Hotărârea nr. 255/2013

Hotãrârea nr. 255 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 255


privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având în vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

în conformitate cu prevederile art, III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unitatilor/subunitatilor administrativ - teritoriale;

în temeiul art.36, alin.2, lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (163 posturi) și statul de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G. nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.225/27.06.2013 își încetează valabilitatea, iar prevederile Hotărârii Consiliului Local nr,46/27.02.2013 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești


Potrivit prevederilor O.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul Teatrului „Toma Caragiu” a fost stabilit la 195 având in vedere că acesta face parte din categoria excepții față de prevederile O.G.nr.63/2010.

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :

 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței;

Totodată conform prevederilor art.4 al Ordonanței de Urgenta nr.77/2013 este reglementată obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE,

ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNC

RAPORT DE SPECIALITATE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :

 • - posturile vacante din cadrul autoritatilor publice locale stabilite potrivit prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor, Politia Locala, precum si posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost incepute procedurile de ocupare, precum si posturile vacante ocupate temporar la data intrării in vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de invatamânt si cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistenta sociala si unitățile medico-sociale;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publica, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgenta nr. 77/2013 reglementează obligativitatea autoritatilor si instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței sa adopte/emita actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se desființează 32 posturi si se stabilește un număr de 163 posturi pentru Teatru „Toma Caragiu” Ploiești.

Structura propusa ca urmare a aplicării O.U.G. nr.77/2013 este următoarea:

1. posturi aprobate

nr. total

163

din care:

de conducere

13

de execuție

150

2. posturi ocupate (titulari)

nr. total

147

din care:

de conducere

13

de execuție

134

3. posturi vacante

nr. total

16

din care:

art. 1 al. 2 lit. b din OUG

77/2013 posturi unice

12

art. 1 al. 2 lit. c din OUG 77/2013 posturi pt care 4               ,

au fost incepute procedurile de ocupare/ocupate

Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile art. 3, alin. 1 și alin. 3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, având 13 posturi din categoria de personal contractual de conducere din 163 posturi aprobate.

Modificările privind structura funcțională a instituției sunt următoarele:
 • 1. Biroul Secretariat Literar, Muzical, Documentare Artistica^ se-translK Compartimentul Secretariat Literar, Muzical, Documentare ‘ Histy^'-®j&st conducere de șef birou se transformă în post de execuție de co Eiltarit artistic; grad profesional IA;

 • 2. Biroul Organizare Spectacole se transformă în Compartimentul, Organizare Spectacole, postul de conducere de șef birou se transformă în post de' execuție de impresar artistic, grad profesional I;

 • 3. Biroul Resurse Umane se transformă în Compartimentul Resurse Umane, postul de conducere de șef birou se transformă în post de execuție de economist, grad profesional IA;

 • 4. Biroul Achiziții Publice se transformă în Compartimentul Achiziții Publice, postul de conducere de șef birou se transformă în post de execuție de economist, grad profesional IA;

 • 5. postul de conducere de șef formație din cadrul Formației Costumiere, Perucherie Dramă se transformă în post de execuție de muncitor calificat (costumieră);

 • 6. postul de conducere de șef formație din cadrul Formației Costumiere, Perucherie Revistă se transformă în post de execuție de muncitor calificat (costumieră);

 • 7. postul de conducere de șef formație din cadrul Formației Maeștri Sunet, Lumini Păpuși se transformă în post de execuție de maestru lumini;

 • 8. postul de conducere de șef formație din cadrul Atelierului Croitorie pentru Femei se transformă în post de execuție de muncitor calificat (croitor confecționer îmbrăcăminte);

 • 9. postul de conducere de șef formație din cadrul Atelierului Croitorie pentru Bărbați se transformă în post de execuție de muncitor calificat (croitor confecționer îmbrăcăminte);

 • 10. postul de conducere de șef formație din cadrul Atelierului Croitorie pentru Păpuși se transformă în post de execuție de muncitor calificat (croitor confecționer îmbrăcăminte);

 • 11. postul de conducere de șef formație din cadrul Atelierului Mecanic se transformă în post de execuție de muncitor calificat (lăcătuș montator);

 • 12. postul de conducere de șef formație din cadrul Formației Transport se transformă în post de execuție de șofer.

Potrivit prevederilor art.3, alin(6) din O.U.G. nr.77/2013 titularii posturilor transformate își păstrează până la data de 31.12.2013 drepturile salariate aferente funcției de conducere deținute anterior transformării.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești Manager Nicolescu Ralu


Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, ContracteȘef Serviciu Resurșe Umane, Organizare, Ad-tiv, Pr         ivila si Protecția Muncii

An        na - Daniela


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA

SECȚIA DRAMA (1+28=29)FORMAȚIE RECUZITERI (2)


FORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE (2 )


DIRECTOR GENERAL


SEF SECȚIE REVISTA (1+30=31)SEF SECȚIE PĂPUȘI

(1+12=13)


COMPARTIMENT SECRETARIAT LITERAR, MUZICAL, DOCUMENTARE ARTISTICA (4)


COMPARTIMENT IT(1)


COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS(I)


COMPARTIMENT CABINET DIRECTOR GENERAL (1)COMPARTIMENT FINANCIAR

CONTABILITATE,CASIERIE (5)


CONTABIL SEF (1)

DIRECTOR ADJUNCT (1)


COMPARTIMENT RESURSE

UMANE (2)


COMPARTIMENT ORGANIZARE SPECTACOLE(5)


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE (2)

Total funcții           163

din care

Funcții de conducere 13 Funcții de execuție 150


SERVICIUL ADMINISTRATIV (1+13=14)


FORMAȚIE TRANSPORT (2 )


TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


Anexa 2 la H.C.L. nr-

STAT DE FUNCȚII


wr\

Io t

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesionala /erad

Nivelul --OBSER&

de conducere

de execuție

■'V        ...

studiilor 't i.

W

PERSONAL CONDUCERE

1

Director general

S

2

Director adjunct

S

3

Contabil sef

S

SECȚIA DRAMA

4

Sef secție

s

5

Actor teatru

IA

s

6

Actor teatru

IA

s

7

Actor teatru

IA

s

8

Actor teatru

IA

s

9

Actor teatru

IA

s

10

Actor teatru

IA

s

11

Actor teatru

IA

s

12

Actor teatru

IA

s

13

Actor teatru

IA

s

14

Actor teatru

IA

s

15

Actor teatru

IA

s

16

Actor teatru

IA

s

17

Actor teatru

IA

s

18

Actor teatru

IA

s

19

Regizor artistic

I

s

20

Actor teatru

I

s

21

Actor teatru

I

s

22

Actor teatru

I

s

23

Actor teatru

I

s

24

Actor teatru

I

s

25

Actor teatru

I

s

26

Actor teatru

I

s

27

Actor teatru

I

s

28

Actor teatru

I

s

29

Artist plastic

I

s

30

Artist plastic

I

31

Regizor tehnic

I

32

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINI

33

Maestru sunet-cabina sunet

I

34

Maestru sunet - sunetist scena

I

35

Maestru lumini - cabina lumini

I

36

Maestru lumini - iluminist scena

I

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta l profesionala /erad

Nivelul

OBSER

de conducere

de execuție

/ .

f'

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

//'\y

° e:/

fes \

37

Sef formație muncitori

w )

38

Munc calif(man mont decor)

I

39

Munc calif(man mont decor)

I

40

Munc calif(man mont decor)

1

41

Munc calif(man mont decor)

1

42

Munc calif (cortinier instalații stângi)

1

43

Munc calif (instal de scena)

1

FORMAȚIE RECUZITERI

44

Recuzite r

1

45

Recuziter

1

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

46

Munc calif (costumiera)

1

47

Munc calif (costumiera)

l

SECȚIA REVISTA

48

Sef secție

s

49

Scenograf

IA

S

50

Dirijor

IA

S

51

Coregraf

IA

s

52

Actor teatru

1

s

53

Actor teatru

1

s

54

Actor teatru

1

s

55

Actor teatru

1

s

56

Artist instrumentist - clarinet

1

s

57

Artist instrumentist -trombon

1

s

58

Solist vocal

11

s

59

Solist vocal     .

II

s

60

Solist vocal

II

s

61

Instrumentist - chitara bas

l

62

Instrumentist - saxofon

1

63

Instrumentist - chitara

1

64

Instrumentist - trompeta

1

65

Instrumentist - clape

1

66

Instrumentist-tobe

1

67

Instrumentist - pian

1

68

Balerin

1

69

Balerin

1

70

Balerin

II

s

71

Balerin

l

72

Balerin

1NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesionala /erad

Nivelul, studjjl^f^

JDBSER <VATlP

de conducere

de execuție

73

Balerin

1

74

Balerin

1

O

75

Balerin

11

HO

76

Balerin

1

w

77

Regizor tehnic

1

78

Maestru dans

1

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINI

79

Sef formație muncitori

80

Maestru lumini

1

81

Maestru sunet

1

82

Maestru sunet

1

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

83

Sef formație muncitori

84

Munc calif(man mont decor)

1

85

Munc calif(man mont decor)

1

86

Munc calif(man mont decor)

l

87

Munc calif(man mont decor)

1

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

88

Munc calif (costumiera)

89

Munc calif (costumiera)

1

90

Machior

1

SECȚIA PĂPUȘI

91

Sef secție

s

92

Scenograf

1

s

93

Actor teatru

I

s

94

Actor mânuitor păpuși marionete

IA

s

95

Actor mânuitor păpuși marionete

1

s

96

Actor

1

97

Actor

1

98

Actor mânuitor păpuși

1

99

Actor mânuitor păpuși

1

100

Actor mânuitor păpuși

1

101

Actor mânuitor păpuși

1

102

Sculptor păpuși

1

103

Regizor tehnic

1

TEHNIC PAPUS1

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINI

104

Maestru lumini

1

105

Maestru sunet

1

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesionala /erad

Nivelul

OBSER

de conducere

de execuție

FORMAȚIE BUTAFORIE, MÂNUITORI DECOR, COSTUME PĂPUȘI

106

Sef formație muncitori

O'

107

Munc calif (costumiera)

I

108

Munc califfman mont decor)

I

109

Munc caiif(man mont decor)

I

110

Munc calif (cortinier instalații stângi)

I

111

Munc calif (instal de scena)

l

COMPARTIMENT SECRETARIAT LITERAR, MUZICAL, DOCUMENTARE ARTISTICA

112

Consultant artistic

IA

S

113

Consultant artistic

IA

s

114

Secretar literar

I

s

115

Secretar public relations

l

s

COMPARTIMENT IT

116

Specialist (IT)

IA

s

SERVICIUL PRODUCȚIE

117

Sef serviciu

s

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

118

Munc calif, (croitor-conf imbrac)

I

119

Munc calif.(croitor-conf imbrac)

I

120

Munc calif.(croitor-conf imbrac)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

121

Munc calif.(croitor-conf imbrac)

I

122

Munc calif.(croitor-conf imbrac)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

123

Munc calif.(croitor-conf imbrac)

I

124

Munc calif, (croitor-conf imbrac)

I

ATELIER TAPIȚERIE

125

Muncitor calificat (tapiter)

I

ATELIER TAMPLARIE

126

Sef formație muncitori

127

Munc calif, (conf mont prad lemn)

I

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesionala /grad

Nivșlut=r

jj'tiâiiîâr0

OBȘER ^wrib

* ,4 V'

de conducere

de execuție

128

Munc calif, (conf mont prod lemn)

I

129

Munc calif, (conf mont prod lemn)

s d ®

O,

<4 ..,V

ATELIER MECANIC

XrL

130

Munc calif, (conf mont prod lemn)

1

131

Munc calif (lacatus montator)

1

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

132

Consilier juridic

IA

s

COMPARTIMENT CABINET DIRECTOR GENERAL

133

Referent de specialitate

III

s

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

134

Referent de specialitate

1

s

135

Economist

IA

s

136

Economist

IA

s

137

Economist

1

s

138

Casier

1

M

COMPARTIMENT ORGANIZARE SPECTACOLE

139

Impresar artistic

1

s

140

Impresar artistic

II

s

141

Impresar artistic

II

s

142

Economist

IA

s

143

Referent

IA

M

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

144

Economist

IA

S

145

Economist

IA

s

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

146

Economist

IA

s

147

Economist

II

s

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

148

Sef serviciu

s

149

Magaziner

1

M

150

Pompier

151

Controlor bilete

G

152

Garderobier

G

153

Plasator sala spectacol

G

154

Plasator sala spectacol

G

155

Supraveghetor sala

G

\

156

Supraveghetor sala

G

157

Supraveghetor sala

G

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesionala /grad

Nivelul studyJ$E=

OBSER

J/ATI1

de conducere

de execuție

158

Munc calif (lacatus montator)

I

//

159

Munc calif (electrician)

' I

<■>*' W

160

Paznic

I

,             , ./■-•ir

f F

161

Paznic

vi

- -

// /■&

7

Wf’’ . •/ )*

v

FORMAȚIE TRANSPORT

162

Șofer (autoturism)

I

163

Șofer (autocar 48+1)

I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Teatrului “Toma Caragiu” PloieștiSECRETAR,


Sanda Dragulea


Data: