Hotărârea nr. 258/2013

Hotãrârea nr. 258 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 258 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având in vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

in conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale;

in temeiul art.36 alin.2, lit.„a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (132 posturi) și statul de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G.nr.77/2013, conform anexelor nr. 1 și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.98/29.03.2013 se modifică in conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții

al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” PloieștiPotrivit prevederilor O.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legi: nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsur: financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și dir instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează îr numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și a. instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit ș: comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 983 de posturi astfel: 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidente Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul numărului de 225.700 locuitori ai Municipiului Ploiești, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează : 312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, 140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, 79 postur: pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, 16 posturi pentru Casa de Cultură „Ion Llice Caragiale” Ploiești și 240 posturi pentru Poliția Locală Ploiești.

Potrivit prevederilor art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este reglementata obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrări: în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normați ve/administrative specifice de aprobare e structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Loca^ proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIULRESTTr>clT ||V1Avr nDrA\i7adt ADMINISTRATE


Pentru anul 2013 prin adresa nr.594/09.01.2013 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 983 de posturi din care 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează :


149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;

140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L. nr.253/2010;

79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.257/2010;

16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

240 posturi pentru Politia Locală Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.7/2011;

312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, aprobat prin H.C.L. nr.43/2013, modificată prin H.C.L. nr.99/2013, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte.

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :


- posturile vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit

prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor, Poliția Locală, precum și posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;


 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publică, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de Zile .de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, se defiinteaza 8 posturi vacante de execuție si se stabilește un număr de 132 posturi repartizate pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești (14 posturi de Conducere si 118 posturi de execuție) din care :

 • 1. 92 posturi ocupate, din care 4 posturi de conducere si 88 posturi de execuție;

 • 2.   3 posturi vacante unice respectiv 4 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b” din care:

 • a. un post de inspector de specialitate cu atribuții de sanatate si securitatea muncii,

 • b. un post de inspector de specialitate cu atribuții de administrativ secretariat,

 • c. un post de referent cu atribuții de asistent medical.

 • 3. 37 posturi vacante ocupate temporar potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”, din care 10 posturi de conducere si 27 posturi de execuție.


Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, având 14 posturi din categoria de personal contractual de conducere si propunem transformarea următoarelor :

 • -  Serviciul Resurse Umane, Juridic Contencios se transforma in Compartimentul Resurse Umane, Juridic Contencios, postul de sef serviciu se transforma in post de execuție de inspector de specialitate, gradul IA;

 • -   Serviciul Financiar Contabilitate se transforma in Biroul Financiar Contabilitate, postul de sef serviciu se transforma in post de sef birou.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte


Director executiv


Alexandru/Ltilia Alina


Alina


Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești DirectorȘef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii

Angekscu Ana - Daniela

ORGANIGRAMA ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL «CONSTANTIN STERE”

TOTAL_____132

CONDUCERE 14 EXECUȚIE 118

CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.l LA H.C.L. NR. /2013


DIRECTOR


DIRECTOR
15

1 4

0

o

o

o

N

SJ

2

0

s □

L_H

p M

o S

2

fe M

0 &

o

M


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL


Anexa 2


STAT DE FUNCȚII


NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesio nai

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

CONDUCERE

DIRECTOR

S

2

DIRECTOR ADJUNCT

S

3

SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

SEF SERVICIU

S

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

5

REFERENT

IA

M

6

REFERENT

IA

M

7

MAGAZINER

G

8

CASIER

G

9

MUNCITOR

I

10

MUNCITOR

I

11

MUNCITOR

I

12

MUNCITOR

I

13

MUNCITOR

I

14

MUNCITOR

I

15

MUNCITOR

I

16

MUNCITOR

l

17

MUNCITOR

I

18

MUNCITOR NEC.

I

"X'

19

SERVICIUL ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

___\

i

20

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA21

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

22

PAZNIC

23

PAZNIC

24

PAZNIC

25

PAZNIC

26

PAZNIC

27

PAZNIC

28

PAZNIC

29

PAZNIC

30

PAZNIC

31

PAZNIC

32

PAZNIC

33

PAZNIC

34

PAZNIC

35

PAZNIC

36

PAZNIC

37

PAZNIC

38

PAZNIC

39

SERVICIUL TEHNIC

SEF SERVICIU

s

40

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

41

ȘOFER

I

42

ȘOFER

l

43

ȘOFER

I

44

ȘOFER

I

45

ȘOFER

I

46

ȘOFER

I

47

ȘOFER

I

48

ȘOFER

I

49

FORMAȚIA ÎNTREȚINERE, REPARAȚII

SEF FORMAȚIE

50

MUNCITOR

I

a/îf

51

MUNCITOR

I

52

MUNCITOR

l             /

■■

^0

53

MUNCITOR

I                       !!

54

MUNCITOR

I                         ’

55

MUNCITOR

I                               .

'W-zX

56

MUNCITOR

I

rl

57

MUNCITOR

I

58

MUNCITOR

I

59

MUNCITOR

I

60

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, JURIDIC-CONTENCIOS

CONSILIER JURIDIC

IA

s

61

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

62

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

63

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

64

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

65

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

66

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

67

REFERENT

IA

M

68

FUNCȚIONAR

G

69

SERVICIUL ZOO SI PROTECȚIA MEDIULUI

SEF SERVICIU

S

70

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

71

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

72

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

73

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

74

FORMAȚIA ÎNGRIJITORI ZOO

SEF FORMAȚIE

75

MUNCITOR

I

76

MUNCITOR

I

Uf

77

MUNCITOR

f          //

78

MUNCITOR

I II'

o" /..&?—

\

79

MUNCITOR

' F

* i

1

80

MUNCITOR

i l

0 1 !

81

MUNCITOR

i

82

MUNCITOR

i

83

MUNCITOR

I

84

MUNCITOR

I

85

MUNCITOR

I

86

MUNCITOR

I

87

MUNCITOR

l

88

MUNCITOR NEC.

I

89

MUNCITOR NEC.

I

90

FORMAȚIA IGIENIZARE ZOO

SEF FORMAȚIE

91

MUNCITOR

I

92

MUNCITOR

I

93

MUNCITOR

I

94

MUNCITOR NEC.

l

95

SERVICIUL AGREMENT

SEF SERVICIU

s

96

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

97

MAGAZINER

M

98

MAGAZINER

M

99

CASIER

M

100

CASIER

G

101

CASIER

G

102

CASIER

G

103

CASIER

G

104

REFERENT

AS.MEDICAL

1

M

105

MUNCITOR

1

106

SERVCIIUL SPATII VERZI

SEF SERVICIU

S

107

MUNCITOR

1

108

MUNCITOR

1

109

MUNCITOR

l

110

MUNCITOR

1

111

MUNCITOR

1

—-

112

MUNCITOR

1 ,

113

MUNCITOR

i /A

“k

114

MUNCITOR NEC.

I // c

■■■

—, \ o s

115

MUNCITOR NEC.

i ii 5

51 )5

116

MUNCITOR NEC.

i \\?

) 1/?;

117

FORMAȚIA PRODUCȚIE

SEF FORMAȚIE

'Kc

118

MUNCITOR

I

119

MUNCITOR NEC.

I

120

MUNCITOR NEC.

1

121

FORMAȚIA CURĂȚENIE SI IGIENIZARE PARC

SEF FORMAȚIE

122

MUNCITOR

1

123

MUNCITOR

1

124

MUNCITOR

1

125

MUNCITOR

1

126

MUNCITOR

1

127

BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF BIROU

S

128

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

129

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

130

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

131

INSPECTOR DE SPECIALITATE

11

s

132

REFERENT

IA

M

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGI1 ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești
Data^