Hotărârea nr. 253/2013

Hotãrârea nr. 253 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI


HOTARE REA NR. 253 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.77/2013;

având in vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgenta nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților si instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței sa adopte/emita actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

in conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificata si completata privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatilor/subunitatilor administrativ - teritoriale;

in temeiul art. 36, alin.(2) lit.„a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba organigrama, numărul de personal (126 posturi) si statul de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, ca urmare a reorganizării activitatii instituției potrivit prevederilor O.U.G. nr. 77/2013, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. începând cu aceeași data prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.97/29.03.2013 se modifica in conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești


Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Numărul posturilor la nivelul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești a fost stabilit la 126 având in vedere ca acesta face parte din categoria excepții fata de prevederile O.G.nr.63/2010.

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :

 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a ordonanței.

Totodată conform prevederilor art.4 al Ordonanței de Urgenta nr. 77/2013 este reglementata obligativitatea autorităților si instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței sa adopte/emita actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCIfc?

Uz:

RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Potrivit prevederilor art.l al Ordonanței nr.77/2013 posturile vacante se desființează, fiind exceptate :

 • - posturile vacante din cadrul autoritarilor publice locale stabilite potrivit prevederilor pct.2-4 din anexa la O.U.G. nr.63/2010, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor, Politia Locala, precum si posturile de manageri de proiect stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • -  posturile unice din cadrul instituțiilor locale;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, precum si posturile vacante ocupate temporar la data intrării in vigoare a ordonanței;

 • -  posturile vacante din unitățile de invatamânt si cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistenta sociala si unitățile medico-sociale;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publica, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

 • -  posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere și posturilor vacante de conducere pentru personalul contractual.

Prevederile art.4 al Ordonanței de Urgenta nr.77/2013 reglementează obligativitatea autorităților si instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței sa adopte/emita actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Urmare aplicării prevederilor O.U.G. nr.77/2013, la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se stabilește un număr de 126 posturi pentru Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești.

Structura propusa ca urmare a aplicării O.U.G.nr. 77/2013 este următoarea:

1. posturi aprobate

nr total

126

din care:

de conducere

3

de execuție

123

2. posturi ocupate (titulari)

nr total

92

din care:

de conducere

3

de execuție

89

3. posturi vacante

nr total

34.

din care:

art. 1 al. 2 lit. „b” din OUG 77/2013 posturi unice 30 din care 2 posturi de paznic stabilite ca unice conform planului de paza anexat

art. 1 al. 2 lit. „c” din OUG 77/2013 posturi vacante 4 ocupate temporar

:>!            lift

Menționam ca structura funcționala a instituției respecta prevederile art. 3 alin. 1 si alin. 3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv in funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, având 3 posturi din categoria de personal contractual de conducere din 126 posturi aprobate.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Filarmonica „Paul Coristantinescu” Ploiești

Manager s-x / Irimia CorkWWitolaă

Direcția Administrație Publica

Juridic - Contencios, Contracte Director executiv Alexandru Iuliâ Alina K

Sef Serviciul Resurse Umane, Organizare,

Ad-tiv, Protecție Civila si Protecția Muncii Angele^cuAna - DanielaTOTAL___________126

CONDUCERE EXECUȚIE


3

123


Anexa nr.l la H.C.L. nr
Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești


STAT DE FUNCȚII

AUTORITATEA/INSTITUȚIA PUBLICĂ SOLICITANTĂ


Anexa 2


NFt CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesîonala/g rad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR

Director

s

2

DIRECTOR ADJUNCT

Director adiunct

s

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

s

4

Dirijor

1

s

5

Concert maestru

IA

$

6

Concert maestru

IA

s

7

Solist concertlst

IA

s

8

Solist concertlst

II

s

S

Solist Instrumentist

IA

s

10

Solist Instrumentist

IA

s

11

Solist Instrumentist

IA

$

12

Solist instrumentist

IA

$

13

Solist Instrumentist

IA

s

14

Solist Instrumentist

IA

s

15

Solist Instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

1

s

13

Solist Instrumentist

1

s

19

Sef partida

IA

s

20

Set partida

IA

5

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

1

s

24

5ef partida

1

s

25

Sef partida

I

s

26

Sef partida

1

s

27

Sef partida

1

s

28

5ef partida

1

$

29

Secretarfmutlcal}

1

s

30

Artist instrumentist

IA

s

31

Artist Instrumentist

IA

s

32

Artist Instrumentist

tA

s

33

Artist instrumentist

IA

34

Artist instrumentist

IA

35

Artist instrumentist

IA

•■X ‘-f

36

Artist instrumentist

“ h

i's

37

Artist Instrumentist

38

Artist instrumentist

'A

'ci1/

> /

39

Artist instrumentist

,A     h

40

Artist instrumentist

41

Artist instrumentist

IA

42

Artist instrumentist

IA

--43

Artist Instrumentist

IA

s

44

Artist Instrumentist

1

5

45

Artist Instrumentist

1

S

46

Artist Instrumentist

1

s

47

Artist Instrumentist

1

s

48

Artist înstru mentîst

1

s

49

Artist Instrumentist

1

5

50

Artist Instrumentist

1

S

51

Artist Instrumentist

1

S

52

Artist Instrumentist

1

s

53

Artist instrumentist

1

s

54

Artist Instrumentist

1

s

55

Artist Instrumentist

1

s

56

Artist instrumentist

1

s

57

Artist Instrumentist

1

s

58

Artist instrumentist

1

s

59

Artist Instrumentist

1

5

60

Artist Instrumentist

1

s

61

Artist instrumentist

1

s

62

Artist instrumentist

1

s

63

Artist Instrumentist

1

s

64

Artist instrumentist

1

5

65

Artist Instrumentist

1

s

66

Artist instrumentist

1

5

67

Artist instrumentist

1

S

68

Artist Instrumentist

11

s

69

Artist Instrumentist

II

s

70

Artist Instrumentist

II

s

71

Artist instrumentist

II

s

72

Artist Instrumentist

II

s

73

Artist Instrumentist

II

s

74

Artist Instrumentist      .

II .

s

75

Artist Instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

II

s

78

Artist Instrumentist

11

s

79

Artist instrumentist

ir

5

80

Artist instrumentist

it

s

81

Artist instrumentist

li

$

82

Artist Instrumentist

ii

s

83

Instrumentist

i

M

84

Instrumentist

I

M

85

instrumentist

i

M

ORCHESTRA POPULARA

86

Olrljor

i

s

87

Solist vocal

li

s

88

Solist vocal

li

s

89

Solist vocal

ii

s

90

Solist vocal

debutant

s

91

Solist vocal

ui

M z

92

Artist instrumentist

IA

5 //•

c€<

93

Artist instrumentist

1

s //<?

?/ /

94

Artist instrumentist

li

7 iî-W

95

nstrumentist

i

1 WX

96

nstrumentist

l

97

nstrumentlst

I

M\r *

98

nstrumentlst

1

M

99

nstrumentlst

i

M100

Instrumentist

I

M

101

Instrumentist

I

M

102

tnstnimenUtt

II

M

103

Instrumentist

ii

M

104

Instrumentist

in

M

ORGANIZARE EVENIMENTE

105

Impresar artistic

1

s

106

Bibliotecar

IA

s

107

Referent de specialitate

1

s

108

Referentele specialitate

II

s

CONTABIL SEF

109

Contabil sef

s

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

110

Referent de specialitate

1

s

111

Referent de spedaThate

II

s

COMPARTIMENT JURIDIC

112

Consilier Juridic

IA

s

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

113

Referent

1

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

114

Referent de specialitate

1

s

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

115

Referent de specialitate

i

s

116

Garderobier

M

117

Garderobier

M

118

Garderobier

M

119

Recuzîter

i

120

Recurîter

l

121

Recuilter

l

122

Muncitor {electrpacu&tldan)

i

COMPARTIMENT PAZA

123

Paznic

M

124

Patnlc

M

125

Patnic

M

126

Paznic

M

PLAN DE PAZA

elaborat in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 333/08.07.2003(actualizată)-privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Filarmonica,,Paul Constantinescu” Ploiești

Director,

prof, Corneliu Nicoiae Irimia

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE

PRAHOVA       ■

SERVICIUL POLITIEI DE ORDINE PUBLICĂ


CĂTRE,

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI

La adresa dvs. nr. 26/11.OL2O07, referitoare la avizarea proiectului sistemului de alarmare împotriva efracției, propus a se instala la FILARMONICA PLOIEȘTI, în conformitate cu art. 55 din Legea nr, 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor și a H.G. nr. 1010/2004, acordăm aviz favorabil, cu următoarele mențiuni;

 • - cererea de avizare, pe viitor, să fie întocmită de beneficiar și să conțină: adresa beneficiarului și a obiectivului ce urmează a fi protejat, nr. de telefori/fax, obiectul proiectului și termenul de realizare, societatea care execută lucrare și nr. licenței emise de I.G.P.R., nr. de telefon, personalul care a întocmit, verificat și a aprobat proiectul și șeful de lucrare, cu numerele avizelor eliberate de poliție;

 • - se va prezenta planul cuprinzând amplasamentul, si împrejurimile obiectivului la care urmeaza sa se execute, lucrarea de instalare a sistemului TVCI, cu denumirea străzilor și a clădirilor învecinate (nord, sud, est, vest) - schiță;

La ieșirea din garanție a sistemului electronic de securitate se va încheia contract de service cu o societate licențiată în acest domeniu.

După punerea în funcțiune a sistemului se va solicita avizarea recepției de către specialistul tehnic al unității noastre.

Prezentul aviz este valabil numai în condițiile respectării proiectului prezentat (cod proiect SAE-2007-01-PS-03), elaborat de’s.C. SINVEX MULTISERVICE S.R.L. și a mențiunilor specificate.

Vă restituim alăturat materialul prezentat spre studiu.

Cu stimă,

ADJUNCT AL ȘEFULUI j C.oibîșar’șefd&ipolme // h

fi ț^răndaHres^j|qnel

. l'. - : f                        .

OJlțer specialist sisteme tehnice

Inspector de poliție

TÎRTEATĂ MAR1US

/ ’

f Z


l°j r/LASMOntCA V l PAUL l~ \ \ CONSTANTINESCU / MINISTERUL AD 01;<1STRAT!E4 si INTERNE3.0R insitctora ru-. r oștean <n politie prahova PO.L!T;A MUTiCi :ÎI 'Oii PLOIEȘTI

B!R( -UI.. POLI FIE URBANA si pi. CENTRUL UNIVERSITAR kk. £O&Z<f..... __.........___________

ier D23<Z

/■•

POLO IEI MUN. Pi OIES11

Cbis Sef ixiSA^J VÎOREL


/V/       XL''

I i pa ' \  \ CON S FAM

\*\

m<. flCAPITOLUL I

Filarmonica “Paul Constantinescu” este' situata in centrul Municipiului Ploiești, pe strada Anton Pann, nr.5. Veeinatati:

-La nord-Proprietate privata

-La vest-Str. Antonn Pann              , ?

-La est -Propritate privata

-La sud -Direcția agricola

Obiectul de activitate este organizarea de concerte.

Unitatctea are in compunere : sala de concerte si corp administrativ si se întinde pe o suprafața de 800 mp. In cadrul acestei unitati isi desfașoara activitatea aproximativ 116 salariati, din care 43% femei si 57% barbati.

Programul de lucru se desfasoara pe 1 schimb, respectiv 8.00-16.00. In ziua dc joi a fiecărei saptamani, in-intervalul 18.3o - 21.oo -are loc concertul simfonic susținut de orchestra simfonica.

împrejmuirile sunt din clădiri , pe latura de nord, iar pe celelalte laturi, zidul sediului Filarmonicii se afla chiar pe hotar. Accesul in unitate se face prin poarta de acces situata pe Strada Anton Pann, nr.5. Iluminatul pe perimetrul societății este asigurat cu iluminat public.

CAPITOLUL II

DISPOZITIVUL DE PAZA

In scopul asigurării pazei si securității bunurilor existente in societate s-a constituit un dispozitiv de paza format dintr-un post de paza.

Postul este asigurat cu paza proprie, fiind acoperit cu 4 paznici, personalul dc paza fiind neinarmat.

Personalul de paza este avizat in condițiile legii absolvind cursuri de calificare profesionala.

La posturile de paza sunt introduse documente necesare executării si evidentei serviciului de paza in conformitate cu prevederile H.G. 1010/2004.CAPITOLULUI

CONSEMNUL POST U RI LO R

A. CONSEMNUL GENERAL

 • -  Sa cunoască locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii;

 • -    Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora ;

 • -   Sa permită accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementările legale si cu dispozițiile interne ;

 • -   Sa oprească si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit fapte ilicite in obiectivul păzit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infracțiunilor flagrante sa oprească si sa predea politiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii, luând masuri pentru conservarea ori paza lor.

 • -    Sa incunostiinteze de indata șeful sau ierarhic si conducerea unitatii despre producerea oricărui eveniment in timpul executării serviciului si despre masurile luate.

 • -    In caz de avarii produse la instalații, rezezervoare de conbustibil, rețele electrice sau telefonice si in orice alt tip de împrejurări care sunt de natura sa producă pagube, sa aduca la cunoștința celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecințelor evenimentului.

 • -    In caz de incendiu sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor , a bunurilor sau valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunțe conducerea unitatii si politia .

 • -    Sa sesizeze politia in legătură cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor.

 • -    Sa păstreze secretul de serviciu daca prin natura atribuțiilor are acces la asemenea date si informații.

 • -    Sa poarte in timpul serviciului mijloacele de aparare, uniforma sau însemnele distictive de paza, cu care este dotat.


Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de băuturi in timpul serviciului.

Sa nu absenteze tara motive; temeinice si fara sa anunțe in prealabil șefii ierarhici despre acestea.

Sa execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale si sa fie respectuos in relațiile de serviciu ;

Sa execute in raport de specificul obiectivului si alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de paza.

Sa respecte consemnul general si particular al postului.

B. CONSEMNUL PRATICULAR

 • - Sa anunțe șeful ierarhic cu privire la orice problema aparuta’ih timpul serviciului.

 • -  Sa-si anume colegul care urmează sa intre in serviciu despre problemele aparate in timpul serviciului.

 • -  Sa cunoască normele de protecția muncii, de stingere a incendiilor si de intervenție in cazul producerii de calamitati naturale.

Sa execute si alte sarcini încredințate de șeful ierarhic, dar care se nu-1 distrugă de la executarea serviciului de paza.

 • -  Permite pompierilor militari, șalvarii si politiei sa pătrundă in unitate la intervenții.

 • -  liste obligat sa cunoască prevederile Legii 319/14.06.2006 sa nu se prezinte Ia serviciu sub influenta băuturilor alcoolice, sa nu consume astfel de băuturi in timpul serviciului si nici sa nu permită accesul în unitate salariatilor care sunt sub influenta băuturilor alcoolice.

 • -  Verifica legitimațiile personalului muncitor la intrare.

 • -  In btsza actului de identitate eliberează bilet de intrare persoanelor care pătrund in societate cu'diferite probleme, tine evidenta acestora si urmărește ieșirea din obiectiv.

 • -  Verifica magaziile de materiale daca la terminarea programului au iost asigurate cu lacate si încuietori.

 • -  Asigura paza bunurilor materiale din incinta Filarmonicii « Paul Constantincsu » Ploiești.

 • - Aduce la cunoștința șefilor evenimente deosebite.

• Controlează auto ce transporta bunuri.

 • -  Interzice folosirea susrselor de foc deschis pe perimetrul societarii.

 • -  In caz de incendiu, defecțiuni ale instalațiilor sau alte calamitati i-a primele masuri de limitare a pagubelor si anunța organele abilitate a intervenii.

CAPITOLUL IV

Amenajări, instalații si mijloace tehnice de paza si alarmare

Obievtivul este Împrejmuit cu gard metalic la Str, Anton Pann, cu clădiri proprietate privata iar pe latura de sud-est zidul corpului administrativ si al sălii de concerte este amplasat chiar la hotarul cu terenurile vecine (cel de la est proprietate privata iar cei de la sud proprietate Direcția agricola).

Iluminatul de securitate in Incinta instituției este asigurat cu lămpi de siguranța cu acumulator, amplasate atat in sala de concerte «Ion Baciu », cat si pe caile de evacuare ale angajatilor si publicului spectator.

Unitatea nu are casierie, datorita faptului ca are convenție cu o unitate bancara, iar veniturile salariatilor se vireaza pe cârduri. Exista montat si un sistem de alarma , montat de firma SC « Sinvex » SRL.

Se va executa ori de cate ori este nevoie întreținerea gardului împrejmuitor, de asemenea se va asigura si întreținerea sistemului de iluminat.

CAPITOLUL V

MODUL DE ACȚIUNE, LEGĂTURĂ SI COOPERARE CU ALTE ORGANE CU SARCINI DE PAZA

Rezolvarea unor situații deosebite ce se pot ivi se face prin mobilizarea întregului eprsonal ala societarii si al subunităților din subordine si prin cooperare cu alte organe si forte din afara societății.            .

a)          Alarma se da de către personalul de paza,

telefonic in cazul pătrunderii cu forța in obiectiv, ori atacarea posturilor de paza cat si in

cazul producerii de incendii, avarii la instalații sau calamitati naturale.

b)          Alarma se da prin telefon sua prin vhi grai

atunci când nu exista alte posiblitaii.

Asigurarea legaturilor telefonice :

 • -           Director       0744374041

 • -          Administrator  0724805848

 • -            Politia, Pompieri         112.

Modul de acțiune atunci când se pătrunde cu forța in obiectiv sau posturile de paza sunt atacate :

 • -           Paznicul va alarma prin viu grai agenții de paza de ia obiectivele învecinate si salariat» existent! in societate.

 • -           Paznicul va alarma telefonic conducerea societății si politia.

 • -           Se va organiza cu personalul existent activitatea de respingere a atacului si reținerea atacatorilor.

In toate situațiile se va raporta despre evenimentele produse.

CAPITOLUL VI

REGLEMENTAREA ACCESULUI IN OBIECTIV

Accesul iti societate se face pe poarta de acces astfel:

 • -           Personalul societății pe baza de legitimații vizate trimestrial.

 • -            Vizitatorii pe baza de act de identitate si însoriți de o persoana anume desemnata. .

 • -            Auto atat ale societății cat si cele venite in interes de serviciu au acces numai pe baza foilor de parcurs.

 • -           Șefii de birouri, compartimente, asigura respectarea regulilor de acces si circulația Ia locurilor de munca unde isi desfasoara activitatea.

 • -           Auto proprietate personala nu au acces in curtea societății si vor fi parcate in locurile special amenajate.

xf ydL'’5/'o'x /&>-   '-'UA


Sa permită accesul auto apartinand pompierilor, șalvarii si politiei venite pentru intervenție.

CAPITOLUL VII

RESPONSABILITĂȚI PENTRU ȘEFII DE COMPARTIMENTE

Șefii de compartimente si secții instruiesc periodic personalul din subordine cu privire la paza obiectivului, ia masuri cu cei care nu respecta regulamentul de ordine interioara.

Asigura condițiile pentru o buna desfășurare a acti vitalii de paza. I-a masuri de întreținere a sistemului de iluminat in caz de defecțiuni si reparații de întreținere a Împrejmuirilor societății.

RESPONSABILITĂȚI PENTRU PERSONALUL DE SERVICIU

întrucât personalul de paza isi desfasoara activitatea in intervalul 16.00-8.00, personalul de serviciu are responsabilitatea de a asigura in restul intervalului de timp, paza obiectivului si a bunurilor materiale aliate in proprietatea instituției.

In acest scop au luat la cunoștința, in scris, de consemnul posturilor si obligațiile ce le revin prin aceasta sarcina suplimentara de serviciu.

CAPITOLUL VIII

MASURI PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII, TRANSPORTULUI, MANIPULĂRII SI DEPOZITARII VALORILOR MONETARE

Nu se fac transporturi de valori monetare, salariile fiind plătite pe cârduri.

CAPITOLUL IX

.MODUL DE ACȚIUNE IN DIFERITE SITUATEI

a) încercare de pătrundere frauduloasa in obiectiv sau sustragere de bunuri materiale, documente : paznicul din post va alarma prin viu grai, personalul de paza de la obiectivele alaturate iar telefonic conducerea unitatii sau politia.

b) In cazul producerii de incendii, explozii, inundații, defecțiuni ale instalațiilor, calamitati naturale sau alte evenimente : la constatarea evenimentului paznicul va lua primele masuri pentru limitarea pagubelor si


va anunța deindata conducerea societății si celelalte organe competente in funcție de natura evenimentului. Se vor forma echipe de intervenție pentru rezolvarea situației, salvarea bunurilor materiale, a eventualelor victime cu ajutorul mijloacelor ce le au la dispoziție.

La sosirea politiei si a pompierilor Întregul efectiv va acționa sub îndrumarea acestora.                                '

CAPITOLUL X

.      DISPOZIȚII FINALE

Planul de paza a fost întocmit de conducerea societății cu sprijinul de specialitate al Politiei Municipiului Ploiești, Secția nr. 1.

Eventualele modificări ulterioare vor fi aduse la cunoștința Politiei Municipiului Ploiești, Biroului Politiei de Ordine Publica in termen de cinci zile, prin refacerea planului de paza.

Controlul dispozitivului de paza se efectuează de către politie si persoanele împuternicite de conducerea societății.

Planul de paza a fost întocmit in trei exemplare si intra in vigoare la data aprobării lui, exemplarele vor fi repartizate astfel:

 • 1. Filarmonica « Paul Constantinescu » Ploiești.

 • 2. Biroul Politiei de Ordine Publica.

 • 3. Secția nr. 1 Politie.


i CONSPROIECT

i RLO'L'T’

I

[ie* fir flrtij-jutriaresuf-| L>.‘ I pr spom-țtw <:> esr,u £ ^gnjiet.Mc' ii-'vjeUui. descrrtjc jn$tr*nA ••^rfiCQiion '!«•».•• m

r ilormonica

SA LPoul CcnsKmhr^scu-ptoieJ: ->a'‘

EXTINDERE Si MODERNIZARE

CORP ADMINISTRATIV RLAR'^THi , - MONCA.PAUL CONSTANT I N LUXX,-       PLOIEȘTI .    ,

FL NR r.1 115 -----9453 'F.O .

•y'*'* • PlA.^      SllUAnL

s f


oj iy9tCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE,

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaData: