Hotărârea nr. 261/2013

Hotãrârea nr. 261 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii ale Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.261


privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având în vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

în conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale;

în temeiul art.36 alin.2, lit.„a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (116 posturi) și statul de funcții al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G.nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

A.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/29.04.2013 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Spitalul de Boli Infectioase Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

In conformitate cu prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului sau ministerelor, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a acestuia, instituțiile publice au obligația de a adopta/emite actele normative/administrative de aprobare a structurii funcționale.

In ceea ce privește desființarea posturilor vacante la data intrării in vigoare a OUG nr.77/2013 conform prevederilor art.l alin.(l) la ordonanța, Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, se incadreaza in excepția prevăzută de art. 1 alin(2) lit.”d”, în sensul ca “nu se desființează posturile vacante din unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială”.

Conform prevederilor art.3 alin.(l) la OUG nr.77/2013 se reglementează numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul instituției, la maxim 12% din numărul total de posturi aprobate, cerința care este Îndeplinita de Spitalul Municipal Ploiești, astfel ca la numărul total de 116 de posturi aprobate sunt 7 sunt funcții de conducere si 109 funcții de execuție.

Având in vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR, ULIAN BÂDESCU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUN^

RAPORT DE SPECIALITATE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate:

 • - posturile vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor, Poliția Locală, precum și posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementeaz proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publică, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hot rări ale autorit ților deliberative, se stabilește un număr de 116 posturi pentru Spitalul de Boli Infectioase Ploiești astfel:

POSTURI APROBATE = 116, din care:

 • 1.    8 posturi de conducere

 • 2. 108 posturi de execuție

POSTURI OCUPATE = 85 , din care:

 • 1.   1 post de conducere

 • 2. 84 posturi de execuție


 • -  medic primar - Camera de garda - medici din afara unitatii;

 • -  medic - Comp. Managementul calitatii serviciilor medicale ;

 • -  inginer - Compartiment tehnic ;

 • -  muncitor calificat instalator sanitar - Muncitori;

 • -  muncitor calificat tamplar universal - Muncitori.

2. 3 posturi vacante ocupate temporar (OUG 77/2013 art. 1 al. 2 lit. c ) din care:

 • -  medic primar sef Secția- copii;

 • -  farmacist primar- Farmacie;

 • -  sef laborator- Laborator

3.18 posturi vacante din unitati sanitare (OUG 77/2013 art. 1 al.2 lit. d),

4. 3 posturi vacante de conducere (OUG 77/2013 art. 1 al.2 lit. g) din care:

 • - medic primar sef secție Boli Infectioase adulti;

 • - asistent medical principal sef secție Boli Infectioase adulti

 • - asistent medical principal sef secție Boli Infectioase copii

Propunere de transformare a structurii instituției potrivit prevederilor

O.U.G.nr.77/2013 :

- Biroul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale in Compartimentul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale si transformarea postului de conducere de sef birou in post de execuție de medic.

Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate - 116, respectiv instituția va funcționa cu structura de 7 posturi de conducere si 109 posturi de execuție.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești Manager

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv


Alina


Alexandru lulia Alina


,e Umane, Organizare, vilă și Protecția Muncii a - Daniela

ORGANIGRAMA SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI
DIRECTOR MEDICAL (1)


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL (1)


i----------1         i       n-------------

I                                 I                               I

2 33

2 22

8

10

4

1

SECȚIA BOLI INFECTIOASE

ADULTI - 50 paturi

SECȚIA BOLI INFECTIOASE COPII - 30 paturi

SPITALIZARE DE ZI - BOLI

INFECTIOASE-10 paturi

SPITALIZARE DE ZI HIV-SJDA

10 paturi

CABINET BOLI INFECTIOASE -

ANTIRABIC

CABINET BOLI INFECTIOASE

HIV-SIDA

CABINET BOLI INFECTIOASE

LABORATOR,

STERILIZARE,STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA

FARMACIE CIRCUIT ÎNCHIS

CAMERA DE GARDA


Total posturi, din care :

116

posturi conducere

7

posturi execuție

109SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTISPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

NR.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

Nivelul

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul

CRT.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

Studiilor

de conducere

de execuție

grad

Studiilor

Comitet director

1

Manager

s

2

Director medical

s

3

Director financiar -contabil

s

I. SECȚIA BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI ADULTI Nr. Paturi = 50

Personal medical superior

4

medic primar -sef secție

s

5

medic primar

s

6

medic primar

s

7

medic specialist

s

8

medic rezident anul III

s

Personal mediu sanitar

9

asistent medical principal sef

PL

10

asistent medical principal

PL

11

asistent medical principal

PL

12

asistent medical principal

PL

13

asistent medical principal

PL

14

asistent medical principal

PL

15

asistent medical principal

PL

16

asistent medical principal

PL

17

asistent medical principal

PL

18

asistent medical principal

PL

19

asistent medical principal

PL

20

asistent medical

PL

21

asistent medical

PL

22

asistent medical

PL

23

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

24

infirmiera

G

25

infirmiera

G

26

infirmiera

G

27

infirmiera

G

28

infirmiera

. G

29

infirmiera                          z

"<G

30

infirmiera

31

infirmiera                   //\

y ,,

32

infirmiera

sk- G'„'

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

i si

33

îngrijitor

- <3S7.!

34

îngrijitor                           'KȚ'J*

\

/ G\ ),

35

îngrijitor                       V.

36

îngrijitor

. *

37

îngrijitor

in

^G

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție        ;

fî. SECȚIA BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI - COPII Nr. Paturi = 30

Personal medical superior

38

medic specialist sef secție

s

39

medic specialist

s

40

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

41

asistent medical principal sef

PL

42

asistent medical principal

PL

43

asistent medical principal :

PL

44

asistent medical principal

PL

45

asistent medical principal

PL

46

asistent medical principal :

PL

47

asistent medical principal

PL

48

asistent medical

PL

49

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

50

infirmiera

G

51

infirmiera

G

52

infirmiera

G

53

infirmiera

G

54

infirmiera                      :

G

55

infirmiera                      ;

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

56

îngrijitor

G

57

îngrijitor

G

58

îngrijitor

G

SPITALIZARE DE ZI ( BOLI INFECTIOASE) NR. Paturi = 10

CABINET BOLI INFECTIOASE

Personal medical superior         !

59

medic primar

S

60

medic primar

S

Personal mediu sanitar

61

asistent medical principal

r PL

62

asistent medical            :

PL

CABINET BOLI INFECTIOASE ANTIRABIC

Personal medical superior

63

-n     - —  -

II       ||              Imedic primar             |       | S

Personal mediu sanitar            i

64

|             |             |           |           ||         ||                  | asistent medical               |         | PL

SPITALIZARE DE ZI ( HIV-SIDA ) NR. Paturi = 10

CABINET HIV - SIDA

Personal medical superior

65

I            |             |           |           ||        II                 Imedic primar                I -     I T S.

Personal mediu sanitar            i                                                                                                                                        y/r-’S

66

|             |              |            |            ||         ||                   | asistent medical principal ILși I "k ~      f t BLd

POSTURI FIXE GENERALE                                                                                                                               ‘i

LABORATOR ANALIZE MEDICALE ( CLINIC)                                                                                                                    #

Personal medical superior

67

; |           |            |          |          lll      |sef laborator       |                    :          ^>\|V^ZSNR.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

Nivelul

Funcția contractuala                     ' \

Treapta profesionala/ grad

Nivelul

CRT.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

studiilor

de conducere

de execuție         ;

studiilor

68

medic primar

S

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Alt personal

69

chimist principal              ?

S

70

biochimist principal            ■ \

S

Personal mediu sanitar asistente în laborator

71

asistent medical principal ■:

PI

72

asistent medical principal : i

PI

73

asistent medical principal

PI

74

asistent medical principal i

PI

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie laborator

• !

75

lîngrijîtor

G

FARMACIE

Alt personal

76

Ifarmacist primar             i

s

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

77

asistent medical principal

PL

78

asistent medical principal ;

PL

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie farmacie

79

1 îngrijitor                          H

G

Personal auxiliar spălătorese

80

spalatoreasa cu gestiune

G

81

spalatoreasa                 ;

G

Alt personal mediu sanitarîsterilizare.dietetica)

82

asistent medical principal

PL

83

asistent medical principal

PL

84

asistent medical             '

PL

85

asistent medical

PL

86

asistent medical

PL

CAMERA DE GARDA serviciul este asiqurat de personalul de pe secție

; !

POSTURI PENTRU MEDICI DIN AFARA UNITATI1 PENTRU LINIA DE GARDA

87

| medic primar

S

Personal din aparatul funcțional

Compartiment Financiar - contabilitate

;|

88

economist

grad II

S

89

contabil                       H

treapta IA

M

Compartiment Resurse Umane Normare Orqanizare Salarizare

90

economist                 i

grad IA

s

91

economist                  i;

grad II

s

Compartiment Juridic

92

>1

-

1

| consilier juridic                 '      | grad IA

s

Compartiment de statistica si informatica medicala

93

Analist (programator) aiutor li

treaptă1 lA<r

M

94

asistent medical statistica '■’//■■, e

, ^PL

Compartiment Achiziții publice, contractare

95

■1

|

1

1

I

1

economist                   V'i- ■ ligrâd 1

Compartiment Securitatea muncii. P.S.I., protecție civila si situații de urqenta

Il.-T'r :i

> i 'Z

96

1

1

1

I

|

|referent                                ' Igrad ll -Ci'/'

/S’SD

Compartiment Aprovizionare, transport, administrativ

AP

■ /

97

secretar - dacti log raf        V Ă;

treaptâ'IA-''

’ M

98

magaziner                 V.

treapta 1. 'NR.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

Nivelul

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul

CRT.

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

studiilor

de conducere

de execuție         '

studiilor

Compartiment Tehnic

99

linginer

grad II

S

Compartiment Manqementul Calitatii

100

medic

s

101

referent

grad 11

s

102

referent

grad 1

s

Personal de deservire - paza

103

paznic

G

104

paznic

G

105

paznic

G

106

paznic

G

107

paznic

G

Personal de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa. lumina si încălzire

108

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta II

G

109

muncitor calif, tâmplar universal

treapta II

G

Personal de deservire - post fix - centrala telefonica

110

Imuncitor calificat-telefonist        | treapta IV

G

Personal de deservire - post fix - miiloc de transport

111

șofer

treapta 11

G

112

șofer autosanitara

treapta 11

G

Personal de deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

113

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

114

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

115

muncitor necalificat

G

116

muncitor calificat - bucatar

treapta III

G

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Spitalului de Boli Infecțioase PloieștiSECRETAR,

Sanda DraguleaData: <2■■ 93     3