Hotărârea nr. 244/2013

Hotãrârea nr. 244 privind numirea Presedintelui de sedintã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 244 privind numirea Președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte prin care se propune numirea Președintelui de Ședință pe o perioadă de trei luni;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

/X

In temeiul prevederilor art. 35 (1) si art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Aprobă numirea dlui. Consilier Teodorescu Iulian Liviu în calitate de

Președinte de Ședință pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 01 iulie 2013.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la

5    5?      ?

cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

Președintele de Ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

Președintele de Ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

In conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 35 din Legea nr. 215/2001, consilierul local numit în calitatea de Președinte de Ședință poate fî schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali în funcție.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, lulia          xaiidru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea președintelui de ședință - inițiat de primar Iulian Bădescu.

și a emis:


PREȘEDIJSTE,

GeorgeSECRETAR,


Marcian Cosma


Data:      nQ. 2^^