Hotărârea nr. 251/2013

Hotãrârea nr. 251 privind modificarea anexelor Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei Locale a municipiului Ploiesti, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 251 privind modificarea anexelor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune modificarea anexelor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Ploiești ca urmare a stabilirii structurii . funcționale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 77/2013;

având în vedere prevederile art. 4 al Ordonanței de Urgența nr. 77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative /administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

în conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.U.G. nr. 63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritorile;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit.„a” și alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Aprobă modificarea anexelor IA și 1B din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013, respectiv organigrama și statul de funcții ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 143/08.04.2013, se modifică conform prezentei.

Art.3.- Poliția Locală a municipiului Ploiești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.- Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor Regulamentului de

Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013

Potrivit prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din cadrul Poliției Locale Ploiești, se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care fac parte integrantă din ordonanță.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale și a Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a poliției locale în anul 2011 a fost înființată Poliția Locală a municipiului Ploiești, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești prin preluarea posturilor și personalului Poliției Comunitare Ploiești, precum și ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comerț.

Numărul posturilor la nivelul Poliției Locale Ploiești a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale a municipiului Ploiești, la 240 de posturi, astfel 228 de posturi au fost preluate de la Poliția Comunitară Ploiești și 12 posturi preluate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, iar pentru anul 2013 deși numărul de posturi alocat a fost stabilit la 226 de posturi, Poliția Locală Ploiești a menținut numărul stabilit anterior de 240 de posturi, 14 posturi fiind alocate din numărul posturilor aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 4 al Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 este reglementată obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative /administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv până la data de 29.07.2013.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

\n badescu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale și a Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a poliției locale în anul 2011 a fost înființată Poliția Locală a municipiului Ploiești, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești prin preluarea posturilor și personalului Poliției Comunitare Ploiești, precum și ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comerț.

Numărul posturilor la nivelul Poliției Locale Ploiești a fost stabilit la 240 posturi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale a municipiului Ploiești, astfel 228 de posturi au fost preluate de la Poliția Comunitară Ploiești și 12 posturi preluate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 1 al O.U.G. nr. 77/2013, posturile vacante se desființează, cu excepția:

 • -  posturile vacante din cadrul autorităților publice locale stabilite potrivit prevederilor pct. 3 din anexa la O.U.G nr. 63/2010, respectiv Serviciul Public Poliția Locală;

 • -  posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, până la data intrării în vigoare precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Prevederile art. 4 al Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 reglementează obligativitatea autorităților și instituțiilor publice ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, respectiv pânăla data de 29.07.2013.

Structura Poliției Locale Ploiești potrivit celor 240 de posturi aprobate, grupate conform categoriilor de personal și potrivit prevederilor O.U.G nr. 77/2013 este următoarea:

 • 1. 199 funcții publice din care:

a) 15 funcții de conducere din care:

-  12 funcții publice de conducere ocupate;


 • -  2 funcții publice de conducere vacante ocupate temporar, potrivit prevederilor art. 1, alin. (2), lit. „c”;

 • -  1 funcție publică de conducere vacantă, pentru care au fost începute procedurile de ocupare potrivit prevederilor art, 1. alin. (2), lit, „c”;

b) 184 funcții publice de execuție din care:

 • -  180 funcții publice de execuție ocupate;

 • -  4 funcții publice de execuție vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, potrivit prevederilor art. 1, alin. (2), lit.

 • 2. 41 posturi de personal contractual din care:

 • a) 3 posturi de personal contractual de conducere din care:

 • -  2 posturi de personal contractual de conducere ocupate;

 • -  1 post de personal contractual de conducere vacant, pentru care au fost începute și finalizate procedurile de ocupare potrivit prevederilor art. 1. alin. (2), lit. „c”;

 • b) 38 posturi de personal contractual de execuție ocupate.

Menționăm că structura funcționala a instituției respectă prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv în funcții de conducere procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, respectiv 18 funcții de conducere, din care 15 funcții publice de conducere și 3 funcții contractuale de conducere.

Anexăm adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 25205/2013 prin care s-a verificat numărul de posturi stabilit conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, constatându-se că nu sunt incidente dispozițiile art. 107, alin. (1) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

i DirectorGeneral, Poliția Localg/Ploiești stinel


Direcția Administrația Publică Juridic - Contencios, Contracte Director Executiv, a AlinaȘef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ, gcțiKGivila și Protecția Muncii ha - Daniela


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa 1B

la R.O.F.-ul Politiei Locale Ploiești


STAT DE FUNCȚII


NR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

os ra s &.2 -S H3 £ b £

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

H £

Q.

CONDUCERE

1

director general

1

1

S

2

director general adjunct

1

II

s

3

director general adjunct

1

II

s

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

4

sef birou

1

1

s

5

consilier

1

superior

s

6

consilier

1

principal

s

7

consilier

1

asistent

s

8

consilier

1

asistent

s

9

referent

III

superior

M

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

10

consilier

1

asistent

s

11

consilier

1

debutant

s

12

referent

III

superior

s

13

casier

1

M

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

14

consilier

1

superior

s

15

consilier

1

superior

s

16

consilier

1

superior

s

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

17

sef serviciu

1

II

s

18

polițist local

1

superior

s

19

polițist local

1

asistent

s20

polițist local

1

asistent

S

21

polițist local

1

asistent

S

22

polițist local

1

asistent

S

23

polițist local

III

superior

M

24

polițist local

III

superior

M

25

polițist local

III

superior

M

26

polițist local

III

superior

M

27

polițist local

III

superior

M

28

polițist local

III

superior

M

29

polițist local

III

superior

M

30

polițist local

III

superior

M

31

polițist local

III

superior

M

32

polițist local

III

superior

M

33

polițist local

Iii

superior

M

34

polițist local

III

superior

M

35

polițist local

III

superior

M

36

polițist local

III

superior

M

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

37

Sef Serviciu

1

1

S

38

consilier

1

superior

S

39

consilier

1

superior

S

40

consilier

1

superior

S

41

consilier

1

principal

5

42

consilier

1

asistent

S

43

consilier juridic

1

principal

s

44

consilier juridic

1

principal

s

45

consilier juridic

1

debutant

s

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

46

sef serviciu

1

1

s

47

polițist local

1

superior

s

48

polițist local

1

superior

s

49

polițist local

1

superior

s

50

polițist local

1

principal

s

51

polițist local

1

principal

s

52

polițist local

1

asistent

s53

polițist local

1

asistent

S

54

polițist local

1

debutant

S

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

55

sef serviciu

1

1

s

56

polițist local

1

superior

s

57

polițist local

1

superior

s

58

polițist local

1

superior

s

59

polițist local

1

asistent

s

60

polițist local

1

asistent

s

61

polițist local

1

debutant

s

62

polițist local

III

superior

M

63

polițist local

III

superior

M

64

polițist tocai

III

principal

M

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

65

sef birou

1

II

S

66

polițist tocai

1

debutant

S

67

polițist tocai

III

superior

M

68

polițist local

III

superior

M

69

polițist local

III

superior

M

70

polițist local

III

superior

M

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

71

consilier

1

superior

S

72

consilier

1

superior

S

73

consilier

1

principal

S

BIROUL DISPECERAT

74

sef birou

II

S

75

inspector de specialitate.

II

S

76

referent

IA

M

77

referent

IA

M

78

referent

IA

M

79

referent

II

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA SI PAZA

80

sef serviciu

1

1

s

BIROUL ORDINE PUBLICAI

81

sef birou

1

II

s82

polițist local

1

asistent

s

83

polițist local

1

asistent

s

84

polițist local

1

asistent

s

85

polițist local

1

asistent

s

86

polițist local

1

asistent

s

87

polițist local

11

superior

SSD

88

polițist local

III

superior

M

89

politfst local

III

superior

M

90

polițist local

III

superior

M

91

polițist local

III

superior

M

92

polițist local

III

superior

M

93

polițist local

IEI

superior

M

94

polițist local

III

superior

M

95

polițist local

III

superior

M

96

polițist local

III

superior

M

97

polițist local

III

superior

M

98

polițist iocal

III

superior

M

99

polițist local

III

superior

M

100

polițist local

ill

superior

M

101

polițist local

III

superior

M

102

polițist local

III

superior

M

103

polițist local

III

superior

M

104

polițist local

III

principal

M

105

polițist local

III

principal

M

106

polițist local

III

principal

M

107

polițist local

III

principal

M

108

polițist local

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA II

109

sef birou

1

1

S

110

polițist local

1

asistent

S

111

polițist local

1

debutant

S

112

polițist local

111

superior

M

113

polițist loca!

111

superior

M

114

polițist local

III

superior

M

115

polițist local

III

superior

M

116

polițist local

III

superior

M117

polițist local

III

superior

M

118

polițist local

III

superior

M

119

polițist local

III

superior

M

120

polițist local

III

superior

M

121

polițist local

III

superior

M

122

polițist local

III

superior

M

123

polițist local

III

superior

M

124

polițist local

III

superior

M

125

polițist local

III

superior

M

126

polițist local

III

superior

M

127

polițist local

III

superior

M

128

polițist local

III

superior

M

129

polițist local

III

superior

M

130

polițist local

III

principal

M

131

polițist local

III

principal

M

132

polițist local

III

principal

M

133

polițist local

III

principal

M

134

polițist local

III

principal

M

135

polițist local

III

principal

M

136

polițist local

III

asistent

M

137

polițist local

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA III

138

sef birou

1

1

S

139

polițist local

1

principal

S

140

polițist local

1

asistent

S

141

polițist local

1

debutant

s

142

polițist local

III

superior

M

143

polițist local

III

superior

M

144

polițist local

III

superior

M

145

polițist local

III

superior

M

146

polițist local

III

superior

M

147

polițist local

III

superior

M

148

polițist local

III

superior

M

149

polițist local

III

superior

M

150

polițist local

III

superior

M

151

polițist local

III

superior

M152

polițist local

III

superior

M

153

polițist local

III

superior

M

154

polițist local

III

superior

M

155

polițist local

III

superior

M

156

polițist local

III

superior

M

157

polițist local

III

superior

M

158

polițist local

III

superior

IVI

159

polițist local

III

principal

M

160

polițist local

III

principal

M

161

polițist local

III

principal

M

162

polițist local

III

principal

M

163

polițist local

III

principal

M

164

polițist local

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

165

sef birou

1

1

S

166

polițist local

1

superior

S

167

polițist local

1

superior

S

168

polițist local

1

asistent

S

169

polițist local

1

asistent

S

170

polițist local

1

asistent

S

171

polițist local

1

asistent

S

172

polițist local

1

asistent

S

173

polițist local

III

superior

M

174

polițist local

III

superior

M

175

polițist local

III

superior

M

176

polițist local

II)

superior

M

177

polițist local

III

superior

M

178

polițist local

III

superior

M

179

polițist local

III

superior

M

180

polițist local

III

superior

M

181

polițist local

III

superior

M

182

polițist local

III

superior

M

183

polițist local

III

superior

M

184

polițist local

III

superior

M

185

polițist local

III

superior

M

186

polițist local

III

superior

M187

polițist local

III

superior

M

188

polițist local

III

superior

M

189

polițist local

III

superior

M

190

polițist local

III

superior

M

191

polițist local

III

principal

M

192

polițist local

III

principal

M

SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDA

193

sef serviciu

1

1

S

194

polițist local

1

asistent

5

195

polițist local

1

asistent

S

196

polițist local

1

asistent

5

197

polițist local

I

asistent

5

198

poiitist local

III

superior

M

199

polițist local

III

superior

M

200

poiitist local

III

superior

M

201

poiitist local

III

superior

M

202

poiitist local

III

superior

M

203

poiitist local

III

superior

M

204

poiitist local

III

principal

M

205

poiitist local

II!

principal

M

206

poiitist local

III

principal

M

BIROUL PAZA

207

sef birou

1

s

208

paznic

209

paznic

210

paznic

211

paznic

212

paznic

213

paznic

214

paznic

215

paznic

216

paznic

217

paznic

218

paznic

219

paznic

220

paznic221

paznic

222

paznic

223

paznic

224

paznic

225

paznic

226

paznic

227

paznic

228

paznic

229

paznic

230

paznic

231

paznic

232

paznic

233

paznic

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

234

sef birou

II

S

235

inspector de specialitate

II

S

236

magaziner

1

M

237

muncitor armurier

1

M

238

muncitor

1

239

îngrijitor

240

șofer

l

Functie/Nr. Posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. Total funcții publice

192

7

199

Nr. Total funcții publice de conducere

12

3

ÎS

Nr. Total funcții publice de execuție

180

4

184

Nr. Total funcții contractuale de conducere

2

1

3

Nr. Total funcții contractuale de execuție

38

0

38Nr. total de posturi potrivit art. III, alin, (2) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare cu modificările si completările ulterioare

Nr. Total de funcții din instituție

232

8

240


ICI


vrubiieijJ

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării                                nr. 5129


Agenția Națională a Funcționarii


Nr. 25205/2013


Către,

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL CRISTINEL TOADER

Am luat la cunoștință asupra numărului de posturi stabilit conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.

în urma analizei documentației s-a constatat că nu sunt incidente dispozițiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

Președinte - Secretar de Stat


Prenume, nume

Calitatea

Sem

latura

Data

Iulia Popescu

Membru al comisiei de avizare

r//

15.07.2013

Liliana Dumitrescu

Membru al comisiei de avizare       r*

1 .

15.07.2013

2 exemplare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013SECRETAR, Sanda DraguleaData: