Hotărârea nr. 26/2013

Hotãrârea nr. 26 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 196/30.04.2006 privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea legilor proprietãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în sensul diminuãrii suprafetei tarlalei T36 parcela A495 si constituirea unui/unor loturi în vederea realizãrii unor proiecte de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 26 privind modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării suprafeței tarlalei T36 parcela A495 și constituirea unui/unor loturi în vederea realizării unor proiecte de interes local

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l96/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării suprafeței tarlalei T36 parcela A495;

Luând în considerare faptul că T36 A495 aparține municipiului Ploiești conform Hotărârii Guvernului României nr.237/2002 și conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l96/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera (c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l96/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării suprafeței tarlalei T36 parcela A495 cu 15 ha, de la 78,30 ha la 63,30 ha și constituirea unui/unor loturi în vederea realizării unor proiecte de interes local.

Art.2. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013


Președinte de^6dj Gheorghe^îr


Contrasemnează Secret Oana Cristina Iacob ,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAT, VICEPRIMA Iulian Liviu-T


orescuRAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății cu modificările și completările ulterioare, in sensul diminuării suprafeței tarlalei T36 parcela A495

Tarlaua 36 arabil 495 in suprafața de 82,90 ha a fost preluata in domeniul public al municipiului Ploiești in baza Hotărârii Guvernului nr.237/2002. Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 254/2003 o suprafața de 4,65 ha a fost trecuta in domeniul privat al municipiului Ploiești, teren aferent atribuirii in vederea construirii de locuințe proprietate personala in conformitate cu Legea nr. 15/2003. Restul suprafeței de 78,30 ha a fost trecuta in domeniul privat al municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/2006, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății cu modificările si completările ulterioare.

Situația tarlalei 36 arabil 495 a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 16.10.2012 a stabilit intenția municipalității ca Întreaga zona sa devină un cartier de locuințe.

Având in vedere ca aceasta tarla figurează in Hotararea Consiliului Local nr. 196/2006 cu modificările și completările ulterioare, Anexa 1 privind - Lista terenurilor disponibile, proprietatea municipiului Ploiești, care vor putea fi acordate persoanelor indreptatite ca măsură reparatorie prin echivalent constând in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietarii a comunicat faptul ca din anul 2006 pana in prezent, pentru aceasta tarla au fost înregistrata o opțiune conform legilor fondului ftmciar pentru o suprafața de 50 ha precum si 6 opțiuni conform Legii nr. 10/2001.

Având in vedere cele mai sus menționate, intenția municipalității de a realiza in zona un cartier de locuințe precum si necesitatea disponibilizării unor terenuri pentru realizarea unor proiecte de interes public, Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare- , Operațiuni Comerciale in ședința din data de 22.01.2013 a dispus: diminuarea/ suprafeței tarlalei T36 parcela A495, menționata la poziția 18 dinAnexadK Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății cu modificările si completările ulterioare cu 15 ha, ramanand in lista terenurilor disponibile suprafața de 63,30 ha.

Având in vedere faptul ca se afla in desfășurare procedura de achiziție publica prevăzută de legile in vigoare pentru selectarea unei firme de specialitate pentru masurarea si înscrierea in cartea funciara a bunurilor din patrimoniul municipiului Ploiești si ulterior, actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești”, conform prevederilor legale in vigoare, se va proceda la masurarea si intabularea tarlalei si la delimitarea suprafeței de 15 ha care ram are la dispoziția Municipiului Ploiești pentru realizarea unor proiecte de interes public.

Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv, Florin Petrache


Director Executiv Adjunct Amedeo Florin Tafrirca

Șef Serviciu S.I.E.B.D.P

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publica,             Direcția Management Financiar

Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte        Contabil, Contracte

Director,                                                  //

Iulia Alexandru                                        CX/xi

întocmit Serban L. 22.01.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății cu modificările și completările ulterioare, in sensul diminuării suprafeței tarlalei T36 parcela A495

Prin Hotararea nr. 196/2006 modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Lista terenurilor disponibile, proprietatea municipiului Ploiești, care vor putea fi acordate persoanelor indreptatite ca măsură reparatorie prin echivalent, constând in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. Printre loturile de teren inscrise in aceasta lista, se afla si Tarlaua 36 Arabil 495, in suprafața de 78,3 ha.

Având in vedere intenția municipalității de a realiza in zona un cartier de locuințe precum si necesitatea disponibilizării unor terenuri pentru realizarea unor proiecte de interes public, se impune necesitatea diminuării suprafeței din Tarlaua T36 A495, inscrisa in lista terenurilor disponibile, proprietatea municipiului Ploiești, care vor putea fi acordate persoanelor indreptatite ca măsură reparatorie prin echivalent, constând in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

CONSILIERI,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIPLOIEțTI            '

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

‘ ț,■ '■

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat iii discuții proiectul de hotarare privind                     flîiLXLl

M-Jct                                 cte flecu l/

âo, 04.                         JMUA. fludhui


cy&oaAia.                                            ,

7^G                                   .                  1   / ’

si a constatat:

Data: