Hotărârea nr. 259/2013

Hotãrârea nr. 259 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Â R Â R E A NR. 259 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având în vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

în conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale;

în temeiul art.36 alin.(2), lit„a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (70 posturi) și statul de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G.nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.257/11.08.2010 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești


Potrivit prevederilor O.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 983 de posturi astfel: 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul numărului de 225.700 locuitori ai Municipiului Ploiești, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează : 312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, 140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, 79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, 16 posturi pentru Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești și 240 posturi pentru Poliția Locală Ploiești.

Potrivit prevederilor art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este reglementată obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA

RAPORT DE SPECIALITATE


Ia hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Pentru anul 2013 prin adresa nr.594/09.01.2013 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 983 de posturi din care 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează:


149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;                       ’

140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L. nr.253/2010;

79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.257/2010;

16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

240 posturi pentru Politia Locală Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.7/2011;

312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, aprobat prin H.C.L. nr.43/2013, modificată prin H.C.L. nr.99/2013, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte.

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :


- posturile vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit

prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor, Poliția Locală, precum și posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;


 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publică, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență m\ 77/2013vregfementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de fandata intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative/Șp^dîfice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.O7.20j3.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se desființează 9 pgștui i dintre care un post de conducere si 8 posturi de execuție si se stabilește un numărWTO posturi repartizate pentru Clubului Sportiv Municipal Ploiești din care :

 • •  Posturi aprobate -70. din care :

 • -  Posturi de conducere - 7,

 • -  Posturi de execuție - 63,

 • • Posturi ocupate - 29

 • - Posturi de conducere - 3,

 • -  Posturi de execuție - 26,

 • •  Posturi vacante total - 41, din care:

o 19 posturi unice - art. 1, alin 2, lit „b” ,

o 22 posturi vacante ocupate temporar - art. 1, alin 2, lit „c”, din care 4 posturi de conducere si 18 posturi de execuție.

Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, având 7 posturi din categoria de personal contractual de conducere din 70 posturi aprobate.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv
Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, i Protecția Muncii Daniela


Ad-tiv, Protecți

Angele^cuk Hu-      fa®


ORGANIGRAMA CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Consiliul Local al Municipiului

Director


I

Director adjunct (1)

I

I

I

Sala de Sport „Leonard Doroftei"

Baza Sportiva „Vega"

Baza Sportiva „llie Oana"

Baza Sportiva Sala „Olimpia"

Complex „Hipodrom"

1

9

1 | 6

n


Serviciul Financiar Contabilitate

1 I 7


Compartiment Juridic Resurse Umane I 2


Serviciul Achiziții Publice, Investiții, 1 l 19


Total posturi: din care

70

posturi de conducere

7

posturi de execuție

63CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚIIR O

Nr.

Crt.

Nr. Crt.

Denumire Compartiment Funcție - post

Clasificare COR

Nivel studii

Grad profesional

—4f &"'  ~

Treapta < profesionala'

1. CONDUCERE

H. Vi

$ h i

1

1.

Director

111207

S

2

2.

Director adjunct

111208

S

II. Sala de sport "Leonard Doroftei"

3

1.

Inspector de specialitate

242203

S

II

4

2.

Muncitor calificat - Fochist cazane abur si apa fierbinte

818204

i

5

3.

îngrijitor

515301

6

4.

îngrijitor

515301

7

5.

Paznic

962907

8

6.

Paznic

962907

III. BAZA SPORTIVA "VEGA"

9

1

Administrator imobile

515303

M

i

10

2

Muncitor necalificat

962909

i

11

3

Muncitor necalificat

962909

ii

IV. BAZA SPORTIVA "ILIE OANA"

12

1.

Sef formație muncitori

132235

13

1

Muncitor calificat - Fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune

818207

n

14

2

Muncitor calificat - Cizmar

753601

ii

15

3

Muncitor calificat - Vopsitor

713204

in

16

4

Muncitor necalificat - amenajator baza sportiva

931201

i

17

5

Muncitor necalificat - controlor poarta

962906

i

18

6

Muncitor necalificat - lucrator pentru salubrizare

961303

i

19

7

Muncitor necalificat - lucrator pentru salubrizare zone verzi

961302

i

20

8

îngrijitor

515301

21

9

Îngrijitor

515301

V. BAZA SPORTIVA SALA "OLIMPIA"

22

1.

Sef Birou

111220

S

23

1

Instructor sportiv

342202

II

24

2

Muncitor calificat - Electronist

742102

i

25

3

Paznic

962907

26

4

Paznic

962907

27

5

Muncitor necalificat

911201

i

28

6

Muncitor necalificat

911201

i

VI. COMPLEX "HIPODROM"

29

1.

Sef serviciu

111225

S

30

1

Administrator

515104

M

i

31

2

Inspector de specialitate

242203

S

1-A

32

3

Inspector de specialitate

242203

s

l-A

33

4

Paznic

962907

34

5

Paznic

962907

T

35

6

Paznic

962907

36

7

Paznic

962907

37

8

Paznic

962907

*

38

9

Muncitor necalificat - îngrijitor spatii verzi

931202

ri

39

10

Muncitor necalificat

911201

IU

40

11

Muncitor necalificat - spălător geamuri

951002

■■

V,«

L#/

VII. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE

41

1.

Sef Serviciu

111225

S

42

1

inspector de specialitate

242203

S

11

43

2

Inspector

242204

M

IA

44

3

Casier

523003

M

45

4

Casier încasator

962302

M

46

5

Casier

523003

M

47

6

Casier

523003

M

48

7

Casier

523003

M

VIII. COMPARTIMENTUL JURIDIC, RESURSE UMANE

49

1.

Consilier juridic

261103

S

l-A

50

2.

Inspector de specialitate

242203

s

l-A

IX. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, ADMINISTRATIV

51

1.

Sef Serviciu

111225

s

52

1

Inspector de specialitate

242203

s

l-A

53

2

Inspector de specialitate

242203

s

1

54

3

Inspector de specialitate

242203

s

1

55

4

inspector de specialitate

242203

s

1

56

5

Secretar Dactilograf

412002

M

1

57

6

Magaziner

432102

M

58

7

Muncitor calificat - Electrician de întreținere si reparații

741307

1

59

8

Muncitor calificat - Instalator

712612

1

60

9

Șofer autobuz

833101

1

61

10

Șofer de autoturisme si camionete

832201

1

62

11

Muncitor calificat - Electrician pentru utilizarea energiei electrice

741313

II

63

12

Muncitor calificat - Electrician de întreținere si reparații

741307

1

64

13

Muncitor calificat - Instalator tehnico sanitare si de gaze

712609

II

65

14

Muncitor calificat - Instalator apa canal

712602

1

66

15

Muncitor calificat - zidar

711206

1

67

16

Muncitor calificat - mecanic utilaj

723302

II

68

17

Muncitor calificat - lacatus SDV

721411

III

69

18

Muncitor calificat - lacatus mecanic

721410

1

70

19

Muncitor calificat - lacatus mecanic de întreținere si reparații

721424

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

si a emis:

CX I      y-fyxKj dt Q                                                   „Data:   2^ o