Hotărârea nr. 256/2013

Hotãrârea nr. 256 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 256 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Bădescu Iulian și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013;

având in vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

în conformitate cu prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificata si completata privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art.36 alin.2 lit „a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (149 posturi) și statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.473/20.12.2012 si Hotărârii Consiliului Local nr. 95/29.03.2013 se modifică conform prezentei.

Art.3. - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVEJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul Serviciului Public Finanțe Locale, înființata prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 149 de posturi.

Potrivit prevederilor art.4 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013 este reglementată obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

l\ N BĂDESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRAȚJ<V 0 M J PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Pentru anul 2013 prin adresa nr.594/09.01.2013 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 149 de posturi.

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, cu excepția :

 • - posturilor vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010;

 • -  posturilor unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturilor vacante pentru care au fost incepute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării in vigoare a ordonanței;

 • -  posturilor vacante din unitățile de invățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială;

 • -  posturilor vacante aferente funcțiilor de demnitate publică, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturilor vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013 reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Structura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, cu cele 149 posturi aprobate, grupate conform categoriilor de personal și potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este următoarea:

 • 1) 139 funcții publice din care :

 • a. 14 funcții publice de conducere din care:

 • -  13 funcții publice de conducere ocupate;

 • -   1 funcție publica de conducere vacanta, potrivit prevederilor art. 1 alin. 2 lit”g”.

 • b. 125 funcții publice de execuție din care :

 • -  119 funcții publice de execuție ocupate;

 • -     3 funcții publice de execuție vacante unice, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b”,

 • -     3 funcții publice de execuție vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”,

 • 2) 10 posturi de personal contractual de execuție - posturi ocupate.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul ConsiliuluiLocal din numărul de 983 posturi stabilite la nivelul unității administrativ - teritoriale pentru aparatul de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se stabilește un număr de 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, din care :

 • 1. 142 posturi ocupate;

 • 2.    3 posturi vacante unice respectiv 3 funcții publice de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b”;

 • 3.    3 posturi vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”;

 • 4.    1 post de conducere- post unic, potrivit prevederilor art. 1 alin. 2 lit”g”;

Atașam adresa nr.25199/2013 prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a luat la cunoștință asupra numărului de posturi stabilit conform O.U.G. nr.77/2013 și prin care a constatat că nu sunt incidente dispozițiile art. 107, alin.(l) din Legea nr. 188/1999,(r2) cu modificările și completările ulterioare.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Ad-tiv, Protecție


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, iviljfyi Protecția Muncii na - Daniela


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte

Director executiv

AlexandORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


1 13


1 13


Xd


02


Hi


02


«

£

FU


14


1  14


1 10


CA


ffl


1 10


J

5” 5 pa

Pi H S o « a

s


îs


Cu (0
12


12


Personal contractual

Funcționari Personal publici contractual

TOTAL 149_______139______10

CONDUCERE EXECUȚIE


14

125


CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.cXf^/2013


DIRECTOR EXECUTIV
1   14

1   9

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE FIZICE - CENTRU

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE FIZICE - VEST2

5

COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO
STAT DE FUNCȚII


NfL CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/g rad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

CONDUCERE

Director Executiv

1

5

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

2

Sef Serviciu

l

5

3

Consilier

l

superior

S

4

Consilier

f

superior

S

5

Consilier

l

superior

s

6

Consilier

1

superior

s

7

Consilier

l

superior

s

S

Consilier

l

superior

5

9

Consilier

l

principal

3

10

Consilier

i

principal

S

11

Consilier

l

principal

5

12

Consilier

l

principal

S

13

Consilier

l

principal

s

14

Consilier

1

asistent

5

15

Consilier

i

asistent

S

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

16

SefSejviciu

i

s

17

Consilier

l

superior

s

18

Consilier

l

superior

s

19

Consilier

i

superior

s

20

Consilier

1

superior

s

21

Consilier

i

superior

s

22

Consilier

1

superior

s

23

Consilier

1

superior

s

24

Consilier

i

superior

s

25

Consilier

l

principal

s

26

Consilier

i

principal

5

27

Consilier

t

principal

s

28

Consilier

1

asistent

s

29

Consilier

i

asistent

s

30

Consilier

l

asistent

s

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

31

Sef Birou

i

s

32

Consilier

i

superior

s

33

Consilier

i

superior

s

34

Consilier

i

superior

s

3S

Consilier

i

principal

s

36

Consilier

i

principal

s

37

Consilier

1

debutant

s

BIROUL AMENZI

38

Sef Birou

i

s

39

Consilier

i

superior

s

40

Consilier

i

superior

5

41

Consilier

i

superior

s

i 70fX.  "

42

Consilier

i

principal

5

//. :-7-'

43

Consilier

i

principal

s

44

Consilier

i

principal

s

45

Consilier

i

principal

s

i

47

Consilier

i

principal

5

1

48

Consilier

i

principal

5

49

Consilier

1

principal

S

50

Consilier

1

asistent

5

z

51

Consilier

1

asistent

S

r—■>. ■:52

Consilier

l

asistent

5

53

Referent

fii

asistent

M

SERVICIUEINSPECTIE FISCALA-------------

53

Sef Serviciu

l

S

54

Consilier

1

superior

S

55

Consilier

1

superior

s

55

Cbnsitier

t

superior

s

57

Consilier

1

superior

s

58

Consilier

1

superior

5

59

Consilier

1

superior

s

60

Consilier

l

superior

5

61

Consilier

1

superior

5

62

Consilier

1

principal

S

63

Consilier

1

principal

s

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

64

Sef Birou

1

5

65

Consilier

1

superior

S

66

Consilier

1

superior

5

67

Consilier

l

superior

S

68

Consilier

1

superior

S

69

Consilier

1

principal

5

70

Consilier

l

debutant

S

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

71

Sef Serviciu

S

72

Consilier

superior

s

73

Consilier

l

superior

s

74

Consilier

1

principal

s

75

Consilier

1

principal

s

COMPARTIMENTUL INCASARI 51 PLĂTI

76

Consilier

1

principal

s

77

Consilier

j

principal

s

78

Consilier

1

principal

s

79

Consilier

1

principal

s

80

Consilier

1

principal

s

81

Consilier

1

asistent

5

82

Consilier

l

asistent

5

83

Consilier

1

asistent

5

84

Consilier

l

asistent

S

85

Consilier

1

asistent

s

86

Consilier

1

asistent

s

87

Referent

III

principal

M

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

88

Sef Serviciu

1

S

89

Consilier

1

superior

s

90

Consilier

1

superior

5

91

Consilier

1

superior

5

92

Consilier

1

principal

S

93

Consilier

1

principal

s

94

Consilier

1

principal

5

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

95

Inspectorde specialitate

IA

S

96

Inspectcrde specialitate

JA

S

-----

COMPARTIMENTUL ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

^2

S N O 3>

97

îngrijitor

//. 'V

98

îngrijitor

//■>.

99

Șofer

l

100

Muncitor Calificat

I

101

Muncitor Calificat

1

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

102

Sef Birou

1

S

103

Consilier

1

superior

s

104

Consilier

1

principal

s

V xCOMPARTIMENTUL ARHIVA

105

Arhivar

M

106

Arhivar

M

107

Arhivar

<3

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-CENTRU

108

Sef Serviciu

I

S

109

Consilier

1

superior

S

110

Consilier

1

superior

5

111

Consilier

1

superior

5

112

Consilier

l

superior

S

113

Consilier

1

superior

S

114

Consilier

1

principal

5

115

Consilier

1

principal

S

116

Consilier

1

principal

s

117

Consilier

1

principal

s

118

Consilier

1

principal

s

119

Consilier

1

principal

5

120

Consilier

t

principal

S

121

Consilier

principal

S

122

Consilier

1

asistent

s

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

123

Sef Serviciu

l

s

124

Consilier

superior

s

125

Consilier

1

superior

s

125

Consilier

l

superior

5

127

Consilier

1

superior

5

128

Consilier

superior

s

129

Consilier

l

principal

s

130

Consilier

]

principal

s

131

Referent

III

superior

M

132

Referent

II)

superior

M

BIROUL EVIDENTA AUTO

133

Sef Birou

1

S

134

Consilier

1

superior

s

135

Consilier

1

superior

s

136

Consilier

1

principal

5

137

Consilier

l

asistent

s

138

Referent de specialitate

11

principal

SSD

BIROUL JURIDIC - CONTENCIOS, RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITĂȚI, CONTROL INTERN Șl MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

139

Sef Birou

l

S

140

Consilier

1

superior

S

141

Consilier

1

superior

s

142

Consilier

1

superior

5

143

Consilier

l

superior

S

144

Consilier

1

superior

s

145

Consilier

1

debutant

s

146

Consilier Juridic

1

superior

s

147

Consilier-Juridic

1

principal

3

148

Referent

III

principal

M

149

Referent

III

debutant

M


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRA^ _ „   „

Agenția Națională a Funcționarilor

"  ................. ...777

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu, C^ac~. \\ -’O ' W*1 * ■ \V

«CE

\ *•* \\ ț-—^7""’:--Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu, Caracter Personal w nr. 5129 fe Wf i/


Către,

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI,

JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV DOLNICEANU VIȘEAN SIMONA

Am luat la cunoștință asupra numărului de posturi stabilit conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.

A

In urma analizei documentației s-a constatat că nu sunt incidente dispozițiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,


Prenume, nume

Calitatea

Sem:

tiătura

Data

Iulia Popescu

Membru al comisiei de avizare

15.07.2013

Liliana Dumitrescu

Membru al comisiei de avizare

15.07.2013

2 exemplare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

si a emis:

O Ln KtrffFf a Li ,


SECRETAR,

Sanda DraguleaData:                    <3