Hotărârea nr. 248/2013

Hotãrârea nr. 248 privind acordarea de facilitãti fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitãti, dacã tariful de transport este stabilit în conditii de transport public

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE nr. 248 privind acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune acordarea de facilitat! fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

în conformitate cu:

prevederile art. 262 lit d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

punctului 104 si 105 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

articolului unic al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/16.04.2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean ;

art.4 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicata,cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE;

Artl. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, la un număr de 25 mijloace de transport, respectiv pentru perioada iulie-decembrie 2013, la un număr de 18 mijloace de transport(rezerve), deținute de către SC DAN SEPSI SRL-cod fiscal 6088703.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 20.184 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.2. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada mai-decembrie 2013, la un număr de 8 mijloace de transport, respectiv pentru perioada iulie-decembrie 2013, la un număr de 2 mijloace de transport(rezerve), deținute de către SC RAJ&CO SRL- cod fiscal 4789650.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 2.760 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.3. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public, și care sunt înscrise pe licențele de traseu, pentru perioada iulie-decembrie 2013, la un număr de 2 mijloace de transport, deținute de către SC VICTORIA OVIDIU SRL - cod fiscal 1344231.

Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 576 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

EXPUNERE DE MOTIVE


Potrivit art.262 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

Punctul 104 al Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare ’Tntra sub incidența prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a căror activitate este reglementata prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 284/2002, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 .

Punctul 105 al aceleași hotărâri stipulează faptul că „Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, prevăzute în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. ’ ’

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/16.04.2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean: ” Pentru asigurarea continuității serviciilor de transport, actualele programe de transport public județean prin servicii regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, își mențin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.

La solicitarea operatorilor de transport care efectuează transport public de persoane în baza programelor de transport public prevăzute la alin. (1) și (2), licențele de traseu eliberate potrivit legii, ale căror titulari sunt acești operatori la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi prelungite de emitent corespunzător perioadei de valabilitate a programelor de transport, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.”

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport public local asigură cerințele de deplasare a cetățenilor, în funcție de cererea de transport și de capacitatea disponibilă si se efectuează numai pe raza teritorial-administrativa a unei Jocalitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitățile unui județ, in cazultransportului județean.

Efectuarea serviciul de transport public local pe raza județuluiPrahova. se face cu respectarea cumulativa următoarele condiții:                       BA 'â /IM

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, asftef)șum--âc6sfa/este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență ă^^^yei'fiu.âîi nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu ihodificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Prahova;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Prahova;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative;

Prin adresa Ministerului Administrației si Internelor inregistrata la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr. 81939/04.08.2011, s-a făcut precizarea ca, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in condițiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

Totodată, precizăm și prevederile punctului 98 din Hotărârea de Guvern nr. 44/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Codului fiscal prin care se stipulează faptul că „Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii interesați prezintă compartimentelor de specialitate ale administrației publice locale documentele prin care atestă situațiile, prevăzute de lege, pentru care sunt scutiti”.

în cursul lunii iulie 2013, la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost înregistrate un număr de 3(trei) cereri aparținând contribualbililor persoane juridice.

Cele 3 (trei) societăți care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacele de transport, sunt:

<4  A.. xs

l.SC DAN SEPSI SRL - cu sediul în Ploiești, str.Ghe.Doja nr.lf48<bl.A2,: ap.74, cod fiscal 60887030. a depus cererea nr.58492/27.06.2013, prin care solicită scutire de la plata impozitului pe mijloace de transport pentru un număr total de 43^ autovehicule. ~ !

Scutirca/rcducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se va acorda în mod diferit, după cum urmează:                                  V; 'o

 • - pentru 25 mijloace de transport care sunt cuprinse în licențele de traseu prelungite de către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova până la data de 31.12.2013, scutirea se va acorda pentru perioada mai-decembrie 2013;

 • - pentru 18 mijloace de transport au fost emise licențe de traseu de către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova în data de 20.06.2013, scutirea se va acorda pentru perioada iulie-decembrîe 2013.

 • 2. SC RAJ&CO SRL - cu sediul în Ploiești, str. .Ghe.Doja nr.148, bl.A2, ap.74, cod fiscal 4789650, a depus cererea nr.58497/27.06.2013, prin care solicită scutire de la plata impozitului pe mijloace de transport pentru un număr total de 10 autovehicule.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se va acorda în mod diferit, după cum urmează:

 • - pentru 8 mijloace de transport care sunt cuprinse în licențele de traseu prelungite de către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova până la data de 31.12.2013, scutirea se va acorda pentru perioada mai-decembrie 2013;

 • - pentru 2 mijloace de transport au fost emise licențe de traseu de către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova în data de 20.06.2013, scutirea se va acorda pentru perioada iulie-decembrie 2013.

 • 3. SC VICTORIA OVIDIU SRL - cu sediul în Ploiești, str.Ghe.Cantacuzino nr.360, cod fiscal 1344231, a depus cererea nr.59039/28.06.2013, pentru un număr de 2 mijloace de transport care sunt cuprinse în licențele de traseu emise către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova, scutirea se va acorda pentru perioada iulie-decembrie 2013

Precizăm faptul că cererile au fost însoțite de următoarele documente:

 • - act adițional la contract cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • - licență de traseu;

 • - caiet de sarcini al licenței de transport;

 • - lista cu vehiculele utilizate în transportul public de persoane;

-copie după cărțile de identitate a vehiculelor utilizate în transportul public de persoane.

în aceste condiții, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale persoanelor juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri.

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE privind acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

Potrivit art.262 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

Punctul 104 al Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare stipulează ’Tntra sub incidența prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a căror activitate este reglementata prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 284/2002, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001.”

Punctul 105 al aceleași hotărâri stipulează faptul că „Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, prevăzute în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. ”

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/16.04.2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean: ” Pentru asigurarea continuității serviciilor de transport, actualele programe de transport public județean prin servicii regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, își mențin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.

La solicitarea operatorilor de transport care efectuează transport public de persoane în baza programelor de transport public prevăzute la alin. (1) și (2), licențele de traseu eliberate potrivit legii, ale căror titulari sunt acești operatori la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi prelungite de emitent corespunzător perioadei de valabilitate a programelor de transport, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.”

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor de transport publicd^^î^?92/2007, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport z^blic, locaf asigură cerințele de deplasare a cetățenilor, în funcție de cererea de transMrt și* de capacitatea disponibilă si se efectuează numai pe raza teritorial-administratiya^a linei localițati, in cazul transportului local, sau numai intre localitățile unui județ, ’^c.^ul transportului județean.

Efectuarea serviciul de transport public local pe raza județului Prafidva^se face cu respectarea cumulativa a următoarelor condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Prahova;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Prahova;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative;

Prin adresa Ministerului Administrației si Internelor Înregistrata la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr. 81939/04.08.2011, s-a făcut precizarea ca, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in condițiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

Totodată, precizăm și prevederile punctului 98 din Hotărârea de Guvern nr. 44/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Codului fiscal prin care se stipulează faptul că „Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii interesați prezintă compartimentelor de specialitate ale administrației publice locale documentele prin care atestă situațiile, prevăzute de lege, pentru care sunt scutiți”.

In cursul lunii iulie 2013, la sediul Serviciului Public Finanțe/Lpcale Ploiești au fost înregistrate un număr de 3(trei) cereri aparținând contribualbililorpersoane juridice.

Cele 3(trei) societăți care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacele de transport, sunt:

l.SC DAN SEPSI SRL - cu sediul în Ploiești, str.Ghe.Doja nr.148, BfA2, ap.74, cod fiscal 60887030, a depus cererea nr.58492/27.06.2013, prin care solicită scutire de la plata impozitului pe mijloace de transport pentru un număr total de 43 autovehicule.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se va acorda în mod diferit, după cum urmează:

 • - pentru 25 mijloace de transport care sunt cuprinse în licențele de traseu prelungite de către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova până la data de 31.12.2013, scutirea se va acorda pentru perioada mai-decembrie 2013;

 • - pentru 18 mijloace de transport au fost emise licențe de traseu de către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova în data de 20.06.2013, scutirea se va acorda pentru perioada iulie-decembrie 2013.

 • 2. SC RAJ&CO SRL - cu sediul în Ploiești, str. .Ghe.Doja nr.148, bl.A2, ap.74, cod fiscal 4789650, a depus cererea nr.58497/27.06.2013, prin care solicită scutire de la plata impozitului pe mijloace de transport pentru un număr total de 10 autovehicule.

Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se va acorda în mod diferit, după cum urmează:

 • - pentru 8 mijloace de transport care sunt cuprinse în licențele de traseu prelungite de către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova până la data de 31.12.2013, scutirea se va acorda pentru perioada mai-decembrie 2013;

 • - pentru 2 mijloace de transport au fost emise licențe de traseu de către Autoritatea Rutieră Română-Agenția ARR Prahova în data de 20.06.2013, scutirea se va acorda pentru perioada iulie-decembrie 2013.

 • 3. SC VICTORIA OVIDIU SRL - cu sediul în Ploiești, str.Ghe.Cantacuzino nr.360, cod fiscal 1344231, a depus cererea nr.59039/28.06.2013.

Precizăm faptul că cererile au fost însoțite de următoarele documente:

 • - act adițional la contract cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • - licență de traseu;

 • - caiet de sarcini al licenței de transport;

 • - lista cu vehiculele utilizate în transportul public de persoane;

-copie după cărțile de identitate a vehiculelor utilizate în transportul public de persoane, în aceste condiții, propunem aprobarea prezentului proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale persoanelor juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri.


•UTIV,

-VIȘEANCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public - inițiat de primar Iulian Bădescu.


PREȘEDINTE, Paul Alexandru

SECRETAR,Data:   2^, c>^- Q^ry