Hotărârea nr. 250/2013

Hotãrârea nr. 250 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal si a statelor de functii ale Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Â R Â R E A Nr. 250 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești dl Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ca urmare a stabilirii structurii funcționale potrivit Ordonanței de Urgenta nr.77/2013;

Având in vedere prevederile art.4 al Ordonanței de Urgenta nr.77/2013 care reglementează obligativitatea autorităților si instituțiilor publice ca in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a ordonanței sa adopte/emita actele normative/ administrative specifice de aprobare a structurii funcționale;

In temeiul art.36(3) lif’b” din legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aproba organigrama, numărul de personal si statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 77/2013, conform anexelor nr. 1 - 4 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - începând cu aceeași data, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 45/27.02.2013 se modifica conform prezentei.

Art.3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la hotararea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statelor de funcții la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului sau ministerelor, in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a acestuia, instituțiile publice au obligația de a adopta/emite actele normative/administrative de aprobare a structurii funcționale.

In ceea ce privește desființarea posturilor vacante la data intrării in vigoare a OUG nr.77/2013 conform prevederilor art.l alin.(l) la ordonanța, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Ploiești, se incadreaza in excepția prevăzută de art.l alin(2) lit.”d”, in sensul ca “nu se desființează posturile vacante din unitățile de asistenta sociala”.

Conform prevederilor art.3 alin.(l) la OUG nr.77/2013 se reglementează numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul instituției, la maxim 12% din numărul total de posturi aprobate, cerința care este indeplinita de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, astfel ca la numărul total de 742 de posturi aprobate, sunt 15 funcții de conducere.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicata, cu modificările si completările ulterioare, in data de 15.07.2013 s-a desfasurat examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, fapt pentru care se propune transformarea la Serviciul Locuințe sociale si ajutoare incalzire locuințe a unui post de consilier clasa I, grad profesional principal in consilier clasa I, grad profesional superior;

Având in vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


HO.

la hotararea privind aprobarea organigramei, a numărului de perfec si a statelor de funcții la Administrația Serviciilor Sociale Comunitam^Ibi^

Vi'

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești si are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfasoara la nivelul Municipiului Ploiești.

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.45/27.02.2013 instituția funcționează cu un număr total de 742 posturi aprobate, repartizate după cum urmeaza:

 • -  aparatul propriu = 123 posturi din care:

 • > 69 funcții publice: - 61 funcții publice de execuție;

- 8 funcții publice de conducere.

 • > 54 posturi contractuale: - 49 posturi contractuale de execuție;

- 5 posturi contractuale de conducere.

 • -  asistenta medicala școlara = 129 posturi (personal contractual) din care:

 • > 2 posturi de conducere

 • > 127 posturi de execuție

 • -  asistenți personali pentru persoane cu handicap = 490 posturi (personal contractual)

Structura ocupării posturilor potrivit prevederilor OUG nr.77/2013 este următoarea:

 • > aparatul propriu

 • ■  din total 69 funcții publice:

 • a) 8 funcții publice de conducere ocupate;

 • b) 49 funcții publice de execuție ocupate;

 • c) 12 funcții publice de execuție vacante, potrivit art.l alin.2, lit “d”;

 • ■  din total 54 posturi contractuale :

 • a) 49 posturi de execuție ocupate;

 • b) 4 posturi contractuale de conducere ocupate;

 • c) 1 post contractual de conducere vacant, pentru care au fost Începute procedurile de ocupare, conform art.l, alin.2, lit.”c”: sef serviciu Administrativ si întreținere patrimoniu

 • > asistenta medicala școlara

 • ■  din total 129 de posturi:

 • a) 2 posturi contractual de conducere sunt ocupate;

 • b) 112 posturi contractuale de execuție sunt ocupate;

 • c) 12 posturi sunt vacante potrivit art. 1 alin.2, lit “d”;

 • d) 3 posturi contractuale de execuție sunt vacante,^.enh^Gare au fost incepute procedurile de ocupare, alin.2, lit.”c”: 1 post de medic si 2 posl medicali


> asistenți personali pentru persoane cu handicap

■ din total 490 de posturi de execuție :

 • a) 434 posturi contractuale ocupate;

 • b) 56 posturi contractuale vacante potrivit art.l alin.2, lit “d”;

De asemenea art.3 alin.(l) la OUG nr.77/2013 reglementează numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul instituției, Ia maxim 12% din numărul total de posturi aprobate, cerința care este îndeplinita de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, după cum urmeaza:

 • > Asistenta medicala școlara:

 • - din total 129 posturi aprobate, 2 sunt funcții de conducere;

 • > Asistenți personali pentru persoane cu handicap:

 • - total posturi aprobate 490, nu sunt funcții de conducere;

 • > Personal propriu:


 • - din total 69 funcții publice aprobate, 8 sunt de conducere;

 • - din total 54 funcții contractuale aprobate, 5 sunt de conducere.

Conform art. 3 alin ( 3) din aceeași OUG nr.77/2013, se reglementează in mod expres cerințele pe care trebuie sa le respecte structura funcționala a autoritatilor si instituțiilor publice in ceea ce privește numărul minim de posturi de execuție pentru constituirea compartimentelor, astfel incat pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr minim de 7 posturi de execuție. Având in vedere ca la centrul de zi pentru copii preșcolari sunt doar 6 posturi de execuție , propunem transformarea postului de conducere de “sef serviciu” in “sef birou”.

In ceea ce privește promovarea funcționarilor publici de execuție in gradul profesional imediat următor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicata, cu modificările si completările ulterioare, se realizează prin examen organizat semestrial, cu indeplinirea cumulativa a următoarelor condiții:

 • -  sa aiba cel puțin 3 ani vechime in gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • -  sa fi obtinut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii doi ani calendaristici;

 • -  sa nu aiba in cazierul administrativ o sancțiune neradiata in condițiile legii.

Urmare solicitării Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a verificat in baza de date indeplinirea cumulativa a condițiilor de către funcționarii publici propuși pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut si a eliberat adresa nr. 19325/2013, anexata, in care a nominalizat membrii in comisiile de concurs si de soluționare a contestațiilor. Astfel, un singur funcționar public de execuție a Îndeplinit cumulativ condițiile si a promovat examenul ce s-a desfasurat in data de 15.07.2013, conform raportului final anexat, drept pentru care, propunem următoarea transformare:

 • -  la Serviciul Locuințe sociale si ajutoare incalzire locuințe - 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal in consilier clasa I, grad profesional superior;

Ca urmare, avand in vedere prevederile art.4 la OUG nr.77/2013, referitoare la obligația instituțiilor publice ca in termen de 30 de zile de la data intrâ^ii in vigoare a ordonanței, sa adopte/emite actele normative/administrative de aprobare a structurii funcționale, avizam favorabil proiectul de hotarare anexat.


Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


- "Tn ■ i 5’ S

-y


-Sef Serviciu Juridic, Autoritate Tutei;

Chiva Daniela Simona (X-

-Sef Birou Securitatea Muncii, Situații Urgenta, Resurse

Bălăci Cristian

Anexa nr. .4 la HCL
FUNCȚIONAR PUBLIC DIRECTOR GENERAL

1

1


FUNCȚIONAR PUBLIC 1 DIRECTOR GENERAL ADJ,1 12490


Personal contractual


Asistenți personali


Asistenta medicala școlara


TOTAL: 742


Conducere Execuție


69

8

61


54

5

49


490


490


129

2

127


1 17


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


STAT DE FUNCT
Nr. cri.

STRUCTURA

Funcția publică

«J

U> ra O

Gradul profesional

Treapta de 1 salarizare ll

Nivelul studiilor

Funcția contractualei

oii a

ai

înalt funcționar public

de conducere *•

de execuție

de conducer e

de execuțte^’

CONDUCERE

1

director general

II

2

director general adjunct

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

3

consilier

1

superior

S

4

consilier

1

principal

s

5

consilier

1

principal

s

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE SI AJUTOARE ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE

6

sef serviciu

II

7

consilier

1

superior

s

8

consilier

1

superior

s

9

consilier

I

superior

s

10

consilier

1

principal

s

11

consilier

1

principal

s

12

consilier

1

asistent

s

13

referent de specialitate

li

superior

SSD

14

referent

Iii

superior

M

15

referent

III

superior

M

16

referent

IA

M

BIROU SECURITATEA MUNCII, SITUAȚII DE URGENTA, RESURSE UMANE

17

sef birou

1

18

consilier

1

superior

S

19

consilier

1

superior

S

20

consilier

1

principal

S

21

inspector de specialitate

IA

S

22

inspector de specialitate

IA

s

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

23

sef serviciu

1

24

consilier juridic

i

principal

s

25

consilier

i

superior

s

26

consilier

i

superior

s

27

consilier

i

superior

s

28

consilier

i

superior

s

29

consilier

i

superior

s

30

consilier

i

superior

s

31

consilier

i

principal

s

32

consilier

i

principal

s

33

referent de specialitate

ii

superior

SSD

SERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI

34

sef serviciu

1

35

consilier

i

superior

s

35

consilier

i

superior

s

37

consilier

i

superior

s

38

consilier

t

superior

s

39

consilier

i

superior

s

40

consilier

i

superior

s

41

consilier

i

superior

s

42

consilier

i

superior

s

43

consilier

i

principal

s

44

consilier

i

principal

s

45

consilier

i

principal

s

46

I I

|consilier

I (asistent       |        |

“s~|------1

//■- 'XI

n

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

//

Iiiîy..

47

set serviciu

II

If ol

<rif

48

consilier

I

superior

s

lloiît :H

49

consilier

I

superior

s

\\o^\ (*-

<11

50

consilier

l

superior

s

51

consilier

1

superior

s

-----:

52

consilier

l

superior

s

v n •

53

consilier

1

superior

s

54

consilier

1

superior

s

55

consilier

l

superior

s

56

consilier

1

superior

s

57

consilier

1

superior

s

58

consilier

1

superior

8

59

consilier

1

superior

s

60

consilier

l

principat

s

61

consilier

1

principal

s

62

consilier

1

principal

s

63

referent

III

superior

M

64

referent

III

superior

M

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

65

sef serviciu

1

66

consilier

l

superior

s

67

consilier

1

superior

s

68

consilier

1

superior

s

69

consilier

I

principal

s

70

consilier

1

principal

s

71

consilier

1

superior

s

72

consilier

l

debutant

s

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

73

sef serviciu

II

74

inspector de specialitate

IA

s

75

inspector de specialitate

IA

s

76

inspector de specialitate

IA

8

77

referent

IA

M

78

referent

IA

M

79

șofer

l

80

șofer

1

81

șofer

1

82

șofer

1

83

manipulant bunuri

84

munc.calif. Instalator

1

85

munc.calif. lacatus

1

86

munc.calif. Zugrav

1

87

muncitor necalificat

1

88

muncitor necalificat

1

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI

89

sef birou

1

90

psiholog

prind pal

S

91

psiholog

prind pal

8

92

educator

prind pal

S

93

educator

prind pal

8

94

munc. calif. Bucatar

1

95

muncitor ne califi cat

1
CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

96

sef serviciu

II   o        r$

■     pi         ;

h1.

11'

97

inspector de . specialitate/; •...

98

asiste nVf /

medical ‘

pali.

99

infirmiera

G

100

muncitor necalificat

1

101

muncitor necalificat

1

102

muncitor necalificat

1

103

muncitor necalificat

1

104

muncitor necalificat

1

CANTINA SOCIALA

105

sef serviciu

II

106

referent

IA

M

107

magaziner

1

M

108

sef formație muncitori

II

109

munc.calif. Bucatar

1

110

munc.calif. Bucatar

1

111

munc.calif. Bucatar

1

112

munc.calif. Bucatar

1

113

munc.calif.

Bucatar

1

114

munc.calif. Bucatar

1

115

munc.calif. Bucatar

l

116

munc.calif. Bucatar

1

117

munc.calif. Bucatar

1

118

muncitor necalificat

1

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

119

mediator sanitar

princi pal

M

120

mediator sanitar

princi pa!

M

121

mediator sanitar

princi pal

M

122

mediator sanitar

princi pal

M

123

mediator sanitar

princi pal

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE


NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE


NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE


NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

|nR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE ,N DANADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI STAT DE FUNCȚII CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția contractuală

Nivelul studiilor

<2 §

E §

a.

observații

de conducere

de execuție

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GENERALA

1

sef serviciu

S

1

2

MEDIC

S

PRIMAR

3

MEDIC

s

PRIMAR

4

MEDIC

s

PRIMAR

5

MEDIC

s

PRIMAR

6

MEDIC

s

PRIMAR

7

MEDIC

s

SPECIALIST

8

MEDIC

s

SPECIALIST

9

MEDIC

s

SPECIALIST

10

MEDIC

s

SPECIALIST

11

MEDIC

s

SPECIALIST

12

MEDIC

s

SPECIALIST

13

MEDIC

s

SPECIALIST

14

MEDIC

s

X

15

MEDIC

s

X

16

MEDIC

s

X

17

MEDIC

s

X

18

MEDIC

s

X

19

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

20

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

21

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

22

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

23

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

24

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

25

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

26

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

27

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

28

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

29

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

30

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

31

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

32

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

33

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

34

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

35

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

36

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

37

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

38

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

39

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

40

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

41

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

42

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

43

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

44

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

45

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

46

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

47

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

48

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

49

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

50

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

51

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

52

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

53

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

54

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

55

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

56

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

57

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

58

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

59

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

60

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

61

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

62

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

63

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

64

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

65

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

66

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

67

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

68

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

69

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL


70

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

71

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

72

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

73

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

74

ASIST. MED

PL

PRINCIPAL

75

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

76

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

77

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

78

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

79

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

80

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

81

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

82

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

83

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

84

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

85

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

86

ASIST. MED

PL

PRINCIPAL

87

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

88

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

89

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

90

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

91

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

92

ASIST. MED.

PL

X

93

ASIST. MED.

PL

X

94

ASIST. MED.

PL

X

95

ASIST. MED.

PL

X

96

ASIST. MED.

PL

X

97

ASIST. MED.

PL

X

98

ASIST. MED.

PL

X

99

ASIST. MED.

PL

X

100

ASIST. MED.

PL

X

101

ASIST. MED.

PL

X

102

ASIST. MED

PL

X

103

ASIST. MED.

PL

X

104

ASIST. MED.

PL

X

105

ASIST. MED.

PL

X

106

ASIST. MED

PL

X

107

ASIST. MED.

PL

X

108

ASIST. MED.

PL

X

109

ASIST. MED.

PL

X

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE

110

SEF

SERVICIU

S

111

MEDIC

S

SPECIALIST

112

MEDIC

s

SPECIALIST

113

MEDIC

s

SPECIALIST

114

MEDIC

s

X

115

MEDIC

s

X

116

MEDIC

s

X

117

MEDIC

s

X

118

MEDIC

s

X

119

MEDIC

s

X

120

ASIST. MED.

SSD

PRINCIPAL

121

ASIST. MED.

SSD

PRINCIPAL

122

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

123

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

124

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

125

ASIST. MED.

PL

PRINCIPAL

126

ASIST. MED.

