Hotărârea nr. 257/2013

Hotãrârea nr. 257 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii ale Centrului Crese din Municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 257


privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Crese din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Centrului Crese din Municipiul Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având in vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

in conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale;

in temeiul art.36 alin.2, lit.„a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (129 posturi) și statul de funcții al Centrului Crese din Municipiul Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G.nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.l63/29.04.2013 se modifică in conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Centrul Crese din Municipiul Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Crese din Municipiul Ploiești

In conformitate cu prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului sau ministerelor, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a acestuia, instituțiile publice au obligația de a adopta/emîte actele normative/administrative de aprobare a structurii funcționale.

In ceea ce privește desființarea posturilor vacante la data intrării in vigoare a OUG nr.77/2013 conform prevederilor art.l alin.(l) la ordonanța, Centrul Crese din Municipiul Ploiești, se incadreaza in excepția prevăzută de art.l alin(2) lit.”d”, in sensul ca “nu se desființează posturile vacante din unitățile de asistenta sociala”.

Conform prevederilor art.3 alin.(l) la OUG nr.77/2013 se reglementează numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul instituției, la maxim 12% din numărul total de posturi aprobate, cerința care este indeplinîta de Centrul Crese din Municipiul Ploiești, astfel ca la numărul total de 129 de posturi aprobate este o singura funcție de conducere.

Având in vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA

'                           1                                •                              9


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Crese din Municipiul Ploiești

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :

 • - posturile vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor, Poliția Locală, precum și posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publică, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, se stabilește un număr de 129 posturi repartizate pentru Centrul Crese din Municipiul Ploiești (1 post de conducere si 128 posturi de execuție) din care :

 • 1. 118 posturi ocupate;

 • 2.   4 posturi vacante ocupate temporar respectiv 4 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b” din care:

 • -       un post director;

 • -       un post contabil;

 • -       un post asistent;

 • -       un post Îngrijitor.

 • 3.   7 posturi vacante excepții potrivit prevederilor art. 1, alin.(2), lit.,,d’ ’.


Totodată, facem precizarea ca organigrama si statul de futictli ale instituției

1 i '                                                  '                                                               .1

noastre sunt prevăzute cu un număr de 129 posturi, dintre care 118 posturi sunt ocupate si 11 posturi vacante.

Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile ăff.S^in. 1 și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Centru Crese din municipiul Ploiești

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv


Alina


Alexandru Jdliâ Alina


Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii

Ansdleșcu Ăna - Daniela

ORGANIGRAMA

CENTRU CRESE CU PERSONALITATE JURIDICA

CONTABIL (1)

CONDUCERE - SEF CENTRU :

EXECUȚIE - din care:

 • - Contabil :

 • - Medici :

 • - Asistent medical: 15

 • - Administrator :

 • - Bucatar :

• Ajutor bucatar :

 • - îngrijitor :

CONSILIUL LOCALDIRECTOR/ SEF CENTRU CRESE(l)


MEDIC (2)
CENTRU CRESE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa 2 la H.C.L. nr.


STAT DE FUNCȚIIFUNCȚIA DE DEMNITA TE PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

NR. CRT.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profestonala/g rad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

1

CENTRU CRESE

Director

S

2

Contabil

S

3

Medic

s

4

Medic

s

CRESA UPETROM

5

Administrator

M

6

Asistent Medical

PL

7

Asistent Medical

PI

8

Asistent Medical

PI

9

Bucatar

10

Ajutor Bucatar

11

îngrijitor

G

12

îngrijitor

G

13

îngrijitor

G

14

îngrijitor

G

15

îngrijitor

G

16

îngrijitor

G

17

Îngrijitor

G

18

îngrijitor

G

19

îngrijitor

G

20

îngrijitor

G

21

îngrijitor

G

22

îngrijitor

G

23

îngrijitor

g              ;

24

îngrijitor

G

25

îngrijitor

G

26

îngrijitor

G

27

îngrijitor

G

28

îngrijitor

G

CRESA NR. 23

29

Administrator

M

30

Asistent Medical

PL

31

Asistent Medical

PL

32

Bucatar

33

Ajutor Bucatar

_

34

îngrijitor

35

îngrijitor

36

îngrijitor

37

îngrijitor

. o

38

îngrijitor

ir ®

1 \ *

39

îngrijitor

«-•^1 i.

40

îngrijitor

U ' 6 ..

l i ► .-grii      t41

îngrijitor

G

42

îngrijitor

G

43

îngrijitor

G

CRESA NORD NR. 49

44

Administrator

M

45

Asistent Medical

PL

46

Asistent Medical

PL

47

Asistent Medical

PL

48

Bucatar

49

Ajutor Bucatar

50

îngrijitor

G

51

îngrijitor

6

52

îngrijitor

G

53

Îngrijitor

G

54

îngrijitor

G

55

îngrijitor

G

56

îngrijitor

G

57

îngrijitor

G

58

îngrijitor

G

59

îngrijitor

G

60

îngrijitor

G

61

îngrijitor

G

62

îngrijitor

6

63

îngrijitor

G

64

îngrijitor

G

65

îngrijitor

G

66

îngrijitor

G

67

îngrijitor

G

CRESA NR. 10

68

Administrator

M

69

Asistent Medical

PL

70

Asistent Medical

PL

71

Bucatar

72

Ajutor Bucatar

73

îngrijitoare

G

74

îngrijitoare

G

75

îngrijitoare

G

76

îngrijitoare

G

77

îngrijitoare

G

78

îngrijitoare

G

79

îngrijitoare

G

80

îngrijitoare

G

81

îngrijitoare

G

82

îngrijitoare

G

83

Îngrijitoare

G

84

îngrijitoare

G

CRESA NR. 39

85

Administrator

M

86

Asistent Medical

87

Asistent Medical

*''-X

88

Asistent Medical

ZĂpț.^’

89

Bucatar

/K*7rT

90

Ajutor Bucatar

//"& /

91

îngrijitor

92

îngrijitor

i           •>.

93

îngrijitor

i-.s 194

îngrijitor

G

95

îngrijitor

G

96

îngrijitor

G

97

îngrijitor

G

98

îngrijitor

G

99

îngrijitor

G

100

îngrijitor

G

101

îngrijitor

G

102

îngrijitor

G

103

îngrijitor

G

104

îngrijitor

G

105

îngrijitor

G

106

îngrijitor

G

107

îngrijitor

G

108

îngrijitor

G

CRESA NR.40

109

Administrator

M

110

Asistent Medical

PL

111

Asistent Medical

PL

112

Bucatar

113

Ajutor Bucatar

114

îngrijitor

G

115

îngrijitor

G

116

îngrijitor

G

117

îngrijitor

G

118

îngrijitor

G

119

îngrijitor

G

120

îngrijitor

G

121

îngrijitor

G

122

îngrijitor

G

123

îngrijitor

G

124

îngrijitor

G

125

îngrijitor

G

126

îngrijitor

G

127

îngrijitor

G

128

îngrijitor

G

129

îngrijitor

G

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Creșe din Municipiul PloieștiSECRETAR, Sanda DraguleaData: