Hotărârea nr. 249/2013

Hotãrârea nr. 249 privind acordarea scutirii de la plata obligatiilor bugetare reprezentând taxã pe clãdiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de cãtre Fundatia pentru Dezvoltare Umanã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE nr. 249 privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația pentru Dezvoltare Umană

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădire, în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația pentru Dezvoltare Umană, cu sediul municipiul Ploiești, B-dul Petrolului nr.16, cod fiscal 14075577,

A

In conformitate cu:

dispozițiile pct.4 al alin.(l) de la art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

prevederile art.125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădire aferenta anului 2013, pentru imobilul deținut cu chirie de către Fundația pentru Dezvoltare Umană.

Facilitatea acordată consta in scutire de la plata sumei de 12.322 lei reprezentând taxă clădire.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația pentru Dezvoltare Umană

Fundația pentru Dezvoltare Umană cu sediul în Ploiești, B-dul Petrolului nr.16, cod fiscal 14075577, solicită scutire de la plata taxei pe clădire aferent spațiului închiriat în suprafață de 218 mp, situat în Ploiești, B-dul Petrolului nr.16, conform Contractelor de închiriere nr. 1/09.03.2009, respectiv nr.2/09.03.2009, aparținând Grup Școlar 1 Mai, în baza prevederilor art.250, alin.(l) punctul 4 din Legea nr.571/2003 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile legale mai sus menționate stipulează faptul că nu se datorează impozit pe clădire pentru „clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice ’

Potrivit Ordinului nr.3554/30.03,2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Economic ‘ ’ Mihail Manoilescu” din Ploiești, respectiv Ordinului nr.4124/11.05.2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară ” Sf.Vasile cel Mare” din Ploiești, eliberate de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, reiese faptul ca fundația este acreditată pentru desfășurarea activității de învățământ.

Din analizarea balanțelor de verificare încheiate la data de 31.12.2012, respectiv 31.03.2013, se poate observa că veniturile fundației sunt obținute din lucrări executate și servicii prestate.

Potrivit declarației notariale nr. 1383/13.05.2013, veniturile obținuți de. <dătre ’                         /O '3

fundație sunt dobândite exclusiv din taxe de școlarizare, iar în spațiul pentru care se solicită scutire nu se desfășoară activități economice.


a                                                                                      V

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre p

de facilitați fiscale pentru anul 2013, pentru spațiul închiriat de către Fundația pentru

Dezvoltare Umană cu sediul în Ploiești, B-dul Petrolului nr.16, cod fiscal 14075577, conform Contractelor de închiriere nr. 1/09.03.2009, respectiv nr.2/09.03.2009, aparținând Grup Școlar 1 Mai.

PRIMAR, r-^tmiAN BĂDESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALERAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxei pe clădiri în baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația pentru Dezvoltare Umană

Fundația pentru Dezvoltare Umană cu sediul în Ploiești, B-dul Petrolului nr.16, cod fiscal 14075577, solicită scutire de la plata taxei pe clădire aferent spațiului închiriat în suprafață de 218 mp, situat în Ploiești, B-dul Petrolului nr.16, conform Contractelor de închiriere nr. 1/09.03.2009, respectiv nr.2/09.03.2009, aparținând Grup Școlar 1 Mai, în baza prevederilor art.250, alin.(l) punctul 4 din Legea nr.571/2003 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile legale mai sus menționate stipulează faptul că nu se datorează impozit pe clădire pentru „clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice ’

Potrivit Ordinului nr.3554/30.03.2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Economic ‘ ’ Mihail Manoilescu” din Ploiești, respectiv Ordinului nr.4124/11.05.2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară ” Sf.Vasile cel Mare” din Ploiești, eliberate de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, reiese faptul ca fundația este acreditată pentru desfășurarea activității de învățământ.

Din analizarea balanțelor de verificare încheiate la data de 31.12.2012, respectiv 31.03.2013, se poate observa că veniturile fundației sunt obținute din lucrări executate și servicii prestate.                                                                   ,

Potrivit declarației notariale nr. 1383/13.05.2013, veniturile obținute de către

' / fundație sunt dobândite exclusiv din taxe de școlarizare, iar în spațiul pentru care/Se solicită scutire nu se desfășoară activități economice.

în aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestei fundații și propune Consiului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii pe anul fiscal 2013, de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri, pentru spațiul închiriat de către Fundația pentru Dezvoltare Umană cu sediul în Ploiești, B-dul

,                                                                                                                              A

Petrolului nr.16, cod fiscal 14075577, conform Contractelor de închiriere

nr. 1/09.03.2009, respectiv nr.2/09.03.2009, aparținând Grup Școlar 1 Mai.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMEN PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundația pentru Dezvoltare Umană -inițiat de primar Iulian Bădescu.

si a emis:


SECRETAR,

Sanda Dr^tgulea


Data:                 IXcrS