Hotărârea nr. 262/2013

Hotãrârea nr. 262 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 262


privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Bădescu Iulian și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având în vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

în conformitate cu prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificata si completata privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art.36, alin.(2), lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Aproba organigrama, numărul de personal (307 posturi) și statul de funcții al aparatului de specialitate al municipiului Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G.nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/29.03.2013 șinr. 187/30.05.2013 se modifică conform prezentei.

Art.3. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 983 de posturi astfel: 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul numărului de 225.700 locuitori ai Municipiului Ploiești, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează : 312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, 140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, 79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, 16 posturi pentru Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești și 240 posturi pentru Poliția Locală Ploiești.

Potrivit prevederilor art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este reglementată obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

IULIAN BĂDESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV R o 47 PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE


........ la hotărârea privind aprobarea organigramei,

a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Pentru anul 2013 prin adresa nr.594/09.01.2013 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 983 de posturi din care 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează :

 • -    149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;

 • -   140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L. nr.253/2010;

 • -    79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.257/2010;

 • -    16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

 • -   240 posturi pentru Politia Locala Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.7/2011;

 • -   312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, conform anexelor nr.l și nr.2 la prezenta hotărâre, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte.

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :

 • - posturile vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor, Poliția Locală, precum și posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale,

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publică, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturile vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de/gQ^e-zdl|Q&da data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normaț^^âc^^^s^^ye specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la

........Structura Primăriei Municipiului Ploiești potrivit celor 312': pdstpri șpfpbate prin H.C.L.nr.43/2013, grupate conform categoriilor de persoiîaR-ri' supusă reorganizării potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este următoarea:

 • 1. 3 funcții de demnitate publică ocupate - primarul și doi viceprimari;

 • 2. 259 funcții publice din care :

 • a. 31 funcții publice de conducere din care :

 • -  25 funcții publice de conducere ocupate ;

 • -   3 funcții publice de conducere vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c” ;

 • -   3 funcții publice de conducere potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„g”;

 • b. 228 funcții publice de execuție din care :

 • -  210 funcții publice de execuție ocupate;

 • -     2 funcții publice de execuție vacante unice, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b”,

 • -    12 funcții publice de execuție vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”,

 • -     2 funcții publice de execuție vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, potrivit prevederilor art.l, alin.2, lit.„c”;

 • -     2 funcții publice de execuții vacante ( auditor si consilier juridic debutant), ce se vor desființa;

 • 3. 50 posturi de personal contractual de execuție din care:

 • a. 35 posturi de personal contractual de execuție ocupate;

 • b.  9 posturi de personal contractual de execuție vacante, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„a”;

 • c.  3 posturi de personal contractual de execuție vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”.

 • d.  3 posturi de personal contractual de execuție de șofer, ce se vor desființa.

Astfel propunem ca Primăria Municipiului Ploiești să funcționeze cu un număr de 307 posturi din care 3 posturi de demnitate publică (primar și 2 viceprimari, 257 de funcții publice din care 31 funcții publice de conducere și 226 funcții de execuție și 47 de posturi de personal contractual de execuție.

Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, având 31 de funcții publice de conducere din total 307 posturi aprobate.


Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la ^iy^lul^p^năi|idlui Local din numărul de 983 posturi stabilite la nivelul unitei adminiȘrajiVJ-teritoriale pentru aparatul de specialitate al primarului, precum'țșî al Institpjiipr publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberativele -sțal^ște^un număr de 961 din care 240 stabilite la nivelul Politiei Locale Ploiesti:ȘU47^osturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești repartizate astfel:

-  307 posturi pentru Primăria Municipiului Ploiești din care 10 posturi sunt stabilite

pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte, din care :

 • 1. 273 posturi ocupate;

 • 2.   9 posturi de personal contractual de execuție vacante, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„a”;

 • 3.   2 posturi vacante unice funcții publice de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b”;

 • 4.    18 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”, din care 3 funcții publice de conducere, 12 funcții publice de execuție și 3 posturi de personal contractual;

 • 5.    2 funcții publice de execuție vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, potrivit prevederilor art.l, alin.2, lit.„c”.

 • 6.   3 funcții publice de conducere potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„g”.

-149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobate anterior prin H.C.L. nr.254/2010 din care :

 • 1. 142 posturi ocupate;

 • 2.   3 posturi vacante unice respectiv 3 funcții publice de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lît.„b”;

 • 3.   3 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”;

 • 4.    1 funcție publică de conducere potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„g”.

-16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești, aprobate anterior prin H.C.L. nr.251/2010 din care :

 • 1. 12 posturi ocupate, din care 2 posturi de conducere și 10 posturi de execuție;

 • 2.  4 posturi vacante unice respectiv 4 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b”.

 • -  132 posturi pentru Administrația Parcului Memorial (din 140 posturi aprobate anterior prin H.C.L.nr.253/2010, 8 paznic se desființează) din care:

 • 1. 92 posturi ocupate, din care 4 posturi posturi de execuție;

 • 2.  3 posturi vacante unice respectiv 3


contractual de execuție, potrivit prevederilor art. 1, alin.(2), lit.„b”.

 • 3.   37 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”,din care 10 posturi de conducere și 27 posturi de execuție.

Totodată pentru respectarea structurii funcționale a instituției conform prevederilor art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv funcțiile de conducere să fie în procent de 12% din numărul total de posturi aprobate, instituția având 14 posturi din categoria de personal contractual de conducere, propunem transformarea următoarelor:

 • -  Serviciul Resurse Umane, Juridic Contencios se transformă în Compartimentul Resurse Umane, Juridic Contencios, postul de sef serviciu se transformă în post de execuție de inspector de specialitate, gradul IA;

 • -   Serviciul Financiar Contabilitate se transformă în Biroul Financiar Contabilitate, postul de șef serviciu se transformă în post de șef birou.

Potrivit prevederilor art.3, alin(6) din O.U.G. nr.77/2013 titularul postului transformat în post de execuție își păstrează până la data de 31.12.2013 drepturile salariale aferente funcției de conducere deținute anterior transformării.

 • - 70 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, (din 79 posturi aprobate anterior prin H.C.L. nr.257/2010, 1 post de conducere și 8 posturi de execuție se desființează), din care :

 • 1. 29 posturi ocupate din care: 3 posturi de conducere și 26 posturi de execuție;

 • 2. 19 posturi vacante unice respectiv 19 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art. 1, alin.(2), lit.„b”;

 • 3. 22 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor

art.l, alin.(2), lit.„c”, din care: 4 posturi de conducere și 18 posturi de execuție........... ..........

- 240 posturi pentru Politia Locală Ploiești, aprobate prin H.C.L. nr.7/2011, din care:

 • 1. 232 posturi ocupate;

 • 2.   8 posturi vacante pentru care a fost demarată procedura de ocupare, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit„c”.


- 47 posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunit Persoanelor Ploiești, aprobate prin H.C.L. nr.47/2013 din care :

1.

2.


33 posturi ocupate;

2 funcții publice de execuție prevederilor art.l, alin.2, lit.„a”;

3.


12 posturi vacante ocupate temporar, diri^G^^b^^^ii publice de execuție vacante ocupate temporar^potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”, din care l(una) prin detașare de la Ministerul Afacerilor Interne și 6 posturi de personal contractual de execuție vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”, din care 4(patru) prin detașare de la Ministerul Afacerilor Interne.

La nivelul Consiliului Local Ploiești sunt două instituții care s-au încadrat la prima categorie de excepții ale prevederilor O.U.G. nr.63/2010, respectiv nu au fost înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, dar care se supun reorganizării prevăzute prin O.U.G. nr.77/2013, astfel :

Structura Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești potrivit celor 195 posturi aprobate, grupate conform categoriilor de personal, respectiv 25 posturi de conducere și 170 posturi de execuție și reorganizată potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 în 163 de posturi, este următoarea:

1. 147 posturi ocupate, din care :

 • a.  13 posturi de conducere ;

 • b. 134 posturi de execuție - din care 12 posturi au fost transformate din conducere în execuție potrivit prevederilor art.3, alin(4) din O.U.G. nr.77/2013;

Potrivit prevederilor art.3, alin(6) din O.U.G. nr.77/2013 titularii posturilor transformate in posturi de execuție își păstrează până la data de 31.12.2013 drepturile salariale aferente funcției de conducere deținute anterior transformării.

2.   16 posturi vacante din care:

 • a. 12 posturi vacante unice respectiv 12 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art. 1, alin.(2), lit.„b”;

 • b.  4 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”;

3.   32 posturi vacante se desființează.

Structura Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești potrivit celor 126 posturi aprobate prin H.C.L. nr.97/2013, grupate conform categoriilor de personal, respectiv 3 posturi de conducere și 123 posturi de execuție și reorganizată potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este următoarea:

1. 92 posturi ocupate, din care :

 • a.    3 posturi de conducere ;

 • b.  89 posturi de execuție ;


2. 34 posturi vaeante din care:

 • a. 32 posturi vacante unice respectiv 32 posturi de personjd^ execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b” din paznic stabilite ca unice conform planului de paza anexat;

 • b.  4 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilot^ârtM^-M^;

.......lit.„c”............................................................... ....................... ......

Unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială la nivelul Consiliului Local Ploiești sunt următoarele:

 • 1. Centru Creșe din Municipiul Ploiești potrivit celor 129 posturi aprobate conform H.C.L. nr. 163/2013 grupate conform categoriilor de personal, respectiv 1 post de conducere și 128 posturi de execuție și structura reorganizată potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este următoarea:

 • 1. 118 posturi de execuție ocupate, din care :

2.  11 posturi vacante din care:

 • a.  4 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”;

 • b.  7 posturi vacante, respectiv 7 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„d”.

 • 2. Spitalul Municipal Ploiești potrivit celor 393 posturi aprobate grupate conform categoriilor de personal, respectiv 11 posturi de conducere și 382 posturi de execuție și structura reorganizată potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este următoarea:

1. 333 posturi ocupate, din care :

 • a.    11 posturi de conducere ;

 • b.  322 posturi de execuție ;

2. 60 posturi vacante din care:

 • a.   7 posturi vacante unice respectiv 7 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b”;

 • b.   4 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”;

 • c.  49 posturi vacante, respectiv 49 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„d”.

Propunere transformări de structura potrivit prevederilor O.U.G.nr.77/2013:

 • 1. Biroul RUNOS in Compartimentul RUNOS si transformarea postului de referent IA sef birou - studii medii in post de execuție de referent IA - studii medii;

 • 2.  Serviciul Financiar-Contabilitate in Comp. Financiar-Contabilitate;

 • 3.  Serviciul Statistica si informatica medicala in Compartimentul Statistica si Informatica Medicala;

 • 4. Biroul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale in Compartimentul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale si transformarea postului de medic sef birou in post de execuție de medic;

 • 5. Serviciul Aprovizionare in Biroul Aprovizionare si transformarea postului de inginer sef serviciu in post de inginer sef birou.


Potrivit prevederilor art.3, alin(6) din O.U.G. nr.77/2013

transformate in funcții de execuție își păstrează până la datâ’

drepturile salariale aferente funcției de conducere deținute anterior ir^fîșfbnnării MUVCi

3. Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești potrivit celor 116 posturi aprobate grupate conform categoriilor de personal, respectiv 8 posturi de conducere și 108 posturi de execuție și structura reorganizată potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este următoarea:

1. 85 posturi ocupate, din care :

 • a.     1 post de conducere ;

 • b.    84 posturi de execuție ;

2. 31 posturi vacante din care:

 • a.   7 posturi vacante unice respectiv 7 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b”;

 • b.   3 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”;

 • c.   18 posturi vacante, respectiv 18 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„d”;

 • d.    3 posturi de conducere potrivit prevederilor art. 1, alin.(2), lit.„g”.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare la nivelul municipiului Ploiești este instituția care are ca fundamentare bugetară trei capitole bugetare fiind exceptată de la aplicarea prevederilor O.U.G.nr.63/2010, are următoarea structură :

1. salariați proprii (capitol bugetar 68.10) : 123 posturi aprobate grupate conform categoriilor de personal, respectiv 8 funcții publice de conducere și 5 posturi de conducere de personal contractual, iar posturi de execuție 61 funcții publice de execuție și 49 posturi de personal contractual de execuție și structura reorganizată potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este următoarea:

 • a. 110 posturi ocupate, din care :

 • -    12 posturi de conducere ( 8 de funcție publică șî 4 de personal contractual);

 • -   98 posturi de execuție (49 de funcție publică și 49 de personal contractual).

b.  13 posturi vacante din care:

 • -     1 post vacant ocupat temporar, potrivit prevederilor art. 1, alin.(2), lit.„c’ ’;

 • -   12 posturi vacante, respectiv 12 posturi de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„d”.

Având în vedere că la centrul de zi pentru copii preșcolari sunt doar 6 posturi de execuție, propunem transformarea postului de conducere de șef serviciu în șef birou.

A.                  O

 • 2. medici și asistenți în unitățile de învățământ (c^^ol/hugwK 66.02): 129 posturi aprobate din care 2 posturi de per^orial

de conducere și 127 posturi de personal contractual d^fW^uție,*, structura reorganizată potrivit prevederilor Ordonanfâ^qe^IJfg|^ă/ nr.77/2013 este următoarea:

................................... 1. 114 posturi ocupate, din care :............................... .........

 • a.      2 posturi de conducere ;

 • b.    112 posturi de execuție ;

2, 15 posturi vacante din care:

 • a.      3 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”;

 • b.     12 posturi vacante, respectiv 12 posturi de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„d”.

 • 3. asistenți personali pentru persoane cu handicap (capitol bugetar 68.02) - 490 posturi aprobate din care 434 posturi sunt ocupate și 56 posturi vacante, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„d”.

Menționăm că structurile funcționale ale tuturor autorităților și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Ploiești respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr.77/2013, respectiv funcțiile de conducere se încadrează în procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate.

Astfel la nivelul unității administrativ teritoriale, respectiv Municipiul Ploiești situația centralizată potrivit aplicării prevederilor O.U.G.nr.77/2013 este următoarea:

 • 1. Poliția Locala (capitol bugetar 61.10) - 240 posturi potrivit H.C.L. nr.7/2011 (din care 226 posturi (principiul 1/1000 locuitori) + 14 posturi alocate din nr. total de posturi repartizat municipiului Ploiești conform O.G. nr.63/2010);

 • 2. Serviciul Public Finanțe Locale (capitol bugetar 70.10) - 149 posturi potrivit H.C.L.nr.254/2010 (alocate din nr. total de posturi repartizat municipiului Ploiești, conform O.G. nr.63/2010);

 • 3. Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești (capitol bugetar 54.10) - 47 posturi potrivit H.C.L.nr.47/2013 (principiul 1/6500 locuitori municipiul Ploiești si comunele arondate);

 • 4. Capitol bugetar 67.10 - 507 posturi (față de 556 posturi aprobate anterior din care 49 posturi sunt desființate) repartizate astfel:

 • a) Casa de Cultură - 16 posturi alocate din nr. total de posturi repartizat municipiului Ploiești, conform O.G. nr.63/2010 ;

 • b) Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești - 132 posturi (față de 140 posturi aprobate anterior din care 8 posturi sunt desființate) alocate din nr.total de posturi repartizat municipiului Ploiești, conform O.G. nr.63/2010;

 • c) Club Sportiv Municipal Ploiești - 70 posturi (față de 79,.ppX^fFșpi^)bate anterior din care 9 posturi sunt desființate) alocate din nr. total de-^bst^Tep^mzat municipiului Ploiești, conform O.G. nr.63/2010;

 • d) Teatru „Toma Caragiu” Ploiești - 163 posturi (tafa (d^;|ț^ posțuri aprobate anterior din care 32 posturi sunt desființate) - instituțtej.gxcepWu^fie/la

........prevederile O.G. nr.63/2010; --------------------------------------------------------------------------- ------------------......

 • e) Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești - 126 posturr^mstituțîe exceptată de la prevederile O.G. nr.63/2010.

 • 5. Municipiul Ploiești (Primăria - capitol bugetar 51.02) - 307 posturi din care 10 posturi sunt stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte (față de 312 posturi aprobate anterior din care 5 posturi sunt desființate) alocate din nr. total de posturi repartizat municipiului Ploiești, conform O.G. nr.63/2010.

 • 6. Capitol bugetar 66.02 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - 129 posturi pentru medici si asistenții din instituțiile de învățământ din municipiul Ploiești.

 • 7. Capitol bugetar 66.10 - 509 posturi din care :

 • a) Spitalul Municipal Ploiești - 393 posturi;

 • b) Spitalul de Boli Infecțioase - 116 posturi.

 • 8. Capitol bugetar 68.02 - 619 posturi (față de 621 anterior, cu mențiunea că aceste posturi sunt cu regim special, respectiv pentru creșe normarea se face pe an școlar în funcție de numărul de copii înscriși, iar pentru asistenții personali pentru persoane cu handicap angajarea se face în funcție de gravitatea cazului bolnavului) din care:

 • a) Centru Creșe din municipiul Ploiești - 129 posturi (față de 131 posturi când instituția se afla în subordinea Grădiniței nr.23);

 • b) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - 490 posturi pentru asistenți personali pentru persoane cu handicap.

 • 9. Capitol bugetar 68.10 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - 123 posturi pentru salariații proprii.

La nivelul autorității administrativ teritorială, exceptând instituțiile care au în componență funcționari publici a fost stabilit un număr de 271 posturi vacante exceptate de la desființare, potrivit prevederilor O.U.G. nr.77/2013 astfel :

- art.l, alin.2, lit.„a”

- 9 posturi;

-art.l, alin.2, lit.„b” - 84 posturi;

 • - art.l, alin.2, lit.„c”

 • - art.l, alin.2, lit.„d”

 • - art.l, alin.2, lit.„g”

 • - 98 posturi;

 • - 74 posturi;

 • -  6 posturi.

Totodată potrivit prevederilor O.U.G. nr.77/2013 la nivelul autorității administrativ teritorială, exceptând instituțiile care au în componență funcționari publici s-au desființat 54 posturi din care 2 funcții publice de execuție si 52 posturi de personal contractual.


în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicata, completările ulterioare, în data de 16.07.2013 s-a desfasurat examen grad profesional imediat superior celui detinut, fapt pentru care se pfpphne transl a 3(trei) posturi de consilier clasa I, din grad profesional principal în grad , profesional superior din cadrul Serviciului Contracte, a Compartimentului Evideh^șj Adrp^î^6rare Fond Locativ și a Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății.

Atașăm :

 • - adresa nr. 19414/2013 prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a nominalizat reprezentanții în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și copie după raportul final al concursului;

 • - avizul nr.25197/2013 prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a acordat aviz privind funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice de interes local cu personalitate juridical ale municipiului Ploiești, județul Prahova.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție

Angel^scu


iyilă și Protecția Muncii - Daniela


Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte Director executiv

Alexațuțf^Iulia Alina
Funcționari publici


Personal contractualVICEPRIMARI/2

PRIMAR

CABINET PRIMAR/4


1 9

1 s

Cd O

3

i g

o

g

M <D

e|s hi hi j B bu ih n atf 5 oDemnitari Funcționari publici


TOTAL 307 CONDUCERE EXECUȚIE15

9

gg

fi

8|

«Q

1


PRAHOVA.PL codul fiscal 2f tel.-fax /024

NR. ■ Dunumir CRT


LUI PLOIEȘTI cu sediul in

, b-dl.REPUBLICII nr. 2 a vând

STAT DE FUNCȚII


u m.nf trlinii-nluliu ni ■■ tuni tu-


C.llnrjoi IC


CONDUCERE

1    PRIMAR

Demnitar

2    VICEPRIMAR

Demnitar

3    VICEPRIMAR

Demnitar

4   SECRETAR

Funcționar public de conducere

S

I

ADMINISTRATOR PUBLIC

5    ADMINISTRATOR PUBLIC

Personal contractual

S

CABINET PRIMAR

6    INSFECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

DIRECȚIA ECONOMICA

10

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

s

J............

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

11

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

__________ș_______

I superior

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

16

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

...

. „J

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

COMPARTIMENT FINANCIAR

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

COMPARTIMENT CASIERIE

23   CASIER

Personal contractual

M

24   CASIER

Personal contractual

M

SERVICIUL CONTABILITATE

25   SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

__s            i _______ .      .............

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

35

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

i

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție    •

S

I superior

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

38

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

! principal

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

42

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

43

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

44

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

45

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

46

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

_

47

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

48

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

49

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT VERI ACARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

52

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand codul fiscal 2844855 tel.-fax 70244516699


STAT DE FUNCȚII


La H.C.L. nr.w

CRT|

Denumire compart.'mentulir < .1 fi uw t'»-i

Categoric

Nivel Studii îClasa /

1 sunArinr^^-â

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

COMPARTIMENT CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE

30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

31

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 debutant

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


33 ARHITECT SEF


Funcționar public de conducere


D.GD.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


34 PIR, EXECUTIV ADJ.


Funcționar public de conducereI NR. Denumire compartimentului si n tund c■                 Categorie

CRT ~                                           ;

53 CONSILIER


Funcționar public de execuție


COMPARTIMENT CONTROL DOCUMENTAT» PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

56

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

57

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

58

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

59

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

63

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

64

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

65

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

66

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

iii superior

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

67

SEF'SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

68

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

........

I superior

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

71

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

72

.. .....

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

74

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

75

REFERENT DE S PECIA LFTATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

76

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

77

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

UI principal

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

78 DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S                   I

SERVICIUL CONTRACTE

79 SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

80   CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

93

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT VALORIFICARE PATRIMONIU, DIRIGENTIE SI URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

95

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

98

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent


Categorie' ■


Funcționar public de execuțieNivel Studii/Clasa n<


82 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


83 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior84 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior85 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


86 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal87 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent88 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


89 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


90 REFERENT


Funcționar public de execuție


IU superior91 REFERENT


Funcționar public de execuție


III superiorDIRECTOR EXECUTIV ADJ UNCT

100 DIR. EXECUTIV ADJ.                         Funcționar public de conducere             S             I

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

101

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

-     I superior

105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

106

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

107

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

108

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

Ui superior

SERVICIUL APLICAREA LEGLOR PROPRIETĂȚII

117

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

121

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

122

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

123

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

124

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

126

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

127

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

128

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

Iii superior

129

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

il! superior

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

130 DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere              S              I

DIRECTOR EXECUTIV ADJ UNCT

131 DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere              S              I

SERVICIUL DEZVOLTARE ÎNTREȚINERE UNITATJ CULTURA, INVATAMANT, SANATATE

132

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

133

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

134

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

F>


NR. Denumire cornp.irt.niHiitu'ui <>i u tnnctie*


Categoric-


CRTCOMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

112

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

116

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in

PRAHOVA. PLOIEST . b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand codul fiscal 2844855 tel.-fax /0244516699

STAT DE FUNCȚII


NR ' Denumire comp.irliiiinnlulii i a funcției                  Calngcric

CRI ‘ '

137 CONSILIER                                   Funcționar public de execuție

130 CONSILIER                                   Funcționar public de execuție

13S REFERENT DE SPECIALITATE                Funcționar public de execuție


COMPARTIMENT MONITORIZARE CONSUMURI CRESE, GRĂDINIȚE, SCOLI, SPITALE, CULTE, CULTURA

140

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

141

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

142

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

SERVICIUL INVESTIȚII

143

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

l

144

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

145

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

146

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

147

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

148

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

149

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

150

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

i asistent

BIROUL AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

151

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S

■ ....................

152

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

153

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

t superior

154

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

155

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

156

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

157

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

158

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

159

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

.............. '

I superior

160

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

161

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

162

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l principal

163

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

164

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

165

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

Anexa nr. Jb _____

La H.C.L. nr.        7 jL0~

codul fiscal 2844855 tel.-fax /0244516699

STAT DE FUNCȚII

da /^ad / Treapta ,

?r. ..'Ș >

siiiii

NR. CRT

Denumire coiiipartimiiritii'in si n tunclici

C.Tl^qoric

Nivel Studii /Cla

O             ' 7 . ’ ' u             ■

-H

166

REFERENT

Funcționar public de execuție

m        y

îIlf<1bststentA.-?/i-/

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

X\<

167

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

nR/z Artr.--

I SUpbrjbL-J^-Srg^

„—]

168

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

169

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

170

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

171

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

s

I

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

172

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

173

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

174

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

175

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

176

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

177

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

178

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

179

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

180

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior                      j

181

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior                      !

182

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

................. !

I asistent                        ]

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

183

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S

I

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

184

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

l

185

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

186

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

...........

187

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

188

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

189

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

190

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

191

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

COMPARTIMENT MANAGERI DE PROIECT

195

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

196

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

197

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

198

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

199

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

200

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

201

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

202

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

203

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

204

CONSILIER

MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

debutant

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

205

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

206

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

207

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

208

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

209

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

210

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

211

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

212

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

213

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

214

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL RESURSE UMANE ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII

215

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

216

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

217

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

218

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

219

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

220

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

221

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

224

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

II

225

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I.

226

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

Personal contractual

1.

227

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

Personal contractual

1.

228

MUNCITOR CALIFICAT

Personal contractual

1.

229

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

230

INGRUFTOR

Personal contractual

-

231

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

232

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

233

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

234

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

235

INGRUFTOR

Personal contractual

-

236

INGRUTTOR

Personal contractual

-

237

INGRUITOR

Personal contractual

-

238

INGRUFTOR

Personal contractual

-

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

239

ȘOFER

Personaj contractual

I

240

ȘOFER

Personal contractual

I

241

ȘOFER

Personal contractual

I

242

ȘOFER

Personal contractual

I

243

ȘOFER

Personal contractual

I

244

ȘOFER

Personal contractual

I

245

ȘOFER

Personal contractual

I

246

ȘOFER

Personal contractual

I

247

ȘOFER

Personal contractual

I

SERVICIUL INFORMATICA

248

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

249

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

250

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

251

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

NR. Dcnuirurti' niripditimi-nluliii si i linirt.L i


Categorie192

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asKtșpr        s1 ■'

193

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

194

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent
Categorie

222

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

--------xu.........y.r.        ......

1 superior          '

223

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


codul fiscal 2844855                      STAT DE FUNCȚII

tel. - fax / 0244516699                          ----------------------

Ane

La H.C.L. nr. <9-' Categorie

NR. I . ‘Denumire compartimentului si a funcției | crt|                __________________________________ i

252

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

253

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

254

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

255

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

256

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent


SERVICIUL AUD1TARE INTERNA

257

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                I

258

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

259

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

260

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

261

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

262

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

263

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

l superior

264

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

265 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

266   INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

i                                                                                                                                                                                                                 ............

^267 DIRECTOR EXECUTIV                      Funcționar public de conducere            S            I

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA REGLEMENTARE SI MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

268

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                   I

269

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

270

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

271

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

272

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

273

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

274

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

275

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

276

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

277

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l principal

278

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

NR. Dcnum rAr>irnp.:iliniitiLiiui iin tunrlui                   ?.it"goriu

CRT;'       '


279 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

280 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l asistent

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

281

SEF SERVICIU              ’

Funcționar public de conducere

S                   I

282

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

superior

283

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

superior

284

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

superior

285

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

superior

286

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

superior

287

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

principal

288

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

asistent

289

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

debutant

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

290

REFERENT

Personal contractual

M

IA

291

ARHIVAR

Personal contractual

M

292

ARHIVAR

Personal contractual

M

293

ARHIVAR

Personal contractual

M

294

CURIER

Personal contractual

-

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

295

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

296

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

297

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I superior

298

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I superior

299

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I superior

300

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I superior

301

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I principal

302

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I principal

303

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I principal

304

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

1 principal

305

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

306

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

1 debutant

307

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent


Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA DOMNULUI PRIMAR BĂDESCU IULIAN


Referitor la adresa dumneavoastră nr. 009677/2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 19414/2013, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 16 iulie 2013 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Maria Paula Dinu, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Nicușor Dumitru, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova


Cu stimă,


Președinte — Secretar de Stat


Eugen COIFAN
Secretar General Carmen DRĂGAN

Director General D.G.M.F.P.

Mihaela BAC1U

Daniela Pandelaș întocmit: lulia Popescu


Șef Serviciu Coordonare Metodologică Consilier

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

012321

Anexa 2 B la H.G. nr.Bd. Republicii, nr.2

1 8.IUL 2013

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI


Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul

 • 1 Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Contracte;

 • 2 Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății

 • 3 Promovare în grad profesional - consilier din I principal în I superior (3) Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 11.07.2013

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor3

Motivul respingerii dosarului4

1. PanaitGeorge

ADMIS

2. Burcuș Elena

ADMIS

3. Mitrea Constanța Luminița

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 16.07.2013

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

......1. Panait George     ....... .....

.....86.33p

ADMIS .......

2. Burcuș Elena

94.33p

ADMIS

3. Mitrea Constanța Luminița

74.33p

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului:

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. Panait George

92.33p

ADMIS

2. Burcuș Elena

90.33p

ADMIS

3. Mitrea Constanța Luminița

93.33p

ADMIS


Rezultatul final al concursului

Funcția publică:

 • 1 Promovare în grad profesional - consilier din I principal Serviciul Contracte

 • 2 Promovare în grad profesional - consilier din I principal Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății

 • 3 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ

în I superior (3)

în I superior (3)

în I principal (3)

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

1. Panait George

178.66p

ADMIS

2. Burcuș Elena

184.66p

ADMIS

3. Mitrea Constanța Luminița

167.66p

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

l

1. PETRACHE FLORIN

2. TĂBÎRCĂ AMEDEO FLORIN

3. DINU MARIA PAULA

Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA - DANIELA

Semnătură:
*** Se va completa cu mențiunea "admis”, respectiv "respins".
AVIZ

Având în vedere:

 • - prevederile Ordonanței de urgență nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 • - adresa PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, județul PRAHOVA nr. 11827/2013 de solicitare a avizului privind funcțiile publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 25197/2013

în temeiul: art. 107 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă

aviz

privind funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică ale municipiului PLOIEȘTI, județul PRAHOVANume și prenume

Calitatea

Data

Semnata

lulia Popescu

Membru al comisiei de avizare

15.07.2013

Liliana Dumitrescu

Membru al comisiei de avizare

15.07.2013

în vederea aplicării dispozițiilor art. 25 și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la finalizarea reorganizărilor, instituțiile publice au obligația de a transmite hotărârile consiliului local/județean, actele administrative emise în aplicarea acestora, precum și formularul electronic de înregistrare în sistemul informațional integrat de management al funcțiilor și funcționarilor publici (care se regăsește pe portalul de management al funcțiilor și funcționarilor publici).

•' MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA*


CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

JUDEȚUL PRAHOVA

-a IAN. 2013


MUNiCiPIUL PLOIEȘTI !

ÎNREGISTRARE      i

000594 i


Având in vedere următoarele considerente:...................... ..... ...............

..........     - Ordinul comun M.A.I. sl M.F.P. nr. 277/1.709/17.12.2012 al ministrului delegat pentru administrație sl viceprim-mlnlstrul, ministrul finanțelor publice, privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute In tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/30.06.2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, precum si din Instituțiile publice locale infilntate prin hotarari ale autorităților deliberative;

 • - Adresa cu nr. 264/14.11.2012 prin care Direcția Județeană de Statistica Prahova comunica Instituției Prefectului - Județul Prahova populația stabila a județului Prahova si a unităților administrativ-teritoriale ale acestuia la data de 1 ianuarie 2012;

In consecința, numărul maxim de posturi aferent anului 2013, calculat in conformitate cu anexa la O.U.G. nr. 63/2010 si pe baza datelor furnizate de către dumneavoastră, cu privire la valoarea proiectelor aflate in faza de implementare sl finanțate din fonduri' externe nerambursabile^ daca a fost cazul, a fost stabilit punctual, după cum urmeaza:

1.

Numărul de posturi stabilit pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru Instituțiile publice locale înființate prin hotarari ale autoritarilor deliberative, calculat conform pct. 1 din anexa la O.U.G. 63/2010

700

2.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 2 din anexa la O.U.G. 63/2010

47

3.

In cazul in care unitatea/subdlviziunea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public de politie locala, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi, calculat conform pct. 3 din Anexa la O.U.G. 63/2010, se poate modifica cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 6 din Legea nr. 155/2010 si art. 8 alin. 1 din HG nr. 1.332/2010

226

A.

NUMĂR MAXIM POSTURI= 1+2+3

973

B.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, numărul de posturi, calculat conform pct. 4 din Anexa la O.U.G. 63/2010

10

C.

TOTAL NUMĂR MAXIM POSTURI=A+B

983


Numărul de posturi a fost determinat tlnandu-se cont de următoarele^* / ,         r

l.-incadrarea in numărul minim/maxim de posturi, determin^ conf^m^țabelqpr 1.1.-1.5 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;                                              11 "*              ,c 11

..... 2.-numarul de locuitori pentru județul Prahova la data. d^T\i^î comunicat prin adresa cu nr. 264/14.11.2012 de către Direcția Județeană de Statlstl 808.104;


3.-nu s-a aplicat capitolului bugetar „Invatamant", finanțat din bugetul local, precum si capitolelor bugetare "Sanatate" si „Asigurări si asistenta sociala" indiferent de sursa de finanțare.


Pentru aceste domenii de activitate au fost stabilite standarde prin alte acte normative, care cuprind inclusiv normativul de personal;

In cazul in care numărul de posturi aprobat este mai mare sau mai mic fata de cel anterior, autoritatile administrației publice locale au obligația sa aprobe noile organigrame, prin hotarare a consiliului județean, si sa prevada in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare funcționarii aparatului propriu, cat si ale instituțiilor publice din subordine, indiferent de modul de finanțare, astfel încât sa se încadreze in numărul maxim de posturi.

Pentru aprobarea organigramelor instituțiilor si autorităților publice in care exista funcționari publici, autoritatile administrației publice locale au obligația solicitării, in regim de urgenta; a avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; conform prevederilor art. 107, alin. 3 din Legea nr, 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este prealabil si obligatoriu.

Autoritatile administrației publice locale si persoanele din instituțiile publice, locale care îndeplinesc atribuțiile de angajare; lichidare, ordonantare de. plata a drepturilor salariate răspund disciplinar, administrativ, contravențional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea prevederilor art. III, alin. (1) - (3) si (5) din O.U.G. nr. 63/2010.

PREFECT,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Primăriei Municipiului Ploiești


PREȘEDINTE,

Paul AlexandruSECRETAR, Sanda DraguleaData:    2^- c>2