Hotărârea nr. 245/2013

Hotãrârea nr. 245 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 245 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art. 4 Aproba bugetul de cheltuieli al Liceului Tehnologic Administrativ si de Servicii pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Conform prevederilor Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 142/08.04.2013 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local nr. 186/30.05.2013 si Hotărârii Consiliului Local nr.218/27.06.2013

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare si art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice.

Veniturile to tale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 552.135,96 mii lei se majoreaza cu suma de 1,85 mii lei, conform Anexei nr 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.635,96 mii lei se majoreaza cu suma de 1,85 mii lei, conform Anexei nr 1 si a notelor de fundamentare anexate.

Prezenta rectificare produce modificări in structura la nivelul capitolelor si titlurilor bugetare, conform Anexelor nr.1,4 si in cadrul obiectivelor de investiții conform Anexei nr.2 si notelor de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

- PRIMAR.

IULIAN BADESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICARAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013 si Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (9) care prevede ca fie parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului”..., alin.(12) care prevede ca „in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ....se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectarea veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu înregistreze plăti restante... ”din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele care se restituie in anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti se aproba in buget, fiara afectarea echilibrului bugetar"din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare si Ordinul nr. 1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art.5 „Instituțiile publice care beneficie azade donatii/sponsorizari au obligația sa solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 552.135,96 mii lei se majoreaza cu suma de 1,85 mii lei, conform Anexei nr 1, astfel:

 • - donații si sponsorizări (37.02.01) se majoreaza suma de^l<85^^^1eix. reprezentând sponsorizări incasate in trezorerie de Liceul Tehnic AdmmistraO^'de j Servicii “ Victor Slavescu”;

 • - subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

majoreaza cu suma de 444,10 mii lei reprezentând alocația Ministerului^ez^i®^^ Regionale si Administrației Publice, conform Contractului de fîrfântare nr.2303/12.06.2013 pentru Programul național multinațional privind creșterea performantei energetice la blocuriel de locuințe derulate conform O.U.G.nr. 18/209, cu modificările si completările ulterioare;

-varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ( 37.02.03) se diminuează cu suma de 444,10 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.635,96 mii lei se majoreaza cu suma de 1,85 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 18.471,68 mii lei ramane neschimbata, in structura vor fi următoarele modificări:

 • - majorarea cu suma de 2,42 mii lei la „bunuri si servicii” si diminuarea cu suma de 2,42 mii lei la „ plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, conform prevederilor art.8 alin (1) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.l 199/2008 si a contului de execuție al trezoreriei Ploiești anexat;

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 34.952,50 mii lei se diminuează cu suma de 2.500,00 mii lei fondul de rezerva, in vederea finanțării: cu suma de 900,00 mii lei reparațiilor curente pentru invatamantul preuniversitar de stat si cu suma de 100,00 mii lei reparații pentru crese, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata, cu suma de 1.500,00 mii lei pentru activitatea de salubritate ( dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare transport si neutralizare cadavre), conform notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice nr.378/23.07.2013, anexata.

3. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 113.787,38 mii lei se majoreaza cu suma de 1.599,85 mii lei, astfel:

 • -  suma de 1,85 mii lei la bunuri si servicii, reprezentând sponsorizări incasate in trezorerie de Liceul Tehnic Administrativ si de Servicii “ Victor Slavescu”, conform bugetului rectificat al acestuia si Anexei nr. 4;

 • - majorarea cu suma de 1.125,00 mii lei (pentru reparații curente suma de 900,00 mii lei, suma de 85,00 mii lei pentru imbunatatire infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar si suma de 40,00 mii lei pentru sistemul de supraveghere video instalat in unitățile preuniversitar din municipiul Ploiești);

 • - majorarea cu suma de 2,59 mii lei la „bunuri si servicii” si diminuarea cu suma de 2,59 mii lei la „ plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, conform prevederilor art.8 alin (1) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.l 199/2008 si a contului de execuție al trezoreriei Ploiești anexat;

- majorarea la active financiare cu suma de 573,00 mii lei, conforn^ATOxei\ \ nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata/ '• l           Va ;

il l                       --'k

.   ■ ■ Vnv’*' ap. va 4

4. Capitolul „Sanatate” - prevederea de 8.752,46 mii se diminue^^-cu^-'o/ suma de 20,00 mii lei la active financiare, conform Anexei nr. 2 sT ajmotevf^^^ fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

 • 5. Capitolul „Cultura, recreere și religie” - prevederea de 69.397,42 mii lei ramane neschimbata, modificare consta in majorarea cu suma de 1.478,50 mii lei la „bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent” si diminuarea cu suma de 1.478,50 mii lei la „ plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, conform prevederilor art.8 alin (1) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1199/2008 si a contului de execuție al trezoreriei Ploiești anexat.

 • 6. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ” - prevederea de 44.855,92 mii lei se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la bunuri si servicii crese pentru reparații curente, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata, notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata

 • 7. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica - prevederea de 70.627,23 mii lei se diminuează cu suma de 374,00 mii lei la active nefmanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

8 . Capitolul „Protecția mediului” - prevederea de 26.152,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2.440,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea la bunuri si servicii cu suma de 1.500,00 mii lei pentru activitatea de salubritate (dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare transport si neutralizare cadavre), conform notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice nr.378/23.07.2013, anexata;

 • - majorarea cu suma de 940,00 mii lei la active nefmanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

9. Capitolul „Transporturi” - prevederea de 120.931,37 mii lei se dimnueaza cu suma de 1.244,00 mii lei, astfel:

 • - se diminuează cu suma de 125,00 mii lei la bunuri si servicii ( servicii monitorizare trafic), conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata;

- se diminuează cu suma de 1.119,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexata.

Pentru obiectivele de investiții se aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea acestora intocmite de Direcția Tehnic- Investiții, conform Anexei nr.3.


Conform art.49 alin (13) din Ordonanța de Urgenta 63/20 f0o„' ifâ aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul expirat.....ordonatorii credite au obligația de a prezenta execuția bugetului spre analiza... a redimensiona cheltuielile... ”

Execuția bugetului local la data de 29.06.2012, conform situației privind gradul de realizare al veniturilor la data de 30.06.2013” anexata se prezintă astfel:

Veniturile încasate la bugetul local la 30.06.2013 au fost in suma de 216.050,13 mii lei, procent de realizare de 89,56% fata de prevederea bugetara la 6 luni si 39,13% fata de prevederea bugetara anuala. Indicatorii de realizare a


veniturilor, sunt:

 • -  gradul de realizare a veniturilor                             89,56%

 • -  gradul de finanțare din venituri proprii                      70,50%

 • -  gradul de autofinanțare (exclusiv cote)                      3,44%

 • -  gradul de autonomie decizionala                          70,95%

Veniturile incasate pana la 30.06.2013 (conform anexei nr.l) se prezintă astfel:

 • -  venituri curente - suma de 210.185,92 mii lei;

 • -  sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltatre - suma de 500,00 mii lei;

 • -  venituri din capital - suma de 400,03 mii Iei;

 • -   subvenții- suma de 1.755,96 mii lei;

 • -  Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari - suma de 3.208,22 mii lei.

Pe secțiuni, situația incasarii veniturilor se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 179.784,73 mii lei, procent de realizare la 6 luni de 91,85% si si procent de realizare la an de 47,15%;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 36.265,40 mii lei, procent de realizare la 6 luni de 79,72 si procent de realizare la an de 21,22%.

 • -  Cheltuielile bugetului local ( conform anexei nr.l) - plățile efectuate pana la 30.06.2013 au fost in suma de 208.039,00 mii lei, procent de realizare la 6 luni de 86,06% si procent de realizare la an de 37,64%.

In structura, plățile efectuate din bugetului local, se prezintă astfel:

Auțoritati executive - suma de 7.215,67 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 89,39% si procent de realizare raportat la an de 39,06%;

Alte servicii publice generale - suma de 8.197,26 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 76,20% si procent de realizare raportat la an de 23,45%.

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 3.758,01 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 94,80% si procent de realizare raportat la an de 48,66%.


Sanatate - suma de 3.028,11 mi lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 88,42% si procent de realizare raportat la an de 34,60%.

Cultura, recreere si religie - suma de 15.387,58 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 64,29% si procent de realizare raportat la an de 22,17%.

Asigurări si asistenta sociala - suma de 17.868,90 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 74,00% si procent de realizare raportat la an de 39,84%.

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 32.696,43 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 94,12% si procent de realizare raportat la an de 46,29%.

Protecția mediului - suma de 11.568,09 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 80,03% si procent de realizare raportat la an de 44,23%.

Combustibili si energie - suma de 21.955,53 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 95,05% si procent de realizare raportat la an de 74,43%.

Transporturi - suma de 25.862,74 mii lei, procent de realizare raportat la 6 luni de 89,11% si procent de realizare raportat la an de 21,39%.

Excedentul bugetului local la data de 28.06.2013 este de 8.011,13 lei, conform contului de execuție al trezoreriei, pe secțiuni prezentandu-se astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 3.099,02 mii lei;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 4.912,11 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT,

Direcția Economica, DIRECTOR,,

Nicoleta Craciuncrtu


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice Contracte, DIRECTOR,

Iulia Alexandru

Serviciul Buget, împrumuturi,

Erji Laura Stanciu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

552.135,96

241.237,20

216.050,13

89,56

39,13

1,85

552.137,81

2

VENITURI PROPRII

0101

343.299,95

171.059,55

152.325,73

89,05

44,37

0,00

343.299,95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

463.740,32

229.897,99

210.185,92

91,43

45,32

-442,25

463.298,07

4

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

210.332,88

197.804,09

94,04

46,67

0,00

423.805,92

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

80.310,00

79.892,27

99,48

49,70

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

5,51

0,00

0,00

0,00

0,00

7 -

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

5,51

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

5,51

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

79.835,00

79.415,37

99,47

49,68

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

1.400,00

1.317,32

94,09

47,05

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

1.400,00

1.317,32

94,09

47,05

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

78.435,00

78.098,05

99,57

49,72

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

78.246,00

77.909,05

99,57

49,74

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

189,00

189,00

100,00

44,47

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

475,00

471,39

99,24

52,72

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

475,00

471,39

99,24

52,72

0,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

475,00

471,39

99,24

52,72

fl ; ••' 894.22

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

52.367,88

47.964,31

91,59

46,30

0,00

£â03£88;<55

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

103.588,65

52.367,88

47.964,31

91,59

46,30

0,00

Io 1O3,5Ș8;'6Ș.-

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

43.963,37

39.962,63

90,90

45,47

0,00

87:88^ ■

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

9.763,37

10.900,29

111,64

59,42

V if:i8.345;'l'7

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

34.200,00

29.062,34

84,98

41,79

69.542,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

6.504,51

5.939,84

91,32

50,14

0,00

U.846,10|

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

2.999,51

2.228,81

74,31

44,24

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

3.500,00

3.705,61

105,87

54,51

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

5,00

5,42

108,40

52,72

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

1.900,00

2.061,84

108,52

53,49

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

77.655,00

69.947,51

90,07

43,86

0,00

159.462,05

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

58.891,00

58.753,00

99,77

48,66

0,00

120.744,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T. V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

57.793,00

57.793,00

100,00

48,33

119.591,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.098,00

960,00

87,43

83,26

1.153,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURISI SERVICII

1202

378,56

160,00

137,12

85,70

36,22

0,00

378,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

160,00

137,12

85,70

36,22

378,56

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

42,00

47,03

111,98

54,50

0,00

86,291

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

42,00

47,03

111,98

54,50

86,29

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

18.562,00

11.010,36

59,32

28,78

0,00

,>38;253;20

■r                           ’’ C!

P       -       - -

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

14.300,00

9.494,53

66,40

32,29

0,00

/K..s2iS^03,25

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

9.800,00

5.306,01

54,14

26,95

(£691.57?;

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

4.500,00

4.188,52

93,08

43,13

pOi.   OA.

V 9.71^68>

XDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

3.020,00

1.433,94

47,48

22,80

6.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

1.242,00

81,89

6,59

3,20

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

39.934,40

19.565,11

12.381,83

63,29

31,01

-442,25

39.492,15

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

10.800,00

6.724,74

62,27

30,52

0,00

22.031,20

54

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

22.031,20

10.800,00

6.724,74

62,27

30,52

0,00

22.031,20

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

22.031,20

10.800,00

4.541,81

42,05

20,62

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

2.182,93

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.903,20

8.765,11

5.657,09

64,54

31,60

-442,25

17.460,95

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

1.777,00

1.699,26

95,63

47,76

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

1.759,00

1.683,26

95,69

47,82

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

18,00

16,00

88,89

42,34

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

f-.

'(/&>

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

| 4

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

522,00

518,04

99,24

49,34

0,0^

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

522,00

507,54

97,23

48,34DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influent?

(+/~)

Prevederi bugetare conform rectificare

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

10,50

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

6.463,74

3.036,26

46,97

22,84

0,00

13.293,00|

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.293,00

6.463,74

2.924,33

45,24

22,00

13.293,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

25,06

0,00

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

86,87

0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

396,31

0,00

0,00

0,00

0,001

80

Venituri din prescripție extinctiva

360201

43,99

0,00

81

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

39,73

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

84

Alte venituri

360250

312,59

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

2,37

2,37

7,22

304,64

304,64

-442,25

-439,88

86

Donații si sponsorizări

370201

2,37

2,37

7,22

304,64

304,64

1,85

4,22

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.474,37

-34.152,30

-30.519,71

89,36

37,01

-82.474,37

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

82.474,37

34.152,30

30.519,71

89,36

37,01

-444,10

82.030,27

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

54,93

400,03

728,25

130,73

0,00

306,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

54,93

400,03

728,25

130,73

0,00

306,00

92

Venituri din valorificarea -unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

20,00

363,79

1.818,95

909,48

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

34,93

36,24

103,75

51,77

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

0,00

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

/

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

# «or

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

doo

1

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

v

°v

■TULDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+V

Prevederi bugetare conform rectificare

99

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. inflintarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

500,00

0,00

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

1.755,96

0,00

0,00

444,10

444,10

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

1.755,96

0,00

0,00

444,10

444,10

108

SUB VENTIL DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

1.755,96

0,00

0,00

444,10

444,10

109

A. De capital

0019

0,00

0,00

1.637,44

0,00

0,00

444,10

444,10

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termofîcare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,98

0,00

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

444,10

Zf' '444,10.

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multîanuale prioritare de

420213

ii

mediusi gospodărire a apelor

L

J

i

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

1.633,46

0,00

121

B. Curente

0020

0,00

0,00

118,52

0,00

0,00

0,00

0,00

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

91,42

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

27,10

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

131

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate siprefinantari

4502

88.089,64

11.284,28

3.208,22

28,43

3,64

0,00

88.089,64

L-

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

11.284,28

3.160,75

28,01

3,59

0,00

/omTr

,A

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

1.084,72

~rsr

r

[IȘlWwl

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

11.284,28

2.076,03

18,40

2,36

fc —88.0

140

Fond de coeziune

45020103

V \

141

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

47,47

0,00

0,00

0,00

\>Xo.oo|

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

47,47DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada      2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

381.265,95

195.745,69

179.784,73

91,85

47,15

-442,25

380.823,70

2

I. VENITURI CURENTE

0002

381.265,95

195.745,69

179.666,21

91,79

47,12

-442,25

380.823,70

3

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

210.332,88

197.804,09

94,04

46,67

0,00

423.805,92

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

80.310,00

79.892,27

99,48

49,70

0,00

160.755,22

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

5,51

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

5,51

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de Ia agenti economici

010201

5,51

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

79.835,00

79.415,37

99,47

49,68

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

1.400,00

1.317,32

94,09

47,05

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

1.400,00

1.317,32

94,09

47,05

2.800,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

78.435,00

78.098,05

99,57

49,72

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

78.246,00

77.909,05

99,57

49,74

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

189,00

189,00

100,00

44,47

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

475,00

471,39

99,24

52,72

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

475,00

471,39

99,24

52,72

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

475,00

471,39

99,24

52,72

.. /

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

52.367,88

47.964,31

91,59

46,30

’ ^_1Q3.588,'6^

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

103.588,65

52.367,88

47.964,31

91,59

46,30

fW

/ 1

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

43.963,37

39.962,63

90,90

45,47

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

9.763,37

10.900,29

111,64

59,42

-w
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetar-? conform rectificare

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

34.200,00

29.062,34

84,98

41,79

69.542,75

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

6.504,51

5.939,84

91,32

50,14

0,00

11.846,10|

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

2.999,51

2.228,81

74,31

44,24

5.037,61

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

3.500,00

3.705,61

105,87

54,51

6.798,21

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

5,00

5,42

108,40

52,72

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

1.900,00

2,061,84

108,52

53,49

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

77.655,00

69.947,51

90,07

43,86

0,00

159.462,05

29

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

58.891,00

58.753,00

99,77

48,66

0,00

120.744,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

57.793,00

57.793,00

100,00

48,33

119.591,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.098,00

960,00

87,43

83,26

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

160,00

137,12

85,70

36,22

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

160,00

137,12

85,70

36,22

378,56

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

42,00

47,03

111,98

54,50

0,00

86,291

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

42,00

47,03

111,98

54,50

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

18.562,00

11.010,36

59,32

28,78

0,00

38.253,20

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

14.300,00

9.494,53

66,40

32,29

0,00

^29.4,03,25'

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

9.800,00

5.306,01

54,14

26,95

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

4.500,00

4.188,52

93,08

43,13DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare scm.I

Procent realizare an

Influent? (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

3.020,00

1.433,94

47,48

22,80

6.288,38

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

1.242,00

81,89

6,59

3,20

2.561,57

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-42.539,97

-14.587,19

-18.137,88

124,34

42,64

-442,25

-42.982,22

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

10.800,00

6.724,74

62,27

30,52

0,00

22.031,20

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

10.800,00

6.724,74

62,27

30,52

0,00

22.031,20

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

22.031,20

10.800,00

4.541,81

42,05

20,62

22.031,20

57

Venituri din dividende

300208

2.182,93

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-64.571,17

-25.387,19

-24.862,62

97,93

38,50

-442,25

-65.013,42

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

1.777,00

1.699,26

95,63

47,76

0,00

3.557,83

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

1.759,00

1.683,26

95,69

47,82

3.520,04

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

18,00

16,00

88,89

42,34

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

■ T'"''

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

522,00

518,04

99,24

49,34

0,00

/y Z 1.050,00 s

■..o   •

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

522,00

507,54

97,23

48,34

. .'ii.Woo

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

10,50

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

6.463,74

3.036,26

46,97

22,84

0,00

"      13.293^001'
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.293,00

6.463,74

2.924,33

45,24

22,00

13.293,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

25,06

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

86,87

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

396,31

0,00

0,00

0,00

0,00]

79

Venituri din prescripție extinctiva

360201

43,99

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

81

Taxe speciale

360206

39,73

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Alte venituri

360250

312,59

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-82.472,00

-34.149,93

-30.512,49

89,35

37,00

-442,25

-82.914,25

86

Donații si sponsorizări

370201

2,37

2,37

7,22

304,64

304,64

1,85

4,22

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.474,37

-34.152,30

-30.519,71

89,36

37,01

-444,10

-82.918,47

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

89

Alte transferuri voluntare

370250

90

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

93

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

94

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

R o Af

95

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

96

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

97

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

118,52

0,00

0,00

o,ol

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

118,52

0,00

0,00

0,00»

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

118,52

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

100

B. Curente

0020

0,00

0,00

118,52

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

91,42

0,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

27,10

0,00

108

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

111

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

112

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

113

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

114

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

170.870,01

45.491,51

36.265,40

79,72

21,22

444,10

171.314,11

2

I. VENITURI CURENTE

0002

82.474,37

34.152,30

30.519,71

89,36

37,01

0,00

82.474,37

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

82.474,37

34.152,30

30.519,71

89,36

37,01

0,00

82.474,37

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

82.474,37

34.152,30

30.519,71

89,36

37,01

0,00

8247^37

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

82.474,37

34.152,30

30.519,71

89,36

37,01

0,00

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

JWDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

82.474,37

34.152,30

30.519,71

89,36

37,01

82.474,37

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

54,93

400,03

728,25

130,73

0,00

306,00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

54,93

400,03

728,25

130,73

0,00

306,00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

20,00

363,79

1.818,95

909,48

40,00

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

34,93

36,24

103,75

51,77

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

500,00

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

0,00

28

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

1.637,44

0,00

0,00

444,10

444,10

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

1.637,44

0,00

0,00

444,10

444,10

30

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

1.637,44

0,00

0,00

444,10

444,10

31

A. De capital

0019

0,00

0,00

1.637,44

0,00

0,00

444,10

444,10.

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termofîcare

420201

X? #'c

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

F777

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

fewi i b

Vv^V-fiX. x-1'DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conf jrm HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,98

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

444,10

444,10

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

1.633,46

0,00

43

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

11.284,28

3.208,22

28,43

3,64

0,00

88.089,64

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

11.284,28

3.160,75

28,01

3,59

0,00

88.089,641

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

1.084,72

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

11.284,28

2.076,03

18,40

2,36

88.089,64

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

47,47

0,00

0,00

0,00

0,001

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

47,47

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

51

Fond de coeziune

45020103

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

55

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI conform comisie buget


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - CHELTUIELI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

552.635,96

241.737,20

208.039,00

86,06

37,64

1,85

552.637,81

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.471,68

8.072,10

7.215,67

89,39

39,06

0,00

18.471,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

4.300,84

4.188,88

97,40

53,09

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.339,50

3.798,48

3.113,05

81,96

30,11

2,42

10.341,92

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

54,00

0,00

0,00

0,00

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

30,00

25,00

83,33

71,43

35,00

Active nefinanciare

71

156,86

0,00

0,00

0,00

0,00

156,86

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-111,22

-111,22

-111,26

100,04

100,04

-2,42

-113,64

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.952,50

10.757,00

8.197,26

76,20

23,45

-3.000,00

31.952,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

3,60

100,00

100,00

3,60

Fonduri de rezerva

50

9.323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

6.323,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

350,00

310,00

88,57

65,33

474,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

10.337,00

7.817,26

75,62

31,16

o,oa

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

2.960,00

2.942,26

99,40

50,00

F

’o/

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

7.377,00

4.875,00

66,08

33,16

j{

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

-3,60

100,00

100,00

_

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

3.964,35

3.758,01

94,80

48,66

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

50,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

3.914,35

3.758,01

96,01

49,62

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

3.757,00

3.007,99

80,06

40,19

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

27,00

7,99

29,59

22,83

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

27,00

7,99

29,59

22,83

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

3.730,00

3.000,00

80,43

40,27

7.450,00

INVATAMINT

6502

113.787,38

62.366,53

57.492,69

92,19

50,53

2.099,85

115.887,23

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

49.317,90

47.524,11

96,36

51,31

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

14.530,94

9.826,16

8.267,62

84,14

56,90

1.529,44

16.060,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

13.966,90

9.792,12

8.267,62

84,43

59,19

1,85

13.968,75

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

34,04

34,04

0,00

0,00

0,00

2,59

36,63

Bunuri si servicii

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.525,00

2.055,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

246,00

216,00

87,80

55,53

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

9.0,80

30,20

0,00

0,00

0,00

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

16,54

5,50

33,25

13,75

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59

991,50

590,20

382,21

64,76

38,55

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-34,04

-34,04

-34,04

100,00

100,00

-2,59

Active nefinanciare

71

5.166,18

2.373,57

1.131,29

47,66

21,90

573,00

z^':5-:739,,i^

SANATATE

6602

8.752,46

3.424,61

3.028,11

88,42

34,60

-20,00

g-17 y f

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

1.840,00

1.623,77

88,25

49,81

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

87,00

26,81

30,82

2,24

0,00

VMoo

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

87,00

26,81

30,82

13,54DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

1.468,00

1.350,00

91,96

45,69

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

800,00

800,00

100,00

66,67

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

668,00

550,00

82,34

31,34

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

29,61

27,53

92,98

45,88

60,00

Active nefînanciare - din care:

70

1.279,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-20,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

Active nefînanciare

1.099,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-20,00

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

69.397,42

23.933,14

15.387,58

64,29

22,17

0,00

69.397,42

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.659,49

2.161,56

2.137,34

98,88

80,37

1.478,50

4.137,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.431,34

1.424,44

99,52

89,03

1.600,00

spectacole artificii

34,00

32,24

32,24

100,00

94,82

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

17,32

17,32

0,00

0,00

0,00

1.478,50

1.495,82

acțiuni culturale

1.008,17

680,66

680,66

100,00

67,51

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

13.333,75

11.110,00

83,32

47,36

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

351,95

325,00

92,34

40,63

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

2.880,00

2.680,00

93,06

51,54

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

1.950,00

1.560,00

80,00

47,27

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

4.897,80

4.650,00

94,94

52,84

8.800,00

Administra] ia Parcului C-tin Stere

5.360,00

3.254,00

1.895,00

58,24

35,35

5.360,00

Finanțare- proiecte PID

56

21.810,03

4.533,23

50,48

1,11

0,23

21.810,03

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" (susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,000,00

reparații unitati de cult

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

X /'^OOjQO

Active nefînanciare

71

12.985,22

3.421,92

2.107,08

61,58

16,23

X-X 1^985;22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-17,32

-17,32

-17,32

100,00

100,00

-1.478,50

w

ii

-.1,

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

44.855,92

24.146,37

17.868,90

74,00

39,84

100,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

3.866,45

3.594,03

92,95

59,59

0,00

^(>7^93^0

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări 30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

3.031,00

2.763,60

91,18

60,73

4.551,00

Crese

1.480,00

835,45

830,43

99,40

56,11

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.763,55

436,05

333,57

76,50

18,91

100,00

1.863,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

68,00

34,82

51,21

2,92

1.191,00

Bunuri si servicii crese

500,00

295,50

248,35

84,04

49,67

100,00

600,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

0,00

0,00

0,00

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

50,40

100,00

100,00

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

6.976,00

6.681,89

95,78

50,43

13.250,00

Finanțare- proiecte PID

56

8.458,55

6.751,05

2.193,24

32,49

25,93

8.458,55

Asistenta sociala-total din care:

57

13.185,00

5.139,00

5.088,35

99,01

38,59

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

5.034,00

4.992,88

99,18

56,85

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

95,00

93,27

98,18

52,40

178,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

10,00

2,20

22,00

8,80

25,00

Cheltuieli de capital - din care:

70

2.190,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.190,00

Active nefinanciare

2.180,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.180,00

Active nefinanciare crese

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

-22,18

100,00

100,00

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

70.627,23

34.737,60

32.696,43

94,12

46,29

-374,00

70.253,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

12.745,81

10.713,94

84,06

40,52

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

3.923,00

3.873,63

98,74

58,69

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

8.822,81

6.840,31

77,53

34,48

0,00

19.839,50 :

întreținere ceasuri publice

39,50

19,76

12,31

62,30

31,16

39;50.i

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

200,00

0,00

0,00

0,00

z iSOOiQO'

prestări servicii SGU PI

19.300,00

8.603,05

6.828,00

79,37

35,38

țr

<4/ Ț9,3O.Q',0O

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

3.944,00

3.944,00

100,00

46,95

i-

•8'400X10\

Active nefinanciare

71

35.787,73

18.047,79

18.038,49

99,95

50,40

-374,00

\ #\35®£tî

Active nefinanciare

34.587,73

17.447,79

17.838,49

102,24

51,57

-374,00

34J213.;73 ‘

Active nefinanciare (SGU)

1.200,00

600,00

200,00

33,33

16,67

'-4-200:00"DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06,2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

26.152,00

14.455,51

11.568,09

80,03

44,23

2.440,00

28.592,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.232,00

11.570,50

9.701,05

83,84

43,64

1.500,00

23.732,00

Salubritate

20.700,00

10.970,50

9.323,42

84,99

45,04

1.500,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

600,00

377,63

62,94

24,65

1.532,00

Active nefînanciare

71

3.920,00

2.885,01

1.867,04

64,72

47,63

940,00

4.860,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

23.100,00

21.955,53

95,05

74,43

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

23.100,00

21.955,53

95,05

74,43

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

120.931,37

29.022,99

25.862,74

89,11

21,39

-1.244,00

119.687,37

Bunuri si servicii - din care: '

20

11.804,21

5.311,21

3.109,10

58,54

26,34

-125,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

3.900,00

2.537,46

65,06

28,19

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

serv monitorizare trafic

2.638,00

1.245,00

571,64

45,91

21,67

-125,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

0,00

0,00

0,00

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

17.053,25

17.024,17

99,83

56,75

30.000,00

Finanțare- proiecte PID      i

56

60.321,84

16,00

5,77

36,06

0,01

60.321,84

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

-166,21

100,00

100,00

-166,21

Cheltuieli de capital - din care:

70

18.971,53

6.808,74

5.889,91

86,51

31,05

-1.119,00

17.852,53

Active nefînanciare

71

18.851,53

6.808,74

5.889,91

86,51

31,24

-1.119,00

17.732,53

Active financiare

72

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

381.265,95   195.745,69    176.685,70

90,26

46,34

1,85

3Ș1<<TO;

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.153,28

8.018,10

7.215,67

89,99

39,75

0,00

Cheltuieli de personal        :

10

7.890,00

4.300,84

4.188,88

97,40

53,09

/- Z7.8^:

Bunuri si servicii             :

20

10.339,50

3.798,48

3.113,05

81,96

30,11

2,42

J-’ [

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

30,00

25,00

83,33

71,43

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-111,22

-111,22

-111,26

100,04

100,04

-2,42

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.882,50

10.687,00

8.127,26

76,05

23,30

-3.000,00

31.882,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

3,60

100,00

100,00

3,60

Fonduri de rezerva

50

9.323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

6.323,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

350,00

310,00

88,57

65,33

474,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

10.337,00

7.817,26

75,62

31,16

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

2.960,00

2.942,26

99,40

50,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

7.377,00

4.875,00

66,08

33,16

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

-3,60

100,00

100,00

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

3.964,35

3.758,01

94,80

48,66

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

50,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

3.914,35

3.758,01

96,01

49,62

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

3.757,00

3.007,99

80,06

40,19

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

27,00

7,99

29,59

22,83

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

27,00

7,99

29,59

22,83

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

3.730,00

3.000,00

80,43

40,27

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

108.530,40

59.962,76

56.361,40

93,99

51,93

1.526,85

110.057,25

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

49.317,90

47.524,11

96,36

51,31

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

14.530,94

9.826,16

8.267,62

84,14

56,90

1.529,44

16.QâQ^8l-

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

13.966,90

9.792,12

8.267,62

84,43

59,19

1,85

Xw®_'

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

34,04

34,04

0,00

0,00

0,00

2,59

A s/^6,63>'

Bunuri si servicii

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.525,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

246,00

216,00

87,80

55,53

MW

Asistenta sociala

57

40,00

16,54

5,50

33,25

13,75

i*i\

Alte cheltuieli (burse)

59

991,50

..... 590,20

382,21

64,76

38,55

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-34,04

-34,04

-34,04

100,00

100,00

-2,59

SANATATE

6602

7.472,73

3.424,61

3.028,11

88,42

40,52

0,00

7.472,73DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

1.840,00

1.623,77

88,25

49,81

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

87,00

26,81

30,82

2,24

0,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

87,00

26,81

30,82

13,54

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

1.468,00

1.350,00

91,96

45,69

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

800,00

800,00

100,00

66,67

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

668,00

550,00

82,34

31,34

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

29,61

27,53

92,98

45,88

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

15.977,99

13.230,02

82,80

38,23

0,00

34.602,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.659,49

2.161,56

2.137,34

98,88

80,37

1.478,50

4.137,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.431,34

1.424,44

99,52

89,03

1.600,00

spectacole artificii

34,00

32,24

32,24

100,00

94,82

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

17,32

17,32

0,00

0,00

0,00

1.478,50

.      1.495,82

acțiuni culturale

1.008,17

680,66

680,66

100,00

67,51

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

13.333,75

11.110,00

83,32

47,36

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

351,95

325,00

92,34

40,63

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

2.880,00

2.680,00

93,06

51,54

5.200,00

Filarmonica ''Paul Constantinescu"

3.300,00

1.950,00

1.560,00

80,00

47,27

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

4.897,80

4.650,00

94,94

52,84

8.800,00

Administra] ia Parcului C-tin Stere

5.360,00

3.254,00

1.895,00

58,24

35,35

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-17,32

-17,32

-17,32

100,00

100,00

-1.478,50

X ' -1.495/82.

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.207,37

16.395,32

15.675,66

95,61

45,83

100,oi

X/’

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

3.866,45

3.594,03

92,95

59,59

0,0$

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

3.031,00

2.763,60

91,18

60,73

4W,ot)

Crese

1.480,00

835,45

830,43

99,40

56,11

VWi^so'.oo

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.763,55

436,05

333,57

76,50

18,91

100,00

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

68,00

34,82

51,21

2,92

li‘9'i;oo

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Bunuri si servicii crese

500,00

295,50

248,35

84,04

49,67

100,00

600,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

0,00

0,00

0,00

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

50,40

100,00

100,00

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

6.976,00

6.681,89

95,78

50,43

13.250,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

5.139,00

5.088,35

99,01

38,59

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

5.034,00

4.992,88

99,18

56,85

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

95,00

93,27

98,18

52,40

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

10,00

2,20

22,00

8,80

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

-22,18

100,00

100,00

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

16.689,81

14.657,94

87,83

42,07

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

12.745,81

10.713,94

84,06

40,52

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

3.923,00

3.873,63

98,74

58,69

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

8.822,81

6.840,31

77,53

34,48

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

19,76

12,31

62,30

31,16

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

200,00

0,00

0,00

0,00

500,00

prestări servicii SGU Pi.

19.300,00

8.603,05

6.828,00

79,37

35,38

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

3.944,00

3.944,00

100,00

46,95

8.400,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

22.232,00

11.570,50

9.701,05

83,84

43,64

1.500,00

23.732,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.232,00

11.570,50

9.701,05

83,84

43,64

1.500,00

23.732,00

Salubritate

20.700,00

10.970,50

9.323,42

84,99

45,04

1.500,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

600,00

377,63

62,94

24,65

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. -O/IO

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

23.100,00

21.955,53

95,05

74,43

0,00

^ 29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

23.100,00

21.955,53

95,05

74,43

?9.500,00

TRANSPORTURI

8402

41.638,00

22.198,25

19.967,06

89,95

47,95

-125,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.804,21

5.311,21

3.109,10

58,54

26,34

-125,00

'\11-.679,21

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

3.900,00

2.537,46

65,06

28,19

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

serv monitorizare trafic

2.638,00

1.245,00

571,64

45,91

21,67

-125,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

0,00

0,00

0,00

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

17.053,25

17.024,17

99,83

56,75

30.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

-166,21

100,00

100,00

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

171.370,01    45.991,51

31.353,30

68,17

18,30

0,00

171.370,01

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

318,40

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

54,00

0,00

0,00

0,00

161,54

Active nefinanciare

71

156,86

0,00

0,00

0,00

0,00

156,86

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social al

72

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

70,00

INVATAMANT

6502

5.256,98

2.403,77

1.131,29

47,06

21,52

573,00

5.829,98

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

30,20

0,00

0,00

0,00

90,80

Active nefinanciare

71

5.166,18

2.373,57

1.131,29

47,66

21,90

573,00

5.739,18

SANATATE

6602

1.279,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-20,00

1.259,73

Active nefinanciare - din care:

70

1.279,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-20,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

Active nefinanciare

1.099,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-20,00

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.795,25

7.955,15

2.157,56

27,12

6,20

0,00

34/795,25.

Finanțare- proiecte PID

56

21.810,03

4.533,23

50,48

1,H

■        0,23

/23.8j0,03

Active nefmanciare

71

12.985,22

3.421,92

2.107,08

61,58

16,23

. fH W985.22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

10.648,55

7.751,05

2.193,24

28,30

20,60

0,00

10.648,55

Finanțare- proiecte PID

56

8.458,55

6.751,05

2.193,24

32,49

25,93

\ . 8.458,551

Cheltuieli de capital - din care:

70

2.190,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'' 2.190,00

Active nefînanciare

2.180,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.180,00

Active nefinanciare crese

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 218/27.06.2013

Prevederi semestrul I

Realizări

30.06.2013

Procent realizare sem.I

Procent realizare an

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

35.787,73

18.047,79

18.038,49

99,95

50,40

-374,00

35.413,73

Finanțare- proiecte PID

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare - din care:

71

35.787,73

18.047,79

18.038,49

99,95

50,40

-374,00

35.413,73

active nefinanciare

34.587,73

17.447,79

17.838,49

102,24

51,57

-374,00

34.213,73

active nefinanciare SGU

1.200,00

600,00

200,00

33,33

16,67

1.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

3.920,00

2.885,01

1.867,04

64,72

47,63

940,00

4.860,00

Active nefmanciare total din care:

71

3.920,00

2.885,01

1.867,04

64,72

47,63

940,00

4.860,00

TRANSPORTURI

8402

79.293,37

6.824,74

5.895,68

86,39

7,44

-1.119,00

78.174,37

Finanțare- proiecte PID

56

60.321,84

16,00

5;77

36,06

0,01

60.321,84,

Cheltuieli de capital - din care:

70

18.971,53

6.808,74

5.889,91

86,51

31,05

-1.119,00

17.852,53

Active nefmanciare

71

18.851,53

6.808,74

5.889,91

86,51

31,24

-1.119,00

17.732,53

Active financiare

72

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNICA INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII       ,


10. IUL 2013

CĂTRE,

DIRECȚIA ECONOMICA

Referitor :

^Programul național multiannual privind creșterea performantei energetice la

blocurile de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare “

Alăturat va înaintam un exemplar, semnat si înregistrat la Municipiul Ploiești al contractului de finanțare nr. 2303/12.06.2013, pentru lucrările de creștere a performantei energetice la blocurile de locuințe din Ploiești.

Cu deosebita considerație,


SEF SERVICIU INVESTIȚII Mariana STOCHITA

întocmit

C/N 2ex/04.07.2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Nr. 2303/12.06.2013


CONTRACT DE FINANȚARE pentru

Programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009

în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12-18 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe și ale art. 13, alin. (2) din HG 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:

 • 1. Părțile contractante

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare MDRAP, cu sediul -în Strada Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5 București, tel. : 0372114547, 0372114593, fax : 0372114542, 0372114569, cod fiscal 26369185, cont R087TREZ70023700151XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat de domnul Liviu Nicolae DRAGNEA, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de ordonator principal de credite, ca autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe și

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Ploiești reprezentată prin domnul Iulian BÂDESCU, în calitate de primar, cu sediul în B-dul Republicii nr. 2, municipiul Ploiești, județul Prahova, telefon: 0244-595063, fax 0244-513829, cod fiscal 2844855, cont RO87TREZ52121420212XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, ca autoritate publică locală,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare.

 • 2. Definiții

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următorul înțeles :

 • a) MDRAP — Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 • b) Contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare și Anexele sale;

 • c) Program - Programul național multianualprivind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe derulat conform O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare

 • d) Surse MDRAP - sume alocate prin bugetul MDRAP de la bugetul de stat

 • e) Surse proprii - sume alocate prin bugetele locale

 • 3. Interpretare

în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 4. Obiectul și prețul contractului

Obiectul contractului îl constituie alocarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2013 a sumei de 444.093,12 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în completarea surselor proprii ale


Municipiul Ploiești în sumă de 266.455,87 lei și ale asociației de proprietari pentru^^zăreâ"îucrffi execuție privind creșterea performanței energetice Ia blocurile de locuințe conform modificările și completările ulterioare. Această sumă este aprobată prin Ordinul Regionale și Administrației Publice nr. 2145/11.06.2013, (Anexa A), având ca obie de investiții (Anexa B) incluse în Programul național multianual privind creșterea perfb blocurile de locuințe derulat conform O.U.G. nr, 18/2009, cu modificările și completările

 • 5. Modalități de transfer al fondurilor

Transferul fondurilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către Unitatea administrativ teritorială Municipiul Ploiești se va face in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările si completările ulterioare, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul MDRAP, precum și pe baza documentelor justificative din care să rezulte plata sumelor reprezentând contribuția unității administrativ teritoriale.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va efectua lunar plata sumelor prevăzute la art. 4 din contract, aferente lucrărilor de intervenție executate, pe baza deconturilor justificative, verificate și aprobate conform legii.

 • 6. Durata contractului:

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării și are valabilitate până Ia 31.12.2013.

 • 7. Drepturile și obligațiile părților

Părțile înțeleg să își asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului contract, așa cum reies din OUG nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, în special cele referitoare la:

 • 1. alocarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a sumelor aferente contribuției de Ia bugetul de stat, din bugetul MDRAP cu încadrarea în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație ;

 • 2. controlul, prin sondaj, de către MDRAP al documentelor elaborate în etapa de proiectare a lucrărilor de intervenție, precum și al stadiului fizic de execuție a lucrărilor de intervenție;

 • 3.  centralizarea și prioritizarea de către autoritatea publică centrală a propunerilor primite, în baza cărora se vor include în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finanțarea cotei-părți reprezentând contribuția de la bugetul de stat;

 • 4.  aprobarea de către consiliul local al unității administrativ teritoriale a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe precum și a programelor locale multianuale privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

 • 8. Modificarea, completarea sau rezilierea contractului de finanțare

  • 8.1. Prezentul contract de finanțare, poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în următoarele situații:

 • a) se suplimentează sau se diminuează contribuția de la bugetul de stat, respectiv sursa MDRAP, în urma rectificării bugetului de stat pe anul 2013;

 • b) se suplimentează sau se diminuează contribuția de la bugetul local, respectiv sursa proprie a consiliului local, la solicitarea acestuia;

 • c) se efectuează redistribuiri de sume în cadrul Programului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

8.2 Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat, unilateral, cu o notificare prealabilă de 15 zile în următoarele situații:


a)


b)


ssS


nu 3unt îndeplinite de către una din părți atribuțiile și responsabilitățile afer^nț^erulări'r/Rro'șramukii așa cum au fost stabilite prin OUG nr. 18/2009, cu modificările și complCT^ne^lterioare,""precum și prin Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guv^rrUltijlnp/î'^dc^ privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat^ptin Ofduîm/ikinistrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-mi^stFi^iift^iinistrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările si completarileultSfibă^^

Se diminuează contribuția de ia bugetul de stat, respectiv sursa MDRAP, în urma recfiScării bugetului de stat pe anul 2013, în situația în care consiliul local nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform punctului 8.1 alin 1.

 • 9. Forța majoră

  • 9.1. Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

  • 9.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 9.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 9.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.

 • 10. Soluționarea litigiilor

  • 10.1. Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

  • 10.2. în situația în care neînțelegerea sau conflictul nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente.

 • 11. Limba care guvernează contractul

  • 11.1. Limba contractului de finanțare este limba română

 • 12. Legea aplicabilă contractului

  • 12.1. Contractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.

 • 13. Comunicări

  • 13.1. Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmis în scris.

  • 13.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

  • 13.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare în limba română, din care un exemplar pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și un exemplar pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII

PUBLICE


REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI/]

U.


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ


Municipiul Ploiești


/

IC;

• ?: ■'<


4

f) p Liviu Nicolae DRAGNEA |///


Viceprim-ministru

Miniștrii^

\-,v.

\\>.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

245,368,957.45

.00

Imp pe profit

0102

.00

5,512.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

5,512.00

.00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

1,579,065.75

.00

I mp. ven .transf .propr.imobiliar

030218

.00

1,579,065.75

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

91,188,791.91

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

90,967,840.91

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

220,951.00

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

479,797.40

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

479,797.40

.00

Imp si taxe pe propietate

0702

.00

50,212,552.88

.00

impozit pe clădiri

070201

.00

41,717,391.08

.00

impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

11,181,991.34

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

30,535,399.74

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

6,329,010.83

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,278,867.80

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

4,044,725.53

.00

Imp teren din exlrav-ani prece

07020203

.00

5,417.50

.00

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

.00

2,166,150.97

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

68,853,000.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

67,893,000.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

960,000.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

144,725.28

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

144,725.28

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

48,286.39

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

48,286.39

■00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

11,575,703.92

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

9,922,132.09

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

5,517,166.70

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

4,404,965.39

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

1,565,570.02

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

88,001.81

.00

Venituri din propietate

3002

.00

8,594,169.27

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

6,411,239.25

.00

Venituri din dividende

300208

.00

2,182,930.02

.00

Ven din dividente dela alti p

30020802

.00

2,182,930.02

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

1,969,622.54

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

1,952,260.00

.00

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

17,362.54

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

602,311.92

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

589,811.92

.00

Alte venit.din taxe administ.

340250

.00

12,500.00

.00

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

.00

3,397,192.49

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

3,283,582.20

.00

Penat.pt.nedep. decl.de I.T

350202

.00

1,678.63

.00

Incasari din valorif.bunurilor

350203

.00

25,057.00

. .00

Alte amenzi, penal .si confiscar

350250

.00

86,874.66

.00

Diverse venituri

3602

.00

408,366.28

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

43,986.00

.00

Varsaminte din veniturile disp

360205

.00

4.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

46,872.82

.00

Alte venituri

360250

.00

317,503.46

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

7,219.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

7,219.00

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

-    34,472,710.00

.00

Varsaminte din SF

370204

.00

34,472,710.00

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

3902

.00

433,317.73

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

.00

393,116.69

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

40,199.04

.00

Venit.din vânz.unor bunuri

390207

.00

2.00

.00

Incas.din ramb.imprumut.acord

4002

.00

500,000.00

.00

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

.00

500,000.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

2,161,093.27

.00

Subv.primite pt.finantarea act

420210

.00

4,928.48

.00

Subv pt reabil termica clădiri

420212

.00

399,683.81

.00

Subv.buget staf-FEN postaderar

420220

.00

1,633,461.98

.00

Subv. incalzire locuința

420234

.00

91,419.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

31,600.00

.00

F.E.D.R.

4502

.00

3,208,229.42

.00

FD.EUROP.DE dezv.reg.

450201

.00

3,160,758.42

.00

FEDR.-SUM PRIMITE AN CURENT

45020101

.00

1,084,725.00

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

.00

2,076,033.42

.00

Fondul Social European

450202

.00

47,471.00

.00

FSE-sume pr.in ct.pl. ef.ani an

45020202

.00

47,471.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

367,743,944.00

244,405,389.92

123,338,554.08

Autorități publice act.ext.

5102

12,857,150.00

8,050,735.23

4,806,414.77

TITL.l.Cheltuieli de personal

510210

6,456,260.00

4,865,362.22

1,590,897.78

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

6,177,890.00

3,274,015.85

2,903,874.15

TITL.VII.Alte transferuri

510255

108,000.00

.00

108,000.00

Alte transferuri SD

51025597

108,000.00

.00

108,000.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

510257

35,000.00

25,000.00

10,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

80,000.00

.00

80,000.00

PI .ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

-      113,642.84

.00

Plăti ani precedenti SF

51028596

.00

-      113,642.84

.00

Alte serv.publice generale

5402

10,885,100.00

8,277,258.20

2,607.841.80

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

3,600.00

3,596.68

3.32

TlTLVI.Transf.intre unitati

540251

474,500.00

390,000.00

84,500.00

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

474,500.00

390,000.00

84,500.00

TITL.XI. Active financiare

TITL.XI II. Rambursări de credit ASPG Rambur. de credite Pl.ef.ani prec.rec.an curent Plăti ani preced. SF Dobânzi

TITL II. - bunuri si servicii

TITL.III. Dobânzi

Ordine pub.si siguranța TITL.il.Bunuri si servicii TiTL.VI.Transf.intre unitati TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF Jnvatamant

TITL.I.Cheltuieli de personal TITL.H.Bunuri si servicii TiTL.VI.Transf.intre unitati Transf. intre unitatati SF INV. - PROIECTE FEN TITL.VIII. Asistenta sociala TITL. IX. Alte cheltuieli TITL.X. Active nefinanciare Pl.ef.ani pr.rec, an curent Plăti ani preced. SF Sanatate

TITL.I.Cheltuieli de personal ȚITLII.Bunuri si servicii TITL.Vl.Transf.intre unitati Trans. intre unitati SF

TITL.VJH. Asistenta sociala TITL.X. Active nefinanciare Cultura recreere si religie TITL.H.Bunuri si servicii TITL.Vl.Transf.intre unitati Trans. intre unitati SF Cultura.recreere si religie TITL.IX. Alte cheltuieli TITL.X. Active nefinanciare Pl.ef.ani pr.rec.an curent TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF Asig si asistenta sociala TITL.I.Cheltuieli de personal TITL.H.Bunuri si servicii TITL.Vl.Transf.intre unitati TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI


Cod

Credite

540272

70,000.00

540231

10,337,000.00

54028196

10,337,000.00

540285

.00

54028596

.00

5502

5,938,700,00

550220

100,000.00

550230

5,838,700.00

6102

5,695,000.00

610220

35,000.00

610251

5,660,000.00

61025196

5,660,000.00

6502

89,061,640.00

650210

72,145,030.00

650220

12,192,490.00

650251

276,000.00

65025196

276,000.00

650256

60,400.00

650257

27,000.00

650259

677,150.00

650271

3,683,570.00

650285

.00

65028596

.00

6602

5,796,440.00

660210

1,898,275.00

660220

545,825.00

660251

2,218,000.00

66025196

2,218,000.00

660257

34,610.00

660271

1,099,730.00

6702

46,672,140.00

670220

2,424,240.00

670251

19,220,950.00

67025196

19,220,950.00

670256

11,012,030.00

670259

8,500,000.00

670271

5,514,920.00

670285

.00

67028596

.00

6802

30,682,694.00

680210

4,490,475.00

680220

489,869.00

680251

10,804,000.00

68025196

10,804,000.0070,000.00

.00

7,817,261.52

2,519,738.48

7,817,261.52

2,519,738.48

3,600.00

.00

3,600.00

.00

3,783,006.07

2,155,693.93

25,000.00

75,000.00

3,758,006.07

2,080,693.93

3,615,615.03

2,079,384.97

15,615.03

19,384.97

3,600,000.00

2,060,000.00

3,600,000.00

2,060,000.00

69,629,119.16

19,432,520.84

59,098,391.00

13,046,639.00

8,661,193.32

3,531,296.68

216,000.00

60,000.00

216,000.00

60,000.00

.00

60,400.00

5,644.77

21,355.23

467,913.00

209,237.00

1,216,610.07

2,466,959.93

36,633.00

.00

36,633.00

.00

3,071,612.08

2,724,827.92

1,623,768.00

274,507.00

26,810.54

519,014.46

1,390,000.00

828,000.00

1,390,000.00

828,000.00

31,033.54

3,576.46

.00

1,099,730.00

22,760,072.40

23,912,067.60

2,299,515.73

124,724.27

12,460,000.00

6,760,950.00

12,460,000.00

6,760,950.00

50,484.98

10,961,545.02

5,215,000.00

3,285,000.00

4,529,741.67

985,178.33

1,794,669.98

.00

1,794,669.98

.00

19,661,549.65

11,021,144.35

4,186,785.00

303,690.00

347,342.42

142,526.58

7,029,429.00

3,774,571.00

7,029,429.00

3,774,571.00Asig si as soc-priecte FEN

680256

6,971,050.00

2,220,516.77

4,750,533.23

TITL.VII I. Asistenta sociala

680257

5,921,300.00

5,899,656.46

21,643.54

TITL.X. Active nefinanciare

680271

2,006,000.00

.00

2,006,000.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

22,180.00

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

22,180.00

.00

Locuințe,servei dezv.publica

7002

53,389,230.00

36,273,778.91

17,115,451.09

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

19,235,710.00

10,819,320.19

8,416,389.81

TITL.Vl.Transf.intre unitati

700251

6,365,000.00

4,594,000.00

1,771,000.00

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

6,365,000.00

4,594,000.00

1,771,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

700271

27,788,520.00

20,860,458.72

6,928,061.28

Protecția mediului

7402

20,793,010.00

13,267,179.90

7,525,830.10

TITL.il.Bunuri si servicii

740220

17,318,000.00

11,400,038.75

5,917,961.25

TITL.X. Active nefinanciare

740271

3,475,010.00

1,867,141.15

1,607,868.85

Combustibilisi energie

8102

26,100,000.00

21,955,526.31

4,144,473.69

TITL.IV. Subvenții

810240

26,100,000.00

21,955,526.31

4,144,473.69

Transporturi

8402

59,872,840.00

34,059,936.98

25,812,903.02

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

9,041,210.00

3,884,507.46

5,156,702.54

TITL.IV. Subvenții

840240

23,053,250.00

20,807,069.00

2,246,181.00

Proiecte fond extem-neramb

840256

15,359,250.00

2,429,573.95

12,929,676.05

TITL.X. Active nefinanciare

840271

12,299,130.00

6,984,996.57

5,314,133.43

TITL.XI. Active financiare

840272

120,000.00

120.OOD.00

.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

166,210.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

166,210.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

963,567.53

.00

întocmit,


Sef serviciu,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Chettuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

204,716,626.03

.00

Imp pe profit

0102

.00

5,512.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

5,512.00

.00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

1,579,065.75

.00

Imp.ven.transf.propr.imobiliar

030218

.00

1,579,065.75

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

91,188,791.91

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

90,967,840.91

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

220,951.00

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

479,797.40

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

479,797.40

.00

imp si taxe pe propietate

0702

.00

50,212,552.88

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

41,717,391.08

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

11,181,991.34

.00

impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

30,535,399.74

.00

impozit pe terenuri

070202

.00

6,329,010.83

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,278,867.80

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

4,044,725.53

.00

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

.00

5,417.50

.00

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

.00

2,166,150.97

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

68,853,000.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

67,893,000.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

960,000.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

144,725.28

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

144,725.28

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

48,286.39

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

48,286.39

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

11,575,703.92

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

9,922,132.09

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

5,517,166.70

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

4,404,965.39

.00

Taxe si tarife pt.elib.de iic.

160203

.00

1,565,570.02

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

88,001.81

.00

Venituri din propietate

3002

.00

8,594,169.27

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

6,411,239.25

.00

Venituri din dividende

300208

.00

2,182,930.02

.00

Ven din dividente dela alti p

30020802

.00

2,182,930.02

.00

Venituri din prestări servicii

3302

'.00

1,969,622.54

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

1,952,260.00

.00

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

17,362.54

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

602,311.92

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

589,811.92

.00

Alte venit.din taxe administ.

340250

.00

12,500.00

.00

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

.00

3,397,192.49

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

3,283,582.20

.00

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Penal.pt.nedep. decl.de I.T

350202

.00

1,678.63

.00

Incasari din valorif.bunurilor

350203

.00

25,057.00

.00

Alte amenzi, penal .si confiscar

350250

.00

86,874.66

.00

Diverse venituri

3602

.00

408,366.28

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

43,986.00

.00

Varsaminte din veniturile disp

360205

.00

4.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

46,872.82

.00

Alte venituri

360250

.00

317,503.46

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

34,465,491.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

7,219.00

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

34,472,710.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

123,019.00

.00

Subv. incalzire locuința

420234

.00

91,419.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

31,600.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

278,096,334.00

204,055,866.04

74,040,467.96

Autoritari publice actext.

5102

12,669,150.00

8,050,735.23

4,618,414.77

TITL.I .Cheltuieli de personal

510210

6,456,260.00

4,865,362.22

1,590,897.78

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

6,177,890.00

3,274,015.85

2,903,874.15

TITLVJJI, Asistenta sociala

510257

35,000.00

25,000.00

10,000.00

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

113,642.84

.00

Plăti ani precedent! SF

51028596

.00

113,642.84

.00

Alte serv.publice generale

5402

10,815,100.00

8,207,258.20

2,607,841.80

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

3,600.00

3,596.68

3.32

TITL.VI.Transf.intre unitati

540251

474,500.00

390,000.00

84,500.00

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

474,500.00

390,000.00

84,500.00

TITL.XIII.Rambursări de credit

540281

10,337,000.00

7,817,261.52

2,519,738.48

ASPG Rambur. de credite

54028196

10,337,000.00

7,817,261.52

2,519,738.48

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

.00

3,600.00

.00

Plăti ani preced. SF

54028596

.00

3,600.00

.00

Dobânzi

5502

5,938,700.00

3,783,006.07

2,155,693.93

TITL II. - bunuri si servicii

550220

100,000.00

25,000.00

75,000.00

TITL.III. Dobânzi

550230

5,838,700.00

3,758,006.07

2,080,693.93

Ordine pub.si siguranța

6102

5,695,000.00

3,615,615.03

2,079,384.97

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

35,000.00

15,615.03

19,384.97

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

5,660,000.00

3,600,000.00

2,060,000.00

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

5,660,000.00

3,600,000.00

2,060,000.00

Invatamant

6502

85,317,670.00

68,412,509.09

16,905,160.91

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

72,145,030.00

59,098,391.00

13,046,639.00

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

12,192,490.00

8,661,193.32

3,531,296.68

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

276,000.00

216,000.00

60,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

276,000.00

216,000.00

60,000.00

TITL.VIIJ. Asistenta sociala

650257

27,000.00

5,644.77

21,355.23

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

677,150.00

467,913.00

209,237.00

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

36,633.00

.00

Contul de execuție al bugetului


local-functionare


la data de: 19-JUL-13


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2013 Trezorerie Mun. Ploiești1>

2>

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Disponibil

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

-       36,633.00

.00

Sanatate

6602

4,696,710.00

3,071,612.08

1,625.097.92

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

1,898,275.00

1,623,768.00

274,507.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

545,825.00

26,810.54

519,014.46

TJTL.VI.Transf.intre unitati

660251

2,218,000.00

1,390,000.00

828,000.00

Trans. intre unitati SF

66025196

2,218,000.00

1,390,000.00

828,000.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

34,610.00

31,033.54

3,576.46

Cultura recreere si religie

6702

30,145,190.00

18,179,845.75

11,965,344.25

TITL.il.Bunuri si servicii

670220

2,424,240.00

2,299,515.73

124,724.27

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

19,220,950.00

12,460,000.00

6,760,950.00

Trans. intre unitati SF

67025196

19,220,950.00

12,460,000.00

6,760,950.00

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

8,500,000.00

5,215,000.00

3,285,000.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

-     1,794,669.98

.00

TITL.XVII.PLATI ANI PRECED SF

67028596

.00

-     1,794,669.98

.00

Asig si asistenta sociala

6802

21,705,644.00

17,441,032.88

4,264,611.12

TiTLI.Cheltuieli de personal

680210

4,490,475.00

4,186,785.00

303,690.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

489,869.00

347,342.42

142,526.58

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

10,804,000.00

7,029,429.00

3,774,571.00

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

10,804,000.00

7,029,429.00

3,774,571.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

5,921,300.00

5,899,656.46

21,643.54

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

- 22,180.00

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

- 22,180.00

.00

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

25,600,710.00

15,413,320.19

10,187,389.81

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

19,235,710.00

10,819,320.19

8,416,389.81

TITL.VI.Transf.intre unitati

700251

6,365,000.00

4,594,000.00

1,771,000.00

TITL Vl.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

6,365,000.00

4,594,000.00

1,771,000.00

Protecția mediului

7402

17,318,000.00

11,400,038.75

5,917,961.25

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

17,318,000.00

11,400,038.75

5,917,961.25

Combustibilisi energie

8102

26,100,000.00

21,955,526.31

4,144,473.69

TÎTL.IV. Subvenții

810240

26,100,000.00

21,955,526.31

4,144,473.69

Transporturi

8402

32,094,460.00

24,525,366.46

7,569,093.54

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

9,041,210.00

3,884,507.46

5,156,702.54

TITL.IV. Subvenții

840240

23,053,250.00

20,807,069.00

2,246,181.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

- 166,210.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

- 166,210.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

660,759.99

.00

întocmit,


Sef serviciu ,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An: 2013 Trezorerie Muri. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                          Cod


Veniturile bugetelor locale

.00

40,652,331.42

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

34,472,710.00

.00

Varsaminte din SF

370204

.00

34,472,710.00

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

3902 .

.00

433,317.73

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

.00

393,116.69

.00

Venitdin vanzarea locuințelor

390203

.00

40,199.04

.00

VeniLdin vanz.unor bunuri

390207

.00

2.00

.00

Incas.din ramb.imprumut.acord

4002

.00

500,000.00

.00

Sume din exc.BL util pt.fln SD

400214

.00

500,000.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

2,038,074.27

.00

Subv.primite pt.finanțarea act

420210

.00

4,928.48

.00

Subv pt reabil termica clădiri

420212

.00

399,683.81

.00

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

.00

1,633,461.98

.00

F.E.D.R.

4502

.00

3,208,229.42

.00

FD.EUROP.DE DE2V.REG.

450201

.00

3,160,758.42

.00

FEDR.-SUM PRIMITE AN CURENT

45020101

.00

1,084,725.00

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

.00

2,076,033.42

.00

Fondul Social European

450202

.00

47,471.00

.00

FSE-sume pr.in ct.pl.ef.ani an

45020202

.00

47,471.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

89,647,610.00

40,349,523.88

49,298,086.12

Autoritari publice act.ext.

5102

188,000.00

.00

188,000.00

TITL.VII.Alte transferuri

510255

108,000.00

.00

108,000.00

Alte transferuri SD

51025597

108,000.00

.00

108,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

80,000.00

.00

80,000.00

Alte serv.publice generale

5402

70,000.00

70,000.00

.00

TITL.XI. Active financiare

540272

70,000.00

70,000.00

.00

Invatamant

6502

3,743,970.00

1,216,610.07

2,527,359.93

INV. - PROIECTE FEN

650256

60,400.00

.00

60,400.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

3,683,570.00

1,216,610.07

2,466,959.93

Sanatate

6602

1,099,730.00

.00

1,099,730.00

TITL.X. Active nefinanciare

660271

1,099,730.00

.00

1,099,730.00

Cultura recreere si religie

6702

16,526,950.00

4,580,226.65

11,946,723.35

Cultura.recreere si religie

670256

11,012,030.00

50,484.98

10,961,545.02

TITL.X. Active nefinanciare

670271

5,514,920.00

4,529,741.67

985,178.33

Asig si asistenta sociala

6802

8,977,050.00

2,220,516.77

6,756,533.23

Asig si as soc-priecte FEN

680256

6,971,050.00

2,220,516.77

4,750,533.23

TITL.X. Active nefinanciare

680271

2,006,000.00

.00

2,006,000.00

Locuințe,servsl dezv.publica

7002

27,788,520.00

20,860,458.72

6,928,061.28

TITL.X. Active nefinanciare

700271

27,788,520.00

20,860,458.72

6,928,061.28

Protecția mediului

7402

3,475,010.00

.....1,867,141.15 '

1,607,868.85

TITL.X. Active nefinanciare

740271

3,475,010.00

1,867,141.15

1,607,868.85

Transporturi

8402

27,778,380.00

9,534,570.52

18,243,809.48

Proiecte fond extem-neramb

840256

15,359,250.00

2,429,573.95

12,929,676.05

TITL.X. Active nefinanciare

840271

12,299,130.00

6,984,996.57

5,314,133.43

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare


la data de: 19-JUL-13


An: 2013 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli


TITL.XI. Active financiare


EXCEDENT/DEFICIT


întocmit,Cod

Credite

Incasari/Ptati

î3SSuisponibil

840272

120,000.00

120,000.00

.00

.00

302,807.54

.00

Sef serviciu ,


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -


REPARAȚII CURENTE UNIT ATI DE INVAT AMANT

Anual, Primăria municipiului Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de Înlocuire a instalațiilor electrice, de incalzire, sanitare, de gaze, igienizare, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii. Unitățile de invatamant transmit Primăriei municipiului Ploiești necesarul de reparații curente, in vederea centralizării si stabilirii priorităților.

In prezent este demarata procedura de achiziție a lucrărilor de reparații curente. In vederea executării lucrărilor este necesar sa se aloce fonduri pentru decontarea acestora.

Propunem suplimentarea sumei alocate inițial cu suma de 900 mii lei pentru unitățile de invatamant preuniversitar cap.65.02 “Invatamant”si cu suma de 100 mii lei pentru crese, cap.68.02 “Asigurări si asistenta sociala”.

Director executiv,


Iamandi Mihaela

V


Director executiv adjunct,

Crăciun Madalina

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

NOTA DE FUNDAMENTARE

Analizând plățile efectuate pana la data prezentei estimam ca pentru “Servicii de transmitere date” - capitol Transporturi (84.02) activitatea “servicii monitorizare trafic” se vor face plăti pana la finele anului in suma de 365.000 lei (inclusiv TVA), fata de prevederea de 490.000 lei inregistrandu-se un disonibil de 125.000 lei, suma ce propunem a fi redistribuita la capitolul Invatamant (65.02) “bunuri si servicii”, astfel:

 • -  suma de 85.000 lei pentru “îmbunătățire infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar” (proiectare+executie);

 • -  suma de 40.000 lei pentru “ Sistemul de supraveghere video instalat in unitățile de invatamant preuniversitar din municipiul Ploiești”.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaela.țAMANDI

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing. Daniel DOBREREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: servlciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro

Către:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica

Serviciul Buget împrumuturi

In atentia: d-rei Nicoleta Craciunoiu

d-nei Laura Stanciu

Referința SSPM: 1045/24.07.2013


Urmarea discuțiilor avute referitor la rectificarea bugetara si fata de adresa noastra nr.3728/23.07.2013 înregistrata la Primăria Municipiului Ploiest cu nr. 012544/23.07.2013 va transmitem

Anexa 1 si Anexa 2 la Nota de Fundamentare la valoarea de 1.500.000 lei, necesar pentru asigurare rectificării bugetului la capitolul 10 “Protecția Mediului - Bunuri si Servicii”

Ca urmare bugetul rectificat va fi de 5.200.000 lei, de la 3.700.000 lei pentru contractul 14393/17.08.2010 incheiat cu S.C CORAL IMPEX S.R.L., iar pentru contractele

nr. 15221,15222/24.08.2011 încheiate cu S.C. ROSAL GRUP S.A. ramane aceeași valoare de 17.000.000 lei.

Bugetul total rectificat la acest capitol va fi in valoare de 22.200.000 lei.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,


Directot Tehnic, ing.Radu Brânzei

Sef Serv. Salub. si Prot Med.,

ing.Vasile Fonescu

Anexa 1 la Nota de Fundamentare


PROPUNERE RECTIFICARE BUGET ANUL 2013

Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat 2013 -lei-

Propunere buget

\...                 Diferența

rectificat 2013 -           , .

. .                            - lei -

ei-

1

2

3

4

5

1

Curățenie cai publice + Deszăpezire

Contr. 15221/2011

Zona A

7.925.000

7.925.000

0

Contr. 15222/2011

Zona B

9.075.000

9.075.000

0

TOTAL 1

17.000.000

17.000.000

0

2

Dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre

Contr. 14393/2010

Mun. Ploiești

3.700.000

5,200,000

1,500,000

TOTAL 2

3.700.000

5.200.000

1,500,000

TOTAL GENERAL (total 1 + total 2)

20.700.000

22,200,000

1,500,000

Director,

Vasile Nacu


tea -

XbuL pt2^
MODIFICAT LUNA AUGUST 2013

LUNA

ACTIVITATEA

LOCAȚIA UNDE SE EXECUTA

VALOARE cu TVA (lei)

Ianuarie

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior

Unitati de invatamant + spitale

111,456.78

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

7,465.32

Total Ianuarie

118,922.10

Februarie

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior

Unitati de invatamant + spitale

111,555.44

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

7,465.32

Total Februarie

119,020.76

Martie

Deratizare

Domeniul public + canalizare

134,210.11

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior Deratizare - exterior

Unitati de invatamant + spitale

130,829.76

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

12,963.51

Deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Spatii ALA

2,029.20

Total Martie

280,032.58

TOTAL TRIMESTRUL 1

517,975.44

Aprilie

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 5 treceri

636,055.13

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior, Dezinsectie - exterior

Unitati de invatamant + spitale

123,576.50

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

9,150.51

Total Aprilie

768,782.14

Mai

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 5 treceri + 1 trecere (combatere căpușe)

729,199.47

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior Dezinsectie - exterior

Unitati de invatamant + spitale

117,579.65

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

22,835.43

Total Mai

869,614.55

Iunie

Deratizare

Domeniul public + Canalizare

100,771.03

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa 4- canalizare - 5 treceri

636,673.39

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior Dezinsectie, deratizare - exterior

Unitati de invatamant + spitale

116,546.69

Deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Spatii ALA

2,051.12

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

12,637,72

Total Iunie

868,679.95

TOTAL TRIMESTRUL II                                    / ZZ

.2,507,076.64

TOTAL SEMESTRUL I                                     ,/*

025,052:08

Iulie

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe str^zKt- A luciu de apa + canalizare - 5 treceți \

. : • ; ,636,700-QO

W/ /P aii

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

Total Iulie

nn

TOTAL 1 (TR l+TR ll+IULIE)

3,673,752.08

August

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 5 treceri

636,700.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior, Dezinsectie - exterior

Unitati de invatamant + spitale

125,000.00

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

8,000.00

Total August

769,700.00

Septembrie

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 4 treceri(1 trecere Parc si diminuare lucrări pana la valoarea propusa)

392,518.72

Deratizare

Domeniul public + Canalizare

101,000.00

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

10,000.00

Total Septembrie

503,518.72

TOTAL TRIMESTRUL III

1,921,918.72

Octombrie

Dezinsectie

Domeniul public + suprafețe străzi + luciu de apa + canalizare - 1 trecere

127,000.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior, Dezinsectie - exterior

Unitati de invatamant + spitale parțial

50,000.00

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

8,000.00

Total Octombrie

185,000.00

Noiembrie

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

8,000.00

Total Noiembrie

8,000.00

Decembrie

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare - interior

Unitati de invatamant + spitale - parțial

50,000.00

Deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Spatii ALA

2,029.20

Colectare, transport, neutralizare cadavre de animale

Domeniul public

8,000.00

Totai Decembrie

60,029.20

TOTAL TRIMESTRUL IV

253,029.20

TOTAL 2 (Aug.,Sept.,+TR IV)

1,526,247.92

TOTAL DEZINSECTIE, DERATIZARE, DEZINFECTIE SI COLECTAT TRANSPORT, NEUTRALIZARE CADAVRE DE ANIMALE (T1+T2)

5,200,000.00


Sef Birou Salubritate,

Florentin llie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.2


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013

RECTIFICARE 3mii /ei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente

(+/-) buget local

Influente (+/.) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 3

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

■:::;SQî>238;Ț4<::::

<<<78.534j»:<<

7S.33ȘȘȘ

Cap.51.02-71

AUTORITAT1 PUBLICE

: y:i5ft.5fc:::

./mu:.;./.

din care:

c.

AUe chdfuh’li tir investirii

(MMI

156.86

156.86

0.00

0.00

0,00

156,86

1

Dotări Informatica

0,00

156.86

156,86

0,00

0,00

0,00

156,86

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

83.929,00

4.753.81

4.753,81

0,00

573,00

0,00

5.326,81

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392.81

2392,81

0,00

0,00

0,00

2.392.81

1

Înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

B

Lucrări noi

47.116,(10

2.220, (Ml

2.220.00

0.00

573.00

0.00

2.793.00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport La unitățile de invatamant

3.953,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr.l "Radu Stanian"

110,00

110,00

110,00

0,00

-50,00

0,00

60,00

3

înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiale"

4.016,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4

Sala de Sport C.E. -"Virgil Madgearu"

11.000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5

hnbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituirilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executîe)

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sala de concerte Liceul de Arta "Carmen Sylva"

22,100,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412.00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80,00

80,00

80,00

0,00

-25,00

0,00

55,00

10

Instalație interioara de incalzire - Școala lenacliita Vacarescu

417,00

0,00

0.00

0,00

329,00

0,00

329,00

LI

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250,00

0,00

0,00

0,00

198,00

0,00

198,00

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153,00

0,00

0,00

0,00

121,00

0,00

121,00

t

Mie iheituidî dt- hi\ rsliiii

0,(10

141,110

141.00

0,01»

u.tlo

0.00

141,00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu”

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

1 ” ’

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00 ?

3

SF W1FI Internet management

0,00

85.00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00   /

SANATATE

......... ...M

:::::Î3)99;73:::::

:: :

-.2.0,00

: i:.h~9.73

A • /. <

din care:

B

Lucrări noi

5.609,00

500,00

500.00

0,00

0,00

0.00

500,00

1

Consolidare si refiinctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11 a

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr. 1A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<

\ltc rlieltnieh de inxcsriiii

0,00

599.73

599.73

U.II0

-20.00

0,00

570.73

1

PUD, DAL1 -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.l A

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0.00

489,73

489.73

0.00

0,00

0,00

489,73Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente W-) buget locul

Influente W buget stat

BUGET RECTIFICAT 3

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de (a bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

S

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Sliuller)

0,00

20,00

20,00

0,00

-20,00

0,00

0,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

■:-:i:i.9S5;22<

din care:

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

10.815,22

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

10.710,72

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

53,00

B

Lucrări noi

3.589.54

90,00

90,00

0,00

0,00

0.00

90,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

C

kItv cheltuieli de investirii

lU)0

2.0S(L00

2.080.00

0,00

o,00

2.080,00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

3

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

2.000,00

2,000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

Vo-:-:-:-

din care:

A

Lucrări in continuare

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

o,oo

0,00

2.000,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Cîresarii Ploiești

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2,000,00

B

Lucruri noi

0,00

180,00

180,0(1

0.110

0,00

0,00

180,0(1

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Cîresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

din care

v<2HxjO95»ÎZv.-

• . -.34.587;rTJ". ■. •.

.;.;3țfr391-,73,y

3&2I -3 j.73,*   .-

A

Lucrări in continuare

88.546,51

30.792,74

30.596,74

196,00

-444,10

444,10

30.792,74

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans, 9Mai Ploiești

14.404,13

246,00

50,00

196,00

0,00

0,00

246,00

2

R.TE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD»Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,50

Lot 1 -Contractnr,24008/29J2.20l 1

4.570,50

4.570,50

0.00

4.570,50

Lot 2 -Contract nr,24007/29.12.2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

ZV^

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8,103,64

8,103,64

0,00

0,00

0,00

8.103,64

F** /

^1

\ *1

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

2.458,94

2.458,94

c/

|cX

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

4.079,33

4.079,33    i

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1.565,37

1.565,37

1.565,37

_ A

Servicii dirigentie saniier

0,00

0.00

0,00

0,00Nr.

Crt.

DENUMIREA OR1ECT1VELOR DE INVESTIT!!

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente W buget/oca!

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 3

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de Ia bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3*4+5

4

5

6

7

8

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9.852,12

. 0,00

0,00

0,00

9.852,12

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.20 li

3.945,22

3.945,22

3.945,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

4.549.40

4.549,40

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

124,00

124,00

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.973,91

0,00

-444,10

444,10

4.973,91

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

2.674,13

-444,10

444,10

2.674,13

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

2.299,78

2.299,78

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL REABILITARE BLOCURI - 30.115.17 mii lei

50JJ5tI7

30,115,17

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr. 1

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

15,57

B

Lucrări nor

90.821,06

986,78

986,78

0.00

-170,00

0,00

816,78

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bduldndependentei Nr.l4-(TeatniI de estrada)

1.761,67

300,00

300,00

0,00

o,00

0,00

300,00

2

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

3

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

5

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

200,00

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

6

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

ISO,00

0,00

150,00

7

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

-155,00

0,00

0,00

8

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0,00

85,00

«5,00

0,00

35,00

0,00

120,00

9

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

c

Alte cheltuieli de învcsfitri

31,728,20

2.81)8,21.

2.W.21

iun*

(țtni

2.604,21 ■

I

SF -Amenajare adaposz pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucentei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

Expertize tehnice La imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

-5,00

0,00

95,00

S

Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

6

Documentație telmica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

7

SF.PT.DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

. 80,00

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara • (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,01)

0,00

80,00

31.660,20

80,00

80,00

0,00

-80,00

0,00

0,00 i

7-S>   /

9

Amenajare imobil str. Independentei nr,21 (Actualizare PT)

f

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala. Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

100,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00 $

-454—Mi ——Nr.

Ort.

denumirea odiectivei.or de investiții

Valoare totnln conform SF

ficinntnte din:

Influente (+/-) buget focal

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 3

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stnt

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

13

PUZ Cartier Gageni                                                             '

68,00

39,00

39,00

0,00

-39,00

0,00

0,00

14

PI.'Z Cartier ANL Str. Cosmicele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

315,00

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

13,00

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22.00

0,00

0,00

0,00

22,00

18

Reabilitare iluminat public

0,00

55r21

55,21

0,00

0,00

0,00

55,21

19

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0.00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

20

SF Toalete publice

0,00

85,00

85,00

0,00

-as,oo

0,00

0,00

21

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

0,00

85,00

85,00

0,00

-so,oo

0,00

35,00

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.S)

0.00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

0,00

1.125,00

23

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

ISO,00

0,00

150,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucruri in continuare

23.817,18

3.675,00

3.675,00

0,00

-50,00

0,00

3.625,00

1

Modernizare si reabilitare strazi.inclusîv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord-zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

1.190,00

1.190,00

0,00

0,00

0,00

1.190,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podecului)

2.913,18

100,00

100,00

0,00

-50,00

0,00

50,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0,00

0,00

2.385,00

B

Lucrări noi

1.215,00

245,00

245,00

0,00

970,00

0.00

1.215.01)

I

Harta strategica de zgomot

245.00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

400,00

0,00

0.00

0,00

400,00

0,00

400,00

3

Extindere canalizare str.Spicului (proiectare+executie)

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

0,00

270,00

4

Extindere canalizare str.Tesatorilor (proiectare+executie)

270,00

0,00

0.00

0,00

270,00

0,00

270,00

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00 ;

c

Ailc eîidtuk’l» de investirii

U/.H.I

oj.m

OJ

mu

1

SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

2

SF Extindere canalizare str.Spicului

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

3

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00    ■

fl: /

Cap.84.02-71

■1 -Sli n

:<i:O5i;s3?:

<-rIG39;®t'>

dîn care

A

Lucruri in continuare

121.815,71

10.313,73

10.313,73

0,00

-490,00

0,00

9.823,73

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescanis, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olîmpuhu, 3oian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tonus, Poet Dimitrie Angliei, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorglie Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

100,00

100,00

0,00

-50,00

0,00

50,00Nr.

cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare loiala conform SF

finanțate din:

Influente (■»■) buget local

Influente (+/-} buget stat

BUGET RECTIFICAT 3

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

S

2

Drumuri si accese Cartier Gliighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, A tunis. Sima, Draganesti)

2.430,22

645,00

645,00

0,00

-640,00

0,00

5,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioareî, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

160,00

160,00

0,00

-150,00

0,00

10,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, ParasutistiJor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Etiachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

93,00

93,00

0,00

-50,00

0,00

43,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Glie. Mateescit, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev 1), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor)-proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

110,00

110,00

0,00

-100,00

0,00

10,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3t70

3,70

0,00

0,00

0,00

3,70

10

Reabilitare si amenajare parcați bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,60

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

8,50

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

1.240,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca {zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare. Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita-inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

0,00

1.335,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

17

Modernizare str. Varfi.il cit Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

84,13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

100,50

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

22

Amenajare parcari in cartier E. Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

817,00

817,00

0,00

500,00

0,00

1.317,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiti (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

B

Lucruri noi

47.422,30

7.115,80

7.115.80

(LUD

-599,(Hl

0.00

6.516.80

-----—

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

4.065,80

4.065,80

0,00

-2.014,00

0,00

2.051,80

. ;X -         ...        1      r

2

Modernizare str. Văii

476,42

400,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn), inclusiv actualizare Pt+DE

34.237,70

501,00

501,00

0,00

0,00

0,00

501,00 fi

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00 | (

i

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00 ț ‘

6

Accesibilitate șî fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00     '

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

0,00

70,00

70,00

0,00

430,00

0,00

500,00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

225,00

225,00

0,00

o,no

0,00

225,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocaneljnclusiv canalizare

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Nr. crt.

Valoare

("maniate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. $tnl

hțflueiitc (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 3

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

0,00

120,00

120,00

0,00

-90,00

0,00

30,00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

0,00

120,00

120,00

0.00

-100,00

0,00

20,00

Î3

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0.00

0,00

0,00

280,00

15

Drum acces din strada Libertății

0.00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

16

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

0,00

285,00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

520,00

0,00

520,00

18

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

470,00

0,00

470,00

(.

■Mtc fhcitukîi învcstilii

L422.PD

1.422.U0

0,00

-304)0

1.392,00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0.00

0,00

0,00

50,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganukii, Slt.Erou Constanîinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

250,00

250,00

0,00

-150,00

0,00

100,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Breazului, Soveja, lalomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Brunului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului. Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Trebonîu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10.00

0.00

0,00

0,00

10,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0.00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

J4

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica. inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0.00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00 , ;

'■ ’ -

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140.00

0,00

0,00

0,00

140,00

, ■ ■

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50 || ?

î LC.’-'+

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00 *

ll

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00 Vt „— ’   yyj

i'CL”

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Valoare totala conform SF

finanțate din;

(+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 3

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Pandu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

ii,(HI

0,00

16,00

 • 24

 • 25

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0.00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul. Republicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si Înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0.00

0,00

0,00

20,00

27

SF Amenajare intersecție str.Ștrandul ui cu Centura de NE-DN1B

0,00

20,00

20.00

0,00

-10,00

0,00

10,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Picior Rosenthal 1 (Mugurilor, Inului, Toporasi. Chilia, Pictor Rosentlial, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri

0.00

20,00

20,00

0,00

0,00

ll.llf)

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosentlial (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)-

0.00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-â-vis SGU)

0.00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10.00

0,00

0,00

0,00

10,00

33

Dotări Închidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

38

SF+PT+DE Drum acces dm strada Libertății

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

40

SF Reabilitare strada Radu de îa Afumați

0.00

0,00

0,00

0,00

5,00

o,uo

5,00

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

42

SF, PT, DE- Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0.00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Madalina CRĂCIUN
FltlMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013-2016DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL CHELTUIELI

1,292,624,24

Cap.S1.02-71

AUTORITATI PUBLICE

din care:

c

.AUe cheltuieli de in\«titii

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0.00

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

Cap.54.02-71

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

tcital:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::-:-:-:-:-:-:':-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::::-:-:-:-:-:-:':-:-::-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:::-::-:-:

din care:

B

Lucrări noi

36.813,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

I

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest-Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

36.813,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2

SAFE City

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

42.886,00

16.917,24

5.326,81

3.773,81

4.173,81

3.642,81

din care:

A

Lucruri in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

I

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

B

Lucruri noi

6.073,00

14.133,43

2.793,00

3.523,81

4.173,81

3.642,81

1

Proiectare si execuție -Amenajare terenuri de sport la unitati de invatamant

3.953,00

3.953,00

1.000,00

1.000,00

976,50

976,50

R 'O

2

Instalație interioara de Încalzire-Scoala nr.l Radu Stanian

2.120,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00 /

3

Centrale termice unitati de invatamant

0,00

2.000,00

0,00

500,00

1.000,00

500,00

4

înlocuire tamplarie C.N. - I.L.Caragiale

0,00

3.500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,0$21

bZ >

5

Sala de Sport C.E. -V.Madgeanr

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

ivx

■ :j

6

Inbumatatiri infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proieclare+Executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 V

N /

7

Sala de concerte Liceul de Arta Carmen Sylva

0,00

2.473,62

10,00

500,00

797,31

1.166,31

«Ci     pV

8

Centrala termica -Grădiniță nr.7

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

n nn

din nn

10 00

200.00

200.00

0,00

Nr. crt.

1

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Construire Grădiniță Bdul. Petrolului

0,00

433,81

10,00

223,81

200,00

0,00

11

Instalație interioara de încălzire Școala lenachita Vacarescu

0,00

329,00

329,00

0,00

0,00

0,00

12

Centrala termica Școala Florin Comisei

0,00

198,00

198,00

0,00

0,00

0,00

13

Centrala termica-Gradînita nr.38

0,00

121,00

121,00

0,00

0,00

0,00

14

WIFI Internet management

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli clc mvestitii

0,00

391,00

141,00

250,00

0,00

0,00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiu! National Mihai Viteazul

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

4

Demolare Grădiniță nr.29

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

5

Proiectare clădire noua Grădiniță nr.29

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

6

SF WIF1 Internet management

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

............... * ■

............- . 1

..............

..............

:::<l:0:hș;52j62;::::

îl

:::;:43<44934<:;

din care:

B

Lucruri uni

0,00

100.972,89

500,00

25.458,85

31.564,10

43.449,94

1

Consolidare si reiunctionalizare -Spitalul Municipal Ploiești, etapa a Ha

0,00

5.609,00

500,00

1.703,00

1.703,00

1.703,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr. IA

0,00

95.363,89

0,00

23.755,85

29.861,10

41.746,94

C

Alte cheltuieli de mvestitii

0,00

579,73

579,73

6,00

0,00

0,00

1

PUD, DAL1 -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.l A

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

::<<14;685<22<<-:

:::<:;12<985;22::<:::

din care:

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

1

Refacere stadion llie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

3.589,54

1.790,00

90,00

650,00

550,00

500,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

1.550,00

50,00

500,00

500,00

500,00 /[■

4

Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion llie Oana Ploiești (proiectare si execuție)

0,00

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00 rk

r-<    <                - .      •’

5

Bazin Olimpic de înot in Mun.Ploiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Relocare Muzeul Petrolului

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00 ț

C

Alte cheltuieli dc investiții

0,00

2.080,00

2.080,00

0,00

0,00

0.00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion llie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

s

6

7

8

2

Dolari Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

3

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Cap.fiS.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucrări in continuare

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

B

Lucruri noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

1

Racord termic- Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

din care

.•.•2t0^95y77\

.•.•.•.950^O().'.-.'.

A

Lucrări in continuare

88.546,51

34.642,74

30.792,74

2.050,00

1.250,00

550,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

3.246,00

246,00

2.000,00

1.000,00

0,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

750,00

50,00

0,00

200,00

500,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

Servicii dirigentie santiet

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00

Lot 1 ‘Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1.565,37

Servicii dirigentie șantier

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24003/29.12,2011

3.945,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29,12.2011

4.549,40

'/■

'S

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

i i                                       '

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.973,91

0,00

0,00

0,00 A, ■

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

f             .___. ..; ;

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

Servicii dirigentie șantier

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest» Str. Domnisosri» nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Glte.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

165,57

15,57

50,00

50,00

50,00

B

Lucrări noi

90.721,06

15.178,45

816,78

7.500,00

6.811,67

50,00

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. I4-(Teatrul de estrada)

1.761,67

1.761,67

300,00

1.000,00

461,67

0,00

2

Reabihtare/Modemizaiea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

10.002,00

2,00

5.000,00

5.000,00

0,00

3

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

4

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei» A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

214,78

64,78

50,00

50,00

50,00

5

Sistematizare verticala» Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extindre rețea gaze naturale Cartier locuințe slr.Gageni (EDEN)

0,00

350,00

150,00

100,00

100,00

0,00

6

Amenajare adăpost pentru câinii comunitari

0.00

500.00

0,00

300,00

200,00

0,00

7

Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

9

Parc fotovohaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

10

Amenajare imobil str. Independentei nr.2l(Actualizare PT)

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

11

Amenajare centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

31.728,20

4.879,21

2.604,21

1.575,00

350,00

350.00

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniul mun. Ploiești

0,00

295,00

95,00

100,00

50,00

50,00

5

Documentații tehnice ptr.consolidari, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniul PL

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

600,00

200,00

100,00

100,00

200,00

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21(Actualizare PT)

31.660,20

50,00

0,00

50,00

0,00

0,0

cA

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,tf

>’

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,(

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,q

A

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

A.

A

s //

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

^QÎEșfr * '

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

465,00

315,00

50,00

50,00

50,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

18

Reabilitare iluminat public

0,00

205,21

55,21

50,00

50,00

50,00

19

Plan urbanistic zonal PUZ Locuințe sociale strada Lucemeî (Cartierul Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

20

SGF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (zona statuia m. Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

2.250,00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

23

SF,PT,DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str.Gageni

0,00

350,00

150,00

100,00

100,00

0,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

total:-::-

din care

A

Lucrări in continuare

23.817,18

3.625,00

3.625,00

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

1.190,00

1.190,00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări noi

0,00

1.715,00

1.215,00

500,00

0,00

0,00

1

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov 11

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2

Harta strategica de zgomot

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

3

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

6

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe GagenifEDEN)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli dc investiții

0,00

20,00

20,00

0,00

0,0(1

0.01)

1

SF Extindere rețea asa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

2

SF Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00 .

3

SF Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

--

Cap. 84.02.71

_

:$>Ș83;:1:7W;::;:

:::::â2;W;O0?:<

din care

A

Lucrări in continuare

121,815,71

9.823,73

9.823,73

0,00

0,00

0,00^

_

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconii Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagacas,Corlatesti)

9.241,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

s

6

7

8

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioaret, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4,835,12

43,00

43,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str,Frăției, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

0,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

 • 17

 • 18

Modernizare Str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex NORD si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

1.317,00

1.317,00

0,00

0,00

0,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

// '5. rtlt.'-c'.ci.

< Xi/Z--

B

Lucrări noi

658.016,70

62.872,43

6.516,80

22.409,00

16.200,00

18.246,63 .

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

8.748,80

2.051,80

6.697,00

0,00

0,00 V

2

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), proiectare+executie

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00 țV

3

Modernizare str. Văii

476,42

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

4

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn), inclusiv actualizare Pt+DE

34.237,70

34.301,00

501,00

8.086,00

11.000,00

14.714,00

5

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

50.099,00

900,00

0,00

200,00

200,00

500,00

Nr. crt.

l

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

s

6

7

8

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

90.833,50

1.204,00

4,00

200,00

500,00

500,00

7

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

62.796,32

4.032,63

0,00

1.000,00

1.000,00

2.032,63

8

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 (bucla Vest Bulevardul Republicii)

83.681,42

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

9

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1

35.654,89

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

10

Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

11

Modernizare străzi cartier Rafbv II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

12

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Calîman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Catusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Sil .Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau, Valea Alba)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

13

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spălări, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simîon Bamutiu, Breazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)-inclusiv canalizare- proiectare+executie

12.661,90

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

14

Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

15

Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

16

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane'1: Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

17

Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DNIB - proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

18

Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

87.710,52

1.754,00

0,00

754,00

500,00

500,00

19

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19.620,20

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

20

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

73.695,13

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

21

Străpungere slr. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00^4

22

Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

23

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

24

Modernizare str.Căprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

o.oo’W

K

25

Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00 X

r...            /

26

Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

27

Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Cenrica, inclusiv canalizare

0,00

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00


?wO


i

Nr. crt.

1

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

29

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia -proiectare+executie

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

30

Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

31

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Rușinoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimî, Stupilor, Voila, Fundătură Boîan, Albisori etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

32

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II( după liniile CFR) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Parauluî, Intrarea Moara Noua}- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

33

Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

34

Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

35

Remenajare pavaj pielonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)- proiectare+executie

1.015,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

36

Drum acces parc municipal Vest

2.146,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

37

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

380,00

300,00

80,00

0,00

0,00

38

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

757,00

500,00

257,00

0,00

0,00

39

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

295,00

285,00

10,00

0,00

0,00

40

Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exprorieri)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

41

Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis de BCR)

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

42

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

43

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

44

Loc de odilina zona Casa Cârti (proiectare+executie)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

45

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

46

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

47

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

48

Drum acces strada Libertății

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

49

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

520,00

520,00

0,00

0,00

0,00

50

îmbrăcăminte cu mixturi asfaltice strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

51

Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

C

.Alte cheltuieli de investirii

103.342.42

1.392.00

1.392,110

0,00

0,00

0,00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,0pÂl(

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

~ *

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

((<

.7:“ -           -      1

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorcscu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Nn crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spălări, Vanatori, Alexandra cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, lalomitei, Prut,Petru Musai, Sudorului, Brunului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

S

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Glie. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Glie. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

. 0,00

0,00

0,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Baliluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocaneljnclusîv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pilonai -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

27

SF Pasaj intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

28

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (SlnMugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal,. Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tînerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa H, Aleea berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

29

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 11( DUPĂ LINIE efr) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

30

Reamenajare intersecție str.Gh.Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

°’°° t

31

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Gheorghe Doja (vis a vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

. 4

33

Dotări inchidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

36

DAL1 Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

38

SF+PT+DE Drum acces din strada Libertății

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

41

SF Imbracare cu mixuri asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

42

SF, PT, DE, Doc exproprieri Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


Mihaela IAMANDI


DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATE
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -


BUGETLOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • -  Instalație interioara de încălzire Școala Ienachita Vacarescu

 • -  Centrala termica Școala Florin Comisei

 • -  Centrala termica Grădiniță nr.38

La Școala Ienachita Vacarescu, Școala Florin Comisei si Grădiniță nr.38, incalzirea este asigurata cu ajutorul sobelor de teracota, avand drept combustibil gazul metan.

Ținând cont de faptul ca la sobele in exploatare nu exista detectoare automate de gaze, ca pe parcurs au aparut defecțiuni in exploatare, in anul 2011 a fost întocmit proiectul ce consta in montarea de instalații de incalzire individuale, formate din centrala termica complet automatizata cu funcționare continua, împreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente.

S.C. Dalkia Termo Prahova a înaintat Municipiului Ploiești propunerea de a investi in racordarea mai multor instituții de interes local la sistemul centralizat de termoficare. Printre acestea se afla si Școala Ienachita Vacarescu, pentru care municipiul Ploiești a asigurat întocmirea proiectului pentru instalația interioara de incalzire.

Indicatorii tehnico-economici ai investițiilor au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.277/2011.

In vederea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție, se propune alocarea de la bugetul local a următoarelor sume:

 • -  Școala Ienachita Vacarescu - 329 mii

 • -  Școala Florin Comisei      - 198 mii

 • -  Grădiniță nr.38             -121 mii

  Director executiv,


  lamandi Mihaela


Director executiv adjunct,

Crăciun MadalinaMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


PRIMAR

Iulian BADESCUNOTA DE FUNDAMENTARE          '

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2013 RECTIFICARE 3

Toate modificările aduse reprezintă realocari intre pozițiile bugetare, neexistand suplimentari totale ale bugetului.

Capitolul 70.02-71 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C - Alte cheltuieli de investiții

întrucât pana la data prezentei nu au fost demarate procedurile de achiziție publica avand ca obiect incheierea contractelor de elaborare documentații tehnice, propunem redistribuirea următoarelor sume:

SF Toalete publice - 85.000 lei;

SF+PT+DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (zona statuia Mihai Viteazul)- 50.000 lei.

Capitolul 74.02.71 - PROTECȚIA MEDIULUI

B - Lucrări noi

Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri strada Tunari (proiectare+executie)

Strada Tunari este amplasata in zona central estica a Municipiului Ploiești, in cartierul Mihai Bravu.

Refacerea sistemului rutier pe strada Tunari se executa in prezent pe tronsonul cuprins intre strada Mihai Bravu si strada Roșiori conform contract nr. 18579/25.10.2012.

Avand in vedere prevederile Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Ploiești, aprobat prin HCL 320 / 21.12.2007 prin care lucrările de investiții ce privesc sistemele rutiere - modernizări străzi vor prevedea obligatoriu rețele de canalizare si racorduri canalizare, propunem introducerea unei noi poziții bugetare ce are ca obiect modernizarea străzii Tunari, tronsonul cuprins intre străzile Roșiori si Rares Vodă si alocarea sumei de 400.000 lei.

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare Modernizare străzi Cartier Motoi


Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 14290/16.08.2010, avand ca obiect Modernizare străzi Cartier Motoi (străzile: Pescarus, Arnota, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Cerasului, Trompetei, Tinerimii, Oituz, Albești, Zorilor, Otelului, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Clabucet, OHmpului, Boian, Aron Vodă, Fagaras, Grăniceri, Albisor, Fagaras, Corlatesti).

Avand in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 50.000 lei.

Drumuri si accese Cartier Ghighiu (străzile: Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti).

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 14889/27.08.2010. .

Tinad cont de referatul nr. SRID 760/11.07.2013, prin care s-a aprobat incheierea actului adițional care sa consfințească invoiala pârtilor de a inceta aplicabilitatea contractului de lucrări nr. 14889/27.08.2010 propunem redistribuirea sumei de 640.000 lei.

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai - proiectare si execuție.

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23258/23.12.2010.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.304/2010 Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 5.393.570 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 2.547.176,59 lei, inclusiv TVA

Avand in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 150.000 lei.

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu - străzile: Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan Cosmonautilor, Gomistilor

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23259/23.12.2010 avand ca obiect Modernizare Cartier Enachita Vacarescu, proiectare si execuție.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.304/2010.

Avand in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 50.000 lei.


Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu

execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucfiifi

nr.6589/13.04.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L, nr.33/2011.

Valoarea totala a investiției, conform devizului general - 1.933.100 lei, inclusiv TVA.

Pentru execuția lucrărilor a fost emisa autorizația de construire nr.471/2011.

Valoare contract = 1.434.711,32 lei, inclusiv TVA;

Valoare lucrări executate =1.054.986,83 lei, inclusiv TVA;

Credit bugetar 2013 - 110.000 lei (inclusiv TVA)

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 100.000 lei.                    -

Amenajare parcari Cartier Enachita Vacarescu - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.10255/06.06.2012, in valoare de 8.280.013,20 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: 85%.

In vederea decontării facturilor fiscale emise, propunem suplimentarea alocației, din bugetul local, cu suma de 500.000 lei.

B - Lucrări noi

Parcare supraterana strada Cuza Vodă (proiectare si execuție)

Municipiul Ploiești a incheiat contractul de lucrări nr. 7344/22.04.2013, in valoare de 10.688.514,80 lei (inclusivTVA).

întrucât durata de execuție a contractului este de 10 luni, lucrările vor continua si in anul 2014, astfel incat propunem redistribuirea sumei de 2.014.000 lei.

Modernizare strada Văii

Strada Văii este situata in partea de sud-est a municipiului Ploiești in cartierul Petrolului.

întrucât pana la data prezentei nu au fost demarate procedurile de achiziție publica avand ca obiect incheierea contractului de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 400.000 lei.

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

Strada Grindului se afla in partea de nord a municipiului Ploiești, strada ce debușează din strada Constantin Brezeanu. In vederea creșterii accesibilității in

zona, întrucât strada Grindului este drum înfundat, se propune sțrapuhgerea' străzii Grindului in strada Trotus, pentru înființarea unei noi cai de acdb>-^ aceasta strada.                                             .

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de proiectare si execuție si inceperea lucrărilor se propune suplimentarea alocației bugetare, in anul 2013, cu valoarea de 430.000 lei.

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie);

Locul ce va fi amenajat este amplasat in zona centrala, la intersecția străzilor Romana si Unirii, suprafața ce urmeaza a fi amenajata fiind de aproximativ 106 mp.

Obiectivul de investiții presupune amenajarea acestei zone, care in prezent este doar asfaltata, ca un loc de odihna si recreere pentru lociutorii din zona.

In urma întocmirii listei de cantitati cu materialele propuse in vederea amenajării, propunem redistribuirea sumei de 90.000 lei.

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie);

Locul ce va fi amenajat este amplasat in zona centralape strada Emile Zola, in vecinătatea turnului cu ceas al Halelor Centrale, suprafața ce urmeaza a fi amenajata fiind de aproximativ 106 mp.

. Obiectivul de investiții presupune amenajarea acestei zone, care in prezent este doar asfaltata.

In urma întocmirii listei de cantitati cu materialele propuse in vederea amenajării, propunem redistribuirea sumei de 100.000 lei.

Având in vedere intenția municipalității privind creșterea condițiilor de siguranța si confort a cetățenilor, se propune introducerea următoarelor poziții bugetare noi si alocarea următoarelor sume, astfel:

Drum acces din strada Libertății - 300.000 lei, iar pentru întocmirea documentației -20.000 lei;

Sens giratoriu intersecție B-dul Republicii si strada Laboratorului -285.000 lei;

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie) - 520.000 lei, iar pentru întocmirea documentației, faza SF -5.000 lei;

Strada Radu de la Afumați face legătură intre zona de nord si cea de est a municipiului Ploiești. Datorita traficului intens din zona, starea carosabilului prezintă numeroase deteriorări.

In vederea asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța circulației, este necesara execuția lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier.

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (proiectare+executie) -470.000 lei, iar pentru întocmirea documentației, faza SF - 5.000 Iei;


C - Alte cheltuieli de investiții

Având in vedere intenția municipalității privind creșterea siguranța si confort a cetățenilor, se propune introducerea următoarele bugetare noi, avand ca obiect elaborarea documentațiilor tehnice.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu si din punct de vedere economic si social, va scadea gradul de poluare a aerului, se va reduce volumul de praf, va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor.

Totodată, se va realiza o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca, va fi redus consumul de carburanți, vor creste siguranța si confortul participantilor la trafic.

DALI, PT+DE - Modernizare străzi zona Eroilor, străzile: Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Soldat Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau.

întrucât pana la data prezentei nu au fost demarate procedurile de achiziție publica avand ca obiect Încheierea contractului de elaborare documentație tehnica, propunem redistribuirea sumei de 150.000 lei.

SF Amenajare intersecție strada Ștrandului cu Centura de NE-DN1B întrucât pana la data prezentei nu au fost demarate procedurile de achiziție publica avand ca obiect incheierea contractului de elaborare documentație tehnica, propunem redistribuirea sumei de 10.000 lei.

SF+PT+DE Sistematizare verticala cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

In urma Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție.

Pentru asigurarea utilităților si a condițiilor decente de locuit, in cartierul de locuințe, este necesara elaborarea documentației tehnice, astfel incat se propune introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 100.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.MihaelațAMANDI F

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Ing. Daniel DOBRE


DIRECȚIA TEHNIC INVESTITA Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Rectificare Buget 2013 -

Capitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. Lucrări in continuare

6. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

In anul 2013 s-au finalizat lucrările de reabilitare termica pentru 10 blocuri de locuințe din cartierul Vest 2 inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Conform contractului de finanțare nr. 2303/12.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, înregistrat la Municipiul Ploiești cu nr. 11345/02.07.2013, s-a alocat de la bugetul de stat suma de 444.093,12 lei, in completarea sumelor prevăzute in bugetul local.

Având in vedere ca lucrările la acest obiectiv de investiții au fost finalizate, recepționate si achitate parțial, propunem alocarea următoarelor sume:

Buget local:

 • - lot 1: contract nr. 24002/29.12.2011 in valoare de 2.230.036,88 lei

 • - lot 2: contract nr. 24001/29.12.2011 in valoare de 2.299.790,00 lei Buget de stat:

 • - lot 1: contract nr. 24002/29.12.2011 in valoare de 444.093,12 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 4.973.910,00 lei (inclusiv TVA) .

 • B. Lucrări noi

 • 5. Sistematizare verticala, iluminat public cartier locuințe str.Gageni

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Având in vedere ca realizarea lucrărilor de sistematizare verticala vor fi prevăzute in alt capitol propunem redistribuirea fondurior alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA) .

 • 6. Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (Eden)

Pentru realizarea alimentarii cu gaze naturale a locuințelor din cartierul situat in str. Gageni se vor aloca din bugetul local fondurile necesare pentru extinderea rețelei din zona.

Suma totala prevăzută in buget: 150.000 lei (inclusiv TVA) .

 • 7. Amenajarea centrului municipal de colectare a deseuril electrice si electronice Ploiești

Având in vedere ca lucrările se pot realiza prin comtractul de imobile, propunem redistribuirea fondurilor alocate in bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).


 • 8. Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajen

Municipiul Ploiești deține in proprietate privata in Colonia Teleajen 13 locuințe ce erau alimentate cu energie electrica din rețeaua S.C. Uztel S.A. Ploiești, unitate aflata in prezent in insolventa si in incapacitate de a mai furniza aceste servicii.

Pentru rezolvarea acestei situații ne propunem executarea de branșamente electrice si instalații de utilizare pentru alimentarea cu energie electrica a acestor locuințe.

In vederea realizării lucrărilor propunem majorarea sumelor alocate cu 35.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 120.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

Expertize, consolidări, modernizări si reabilitări tehnice pentru clădirile din patrimoniul Municipiului Ploiești

Având in vedere ca executarea serviciilor de proiectare pentru lucrări de consolidare se va face in funcție de concluziile din expertizele tehnice, propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA) .

 • 4. Expertize tehnice Ia imobile din patrimoniul Municipiului Ploiești

Direcția Tehnica Investiții a primit, din partea Direcției de Gestiune Patrimoniu, numeroase solicitări de sprijin in vederea realizării expertizelor tehnice necesare clădirilor aflate in Patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, construcții care nu sunt afectate de retrocedări si care sunt inchiriate cetățenilor in baza contractelor de inchiriere.

Construcțiile necesita intocmirea expertizelor tehnice si realizarea lucrărilor de consolidare aferente, aflandu-se intr-un stadiu avansat de degradare, prezentând deprecieri ale structurii de rezistenta, fapt care pune in pericol siguranța locatarilor.

Pentru finanțarea contractului de prestări servicii este necesara alocarea sumei de 95.000 lei din bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 95.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 5. Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice pentru clădirile din patrimoniul Municipiului Ploiești

Pentru imobilele expertizate pentru care urmeaza sa se intocmeasca documentații tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare sau reabilitare termica, a fost prevăzută suma de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 5.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 9. Amenajare imobil Bd.Independentei, nr. 21 (actualizare PT)

Amplasamentul pe care urmeaz\ s\ se realizeze obiectivul de nyestijH.^^ situat 'n B-dul Independenjei nr. 21 [i aparjine domeniului public al municipiiȘui ■WtfRi- t

Prin realizarea acestui proiect se urm\re[te valorificarea maxirm^dj^^roje^^e teren disponibil [i objinerea unui aspect modem, armonios relaWnaț^u^stilul construcjiilor 'nvecinate.

Având in vedete ca implementarea proiectului implica fonduri majore, actualizarea proiectului nu de va mai realiza in acedst an.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 10. SF+PT+DE Sistematizare verticala, iluminat public Cartier locuințe str.Gageni

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Trîumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Având in vedere ca realizarea serviciilor de proiectare de sistematizare verticala vor fi prevăzute in alt capitol propunem redistribuirea fondurior alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

12. PUZ Cartier Gageni

In urma Hotarariî de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct SA si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Având in vedere faptul ca in zona Cartier Gageni a fost deja aprobata o documentație de urbanism pe aceasta tema propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

23. SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru realizarea alimentarii cu energie electrica si iluminat stradal se va realiza documentația tehnica aferenta investiției. Propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 150.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71- PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

 • 2.Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (str. Podețului)

Având in vedere ca lucrările de extindere canalizare si racorduri vor fi finalizate in acest an, propunem diminuarea fondurilor alocate din bugetul local cu 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • B. Lucrări noi


 • 3. Extindere   rețea canalizare inclusiv racorduri str. Spicului

(proiectare+executie)

Pentru realizarea proiectării si executării lucrărilor de canalizare si a racordurilor pentru cetateni pe str. Tunari, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 270.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 270.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 4. Extindere  rețea canalizare inclusiv racorduri str. Țesătorilor

(proiectare+executie)

Pentru realizarea proiectării si executării lucrărilor de canalizare si a racordurilor pentru cetateni pe str. Tunari, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 270.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 270.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 5. Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

Pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de apa si canalizare si a branșamentelor si a racordurilor pmtru beneficiari propunem alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 30.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții

 • 1. SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

Pentru realizarea serviciilor de proiectare pentru lucrările de extindere a rețelei de apa si canalizare si a branșamentelor si a racordurilor pmtru beneficiari propunem alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 10.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 2. SF Extindere rețea canalizare str. Spicului

Pentru realizarea studiului de fezabilitate privind executarea lucrărilor de canalizare si a racordurilor pentru cetateni pe str. Spicului, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 5.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 3. SF Extindere rețea canalizare str. Țesătorilor

Pentru realizarea studiului de fezabilitate privind executarea lucrărilor de canalizare si a racordurilor pentru cetateni pe str. Țesătorilor, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 5.000,00 lei (inclusiv TVA)

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII                     Anexa nr. 3

Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Rectificare Buget 2013 -

Capitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. Lucrări in continuare

 • 6. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

In anul 2013 s-au finalizat lucrările de reabilitare termica pentru 10 blocuri de locuințe din cartierul Vest 2 inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Conform contractului de finanțare nr, 2303/12.06.2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, înregistrat la Municipiul Ploiești cu nr. 11345/02.07.2013, s-a alocat de la bugetul de stat suma de 444.093,12 lei, in completarea sumelor prevăzute in bugetul local.

Având in vedere ca lucrările la acest obiectiv de investiții au fost finalizate, recepționate si achitate parțial, propunem alocarea următoarelor sume:

Buget local:

 • - lot 1: contract nr. 24002/29.12.2011 in valoare de 2.230.036,88 lei

 • - lot 2: contract nr. 24001/29.12.2011 in valoare de 2.299.790,00 lei Buget de stat:

 • - lot 1: contract nr. 24002/29.12.2011 in valoare de 444.093,12 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 4.973.910,00 lei (inclusiv TVA) .

 • B. Lucrări noi

5. Sistematizare verticala, iluminat public cartier locuințe str.Gageni

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Având in vedere ca realizarea lucrărilor de sistematizare verticala vor fi prevăzute in alt capitol propunem redistribuirea fondurior alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 6. Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (Eden)

Pentru realizarea alimentarii cu gaze naturale a locuințelor din cartierul situat in str. Gageni se vor aloca din bugetul local fondurile necesare pentru extinderea rețelei din zona.

Suma totala prevăzută in buget: 150.000 lei (inclusiv TVA).

 • 7. Amenajarea centrului municipal de colectare a descuriloi^dejeBiipaniente

electrice si electronice Ploiești                                 Z /n

Având in vedere ca lucrările se pot realiza prin comtractul de jpp£j^jțțurejitp la imobile, propunem redistribuirea fondurilor alocate in bugetul local'


Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA) .

 • 8. Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier CohmhF^gleajen

Municipiul Ploiești deține in proprietate privata in Colonia Teleajen 13 locuințe ce erau alimentate cu energie electrica din rețeaua S.C. Uztel S.A. Ploiești, unitate aflata in prezent in insolventa si in incapacitate de a mai furniza aceste servicii.

Pentru rezolvarea acestei situații ne propunem executarea de branșamente electrice si instalații de utilizare pentru alimentarea cu energie electrica a acestor locuințe.

In vederea realizării lucrărilor propunem majorarea sumelor alocate cu 35.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 120.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

Expertize, consolidări, modernizări si reabilitări tehnice pentru clădirile din patrimoniul Municipiului Ploiești

Având in vedere ca executarea serviciilor de proiectare pentru lucrări de consolidare se va face in funcție de concluziile din expertizele tehnice, propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 4. Expertize tehnice la imobile din patrimoniul Municipiului Ploiești

Direcția Tehnica Investiții a primit, din partea Direcției de Gestiune Patrimoniu, numeroase solicitări de sprijin in vederea realizării expertizelor tehnice necesare clădirilor aflate in Patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, construcții care nu sunt afectate de retrocedări si care sunt inchiriate cetățenilor in baza contractelor de inchiriere.

Construcțiile necesita Întocmirea expertizelor tehnice si realizarea lucrărilor de consolidare aferente, aflandu-se intr-un stadiu avansat de degradare, prezentând deprecieri ale structurii de rezistenta, fapt care pune in pericol siguranța locatarilor.

Pentru finanțarea contractului de prestări servicii este necesara alocarea sumei de 95.000 lei din bugetul local.

Suma totala prevăzută in buget: 95.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 5. Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice pentru clădirile din patrimoniul Municipiului Ploiești

Pentru imobilele expertizate pentru care urmeaza sa se intocmeasca documentații tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare sau reabilitare termica, a fost prevăzută suma de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 5.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 9. Amenajare imobil Bd.Independentei, nr. 21 (actualizare PT)

Amplasamentul pe care urmeaz\ s\ se realizeze obiectivul de investi]ii/eSte<situat 'nB-dul Independenți nr. 21 [i aparjine domeniului public al municipiului Ploie[ti\

Prin realizarea acestui proiect se urm\re[te valorificarea maxim/ a suprafe]ei\de teren disponibil [i ob]inerea unui aspect modem, armonios rela]ionațf jcp jștilul construc] iilor 'nvecinate.

Având in vedere ca implementarea proiectului implica '<fmdufi^;-mrajore, actualizarea proiectului nu de va mai realiza in acedst an.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 10. SF+PT+DE Sistematizare verticala, iluminat public Cartier locuințe str.Gageni

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Având in vedere ca realizarea serviciilor de proiectare de sistematizare verticala vor fi prevăzute in alt capitol propunem redistribuirea fondurior alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 Iei (inclusiv TVA).

12. PUZ Cartier Gageni

In urma Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct SA si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Având in vedere faptul ca in zona Cartier Gageni a fost deja aprobata o documentație de urbanism pe aceasta tema propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

23. SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru realizarea alimentarii cu energie electrica si iluminat stradal se va realiza documentația tehnica aferenta investiției. Propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 150.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71- PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

 • 2.Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (str. Podețului)

Având in vedere ca lucrările de extindere canalizare si racorduri vor fi finalizate in acest an, propunem diminuarea fondurilor alocate din bugetul local cu 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • B. Lucrări noi


 • 3.Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri^* (proiectare+executie)

Pentru realizarea proiectării si executării lucrărilor de canaliz^\șv a^j pentru cetateni pe str. Tunari, propunem alocarea de la bugetul local X ‘ lei.

Suma totala prevăzută in buget: 270.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 4.Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Țesătorilor (proiectare+executie)

Pentru realizarea proiectării si executării lucrărilor de canalizare si a racordurilor pentru cetateni pe str. Tunari, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 270.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 270.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 5. Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

Pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de apa si canalizare si a branșamentelor si a racordurilor pmtru beneficiari propunem alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 30.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investirii

 • 1. SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

Pentru realizarea serviciilor de proiectare pentru lucrările de extindere a rețelei de apa si canalizare si a branșamentelor si a racordurilor pmtru beneficiari propunem alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 10.000,00 iei (inclusiv TVA).

 • 2. SF Extindere rețea canalizare str. Spicului

Pentru realizarea studiului de fezabilitate privind executarea lucrărilor de canalizare si a racordurilor pentru cetateni pe str. Spicului, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 5.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 3. SF Extindere rețea canalizare str. Țesătorilor

Pentru realizarea studiului de fezabilitate privind executarea lucrărilor de canalizare si a racordurilor pentru cetateni pe str. Țesătorilor, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 5.000,00 iei (inclusiv TVA)

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII „VICTOR SLAVESCU" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

2,439.95

1.85

2,441.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,439.95

1.85

2,441.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+I

01

2,439.95

1.85

2,441,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,136.00

0.00

2,136.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,660.00

0.00

1,660.00

Salarii de baza

10.01.01

1,460.00

1,460.00

Salarii de merit

10.01.02

indemnizație de conducere

10.01.03

spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

120.00

120.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemni