Hotărârea nr. 260/2013

Hotãrârea nr. 260 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii al Spitalului Municipal Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 260

privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având în vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

în conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale;

în temeiul art.36 alin.2, lit.„a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (393 posturi) și statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G.nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.92/29.03.2013 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


^^Contrasemnează Secretar. . Un Oana Cristina Iaccm

Oana Cristina Iac


O'


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești

In conformitate cu prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului sau ministerelor, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a acestuia, instituțiile publice au obligația de a adopta/emite actele normațive/administrative de aprobare a structurii funcționale.

In ceea ce privește desființarea posturilor vacante la data intrării in vigoare a OUG nr.77/2013 conform prevederilor art. 1 alin.(l) la ordonanța, Spitalul Municipal Ploiești, se incadreaza in excepția prevăzută de art.l alin(2) lit.”d”, in sensul ca “nu se desființează posturile vacante din unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială”.

Conform prevederilor art.3 alin.(l) la OUG nr.77/2013 se reglementează numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul instituției, la maxim 12% din numărul total de posturi aprobate, cerința care este indeplinita de Spitalul Municipal Ploiești, astfel ca la numărul total de 393 de posturi aprobate sunt 11 sunt funcții de conducere si 382 funcții de execuție.

Având in vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE,

ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MU^tlt

a ii i

...... ........ RAPORT DE SPECIALITATE............ ......... la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :

 • - posturile vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor, Poliția Locală, precum și posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publică, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, se stabilește un număr de 393 posturi pentru Spitalul Municipal Ploiești astfel:

 • a) POSTURI APROBATE = 393 , din care:

 • -   11 de conducere

 • -  382 de execuție

 • b) POSTURI OCUPATE = 333 , din care:

 • -   11 de conducere

 • -  322 de execuție

 • c) POSTURI VACANTE = 60 , din care:

 • -  7 posturi vacante unice ( OUG nr. 77/2013 art. 1 al.2 lit b );

 • -  psiholog - Secția Oncologie

 • -  fizician - Comp, radioterapie

 • -  chimist - Laborator analize

 • -  medic - Comp. Managementul calitatii serviciilor medicale

 • -  economist - Comp, Managementul calitatii serviciilor medicale

 • -  asistenta medicala - Comp. Managementul calitatii serviciilor medicale

 • -  telefonista - Muncitori                                  fi -

p . -

4 posturi vacante ocupate temporar (OUG 77/2013 art, 1 al. 2 lit. c) din care :


 • 1. 1 post de farmacist sef - Farmacie

 • 2. 3 posturi vacante temporar (Comitetul Director).                 ,

49 posturi vacante din unitati sanitare (OUG 77/2013 art. 1 al.2 lit. d) u

Propunere transformări de structura potrivit prevederilor O.U.G.nr.77/2013 :

 • 1. Biroul RUNOS in Compartimentul RUNOS si transformarea postului de referent IA sef birou - studii medii in post de execuție de referent IA - studii medii;

 • 2.  Serviciul Financiar-contabilitate in Comp. Financiar-contabilitate;

 • 3.  Serviciul Statistica si informatica medicala in Compartimentul Statistica si informatica medicala;

 • 4. Biroul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale in Compartimentul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale si transformarea postului de medic sef birou in post de execuție de medic;

 • 5.  Serviciul Aprovizionare in Biroul Aprovizionare si transformarea postului de inginer sef serviciu in post de inginer sef birou.

Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte Director executiv

Alexandruțțrlia AlinaȘef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Qivilă și Protecția Muncii a - DanielaCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ii


MANAGER


Romi».

UNOS


r.<* comp. . ? 'i JURIDIC .


DIRECTOR

; FINANCiXR-

CONTĂBIL^


[?


 • - COMP.CONTABILITA11

 • - COMP. FINANCIAR /

k.___________________


BIROUL Aprovizionare "Kd-tiv; transport •./.Întreținere si

, REPARAȚII y


COMP. ‘ *-STATISTICA. ȘI ’’’ INFORMATIVI

MEDICALA - 'j


COMP. î PREVENIRESI CONTROL ĂL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE


COMP. î 1-^-T ■■■:■- J

MANAGEMENTUL-

calității serv.

MEDICALE

<________■ J


|[ SECTH/COMP.

" CU PATURI


LABORATOARE

s■ * ?<* - 1


P /APROVIZIONARE,

L TRANSPORT, ACHIZH

TRANSPORT, ACHIZIȚII -TEHNIC. AD-TIV l_________   __________

X

DIRECTOR MEDICAL

J

-1

X

XTTTT TVri          /    ----:-------“


X.


^^^ALITATE >


■ ALTE

, COMPARTIMENTE


/ -SECȚIA-MED.INTERNA (60 PATURI)       \

’ ’ -COMP. HEMATOLOGIE fclO PATURI)      ■

 • - COMP. CARDIOLOGIE (10 PATURI)

’ J- SECTIĂREUMATOLOGIE (3S PATURI) -'SECȚIA. RECUPERARE, MED. FIZ. SI

. BALNEOLOGIE (50’PATURI)

-S. ONCOLOGIE MEDICALA (60 PATURI)   : '

 • - COMP. CHIRURGIE GENERALA (20 PATURI)

 • - COMP. ATI (5 PATURI)

 • - COMP. RADIOTERAPIE (17 PATURI)

...


Aji/ANALIZEMEDICALE : \

i: - RADIOLOGIE SI - ' ■

■' ■ IMAGISTICA MEDICALA

/Radioterapie

■ - - ANATOMIE PATOLOGICA

: ■ - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE -RECUPERARE, MED.FIZICA -Si RECUPERARE

W          ;


-CAB.CARDIOLOGII'.

 • - CAB. MEDICLNĂ INTERNA

 • - CABJJERMÂTOVENEROLOGIE , CAB; REUMATOLOGIE

 • - CAB. RECUPERARE; MED.FIZ. SI BALNEOLOGIE

-CAB.O.R.L. ■■■

 • - CAB. CHIRURGIE GENERALA

 • - CAB/OFTÂLMOLOGIE

 • - CAB. OBSTETRICA-

GINECOLOGIE' ’    -

-..CAB. PSHHATRIE'-’ ‘

 • - CAB. HEMATOLOGIE

 • - CAB. NEUROLOGIE

 • - CĂB.ENDOpRINQLOGlE

 • - CAB. PEDIATRIE T •./^ - CAMERA DE GARDA -FARMĂCIE      ’

-CAE. ONCOLOGIE MEDICALA -CAB. DIABET

 • - CAB. MEDICINA MUNCn -UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA -STERILIZARE

 • - DIETETICA

 • - INTERNĂRI -,9'SPITALUL    Dr.

S MUNICIPAL .......

PLOIEȘTI


&r.


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

............................ STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

COMITETUL Dl

RECI

roR

1

Manager

Fizio-recuperare

s

1.00

2

Director medical - medic specialist

Obstetr.-ginecotogie

s

1.00

3

Director fin-contabil - economist IA

Economist

s

1.00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 80 , din care : Comp. HEMATOLOGIE = 10 paturi: Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi; SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6

Personal medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1.00

5

medic primar

Medicină internă

s

1.00

6

medic primar

Medicină internă

s

1.00

7

medic primar

Medicină internă

s

1.00

8

medic primar

Medicină internă

s

1.00

9

medic primar

Medicină internă

s

1.00

Ambulatoriu integrat

10

medic specialist

Medicină internă

s

1.00

Personal mediu sanitar

11

asist med. pr.-șefă

Medicală

M

1.00

12

asist med. pr.

Medicală

PL

1.00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

14

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

20

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

21

asistmed.

Medicală

PL

1.00

22

asistmed.

Medicală

PL

1.00

23

asistmed.

Medicală

PL

1.00

24

asistmed.

Medicală

PL

1.00

25

asistmed.

Medicală

PL

1.00

26

asistmed.

Medicală

PL

1.00

27

asistmed.

Medicală

PL

1.00

28

asistmed.

Medicală

PL

1.00

29

sora med.pr.

Medicală

M

1.00

30

asistmed.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

31

infirmieră

G

1.00

32

infirmieră

G

1.00

33

infirmieră

G

1.00

34

infirmieră

G

1.00

35

infirmieră

G

1.00

36

infirmieră

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

0

1

3

4

5

-

37

infirmieră

G

1.00

38

infirmieră

G

1.00

fel JMw <

39

infirmieră

G

1.00

ll<U&w H

40

infirmieră

G

1.00

41

îngrijitoare

G

1.00

42

îngrijitoare

G

1.00

--

43

îngrijitoare

G

1.00

44

îngrijitoare

G

1.00

45

îngrijitoare

G

1.00

46

îngrijitoare

G

1.00

47

îngrijitoare

G

1.00

48

îngrijitoare

G

1.00

49

îngrijitoare

G

1.00

50

îngrijitoare

G

1.00

51

îngrijitoare

G

1.00

52

îngrijitoare

G

1.00

53

îngrijitoare

G

1.00

Compartiment HEMATOLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior_______________________________________

| 54 |medic primar                            | Hematologie | S | 1.00 |

Personal mediu sanitar

55

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

56

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

57

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

58

infirmieră

G

1.00

59

infirmieră

G

1.00

Compartiment CARDIOLOGIE (1

0 paturi)

Personal medical superior

ISO

medic specialist

Cardiologie

s

1.00 |

Personal mediu sanitar

61

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

62

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

63

asist.med.

Medicală

PL

1.00

64

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

65

infirmieră

G

1.00

66

infirmieră

G

1.00

67

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

68

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1.00

69

medic primar

Reumatologie

S

1.00

70

medic specialist

Reumatologie

S

1.00

Ambulatoriu integrat

71

medic specialist

Reumatologie

S

1.00

Ambulatoriu integrat

Personal mediu sanitar

72

asist.med. - șefă

Medicală

S

1.00

73

asist.med.pr.

Medicală

S

1.00

74

asistmed.pr.

Medicală

s

1.00

75

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

76

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

77

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

78

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

ObserYgții=*^

0

1

3

4

5

x*

79

asist, med.

Medicală

PL

1.00

//    /X.

80

asist, med.

Medicală

PL

1.00

81

asist med. pr.

Medicală

PL

1.00

82

asist.med.

Medicală

PL

1.00

:i
83

infirmieră

G

1.00

------------------------L -----

84

infirmieră

G

1.00

85

infirmieră

G

1.00

86

infirmieră

G

1.00

87

îngrijitoare

G

1.00

88

îngrijitoare

G

1.00

89

îngrijitoare

G

1.00

90

îngrijitoare

G

1.00

91

îngrijitoare

G

1.00

92

îngrijitoare

G

1.00

93

infirmieră

G

1.00

94

îngrijitoare

G

1.00


SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr, paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4 Personal medical superior

95

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1.00

96

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

97

medic specialist

Fizio-recuperare

S

1.00

Ambulatoriu integrat       •

98

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

Personal mediu sanitar

99

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1.00

100

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

101

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

102

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

103

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

104

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

105

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

106

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

107

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

108

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

109

asist.med.

Medicală

PL

1.00

110

asist.med.

Medicală

PL

1.00

111

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

112

infirmieră

G

1.00

113

infirmieră

G

1.00

114

infirmieră

G

1.00

115

infirmieră

G

1.00

116

infirmieră

G

1.00

117

infirmieră

G

1.00

118

infirmieră

G

1.00

119

îngrijitoare

G

1.00

120

îngrijitoare

G

1.00

121

îngrijitoare

G

1.00

122

îngrijitoare

G

1.00

123

îngrijitoare

G

1.00

124

îngrijitoare

G

1.00

125

îngrijitoare

G

1.00

Nr. cit

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALA + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8            ‘

Darcnriol mcudinal dinaririr                                                                          c z /***-«. ■ _<4* V

126

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1.00

......O .zfe&Z YLk

127

medic primar

Oncologie

S

1.00

pi /«W/ Li

128

medic primar

Oncologie

S

1.00

129

medic primar

Oncologie

S

1.00

--------w* ziA              -----

--

| 130 | Psiholog

| Psihologie | S | 1.00 |

Personal mediu sanitar

131

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1.00

132

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

133

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

134

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

135

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

136

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

137

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

138

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

139

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

140

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

Spitalizare de zi

141

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

142

asist.med.

Medicală

PL

1.00

143

asist.med.

Medicală

PL

1.00

144

asist.med.

Medicală

PL

1.00

145

asist.med.

Medicală

PL

1.00

146

asist.med.

Medicală

PL

1.00

147

asist.med.

Medicală

PL

1.00

148

asist.med.

Medicală

PL

1.00

149

asist.med.

Medicală

PL

1.00

150

asistmed.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

151

infirmieră

G

1.00

152

infirmieră

G

1.00

153

infirmieră

G

1.00

154

infirmieră

G

1.00

155

infirmieră

G

1.00

156

infirmieră

G

1.00

157

infirmieră

G

1.00

158

îngrijitoare

G

1.00

159

îngrijitoare

G

1.00

160

îngrijitoare

G

1.00

161

îngrijitoare

G

1.00

162

îngrijitoare

G

1.00

163

îngrijitoare

G

1.00

164

îngrijitoare

G

1.00

165

îngrijitoare

G

1.00

166

îngrijitoare

G

1.00

167

îngrijitoare

G

1.00

168

îngrijitoare

G

1.00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE

Personal medical superior

Nr. paturi = 17

169

medic specialist

Radioterapie

s

100 I ................

Personal mediu sanitar

170

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

171

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Nr. cri.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

172

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

//* 7  " A

173

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

//$7            '•■■■>

174

asist, med.

Medicală

PL

1.00

175

as ist. med.

Medicală

PL

1.00

rA /& l /// i.

•f


176

infirmieră

G

1.00

177

îngrijitoare

G

1.00

178

îngrijitoare

G

1.00

179

îngrijitoare

G

1.00

*

COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALA , Nr. paturi = 20


 • * COMPARTIMENT A.T.l. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și asigurarea cu

 • * personal

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

180

medic primar

Radioterapie

S

1.00

181

medic primar

Radioterapie

S

1.00

Alt personal superior_____________________________________________________________________________________

| 182 | Fizician specialist                            | Fizician | S | 1.00 |                                           |

Personal mediu sanitar’

183

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

184

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

185

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

186

asist.med.

Medicală

PL

1.00

187

asist.med.

Medicală

PL

1.00

_______Personal auxiliar_________________________________________________________ | 188 [îngrijitoare                                     |                       | G | 1.00 |

FARMACIE

Personal medical superior

189

farmacist primar-sef

Farmacie

S

1.00

190

farmacist rezident I

Farmacie

S

1.00

Personal mediu sanitar

191

asist.med.pr.-șefă

Farmacie

PL

1.00

192

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

193

asist med.pr.

Farmacie

PL

1.00

194

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1.00

195

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1.00

Personal auxiliar_________________________________________________________

| 196 [îngrijitoare                                     |                       | G | 1.00 |

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

197

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1.00

198

medic specialist

Laborator

S

1.00

199

medic rezident I

Laborator

S

1.00

200

medic primar

Laborator

S

1.00

Alt personal superior

201

chimist pr.

Laborator

S

1.00

202

biolog pr.

Laborator

S

1.00

203

biolog pr.

Laborator

S

1.00

204

biolog

Laborator

s

1.00

______Personal mediu sanitar_____________________________________________

| 205 |asist.med.pr.-șefă                        | Laborator | PL | 1.00~[

Nr. ort.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

206

asist, med.pr.

Laborator

PL

1.00

207

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

208

asist, med.pr.

Laborator

PL

1.00

209

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

fca A»» *i

210

asist, med.......................... ....................

..........Laborator

PL.....

1.00

......KwOr

211

asist, med.

Laborator

PL

1.00

212

laborant pr.

Laborator

M

1.00

213

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

214

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

n

Personal auxiliar

215

îngrijitoare

G

1.00

216

îngrijitoare

G

1.00

217

îngrijitoare

G

1.00

218

îngrijitoare

G

1.00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

219

medic primar - șef

Radiologie

S

1.00

220

medic rezident an II

Radiologie

S

1.00

221

medic specialist

Radiologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

222

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

223

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

224

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

225

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

226

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

227

sora med.pr.

Radiologie

M

1.00

228

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

Personal auxiliar_________________________________________________________

| 229 [îngrijitoare                                     |                       | G | 1.00 |

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior_________________________________________________________

| 230 | medic primar                              | Anatomie patologică | S | 1,00 |

Alt personal medical superior______________________________________ 1    ____________________________________

| 231 [biolog principal                              | Laborator | S | 1.00 |                                        |

Personal mediu sanitar

232

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

233

asist.med.pr.

Laborator

M

1.00

Personal auxiliar

234

îngrijitor

G

1.00

235

îngrijitoare

G

1.00

LABORATC

>R EXPLORĂ

Rl FU

NCTIONALE

236

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

237

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

238

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

239

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Nr. cri.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

Personal medical superior

240

profesor C.F.M. princ.

CFM

S

1.00

241

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1.00

242

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1.00

ZZ! ZZ' i Z

~....... Personal mediu sanitar ....... ~............................... ~  ....................

243

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

X r          /o  M

244

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

245

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

246

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

247

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

248

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

249

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

250

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

251

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

252

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

253

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

254

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

255

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

256

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

257

asist.med.pr.

Masaj

PL

1.00

258

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

259

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

260

asist, med.

Fizio-terapie

PL

1.00

261

asistmed.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

Personal auxiliar

262

îngrijitoare

G

1.00

263

îngrijitoare

G

1.00

264

îngrijitoare

G

1.00

265

îngrijitoare

G

1.00

266

îngrijitoare

G

1.00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE $1 BOLI METABOLICE

Personal medical superior

267

medic primar

Diabet

S

1.00

268

medic rezident an V

Diabet

S

1.00

Personal mediu sanitar_____________________________________________

| 269 lasist.med.pr.                              | Medicală | PL | 1.00 |

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Personal medical superior

270

medic primar

Oncologie

S

1.00

Cab. Oncologie integrat

271

medic specialist

Oncologie

S

1.00

Cab. Oncologie integrat

Personal mediu sanitar

272

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

273

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

274

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior | 275 | medic primar

Personal mediu sanitar

| 276 lasist.med.pr.


| Medicina muncii | S | 1.00 [

| Medicală | PL | 1,00 |


COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR NOZQCOMIALE

Personal mediu sanitar


Nr. ort.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

277

asist, med.pr.

Igienă

PL

1.00

Personal auxiliar

| 278 (agent DDD

G

1.00

STERILIZARE

f ■

IWI t        >7  ' i

| 279 |asist.med.pr.

Igiena

PL

1.00

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

280

asist, med.pr.

Medicală

PL

I 1.00

ISTATISTICĂ SI INFORMATICĂ MEDICALĂ

Personal mediu sanitar

281

asist, med.

Medicală

PL

1.00

282

statistician medical princ.

M

1.00

283

statistician medical

M

1.00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Compartiment Management al Calitatii Serviciilor Medicale

284

medic

S

1.00

285

economist

S

1.00

286

asist.med.pr.

PL

1.00


Internări si informații

287

registrator med.pr.

M

1.00

288

registrator med.pr.

M

1.00

289

registrator med.pr.

M

1.00

Dietetica


[ 290 |asist.med.pr.                                | Medicală | PL j 1.00 |

Culte_____________________________________________________________

| 291 |preot definitiv                                 |                       | S | 1.00 |


AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă

Personal mediu sanitar

| 292 lasist.med.pr.

|     Medicală

I PL

Floo“|                              |

Cabinet Reumatologie

Personal mediu sanitar

| 293 lasist.med.pr.

|     Medicală

I PL

I 1-00 |                                                  |

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

| 294 | medic specialist

|       O.R.L.

I s

I 1-00 |                                               .     |

Personal mediu sanitar

295 |asist.med.

Medicală

PL

1.00

I

Cabinet Oftalmologie Personal medical superior

296 | medic primar

Oftalmologie

s

1.00

I

Personal mediu sanitar

|297

sora med. pr.

Medicală

M

1.00

I

Cabinet Chirurgie generală Personal mediu sanitar

298

medic primar

Chirurgie

S

1.00

299

medic rezident an IV

Chirurgie

S

1.00

Personal mediu sanitar

300

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

rot

asist, med.pr.                              |

Medicală     |

PL |

1.00 |

Cabinet Obstetrică-ginecologie Personal medical superior

302

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1.00

n- t?         .

/      i :-J<

303

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1.00

Personal mediu sanitar

’ -'AV. P1PVV

304

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

305

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Hematologie Personal medical superior

| 306 | medic specialist

Hematologie

s

1.00

1

Personal mediu sanitar

| 307 [asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

J

Cabinet Dermato-venerologie

Personal medical superior

| 308 | medic specialist

Dermatolog

LS

1.00

1

Personal mediu sanitar

| 309 lasist.med.

Medicală

PL

1.00

1

Cabinet Endocrinologie

Personal medical superior

310

medic rezident an V

Endocrine

S

1.00

311

medic specialist

Endocrine

D

1.00

Personal mediu sanitar

312

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

313

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Psihiatrie

Personal medical superior

314

medic primar

Psihiatrie

S

1.00

315

medic specialist

Psihiatrie

s

1.00

Personal mediu sanitar

316

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

317

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Neurologie Personal medical superior

318

medic rezident an V

Neurologie

S

1.00

319

medic primar

Neurologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

320

i asist, med.pr.

Medicală

PL

| 1.00

1 1

Cabinet Cardiologie Personal medical superior

321

|medic specialist

|     Cardiologie

D

| 1.00

1

Personal mediu sanitar

322

lasist.med.pr.

|     Medicală

PL

| 1.00

.. .. 1

Cabinet Pediatrie

Personal medical superior

323

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

324

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

325

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

326

asist med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

327

îngrijitoare

M

1.00

328

îngrijitoare

M

1.00

329

îngrijitoare

M

1.00

330

îngrijitoare

M

1.00

331

îngrijitoare

M

1.00

332

îngrijitoare

M

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

333

îngrijitoare

M

1.00


APARAT FUNCȚIONALPERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TW^F A

'IQ                                                                                         z

334

referent IA

M

1.00

--

335

economist I

S

1.00


Comgartime^Finariciar^Conțabilițațe

336

economist IA

S

1.00

337

economist IA

S

1.00

338

economist IA

S

1.00

339

economist I

S

1.00

340

economist I

s

1.00

Biroul Aprovizionare , Ad-tiv , Transport

341

inginer IA - șef birou Aprovizionare

S

1.00

342

secretar dactilograf I

M

1.00

343

arhivar

M

1.00

344

magaziner

M

1.00

345

magaziner

M

1.00

Compartiment Achiziții publice. Contractare

346

subinginer I

SSD

1.00

Compartiment Juridic

347

consilier juridic IA

l S | 1.00 |

Compartiment securitatea muncii, PSI

protecție civilă și situații de urgență

348

referent IA

M | 1.00 j

Compartiment Informatică

349

economist I

| S I 1.00 I

MUNCITORI

întreținere clădiri și instalații, apă , lumină , încălzire , frigorifice

350

muncitor III

Tâmplar

Sc. prf.

1.00

351

muncitor IV

Zugrav

Sc. prf.

1.00

352

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

353

muncitor II

Electrician

Sc. prf.

1.00

354

muncitor IV

Electrician

M

1.00

355

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

Posturi fixe ( centr. termice cu până la 10 cazane) - 3 CT sediu spital x 3 ture ;

356

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

—- »

357

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

358

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

359

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

360

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

361

muncitor III

Fochist

Sc. prf.

1.00

Centrala telefonică________________________________________________

| 362 |muncitor III                               | Telefonistă | M | 1.00 |~

Compartiment transport

363

muncitor II

cond.auto

Sc.prof.

1.00

364

muncitor II

cond.auto

M

1.00

365

muncitor II

cond.auto

M

1.00

366

muncitor II

cond.auto

M

1.00

Pregătirea hranei în blocurile alimentare (deservește până la 700 paturi )

367

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1.00

368

muncitor IV

Bucătar

Sc. prf.

1.00

369

muncit-necalificat I - bucătărie

G

1.00

370

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

3

4

5

8

371

muncilnecalificat I - bucătărie

G

1.00

372

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

373

muncit, necalificat I - bucătărie

G

1.00

374

muncilnecalificat I - bucătărie

M

1.00

II* ZI

375

muncilnecalificat I - bucătărie

G

1.00

376

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

377

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

Compartiment ad-tiv, pază                   ...

378

portar

G

1.00

379

portar

G

1.00

380

portar

G

1.00

381

portar

G

1.00

382

portar

G

1.00

383

portar

G

1.00

384

portar

G

1.00

Alțnguncjțo^jȚecugrinșH^formați^dejucru

385

muncitor IV

lenjereasa

G

1.00

386

muncitor IV

achizitor

M

1.00

387

îngrijit, curățenie

M

1.00

388

îngrijii curățenie

G

1.00

Spălătorie

389

spălătoreasă cu gestiune

G

1.00

390

spălătoreasă

G

1.00

391

spălătoreasă

G

1.00

392

spălătoreasă

G

1.00

MEDICI REZIDENȚI

| 393 |medic rezident an III


| Med, familie | S | 1.00 |


TOTAL POSTURI = 393 , din care funcții de conducere = 11

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Spitalului Municipal PloieștiSECRETAR, Sanda DraguleaData: ,2