PL

DEBUTANT

127

ASIST. MED

PL

DEBUTANT

128

PL

X

129

PL

X

NR. TOTAL FUNCȚII

CONTRACTUALE

NR. TOTAL FUNCȚII

CONTRACTUALE DE CONDUCERE

129

2

NR. TOTAL FUNCȚII

CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

127I “sub fiecare șef de structură se vor trece toate funcțiile publice și tot personalul contractual

**• FIECARE INSTITUȚIE ÎȘI VA ADAPTA MODELUL ÎN FUNCȚIE DE SITUAȚIA CONCRETĂ
STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii \\


1

Asistent personal

Personal contractual

M

2

Asistent personal

Personal contractual

M

3

Asistent personal

Personal contractual

M

4

Asistent personal

Personal contractual

M

5

Asistent personal

Personal contractual

M

6

Asistent personal

Personal contractual

M

7

Asistent personal

Personal contractual

M

8

Asistent personal

Personal contractual

M

9

Asistent personal

Personal contractual

M

10

Asistent personal

Personal contractual

M

11

Asistent personal

Personal contractual

M

12

Asistent personal

Personal contractual

M

13

Asistent personal

Personal contractual

M

14

Asistent personal

Personal contractual

M

15

Asistent personal

Personal contractual

M

16

Asistent personal

Personal contractual

M

17

Asistent personal

Personal contractual

M

18

Asistent personal

Personal contractual

M

19

Asistent personal

Personal contractual

M

20

Asistent personal

Personal contractual

M

21

Asistent personal

Personal contractual

M

22

Asistent personal

Personal contractual

M

23

Asistent personal

Personal contractual

M

24

Asistent personal

Personal contractual

M

25

Asistent personal

Personal contractual

M

26

Asistent personal

Personal contractual

M

27

Asistent personal

Personal contractual

M

28

Asistent personal

Personal contractual

M

29

Asistent personal

Personal contractual

M

30

Asistent personal

Personal contractual

M

31

Asistent personal

Personal contractual

M

32

Asistent personal

Personal contractual

M

33

Asistent personal

Personal contractual

M

34

Asistent personal

Personal contractual

M

35 '

Asistent personal

Personal contractual

M

36

Asistent personal

Personal contractual

M

37

Asistent personal

Personal contractual

M

38

Asistent personal

Personal contractual

M

39

Asistent personal

Personal contractual

M

40

Asistent personal

Personal contractual

M

41

Asistent personal

Personal contractual

M

42

Asistent personal

Personal contractual

M

43

Asistent personal

Personal contractual

M

44

Asistent personal

Personal contractual

M

45

Asistent personal

Personal contractual

M

46

Asistent personal

Personal contractual

M    '

47

Asistent personal

Personal contractual

MLaHCL


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


NR.

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii Sf

CRT

ST pm

------------------Ud    1


48

Asistent personal

Personal contractual

M

49

Asistent personal

Personal contractual

M  X

50

Asistent personal

Personal contractual

M

51

Asistent personal

Personal contractual

M

52

Asistent personal

Personal contractual

M

53

Asistent personal

Personal contractual

M

54

Asistent personal

Personal contractual

M

55

Asistent personal

Personal contractual

M

56

Asistent personal

Personal contractual

M

57

Asistent personal

Personal contractual

M

58

Asistent personal

Personal contractual

M

59

Asistent personal

Personal contractual

M

60

Asistent personal

Personal contractual

M

61

Asistent personal

Personal contractual

M

62

Asistent personal

Personal contractual

M

63

Asistent personal

Personal contractual

M

64

Asistent personal

Personal contractual

M

65

Asistent personal

Personal contractual

M

66

Asistent personal

Personal contractual

M

67

Asistent personal

Personal contractual

M

68

Asistent personal

Personal contractual

M

69

Asistent personal

Personal contractual

M

70

Asistent personal

Personal contractual

M

71

Asistent personal

Personal contractual

M

72

Asistent personal

Personal contractual

M

73

Asistent personal

Personal contractual

M

74

Asistent personal

Personal contractual

M

75

Asistent personal

Personal contractual

M

76

Asistent personal

Personal contractual

M

77

Asistent personal

Personal contractual

M

78

Asistent personal

Personal contractual

M

79

Asistent personal

Personal contractual

M

80

Asistent personal

Personal contractual

M

81

Asistent personal

Personal contractual

M

82

Asistent personal

Personal contractual

M

83

Asistent personal

Personal contractual

M

84

Asistent personal

Personal contractual

M

85

Asistent personal

Personal contractual

M

86

Asistent personal

Personal contractual

M

87

Asistent personal

Personal contractual

M

88

Asistent personal

Personal contractual

M

89

Asistent personal

Personal contractual

M

90

Asistent personal

Personal contractual

M

91

Asistent personal

Personal contractual

M

92

Asistent personal

Personal contractual

M

93

Asistent personal

Personal contractual

M

94

Asistent personal

Personal contractual

M
STAT DE FUNCȚII ASISTENT! PERSONALI

li        l

li Si

NR.    Denumire compartiment si funcție 1        categorie

CRT                                         |

1    Nivel stufaiSA

]                          \\ zi

A S A

> < i; fpț -'’ij


95

Asistent personal

Personal contractual

M

96

Asistent personal

Personal contractual

M

97

Asistent personal

Personal contractual

M

98

Asistent personal

Personal contractual

M

99

Asistent personal

Personal contractual

M

100

Asistent personal

Personal contractual

M

101

Asistent personal

Personal contractual

M

102

Asistent personal

Personal contractual

M

103

Asistent personal

Personal contractual

M

104

Asistent personal

Personal contractual

M

105

Asistent personal

Personal contractual

M

106

Asistent personal

Personal contractual

M

107

Asistent personal

Personal contractual

M

108

Asistent personal

Personal contractual

M

109

Asistent personal

Personal contractual

M

110

Asistent personal

Personal contractual

M

111

Asistent personal

Personal contractual

M

112

Asistent personal

Personal contractual

M

113

Asistent personal

Personal contractual

M

114

Asistent personal

Personal contractual

M

115

Asistent personal

Personal contractual

M

116

Asistent personal

Personal contractual

M

117

Asistent personal

Personal contractual

M

118

Asistent personal

Personal contractual

M

119

Asistent personal

Personal contractual

M

120

Asistent personal

Personal contractual

M

121

Asistent personal

Personal contractual

M

122

Asistent personal

Personal contractual

M

123

Asistent personal

Personal contractual

M

124

Asistent personal

Personal contractual

M

125

Asistent personal

Personal contractual

M

126

Asistent personal

Personal contractual

M

127

Asistent personal

Personal contractual

M

128

Asistent personal

Personal contractual

M

129

Asistent personal

Personal contractual

M

130

Asistent personal

Personal contractual

M

131

Asistent personal

Personal contractual

M

132

Asistent personal

Personal contractual

M

133

Asistent personal

Personal contractual

M

134

Asistent personal

Personal contractual

M

135

Asistent personal

Personal contractual

M

136

Asistent personal

Personal contractual

M

137

Asistent personal

Personal contractual

M

138

Asistent personal

Personal contractual

M

139

Asistent personal

Personal contractual

M

140

Asistent personal

Personal contractual

M

141

Asistent personal

Personal contractual

M


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALILaHCL


NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii


142

Asistent personal

Personal contractual

M

143

Asistent personal

Personal contractual

M

144

Asistent personal

Personal contractual

M

145

Asistent personal

Personal contractual

M

146

Asistent personal

Personal contractual

M

147

Asistent personal

Personal contractual

M

148

Asistent personal

Personal contractual

M

149

Asistent personal

Personal contractual

M

150

Asistent personal

Personal contractual

M

151

Asistent personal

Personal contractual

M

152

Asistent personal

Personal contractual

M

153

Asistent personal

Personal contractual

M

154

Asistent personal

Personal contractual

M

155

Asistent personal

Personal contractual

M

156

Asistent personal

Personal contractual

M

157

Asistent personal

Personal contractual

M

158

Asistent personal

Personal contractual

M

159

Asistent personal

Personal contractual

M

160

Asistent personal

Personal contractual

M

161

Asistent personal

Personal contractual

M

162

Asistent personal

Personal contractual

M

163

Asistent personal

Personal contractual

M

164

Asistent personal

Personal contractual

M

165

Asistent personal

Personal contractual

M

166

Asistent personal

Personal contractual

M

167

Asistent personal

Personal contractual

M

168

Asistent personal

Personal contractual

M

169

Asistent personal

Personal contractual

M

170

Asistent personal

Personal contractual

M

171

Asistent personal

Personal contractual

M

172

Asistent personal

Personal contractual

M

173

Asistent personal

Personal contractual

M

174

Asistent personal

Personal contractual

M

175

Asistent personal

Personal contractual

M

176

Asistent personal

Personal contractual

M

177

Asistent personal

Personal contractual

M

178

Asistent personal

Personal contractual

M

179

Asistent personal

Personal contractual

M

180

Asistent personal

Personal contractual

M

181

Asistent personal

Personal contractual

M

182

Asistent personal

Personal contractual

M

183

Asistent personal

Personal contractual

M

184

Asistent personal

Personal contractual

M

185

Asistent personal

Personal contractual

M

186

Asistent personal

Personal contractual

M

187

Asistent personal

Personal contractual

M

188

Asistent personal

Personal contractual

M


LaHCLnr..


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


NR.

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii

CRT

_


189

Asistent personal

Personal contractual

M   ^5

190

Asistent personal

Personal contractual

M

191

Asistent personal

Personal contractual

M

192

Asistent personal

Personal contractual

M

193

Asistent personal

Personal contractual

M

194

Asistent personal

Personal contractual

M

195

Asistent personal

Personal contractual

M

196

Asistent personal

Personal contractual

M

197

Asistent personal

Personal contractual

M

198

Asistent personal

Personal contractual

M

199

Asistent personal

Personal contractual

M

200

Asistent personal

Personal contractual

M

201

Asistent personal

Personal contractual

M

202

Asistent personal

Personal contractual

M

203

Asistent personal

Personal contractual

M

204

Asistent personal

Personal contractual

M

205

Asistent personal

Personal contractual

M

206

Asistent personal

Personal contractual

M

207

Asistent personal

Personal contractual

M

208

Asistent personal

Personal contractual

M

209

Asistent personal

Personal contractual

M

210

Asistent personal

Personal contractual

M

211

Asistent personal

Personal contractual

M

212

Asistent personal

Personal contractual

M

213

Asistent personal

Personal contractual

M

214

Asistent personal

Personal contractual

M

215

Asistent personal

Personal contractual

M

216

Asistent personal

Personal contractual

M

217

Asistent personal

Personal contractual

M

218

Asistent personal

Personal contractual

M

219

Asistent personal

Personal contractual

M

220

Asistent personal

Personal contractual

M

221

Asistent personal

Personal contractual

M

222

Asistent personal

Personal contractual

M

223

Asistent personal

Personal contractual

M

224

Asistent personal

Personal contractual

M

225

Asistent personal

Personal contractual

M

226

Asistent personal

Personal contractual

M

227

Asistent personal

Personal contractual

M

228

Asistent personal

Personal contractual

M

229

Asistent personal

Personal contractual

M

230

Asistent personal

Personal contractual

M

231

Asistent personal

Personal contractual

M

232

Asistent personal

Personal contractual

M

233

Asistent personal

Personal contractual

M

234

Asistent personal

Personal contractual

M

235

Asistent personal

Personal contractual

MSTAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALINR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel stw

236

Asistent personal

Personal contractual

M

237

Asistent personal

Personal contractual

M

238

Asistent personal

Personal contractual

M

239

Asistent personal

Personal contractual

M

240

Asistent personal

Personal contractual

M

241

Asistent personal

Personal contractual

M

242

Asistent personal

Personal contractual

M

243

Asistent personal

Personal contractual

M

244

Asistent personal

Personal contractual

M

245

Asistent personal

Personal contractual

M

246

Asistent personal

Personal contractual

M

247

Asistent personal

Personal contractual

M

248

Asistent personal

Personal contractual

M

249

Asistent personal

Personal contractual

M

250

Asistent personal

Personal contractual

M

251

Asistent personal

Personal contractual

M

252

Asistent personal

Personal contractual

M

253

Asistent personal

Personal contractual

M

254

Asistent personal

Personal contractual

M

255

Asistent personal

Personal contractual

M

256

Asistent personal

Personal contractual

M

257

Asistent personal

Personal contractual

M

258

Asistent personal

Personal contractual

M

259

Asistent personal

Personal contractual

M

260

Asistent personal

Personal contractual

M

261

Asistent personal

Personal contractual

M

262

Asistent personal

Personal contractual

M

263

Asistent personal

Personal contractual

M

264

Asistent personal

Personal contractual

M

265

Asistent personal

Personal contractual

M

266

Asistent personal

Personal contractual

M

267

Asistent personal

Personal contractual

M

268

Asistent personal

Personal contractual

M

269

Asistent personal

Personal contractual

M

270

Asistent personal

Personal contractual

M

271

Asistent personal

Personal contractual

M

272

Asistent personal

Personal contractual

M

273

Asistent personal

Personal contractual

M

274

Asistent personal

Personal contractual

M

275

Asistent personal

Personal contractual

M

276

Asistent personal

Personal contractual

M

277

Asistent personal

Personal contractual

M

278

Asistent personal

Personal contractual

M

279

Asistent personal

Personal contractual

M

280

Asistent personal

Personal contractual

M

281

Asistent personal

Personal contractual

M

282

Asistent personal

Personal contractual

M


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALINR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel stuc

L L w

________

283

Asistent personal

Personal contractual

M

284

Asistent personal

Personal contractual

M

285

Asistent personal

Personal contractual

M

286

Asistent personal

Personal contractual

M

287

Asistent personal

Personal contractual

M

288

Asistent personal

Personal contractual

M

289

Asistent personal

Personal contractual

M

290

Asistent personal

Personal contractual

M

291

Asistent personal

Personal contractual

M

292

Asistent personal

Personal contractual

M

293

Asistent personal

Personal contractual

M

294

Asistent personal

Personal contractual

M

295

Asistent personal

Personal contractual

M

296

Asistent personal

Personal contractual

M

297

Asistent personal

Personal contractual

M

298

Asistent personal

Personal contractual

M

299

Asistent personal

Personal contractual

M

300

Asistent personal

Personal contractual

M

301

Asistent personal

Personal contractual

M

302

Asistent personal

Personal contractual

M

303

Asistent personal

Personal contractual

M

304

Asistent personal

Personal contractual

M

305

Asistent personal

Personal contractual

M

306

Asistent personal

Personal contractual

M

307

Asistent personal

Personal contractual

M

308

Asistent personal

Personal contractual

M

309

Asistent personal

Personal contractual

M

310

Asistent personal

Personal contractual

M

311

Asistent personal

Personal contractual

M

312

Asistent personal

Personal contractual

M

313

Asistent personal

Personal contractual

M

314

Asistent personal

Personal contractual

M

315

Asistent personal

Personal contractual

M

316

Asistent personal

Personal contractual

M

317

Asistent personal

Personal contractual

M

318

Asistent personal

Personal contractual

M

319

Asistent personal

Personal contractual

M

320

Asistent personal

Personal contractual

M

321

Asistent personal

Personal contractual

M

322

Asistent personal

Personal contractual

M

323

Asistent personal

Personal contractual

M

324

Asistent personal

Personal contractual

M

325

Asistent personal

Personal contractual

M

326

Asistent personal

Personal contractual

M

327

Asistent personal

Personal contractual

M

328

Asistent personal

Personal contractual

M

329

Asistent personal

Personal contractual

M


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


Nivel studiL <?/

Denumire compartiment si funcție

categorie

NR. CRT

330

Asistent personal

Personal contractual

M

'\\U •

331

Asistent personal

Personal contractual

M

332

Asistent personal

Personal contractual

M

333

Asistent personal

Personal contractual

M

334

Asistent personal

Personal contractual

M

335

Asistent personal

Personal contractual

M

336

Asistent personal

Personal contractual

M

337

Asistent personal

Personal contractual

M

338

Asistent personal

Personal contractual

M

339

Asistent personal

Personal contractual

M

340

Asistent personal

Personal contractual

M

341

Asistent personal

Personal contractual

M

342

Asistent personal

Personal contractual

M

343

Asistent personal

Personal contractual

M

344

Asistent personal

Personal contractual

M

345

Asistent personal

Personal contractual

M

346

Asistent personal

Personal contractual

M

347

Asistent personal

Personal contractual

M

348

Asistent personal

Personal contractual

M

349

Asistent personal

Personal contractual

M

350

Asistent personal

Personal contractual

M

351

Asistent personal

Personal contractual

M

352

Asistent personal

Personal contractual

M

353

Asistent personal

Personal contractual

M

354

Asistent personal

Personal contractual

M

355

Asistent personal

Personal contractual

M

356

Asistent personal

Personal contractual

M

357

Asistent personal

Personal contractual

M

358

Asistent personal

Personal contractual

M

359

Asistent personal

Personal contractual

M

360

Asistent personal

Personal contractual

M

361

Asistent personal

Personal contractual

M

362

Asistent personal

Personal contractual

M

363

Asistent personal

Personal contractual

M

364

Asistent personal

Personal contractual

M

365

Asistent personal

Personal contractual

M

366

Asistent personal

Personal contractual

M

367

Asistent personal

Personal contractual

M

368

Asistent personal

Personal contractual

M

369

Asistent personal

Personal contractual

M

370

Asistent personal

Personal contractual

M

371

Asistent personal

Personal contractual

M

372

Asistent personal

Personal contractual

M

373

Asistent personal

Personal contractual

M

374

Asistent personal

Personal contractual

M

375

Asistent personal

Personal contractual

M

376

Asistent personal

Personal contractual

MSTAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii

\ -

V -7

377

Asistent personal

Personal contractual

M

X

378

Asistent personal

Personal contractual

M

379

Asistent personal

Personal contractual

M

380

Asistent personal

Personal contractual

M

381

Asistent personal

Personal contractual

M

382

Asistent personal

Personal contractual

M

383

Asistent personal

Personal contractual

M

384

Asistent personal

Personal contractual

M

385

Asistent personal

Personal contractual

M

386

Asistent personal

Personal contractual

M

387

Asistent personal

Personal contractual

M

388

Asistent personal

Personal contractual

M

389

Asistent personal

Personal contractual

M

390

Asistent personal

Personal contractual

M

391

Asistent personal

Personal contractual

M

392

Asistent personal

Personal contractual

M

393

Asistent personal

Personal contractual

M

394

Asistent personal

Personal contractual

M

395

Asistent personal

Personal contractual

M

396

Asistent personal

Personal contractual

M

397

Asistent personal

Personal contractual

M

398

Asistent personal

Personal contractual

M

399

Asistent personal

Personal contractual

M

400

Asistent personal

Personal contractual

M

401

Asistent personal

Personal contractual

M

402

Asistent personal

Personal contractual

M

403

Asistent personal

Personal contractual

M

404

Asistent personal

Personal contractual

M

405

Asistent personal

Personal contractual

M

406

Asistent personal

Personal contractual

M

407

Asistent personal

Personal contractual

M

408

Asistent personal

Personal contractual

M

409

Asistent personal

Personal contractual

M

410

Asistent personal

Personal contractual

M

411

Asistent personal

Personal contractual

M’

412

Asistent personal

Personal contractual

M

413

Asistent personal

Personal contractual

M

414

Asistent personal

Personal contractual

M

415

Asistent personal

Personal contractual

M

416

Asistent personal

Personal contractual

M

417

Asistent personal

Personal contractual

M

418

Asistent personal

Personal contractual

M

419

Asistent personal

Personal contractual

M

420

Asistent personal

Personal contractual

M

421

Asistent personal

Personal contractual

M

422

Asistent personal

Personal contractual

M

423

Asistent personal

Personal contractual

MSTAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALINR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii

424

Asistent personal

Personal contractual

M

\\~

425

Asistent personal

Personal contractual

M       '

426

Asistent personal

Personal contractual

M

427

Asistent personal

Personal contractual

M

428

Asistent personal

Personal contractual

M

429

Asistent personal

Personal contractual

M

430

Asistent personal

Personal contractual

M

431

Asistent personal

Personal contractual

M

432

Asistent personal

Personal contractual

M

433

Asistent personal

Personal contractual

M

434

Asistent personal

Personal contractual

M

435

Asistent personal

Personal contractual

M

436

Asistent personal

Personal contractual

M

437

Asistent personal

Personal contractual

M

438

Asistent personal

Personal contractual

M

439

Asistent personal

Personal contractual

M

440

Asistent personal

Personal contractual

M

441

Asistent personal

Personal contractual

M

442

Asistent personal

Personal contractual

M

443

Asistent personal

Personal contractual

M

444

Asistent personal

Personal contractual

M

445

Asistent personal

Personal contractual

M

446

Asistent personal

Personal contractual

M

447

Asistent personal

Personal contractual

M

448

Asistent personal

Personal contractual

M

449

Asistent personal

Personal contractual

M

450

Asistent personal

Personal contractual

M

451

Asistent personal

Personal contractual

M

452

Asistent personal

Personal contractual

M

453

Asistent personal

Personal contractual

M

454

Asistent personal

Personal contractual

M

455

Asistent personal

Personal contractual

M

456

Asistent personal

Personal contractual

M

457

Asistent personal

Personal contractual

M

458

Asistent personal

Personal contractual

M

459

Asistent personal

Personal contractual

M

460

Asistent personal

Personal contractual

M

461

Asistent personal

Personal contractual

M

462

Asistent personal

Personal contractual

M

463

Asistent personal

Personal contractual

M

464

Asistent personal

Personal contractual

M

465

Asistent personal

Personal contractual

M

466

Asistent personal

Personal contractual

M

467

Asistent personal

Personal contractual

M

468

Asistent personal

Personal contractual

M

469

Asistent personal

Personal contractual

M

470

Asistent personal

Personal contractual

M


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


NR.

CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studiific «

IV-A'

471

Asistent personal

Personal contractual

M

472

Asistent personal

Personal contractual

M

473

Asistent personal

Personal contractual

M

474

Asistent personal

Personal contractual

M

475

Asistent personal

Personal contractual

M

476

Asistent personal

Personal contractual

M

477

Asistent personal

Personal contractual

M

478

Asistent personal

Personal contractual

M

479

Asistent personal

Personal contractual

M

480

Asistent personal

Personal contractual

M

481

Asistent personal

Personal contractual

M

482

Asistent personal

Personal contractual

M

483

Asistent personal

Personal contractual

M

484

Asistent personal

Personal contractual

M

485

Asistent personal

Personal contractual

M

486

Asistent personal

Personal contractual

M

487

Asistent personal

Personal contractual

M

488

Asistent personal

Personal contractual

M

489

Asistent personal

Personal contractual

M

490

Asistent personal

Personal contractual

M
Nr.2 f ADMINISTRAȚIA ’ SERVICIILOR > SOCIALE

■> rrsunuiTâPC <
Agenția Națională a Funcționarilor Publici


Operator da date cu caracter personal, înregistrat te Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Dalelor cu Ceratei Personal sibnțsfoo''/ fe--"/ V ',\X ,    <

[nr 19325/^2^3

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI,

JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL DINU ION DAN

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 5363/2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 19325/2013, vă comunicăm următoarele: în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și aftr 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 15 iulie 2013 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Ana Ariciu, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Nicușor Dumitru, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova

Președinte ~ Secretar de Stat Eugen COIFAN

conform legii 455/2001

Daniela. Pa ndelaș întocmit: lulia Popescu


Șef Serviciu Coordonare Metodologică : Consilier

www.anfp.gov.ro; tel. 0374112 714; fax. 021312 44 04 ș

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7)

I Funcția publica sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul 8):

1.SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE SI AJUTOARE ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

- consilier clasa 1/ grad profesional superior - 1 post


Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 05.07.2013

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

STOICA ANDREEA MAD ALINA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei: .. .nu este cazul.

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise : 15.07.2013; ora 9.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : nu este cazul

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul ***)

STOICA ANDREEA MAD ALINA

90.66

ADMIS

Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului: 15.07.2013 ora 13.00

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

STOICA ANDREEA MADALINA

100.00

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)

STOICA ANDREEA MADALINA

190.66

ADMIS

_

Comisia de concurs:A

Numele si prenumele

semnatyrt |

Chiva Daniela Simona

Al

Badulcscu Ovidiu Mihai

—~=--—

Ariciu Elena

r    ^4—?

7VZ

Secretarul comisiei . ..Zenovia Stanescu Semnătură.


 • 7)  Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

 • 8)  Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul’autorității sau instituției publice in care este prevăzut postul.

**:t) Se va completa cu mențiunea « admis », respectiv « respins».MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINIST

Agenția Națională a Funcționarilor P

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu (

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL DINU ION DAN

Am luat la cunoștință asupra numărului de posturi stabilit conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a

numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile

publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a

ministerelor.

In urma analizei documentației s-a constatat că nu sunt incidente dispozițiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare.

o                  '

Cu stimă,


Prenume, nume

Calitatea

Semnătura

Data

Iulia Popescu

Membru al comisiei de avizare

15.07.2013

Liliana Dumitrescu

Membru al comisiei de avizare

15.07.2013

2 exemplare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO} PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


PREȘEDINTE, Paul Alexandru PalasSECRETAR,

Sanda Dragulea

4

Data: