Hotărârea nr. 254/2013

Hotãrârea nr. 254 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii al Casei de Culturã I.L. Caragiale a Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Ă R Ă R E A NR. 254 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții a! Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având in vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

in conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale;

in temeiul art.36 alin.2, lit.„a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (16 posturi) și statul de funcții al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G.nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.263/16.08.2010 se modifică in conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Casa de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții


ale Casei de Cultură „LL. Caragiale” a Municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 983 de posturi astfel; 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul numărului de 225.700 locuitori ai Municipiului Ploiești, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează: 312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, 140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, 79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, 16 posturi pentru Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești și 240 posturi pentru Poliția Locală Ploiești.

Potrivit prevederilor art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013, este reglementată obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR, IULIAN BĂDESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUN

RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Pentru anul 2013 prin adresa nr.594/09.01.2013 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 983 de posturi din care 47 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 936 de posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Numărul de 936 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează :


149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;                       ’

140 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L. nr.253/2010;

79 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.257/2010;

16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

240 posturi pentru Politia Locală Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.7/2011;

312 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, aprobat prin H.C.L. nr.43/2013, modificată prin H.C.L. nr.99/2013, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte.

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate:


- posturile vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit

prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor, Poliția Locală, precum și posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;


 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile medico-socială;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publică, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de/zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normativ e/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se stabilește un număr de 16

posturi repartizate pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești din care :


 • 1. 12 posturi ocupate;

 • 2.   4 posturi vacante unice respectiv 4 posturi de personal contractual de execuție, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„b” din care:

 • a. un post de economist,

 • b. un post de casier,

 • c. un post de referent cu atribuții de promovare imagine - arte vizuale,

 • d. un post de referent cu atribuții de educație muzicala.

  Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, având 2(două) posturi din categoria de personal contractual de conducere din 16 posturi aprobate.

  Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


  Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte


  Director executiv


  Alexandru;Juna Alina


  Alina


  Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești Manag  Avram Lumini


Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii

AiLgeleșcu/Ana - Daniela

ORGANIGRAMA CASEI DE CULTURĂ "I. L. CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SI A UNIVERSITĂȚII POPULARE "DIMITRIE GUȘTI"


TOTAL din care:

16

CONDUCERE

2

EXECUȚIE

14


Anexa 2

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT,

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica       -

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚIE

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

CONDUCERE

director

S

COMPARTIMENT CULTURAL ARTISTIC COMUNICARE Șl TRADIȚII

2

referent

IA

s

3

referent

IA

M

4

referent

IA

M

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

5

contabil șef

S

6

economist

IA

S

7

casier

M

a

magaziner

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

9

referent

IA

S

COMPARTIMENT SECRETARIAT ADMINISTRATIV

10

secretar

M

11

șofer

12

îngrijitor

COMPARTIMENT UNIVERSITATEA POPULARA „DtMlTRlE GUȘTI"

13

referent

IA

S

14

referent

IA

s

15

referent

1

s

16

referent

1

M

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Casei de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești