Hotărârea nr. 25/2013

Hotãrârea nr. 25 privind aprobarea Protocolului de deszãpezire a unor sectoare de drumuri judetene, între Municipiul Ploiesti si Judetul Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri județene, între Municipiul Ploiești si Județul Prahova

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri județene, între Municipiul Ploiești si Județul Prahova;

Luând în considerare faptul că aceste tronsoane de drumuri județene sunt proprietatea Județului Prahova, conform prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36, alin.(l), alin.(2), litera (c) și art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă Protocolul de deszăpezire a unor sectoare de drumuri județene, între Municipiul Ploiești si Județul Prahova, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri județene, între Municipiul Ploiești si Județul Prahova

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Potrivit art.36, alin.l din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

In ședințele de lucru ale Comandamentului de deszăpezire pe timp de iama constituit in baza Dispoziției nr.3659/2012 a Primarului municipiului Ploiești s-a stabilit ca municipiul Ploiești, prin intermediul operatorului de salubritate, sa acționeze si sa intretina, numai pentru activitatea de deszăpezire si unele tronsoane de drumuri județene, care sunt in prezent in administrarea Consiliului Județean Prahova, respectiv cele de la ieșirile din oraș.

Având in vedere cele menționate se impune promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri județene, între Municipiul Ploiești si Județul Prahova.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI

Cristian Dumit


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI,AVIZA         ,v>-

VICEPRIMARUA-C^ Iulian Liviu Teodorescu

c/'

c.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri județene, între Municipiul Ploiești si Județul Prahova

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel in Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, figurează si drumurile de interes județean, proprietatea Județului Prahova. Printre acestea se regăsesc si DJ 102 si DJ I0ID.

Prin adresa nr.6472/2012 transmisa prin fax municipiului Ploiești, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a adus la cunoștința următoarele:

In ședințele de lucru ale Comandamentului de deszăpezire pe timp de iarna constituit in baza Dispoziției nr.3659/2012 a Primarului municipiului Ploiești, in urma discuțiilor avute si cu reprezentantul Consiliului Județean Prahova s-a stabilit ca municipiul Ploiești, prin intermediul operatorului de salubritate, sa acționeze si sa intretina, numai pentru activitatea de deszăpezire si următoarele tronsoane de drum, care sunt in prezent in administrarea Consiliului Județean Prahova:

  • -  DJ 102 ( de la Spitalul Județean până la centura Nord spre Păulești) între km 3 + 050 și km 4 + 920;

  • -  DJ 101D podul peste calea ferată din B-dul București și granița cu comuna Bărcănești ( de la Hipodrom până la sens giratoriu DN1 -Benzinărie Lukoil) intre km 4 + 300 si km 6 + 420;

Ca atare, s-a solicitat inițierea, impreuna cu Consiliul Județean Prahova, a unui protocol aprobat cat mai urgent prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.' Potrivit celor menționate acest protocol are drept scop menținerea practicabila a circulației pe timp de iarna, cat si alte condiții (plata activităților prestate de operatorul de salubritate sa fie suportata de Consiliul Județean Prahova).

/ §■/ feMd v\

^Situația sus menționata a fost prezentata Comisiei nr.2 -? Valorificarea •; Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 11.12.2012, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare referitor la preluarea în administrare a unor tronsoane de drumuri județene si aprobarea protocolului de colaborare.

Ulterior, in urma analizării solicitării, conform prevederilor legale s-a constatat faptul ca proiectul de hotarare de consiliu local trebuie sa aiba ca obiect doar aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri județene.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI,


/J


PROTOCOL


privind deszăpezirea sectoarelor de drum DJ102 ( de la Spitalul Județean până lacentura-Nord spre Păulești) între km 2+640 și km 4 + 920, DJ 101D de la limită municipiului Ploiești rampă acces pasaj CF Ghighiu) până la sens giratoriu (intersecție cu DN 1 A) între km 4+314 și km 6+300, aflate in administrarea Consiliului Județean Prahova, pentru

desfasurarea normala a activitatii rutiere pe timp de iama încheiat azi............................


Părțile,

Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Republicii nr. 2-4, reprezentat de domnul Mircea COSMA, in calitate de Președinte,

Si

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, județul Prahova, reprezentat de domnul Iulian BADESCU, în calitate de Primar, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu sediul in Piața Victoriei, nr. 17, reprezentata prin domnul Radu Brânzei, in calitate de Director,

Ca urmare a unei ședințe de lucru din data de 19.11.2012 a Comandamentului de deszăpezire constituit la nivelul municipiului Ploiești, la care a participat si un reprezentant al Consiliului Județean Prahova,

au convenit:

ART.l. Stabilește sa se asigure deszăpezirea următoarelor sectoare de drum:

DJ 102 (de la Spitalul Județean până la centura Nord spre Păulești) între km 2+640 și km 4 + 920;

- DJ 101D de la limită municipiului Ploiești ( rampă acces pasaj CF Ghighiu) până la

"S

sens giratoriu (intersecție cu DN 1 A) între km 4+314 și km 6+300;

aflate in administrarea Consiliului Județean Prahova, numai pentru realizarea activitatii de deszăpezire a acestora, de către operatorul de salubritate care are contract încheiat cu Municipiul Ploiești.

ART.2. Pentru a preintampina blocaje in traficul auto, este necesara asigurarea practicabila pe timp de iama a acestor tronsoane de drumuri, deoarece sunt intrări si ieșiri din zona de sud si zona de nord a municipiului Ploiești.

ART.3. Consiliul Județean Prahova va suporta toate cheltuielile cu privire la realizarea activitatii de deszăpezire pe aceste tronsoane.

ART.4. Municipiul Ploiești prin Regia Autonoma de Servicii Publice Plpi£;sti ^ihCbazaV contractelor de salubritate va interveni ori de cate ori este nevoie in activitatea deăeszap.eg-ire,'lvaprezenta situația cu numărul de intervenții si va aplica tarifele corespunzătoare .'.(cele aprobate ^; | prin Consiliul Local al municipiul Ploiești), situație care va fi confirmata de CqnșiliuL Judeteano^ Prahova si ulterior decontata de acesta.                                               P.- ?

Prezentul protocol s-a Încheiat in doua exemplare si intra in vigoare odata cu semnarea acestuia.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Iulian Badescu


CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, PREȘEDINTE,

Mircea Cosma

REGIA AUTONOMA DE SERVICH PUBLICE PLOIEȘTI DIRECTOR,

Radu Brânzei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia ,a luat in discuții proiectul de

si a constatat:


SECRETAR,

Data: