Hotărârea nr. 246/2013

Hotãrârea nr. 246 privind aprobarea cãlãtoriei pe bazã de bilet pe mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin achizitionarea serviciului de platã prin SMS

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA nr. 246

privind aprobarea călătoriei pe bază de bilet pe mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin achiziționarea serviciului de plată prin SMS

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu și a Comisiei de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze formată din domnii consilieri: Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune implementarea sistemului de achiziționare de către populație de titluri de transport prin SMS;

în baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 8/12.06.2012;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 /29.06. 2006 privind finanțele publice locale,modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă călătoria pe bază de bilet pe mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin achiziționărea serviciului de plată prin SMS.

Art.2 Aprobă ca tariful de călătorie pe bază de bilet să rămână la valoarea practicată în prezent, respectiv de 1,60 lei / bilet, inclusiv TVA. Costul serviciului de plată prin SMS, fiind suportat de beneficiarul călătoriei.

Art.3 Biletul astfel achiziționat dă dreptul utilizatorului la o singură călătorie pe un singur traseu.

Art.4 Regia Autonomă de Transport Public Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iulie 2013

Președinte de ședință Iulian Liviu TeodoresciContrasemnează S<

Oana Cristina IaROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea călătoriei pe bază de bilet pe mijloacele de transport

ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin achiziționarea serviciului de plată prin SMS


Având în vedere faptul că Regia Autonomă de Transport Public prestează un serviciul de interes comunitar și de utilitate publică în municipiul Ploiești fiind subordonată Consiliului Local al Municipiului Ploiești, se are în vedere permanent găsirea de soluții pentru eficientizarea activității, dar și pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor municipiului Ploiești , utilizatori de servicii de transport cu mijloacele de transport în comun, în sensul îmbunătățirii posibilității de procurare a titlurilor de transport prin SMS.

Acest sistem de plată oferă o alternativă viabilă, de completare a segmentului de distribuție deficitar și ne referim aici la zone ale municipiului Ploiești slab acoperite ca posibilități de procurare a titlurilor de călătorie cum sunt: Teleajen, Bereasca, Ploiești Triaj, Cartier Mitică Apostol, Dorobanțul, etc.

De asemenea o mare parte dintre populație are obișnuința folosirii telefonului mobil și pentru că plata se face prin SMS nu mai este nevoie ca cetățenii să se deplaseze în locurile unde sunt amplasate tonetele / punctele de vânzare pe bază de comision și nu depind nici de orarul de funcționare al acestora. Vânzarea prin SMS nu presupune scumpirea biletului, el rămâne la valoarea practicată în prezent de 1,60 lei / bilet, la care utilizatorul va plăti în plus doar accesoriile legate de achiziționarea biletului prin SMS, către serviciul de telefonie.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Consilieri.Alexandru Paul Palaș Ionut Cristian lonescu 5                                                     ,


Sanda Drăgulea


Nicoleta Cătălina Bozian


Silviu Sorin Constanți


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea călătoriei pe bază de bilet

pe mijloacele de transport

ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin achiziționarea serviciului de plată prin SMS

Pentru a veni în întâmpinarea călătorilor în vederea facilitării cumpărării de bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun, pentru sporirea încasărilor pentru serviciul de transport executat și pentru diminuarea fraudulozității în traseu, propunem aprobarea implementării sistemului de achiziție de către populație de titluri de transport prin SMS.

în prezent R.A.T.P. Ploiești are 9 puncte de vânzare bilete/abonamente, iar partenerul contractual principal pentru vânzare bilete/abonamente S.C. EMMA ROM IMPEX Ploiești are 23 de tonete. în paralel, mai funcționează parteneri de vânzare bilete către populație, pe bază de contract de comision, cumulând un număr de 188 puncte de desfacere, dintre care cca. 153 (81%) sunt chioșcuri de vânzare ziare (cu program limitat la cateva ore/zi).

Chiar în condițiile în care s-ar achiziționa automate de vânzare bilete si •»                                                                                                    9

bilete/abonamente, amplasate fiind conform amplasamentelor propuse pentru automatele de bilete/abonamente, tot ar ramane un număr de 192 (76%) stații fără sursa de distribuție bilete către călători. Amplasarea de tonete în toate aceste puncte ar conduce la o cheltuială foarte mare, implicând si necesar de personal suplimentar:

192 statii * 6.304 lei/luna/toneta - 1.210.368 lei/lună

La fel, montarea de automate nu se justifică deocamdată pentru încă 192 de stații, nefiind identificate surse de finanțare pentru un număr atât de mare de aparate.

Rămâne ca o alternativă viabilă, de completare a segmentului de distribuție deficitar, sistemul de plată prin SMS. Iată de ce, pentru extinderea posibilității de cumpărare de titluri de transport de către populație, diminuarea fraudulozitații în mijloacele de transport si creșterea încasărilor, propunem implementarea sistemului de plată prin SMS.


Avem in vedere următoarele :

- sunt anumite zone ale municipiului Ploiești slab acoperite ^^pds^Jlfați/^ procurare bilete (ex.: Teleajen, Bereasca, Ploiești Triaj, Cartier Dorobanțul, Bariera Unirii etc.);


  • - prin SMS se poate face plata și după orele la care tonetele / punctele de vanzare pe baza de comision sunt închise, sau când nu au program (sâmbata/duminica);

  • - mare parte dintre populație are deja obișnuința folosirii telefonului mobil.

Pentru R.A.T.P. Ploiești apreciem pentru început, în cazul implementării modalității de plată a biletelor de călătorie prin SMS, o vânzare de cca. 3.500 bilete/ lună. Ulterior, în funcție de răspunsul populației la acestă modalitate de achiziție, se poate face extinderea gamei de titluri de transport distribuite călătorilor prin SMS abonamente, legitimații de o zi, etc.

R.A.T.P. Ploiești va încheia contract de furnizare cu o firmă specializată și estimează o cheltuială formată din:

  • a. Comisionul de furnizare a serviciilor de plată prin SMS : 18 - 20% din încasările realizate prin SMS = cca. 5.600 lei/lună * 20% =1.120 lei/lună

A

  • b. închirierea număr scurt tip 7XXX pentru cei 3 principali operatori de telefonie mobile (Orange, Vodafone, Cosmote): 180 euro/lună =180 euro/lună * 4.4 lei/euro = 792 lei lună;

  • c. Cumpărarea de aparate telefonice cu aplicație Android, pentru corpul de control (14 echipe + 2 buc. aparate rezerva): cheltuiala se va înregistra numai la implementarea sistemului de plată prin SMS. în medie, față de prețurile care variază între 300 - 1.400 lei, considerăm ca poate fi achiziționat un telefon de cca.400 lei/aparat.

Cheltuiala (care nu are caracter repetitiv lunar) = 400 lei/buc. * 16 aparate =6.400 lei.

TOTAL cheltuială lunară RATP PI. : a + b = 1.120 lei/lună + 792 lei/lună =

1.912 lei/luna (exclusiv pct.c).

La 3.500 bilete estimate a se vinde într-o lună, cheltuiala estimată de Regie pentru fiecare bilet este de 0.54 lei/bilet SMS (1.912 lei/luna : 3.500 buc.bil.SMS = 0.54 lei/bil.SMS).

La cca. 3.500 bilete vândute prin SMS pe lună, venitul efectiv încasat de Regie prin această modalitate de vânzare, după deducerea cheltuielilor conexe, se estimează la cca. 3.710 lei/lună.

Balanța lunară a activității ar fi :

3.710 lei/lună venit - 1.912 lei/lună chelt. = 1.798 lei/lunăprofit în mai puțin de 4 luni, s-ar acoperi cheltuiala făcută prin cumpărarea telefoanelor cu aplicație Android și ulterior, activitatea se va constitui efectiv ca centru de profit.

4 luni * 1.798 lei/lună = 7.192 lei > 6.400 lei (costul aparatelor telefonice cu aplicație Android).

Dacă numărul de bilete vândute prin SMS va crește față de valoarea de 3.500 bucăți apreciată ca medie lunară, aceasta tendința ascendentă se va păstra și pentru profitul activității, cu atât mai mult cu cât va putea fi diversificată apoi și gama de titluri de transport distribuite populației prin SMS, după ce se va fi creat obișnuința folosirii SMS-ului.                     ’                                               ’


Alte implicații:

  • -  Se acoperă segmente de distribuție titluri de călătorie până în prezent deficitare : noaptea, stații fără puncte de vânzare funcționale sau călători care nu au bani fizici asupra lor pentru a cumpăra bilet pe suport de hârtie;. '

  • -  Se estimează o scădere a fraudulozitâții și o creștere a încasărilor Regiei pentru serviciul de transport prestat.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.DIRECTOR FINANCIAR, ec. Monica Tănase Birou Contencios, cons.jur. Gabriela Chiriță


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea călătoriei pe bază de bilet pe mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin achiziționarea serviciului de plată prin SMS - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.

si a emis:PREȘEDINTE, Paul Alexandru Palas

SECRETAR,Data:   Â            15

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

. f - f• ■                   ’

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea călătoriei pe bază de bilet pe mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești prin achiziționarea serviciului de plată prin SMS - inițiat de primar Iulian Bădescu și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian lonescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin.

și a emis:PREȘEDINTE, Cristian DufnitruSECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: