la alin. (1) au regim de « parcare cu plată ».

Art. 2 (l)Aprobă tariful de parcare în valoare de 21ei/ora/loc parcare sau lleu/30minute /loc parcare, respectiv 1,5 lei/ora/loc parcare în cazul solicitării unui abonament, inclusiv T.V.A

(2) Aprobă tariful de parcare: echivalentul în lei de 0,4 euro/ oră/loc parcare la care se adauga T.V.A., în cazul în care utilizatorii parcărilor publice cu plată doresc achitarea tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L poate actualiza tariful astfel încât în cazul fluctuațiilor de curs euro/leu tariful încasat să nu fie mai mic decât 21ei/ora/loc parcare inclusiv T.V.A.

Art. 3 Aprobă Regulamentul privind înființarea organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aproba modelul de abonament conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 începând cu data intrării în vigoare a prezentei, prevederile Hotărârii Consilului Local nr. 103/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștiința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești


Având în vedere faptul că, în parcările cu plată din zona centrală a municipiului a fost montat în cursul anului 2011 un sistem de gestionare a locurilor de parcare prin bariere, respectiv pe strada Griviței, se impune o nouă reglementare a activității de exploatare a parcărilor și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești..

în acest context și ținând cont de ritmul anual de creștere a numărului autoturismelor în municipiului Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L a regândit gestionarea parcărilor publice cu plată.

Printr-o eficientă administrare a locurilor din parcările cu plată se vor crea venituri suplimentare care vor duce la amenajarea de noi locuri de parcare. Astfel, prin introducerea posibilității de a plăti tariful de parcare și prin intermediul telefoniei mobile, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L vine în sprijinul cetățeanului care va avea posibilitatea de a achita tariful de parcare în funcție de perioada de timp necesară staționarii în parcare.

In vederea fluidizării circulației și pentru o mai bună disciplină în trafic în municipiul Ploiești, se impune adoptarea unei noi hotărâri care să reglementeze activitatea de exploatare a parcărilor și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești.

Având în vedere cele expuse mai sus, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice aflate pe domeniul public și privat al Municipiul Ploiești.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLO
RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu acționar unic Municipiul Ploiești. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. are obligația de a asigura exploatarea în condiții de eficiență economică a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești, cât și de a răspunde intereselor legitime ale cetățenilor posesori de autoturisme.


Prin modernizarea parcărilor se vor crea venituri suplimentare care vor duce la amenajarea de noi locuri de parcare. Astfel, prin posibilitatea de a plăti tariful de parcare și prin intermediul telefoniei mobile, SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L a venit în sprijinul cetățenilor care vor avea posibilitatea de a achita tariful de parcare în funcție de perioada de timp pentru care consideră că vor ocupa locul de parcare. în acest sens, pentru a da posibilitatea achitării tariful de parcare și prin intermediul telefoniei mobile, propunem tariful: echivalentul în lei a 0,4 euro/oră/loc parcare la care se adaugă T.V.A.. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L poate modifica tariful astfel încât în cazul fluctuațiilor de curs euro/leu tariful încasat să nu fie mai mic decât 21ei/ora/loc parcare inclusiv T.V.A.

Având în vedere cele expuse mai sus, SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L înaintează proiectul de hotărâri gprivind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea , parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești.                                                            ^Q.1-

Director General, Nicolâe Donald Consta
Director Gene Ovidiu


conomic, rican/

Compartimentul Parcari

Virgil Rotaru
ANEXAI

la H.C.L. nr.

Tabel cu parcările cu plată din municipiul Ploiești


BRD - str. Cuza Vodă

22

Maramureș - str. Maramureș

81

Tribunal - str. Ștefan Cel Mare

30

Democrației - str. Nicolae Balcescu

34

Hale parc2 - str. Vasile Milea

19

7 etaje - str. Vasile Milea

82

Hale - str. Vasile Milea

79

Hale Parc - str. Emile Zolla

46

Liceul Cuza - str. Trei Ierarhi

30

Rondul 1 - B-dul Independenței

21

Armoniei - str. Armoniei

13

Palat - str. Griviței

44

Hotel Prahova - str. Kogalniceanu

50

Curtea de Apel - str.Emile Zolla

69

Nichita - str.Gheorghe Lazar

14

Vasile Lupu

19

Parcare Obor - str.Apelor, str. Oborului

380

TOTAL

1033la H.C.L. nr..<^3^/3..Regulament pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor pudice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Prezentul Regulament reglementează înființarea, organizarea, exploatarea spațiilor aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești și care sunt destinate parcării vehiculelor.

Art.2. In înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • •  Parcare publică- spațiu special amenajat, aflat pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al orașului, delimitat prin marcaje orizontale perpendiculare sau oblice față de marginea părții carosabile a drumului si semnalizate prin indicatoare cu simbolul “P”.

 • •  Tarif - suma de bani datorată în conformitate cu prezentul regulament, pentru ocuparea de către un autovehicul a domeniului public pe durata staționării sau parcării, in locuri special amenajate.

 • •  Tichet de parcare - document ce atestă plata tarifului de parcare pe perioade determinate de 1/2 oră, 1 oră sau mai multe ore și a cărui valabilitate dă dreptul posesorului să staționeze legal în perioada indicată.

 • •  Valabilitatea tichetului — operațiune prin care se verifică anul luna, ziua, ora și minutul de la care incepe perioada de staționare.

 • • Prin autovehicul - se înțelege vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii și care circulă în mod obișnuit pe drumurile publice.

 • • Abonament - document care atestă plata tarifului de parcare pe

,        o perioadă determinată de timp (lună, trimestru, an) dar nu mai

puțin de 50 de ore/lună și oferă posibilitatea posesorului de utilizare a oricărei parcări publice cu plată în intervalul orar solicitat.

• Permis de parcare- autorizație eliberată de S. C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în virtutea căreia o persoană fizica sau juridică poate beneficia de


utilizare gratuită a unui loc de parcare în parcările plată, înființate și amenajate de către S.C. Servic Gospodărire Urbană Ploiești, aflate în concesiune

Art.3 Parcarea autovehiculelor, în parcările publice cu plată, se poate realiza doar pe sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere și indicatoare „P“ însoțite de plăcuța adițională pe care este menționat tariful, orarul de funcționare și modul de achitare a tarifului.

Art. 4. Parcarea autovehiculului în zonele prevăzute în Anexa nr.l la H.C.L. nr.............. este regulamentară numai dacă utilizatorul îndeplinește

cumulativ următoarele condiții:

 • a) achiziționează tichet de parcare înainte de ocuparea locului de parcare sau în max. 5 min. de la oprire ;

 • b) ocupă un loc de staționare regulamentar ;

 • c) poziționează autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul „P cu plată“, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staționare ;

 • d) afișează pe bord la începutul perioadei de staționare în interiorul autovehiculului, la loc vizibil, tichetul valabil, potrivit instrucțiunilor înscrise pe el, permisul sau abonamentul de parcare valabil;

 • e) nu depășește timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de valabilitate al tichetului de parcare sau abonamentului.

Art. 5. înființarea, exploatarea și organizarea parcărilor cu plată se face în conformitate cu avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranță Circulației.

Capitolul II PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR

Art. 6. Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată este următorul:

- Luni-Duminică 7.00-19.00

în cazuri bine justificate (condiții meteo deosebite, manifestări publice etc.), precum și în funcție de eficiența încasărilor programul de funcționare al parcărilor cu plată poate fi modificat de către conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

De asemenea în situații excepționale (avarii la rețelele de utilități publice, condiții meteo deosebite, manifestări publice) conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate dispune închiderea temporară a unor parcări aflate în concesiunea sa.


Capitolul m ÎNFIINȚAREA, EXPLOATAREA ȘI PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ

Art .7. Stabilește că au acces la parcările publice cu plată co

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. autoturismele și autovehiculele de transport marfa cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, excepție fac parcările amplasate pe străzile Emile Zola care vor fi destinate numai pentru autoturisme. în acest sens, la indicatoarele “Parcare cu Plată”se vor atașa plăcuțe adiționale cu semnificația “Numai pentru autoturisme”

A

Art.8. In exploatarea parcărilor amenajate, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. are următoarele obligații:

-să asigure semnalizarea rutieră verticală și orizontală a locurilor de parcare, în conformitate cu avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației a municipiului Ploiești;

-să asigure curățenia și deszăpezirea parcării;

-să asigure folosința netulburată de către utilizator a parcajului;

-să afișeze la loc vizibil tarifele stabilite ;

-să nu practice tarife diferite de cele stabilite prin Hotărârile Consiliului Local;

-să urmărească încasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de

parcare ;

-să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a spațiilor de parcare respective ;

-să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde destinației parcării sau, în caz contrar, să încaseze contravaloarea folosinței în raport de numărul de locuri ocupate de vehiculul în cauză ;

-să nu permită accesul în parcare a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente.

-să înmâneze celor ce folosesc locurile de parcare bonuri/tichete cu valoare fixă;

- în cazuri excepționale (avarii la rețele de utilitate publică, manifestări publice situații de urgență etc.) S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate dispune ridicarea și mutarea autovehiculelor aflate în parcările cu plată .

Art.9. Utilizatorii parcărilor de utilitate publică cu plată au următoarele obligații:

-să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală ;

-să păstreze curățenia în parcare ;

-să achite contravaloarea prestării serviciilor asigurate stabilită prin Hotărâri

ale Consiliului Local pentru locurile de parcare utilizate ;

-să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, tichetul de parcare ;


-să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închid încuierea ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precuri^Hg în funcțiune a sistemului antifurt;

-să nu execute în perimetrul parcării publice cu plată lucrări întreținere a vehiculelor;

-să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcării ca urmare a unor manevre greșite.

Art. 10. Se interzice blocarea accesului/ieșirii în și din parcare.

Capitolul IV SISTEMUL DE PLATA, REGULI APLICABILE

Art. 11. Obligația de plată ce revine utilizatorilor parcărilor publice cu plată se realizează într-una din următoarele modalități:

 • A. Plata tichetului de utilizare a parcărilor

 • B. Plata abonamentului

 • C. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile

A. Plata tichetului de utilizare a parcărilor

Art. 12. Tariful de utilizare a parcărilor se plătește la casierii încasatori, angajați ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. sau în sistem de autotaxare, în parcările care dispun de aparate de taxat automat semnalizate corespunzător.

Art. 13. Autotaxarea se realizează prin efectuarea succesivă a următoarelor operațiuni:

 • a) după oprirea vehiculelor în spațiul special amenajat pentru parcare, se introduc în parcometru numărul necesar de monede sau bancnote până la completarea sumei care reprezintă tariful aplicabil pentru perioada dorită de staționare;

 • b) parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va afișa în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz de preferat în suport special, astfel încât toate datele să fie vizibile din exterior. Dacă tichetul de parcare nu se poate identifica și citi datorită așezării sale necorespunzătoare pe bordul autovehiculului se va bloca/ridica autovehicolul.

B. Abonamentul

Art. 14. Pentru utilizarea parcărilor se emit la cerere și abonamente conform modelului din Anexa nr.3 la H.C.L. nr.............

Valoarea tarifului pentu un loc de parcare pentru care se solicită abonament valabil în toate parcările administrate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. este de 1,5 lei/ora /loc parcare .

Valoarea abonamentului se calculează înmulțind numărul de ore pentru care se solicită abonament cu l,51ei/ora/loc parcare cu mențiunea că

numărul de ore nu poate fi mai mic de 8 de ore/zi in intervalul ■ Vineri în cursul unei săptămâni.

Art.15. Reguli generale aplicabile pentru utilizarea abonamen

 • a) abonamentele sunt lunare, trimestriale sau anuale ;

 • b) abonamentele se achiziționează de la sediul S.C.Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., strada Văleni, nr.32 ;

 • c) abonamentul se eliberează pentru un singur vehicul;

 • d) în timpul parcării, abonamentul se afișează în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate elementele inscripționate să fie vizibile ;

 • e) abonamentele deteriorate sau distruse se înlocuiesc, la cererea efectuată în scris, cu plata contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere ;

 • f) abonamentul nu se eliberează pentru vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone .

Art.16. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate închiria spații cu destinația de parcare, aflate în concesiunea sa, sau care vor fi preluate în concesiune, persoanelor juridice a căror activitate impune rezervarea unui loc de parcare ( unități medicale, bănci etc.) dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

 • -  solicitarea referitoare la închirierea de spații cu destinația de parcare are aprobarea Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației;

 • -  S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. îi sunt concesionate de Municipilui Ploiești suprafețele de teren care fac obiectul cererii de

închiriere.

- numărul de ore/loc parcare pentru care se solicită închirierea să nu fie mai mic de 8 de ore/zi in intervalul de Luni până Vineri în cursul unei săptămâni.

In aceste situații, se vor încheia convenții de folosință cu solicitanții locurilor de parcare și se va percepe tariful de 1,5 lei/ora/loc parcare inclusiv T.V.A. Locurile de parcare vor fi marcate și semnalizate corespunzător de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

C. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile

Art. 17. Tariful de parcare se va putea plăti și prin intermediul telefoniei mobile de la data introducerii acestui sistem .

Excepția de la posibilitatea de a plăti tariful de parcare prin SMS în parcările publice cu plată din municipiul Ploiești o constituie parcarea ” Palat Bariera” de pe strada Griviței.

..... In momentul în care utilizatorul, parchează, va suna la un anumit număr de telefon afișat pe indicatorul din apropierea locului de parcare .

Utilizatorii parcărilor publice cu plată vor putea plăti parcarea printr-un simplu SMS putând avea forma de mai jos :


“101 NR. MAȘINĂ” pentru parcare 60 minute (Tarif: echivale

0,4 euro + T. VA.) /loc parcare, “102 NR. MAȘINA” pentru parcare 120 minute (Tarif: echivalentu 0,8 euro 4-TVA) /loc parcare

După trimiterea SMS-ului, utilizatorul va primi un SMS de răspuns care va confirma înregistrarea plății parcării. Dacă se trimit mai multe SMS-uri pe timpul de parcare, acestea se cumulează .

Verificarea plății parcării prin SMS se efectuează de către, angajați ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pe toată durata de funcționare a parcărilor. Controlul se realizează prin intermediul unui telefon cu acces la internet care are instalată o aplicație ce permite interogarea bazei de date pentru a verifica dacă a fost sau nu plătită parcarea pentru un anumit autoturism.

Controlorul face verificarea prin tastarea numărului de înmatriculare a autovehiculului pentru care se dorește verificarea plății parcării, pe ecranul telefonului va apărea dacă a fost plătit tariful de utilizare al parcării. în cazul în care se constată că autovehiculul este parcat fără plată tarifului de parcare acesta va fi supus măsurii de ridicare/blocare.

CAP. IV FACILITĂȚI. GRATUITĂȚI

Art. 18. în zonele de parcare se rezervă și se semnalizează prin marcaj specific locuri pentru parcare gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu dizabilități.

Se acordă gratuități pentru parcarea vehiculelor aparținând :

 • a) Vehiculelor care aparțin fundațiilor și asociațiilor cu activitate umanitară, care asigură transporturi, în interesul persoanelor asistate ;

 • b) Persoanele fizice cu domiciliul stabil în zona riverană unui parcări de

utilitate publică cu plată și care dețin autoturisme înmatriculate la adresa respectivă, beneficiază de gratuitate în acel parcaj, pe bază de permis parcare riveran obținut de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;_________________________________________________________

 • c) Persoanele cu domiciliul în municipiul Ploiești si care au Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat in baza Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioar, beneficiază de gratuitate pe bază de permis parcare obținut de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L;


Capitolul V CONSTATAREA UTILIZĂRII NEREGULAME PARCĂRILOR PUBLICE

Art. 19. Se consideră autovehicule care ocupă ilegal domeniul public și vor fi supuse măsurii de blocare/ridicare următoarele autovehicule, conform hotărârilor de Consiliului Local:

 • 1. autovehicule care staționează fără tichet de parcare, permis sau abonament valabile sau care stationeaza fără să achite tariful de parcare prin SMS în parcările administrate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

 • 2. autovehicule parcate cu abonament expirat, cu abonament eliberat pentru alt autovehicul sau cu depășirea timpului de staționare stabilit prin tichet cu mai mult de 30 minute ;

 • 3. autovehicule care staționează pe locuri de parcare special rezervate, semnalizate cu indicator sau inscripționate chiar dacă au tichet de parcare, abonament sau permis de parcare valabile;

 • 4. autovehicule expuse spre vânzare/inchiriere în parcările cu plată chiar dacă au tichet de parcare, abonament sau permis de parcare valabile;

 • 5. autovehicule care ocupă locurile din parcările publice, fără respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule staționate regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori blochează ieșirea/accesul autovehiculelor la locurile de parcare.

 • 6. autovehiculele fără număr de înmatriculare;

Capitolul VI Sancțiuni și contravenții

Art. 20. Constituie contravenție următoarele fapte și se sancționează cu amendă contravențională, dacă nu au fost săvârșite în asemenea condiții încât sa fie considerate, potrivit legii penale infracțiuni, după cum urmeaza:

- neachitarea tarifului de parcare prin forțarea cu autovehicule a ieșirilor din parcările gestionate prin sistem de barieră.

- 500- 1500 lei -pentru persoane fizice -1000-2500 lei -pentru persoane juridice

Prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător.                                      K! fiS'' I M

Art. 21. Constatarea si sancționarea contravențiilor prevăzute :de prezenta hotărâre se face de către reprezentanții Poliției Locale, Poliției Naționale și aii Jandarmeriei.

Art. 22. Controlul parcărilor se va efectua pe toată durata de funcționare a parcărilor de către angajații S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 23. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în interiorul acestora.

ANEXA3 la H.C.L. nr

Model permis parcare


______________________________Fata_____

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. Str. Văleni, nr.32 tel: 0244/525252


Stampila


Nr..........

ABONAMENT PARCARE

aprobat prin HCL NR..../20...

valabil in toate parcările cu plata administrate de S.C. SGU Ploiești S.R.L.

Posesorul acestui abonament are dreptul de parcare libera in perioada: ______________________ pentru auto nr._______________________


Luni

□ intervalul orar

Marti

□ intervalul orar

Miercuri

□ intervalul orar

Joi

□ intervalul orar

Vineri

□ intervalul orar

Sambata

□ intervalul orar

Dumnica

□ intervalul orar


____________________________Verso

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. Str. Văleni, nr.32 tel: 0244/525252


Parcările cu plata administrate de S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L:

BRD - str. Cuza Vodă

Liceul Cuza - str. Trei Ierarhi

Maramureș - str. Maramureș

Vasile Lupu

Tribunal - str. Ștefan Cel Mare

Rondul 1 - B-dul Independenței

Democrației - str. Nicolae

Bale eseu

Armoniei - str. Armoniei

Hale Parc - str. Emile Zolla

Palat - str. Griviței

Hale parc2 - str. Vasile Milea

Hotel Prahova - str. Kogalniceanu

7 etaje - str. Vasile Milea

Curtea de Apel - str.Emile Zolla

Hale - str. Vasile Milea

Nichita - str.Gheorghe Lazar

Parcare Obor - str.Apelor


Abonamentul este valabil doar daca este expus la Ioc vizibil pe bordul autovehiculului!

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


$ Ml V v}           ■■

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVI CUCĂ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPBS^ȚIUNJ COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOME PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești - inițiat de primar Iulian Bădescu.

si a emis:
SECRETAR,

Sanda DraguleaData:     2tf. pt- 2-ocS