Hotărârea nr. 247/2013

Hotãrârea nr. 247 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 30/30.01.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETAR


HOTĂRÂREA Nr. 247 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești

nr. 30/30.01.2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Cristian Ganea , Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/30.01.3013;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietății publice, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 /29.06. 2006 privind finanțele publice locale,modificată și completată ;

în temeiul art.36 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.30/30.01.2013, în sensul că Regia Autonomă de Transport Public Ploiești va încasa contravaloarea serviciului pentru folosirea Terminalului situat în strada Găgeni nr.88 A Ploiești, de către transportatorii particulari, la tariful de 1200 lei/ mijloc de transport/an, la care se aplică cota de TVA(respectiv tariful de 1488 lei/ mijloc de transport/an, inclusiv TVA).

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.30/30.01.2013, rămân neschimbate.

Art.3 Regia Autonomă de Transport Public Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/30.01.2013

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este regie autonomă de interes local, prestează serviciul de transport urban de călători în municipiul Ploiești și este înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, nr. 5 / 1995.

A

In conformitate cu prevederile legale privind aplicarea Codului Fiscal, în baza de impozitare TVA intră orice prestare de serviciu rezultată dintr-un contract sau convenție prin care o persoană se obligă să efectueze o operațiune în scopul obținerii de profit.

Având în vedere faptul că până în prezent, la tariful practicat, nu s-a menționat dacă acesta conține sau nu cota de TVA și pentru evitarea oricăror confuzii posibile rezultate din aplicarea acestuia, propunem menționarea expresă a cotei de TVA.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri,




Cristian Dumi Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI


Vizat,

Viceprimar Râul Petrescu


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/30.01.2013

Având în vedere prevederile art.l din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/30.01.2013, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, încasează taxa pentru folosirea Terminalului de către transportatorii particulari, situat în strada Găgeni nr.88 A. Taxa nu se poate aplica ca atare, așa cum este aprobată, deoarece operațiunea în speță reprezintă o prestare de serviciu rezultată pe baza unui contract sau convenție cu partenerii interesați, în scopul obținerii de profit, operațiune supusă taxei pe valoarea adăugată, conform Codului Fiscal.

A                                                                                               *   .        *                                                                       4

In acest context, pentru încasarea serviciului prestat, se aplică un tarif (și nu taxă), supus regulilor TVA.

Pentru evitarea unor deficiențe, posibil de constatat de către organele de control fiscal la Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are obligația de a reglementa această situație prin modificarea și completarea art. 1 din hotărârea mai sus amintită, în sensul menționării exprese a cotei de TVA.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


DIRECTOR FINANCIAR, ec. Monica Tănase Birou Contencios cons.jur. Gabriela Chirită


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER&@IEOĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/30.01.2013 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.

și a emis:


SECRETAR,

Cristian Mihai Ganea


Data:


9-, & A