Hotărârea nr. 252/2013

Hotãrârea nr. 252 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statului de functii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIH O T Â R Â R E A NR. 252 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013;

având in vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

in conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unității or/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor ;

in baza prevederilor O.U. nr.84/2001 privind inființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor;

in temeiul art.36, alin.(2), lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (47 posturi) și statul de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit prevederilor O.G.nr.77/2013, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.96/29.03.2013 se modifică in conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului maxim de posturi pentru serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor cu personalitate juridică din cadrul municipiilor, cu excepția municipiului București, se are în vedere criteriul: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora.

Pentru anul 2013 numărul maxim al posturilor la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești a fost stabilit și comunicat prin adresa nr.594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 47 de posturi la nivelul numărului de locuitori pentru Municipiului Ploiești și pentru comunele arondate acestuia și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/27.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.96/29.03.2013.

Potrivit prevederilor art.4 al Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este reglementată obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

IULIAN BĂDESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MU


RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Având în vedere prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor, modificate și actualizate, pentru anul 2013, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești trebuie sa se reorganizeze și să funcționeze cu un număr de personal de 47 de posturi, număr stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, pe baza criteriului: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/27.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.96/29.03.2013.

Structura instituției potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.77/2013 este următoarea:

 • 1) 39 funcții publice din care :

 • a. 31 funcții publice ocupate din care :

 • - 3 funcții publice de conducere ocupate (1 - director executiv,

2 - șef serviciu);

 • - 28 funcții publice de execuție ocupate ;

 • b.  2 funcții publice de execuție vacante, potrivit prevederilor art.l, alin.2, lit.„a”(două posturi de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Stare Civilă, din care unul grad principal și unul grad debutant);

 • c.  6 funcții publice de execuție vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”, din care l(una) prin detașare de la Ministerul Afacerilor Interne.

 • 2) 8 posturi de personal contractual de execuție din care:

 • a. 2 posturi de personal contractual de execuție ocupate;

 • b. 6 posturi de personal contractual de execuție vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art.l, alin.(2), lit.„c”, din care 4(patru) prin detașare de la Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel structura funcțională a instituției respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, având 3(trei) posturi din categoria funcții publice de conducere din 47 posturi aprobate.

De menționat faptul că putem afirma că acest serviciu public are dublă subordonare : Consiliul Local Ploiești și Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.


Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată în 2007 cu completările ulterioare privind Statutul funcționarilor publici, funcțion execuție au dreptul să participe la examenul de promovare în gradul profesio superior celui deținut, examen ce se organizează semestrial, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din

care se promovează;

 • b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Astfel propunem Consiliului Local transformarea gradului profesional al postului de consilier, clasa I din cadrul serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor din gradul profesional asistent în gradul profesional principal pentru funcționarul public care a fost declarat „admis” la concursul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului final al concursului atașat.

Anexăm :

 • -       avizul favorabil nr.3723814/11.07.2013 eliberat de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București,

 • -      adresa nr. 19342/2013, prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a nominalizat reprezentanții în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor și raportul final al examenului organizat in data de 16.07.2013,

 • -      adresa nr.25203/2013 prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a luat la cunoștință asupra numărului de posturi stabilit conform O.U.G. nr.77/2013 și prin care a constatat că nu sunt incidente dispozițiile art.107, alin.(l) din Legea nr. 188/1999, (r2) cu modificările și completările ulterioare.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești Director executiv

Gîdiuță Cristina

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv

“'1


lia Alina


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Prot

Angeliciiie Civilă și Protecția Muncii a - Daniela


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR PLOIEȘTI

STAT DE FUNCȚII


NR.

Denumire compartimentului si a funcției    •

\      Categorie

CRT

CONDUCERE


DIRECTOR EXECUTIV

1

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S                I

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

2

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

3

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

COMPARTIMENT CASIERIE

5

CASIER

Personal contractual

M

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

8

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

9

MAGAZINER

Personal contractual

M

10

ARHIVAR

Personal contractual

M                .

11

CURIER

Personal contractual

SERVICIUL STARE CIVILA

12

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                I

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

i superior

16

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

23

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

26

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR PLOIEȘTI

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT


Denumire compartimentului si a funcției


Categorie


SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

27

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                1

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

31

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

33

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

34

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

35

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

Funcționar public de execuție

I asistent

S

36 CONSILIER

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

38

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 debutant

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s ,

1 debutant

42

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

43

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior-

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

44

REFERENT.

Personal contractual

M.                     1

45

REFERENT.

Personal contractual

M

II

46

REFERENT.

Personal contractual

M

II

47

REFERENT

Personal contractual

M

II


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTAgenția Națională a Funcționarilor PubliciÂțj Vj ......... ——                              [! gr WXîMdi 'Ajrtd/.sâknr 51tS> ~ ■ z&yAd

■MqV a

NR 19342/ lof3


Operator de date cu caracter personal, înregistrat fa Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cCătre,

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV GÎDIUȚĂ CRISTINA

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 280/2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 19342/2013, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 16 iulie 2013 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Mihaela Lucia Constantin, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Vasile Vădan Trandafir, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova

Cu stimă,

Președinte - Secretar de Stat

Eugen COIF AN


Secretar General

Carmen DRĂGAN

Director General D.G.M.F.P.

Mihaela BACIU

Daniela Pandelaș întocmit: tulia Popescu


Șef Serviciu Coordonare Metodologică Consilier

ANEXA NR. 3 Anexa 2 B laJB^^^6jfî720M

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI ¥>/" P ~

14 F "'•> *

\\°A ev'"/o-

-    —    —                     •    : V v


Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează

1. Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (3) în I pnHcipal (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 10.07.2013

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. BUCUR AURA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 16.07.2013

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. BUCUR AURA

99,33 pct.

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 16.07.2013

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. BUCUR AURA

89,66 pct.

ADMIS


Rezultatul final al concursului

Funcția publică :

Wsw J'

1. Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (3) în

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

1. BUCUR AURA

188,99 pct.

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

1. GÎDIUȚĂ CRISTINA

2. POPESCU OVIDIU COSTIN

1 z/

3. CONSTANTIN MIHAELA LUCIA

Secretarul comisiei: ANGELESCU CORNEL BOGDAN

S emnatura?—


15-.JLL-2013 10:10 Frorn: DEPPBD

MINISTERUL AFACERILOR

INTERNE

<J214403074Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, Județul PRAHOVA Doamnei director executiv, Cristina GÎDIUȚĂ

Urmare adresei dvs. nr. 343 din data de 09.07/2013, înregistrată la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Babelor de Date cu nr. 3723814 din 10.07.2013, prin care ați transmis, spre avizare, statui de funcții și organigrama modificate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ploiești, având în vedere dispozițiile ari. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale ari. 4 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm faptul că .4 VIZĂM documentele de referință.

în considerarea caracterului obligatoriu al avizului instituției noastre, care se acordă anterior adoptării actului administrativ și ținând seama de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, se impune menționarea, în mod expres a acestuia în cuprinsul temeiului legal al proiectului de hotărâre a Consiliului Local, astfel: „Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr, /2013”.

Cu stimă,                              ___

/Impute rrticirDTRE CTOR, Contiisar șef de poliție Dunîjtrud^o^n BABATel 02MIJ.S4.42.02l-746 7(l-47.,8^J>siC 021-413 50.49

Str. Cbcin» Mare. Nr 2. Sector 4 RO - BucureștiMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINIȘTRAȚIEIPUȘLICE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici' j *

......... ~ W


Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării DateitirafCarNr. 25203/2013


Către,


SERVICICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV GÎDIUTĂ CRISTINA

5

Am luat la cunoștință asupra numărului de posturi stabilit conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.

în urma analizei documentației s-a constatat că nu sunt incidente dispozițiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,


Prenume, nume

Calitatea

Semnătura

Data

Iulia Popescu

Membru al comisiei de avizare

15.07.2013

Liliana Dumitrescu

Membru al comisiei de avizare

rxS/mw /'/

15.07.2013

"      2 exemplare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOME PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești


PREȘEDINTE, Paul Alexandru PalasSECRETAR, Sanda DraguleaData: