Hotărârea nr. 243/2013

Hotãrârea nr. 243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal nr. 1 – etapa a II-a

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T A R A R E A NR. 243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal nr.l - etapa a Il-a”

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Serviciului Dezvoltare, întreținere Unitati Cultura Invatamant, Sanatate prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal nr.l-etapa a Il-a”;

Luând in considerare Hotararea Guvernului nr.523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea si managementului riscului la dezastre naturale, componenta B - “Reducerea riscului seismic” și anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.34/2008 prin care s-au alocat fonduri pentru finanțarea acestei investiții;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin. (4) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea de investiție “Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal nr.l- etapa a-II-a”, conform anexelor nr.l, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Direcția Tehnic-Investitii va duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecohopii ai obiectivului de investiție

“Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal nr.l - etapa a Il-a”

Imobilul in care funcționează Spitalul Municipal Ploiești, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești si ocupa locul al doilea ca importanta si complexitate a activitatii medicale in municipiu, deservind atat locuitorii sai cat si locuitorii din zona periurbana a municipiului. Ministerul Sanatatii Publice a suplimentat structura spitalului cu secția de chirurgie oncologica, radioterapie, terapie intensiva si spitalizare de zi.

Spitalul Municipal Ploiești este cuprins in documentele Inspectoratului Județean de Protecție Civila Prahova, ca spital de urgenta in caz de dezastre si calamitati si deservește atat municipiului Ploiești cat si comunele adiacente, este luat in evidenta Comisiei de aparare impotriva dezastrelor cu un număr de 100 paturi de spitalizare cu personalul aferent ce le deservesc.

Prin Hotararea Guvernului nr.523/2004, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a cuprins corpul A al Spitalului Schuller in Proiectul de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătire pentru situații de urgenta - Componenta B: Reducerea Riscului Seismic.

In anul 2006, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.141 s-a aprobat studiul de fezabilittae si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului -asigurarea refunctionalizarii integrale a Spitalului Municipal nr.l - pavilion A. Documentația tehnico-economica aprobata a fost evaluata in baza expertizei tehnice elaborate in anul 2003.

Pentru etapa I a lucrărilor (reprezentând aproximativ jumătate din clădire), • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a finanțat lucrările de consolidare, iar autoritatea publica locala a suportat finanțarea lucrărilor de asigurare a refunctionalizarii spitalului.

In anul 2011 a fost intocmit proiectul tehnic pentru lucrările de rezistenta, arhitectura, instalații si echipamente aferente etapei a Il-a de execuție. In vederea funcționarii spitalului la standardele impuse de Ministerul Sanatatii, in anul 2011 a fost intocmit proiectul tehnic pentru lucrările de rezistenta, arhitectura, instalații si echipamente aferente etapei a Il-a de execuție.

Având in vedere cele expuse mai sus, supun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

IULIAN BADESCU

--

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție

“Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal nr.l - etapa a Ii-a”

După Spitalul Județean de Urgenta Ploiești, Spitalul Municipal Ploiești ocupa locul al doilea ca importanta si complexitate a activitatii medicale in municipiul Ploiești, deservind atat locuitorii sai cat si locuitorii din zona periurbana a municipiului. Ministerul Sanatatii Publice a suplimentat structura spitalului cu secția de chirurgie oncologica, radioterapie, terapie intensiva si spitalizare de zi.

Spitalul Municipal Ploiești indeplineste si următoarele funcții:

  • - este cuprins in documentele Inspectoratului Județean de Protecție Civila Prahova, ca spital de urgenta in caz de dezastre si calamitati si deservește atat municipiului Ploiești cat si comunele adiacente;

  • - este luat in evidenta Comisiei de aparare împotriva dezastrelor cu un număr de 100 paturi de spitalizare cu personalul aferent ce le deservesc;

  • - corpul A este desemnat in planul de mobilizare al Ministerului Sanatatii ca sediu al spitalului de zona interioara cu 100 paturi, profil chirurgie.

Corpul cuprinde in principal doua săli de operații, statii de sterilizare, cabinete medicale, saloane, laboratoare si necesita lucrări de consolidare si reabilitare astfel incat sa fie asigurate siguranța in exploatare si respectarea normelor sanitare in vigoare.

Clădirea a fost realizata in mai multe etape de execuție, in anii 1895,1928 si 1953. La cutremurele din 1940, 1977, 1986, 1990, aceasta a fost puternic afectata, pe parcursul timpului nefiind consolidata.

Prin Hotararea Guvernului nr.523/2004, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a cuprins corpul A al Spitalului Schuller in Proiectul de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătire pentru situații de urgenta - Componenta B: Reducerea Riscului Seismic.

In baza Protocolului nr. 16148/28.12.2006 incheiat cu Municipiul Ploiești, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a asigurat întocmirea in anul 2007 a proiectului pentru consolidarea si refunctionalizarea Spitalului Municipal Ploiești (corp A).

Construcția corpului “A” are forma in plan poligonala cu dimensiuni de 70.00 x 62.00 m si cu trei curți interioare pentru iluminare. Regimul de inaltime este subsol parțial (canale tehnice), parter si etaj parțial.

Pentru etapa I a lucrărilor (reprezentând aproximativ jumătate din clădire), desfasurata in perioada 2009-2010, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor a finanțat lucrările de consolidare, iar autoritatea publica locala a . suportat finanțarea lucrărilor de asigurare a refunctionalizarii spitalului.               a' ' >

In vederea funcționarii spitalului la standardele impuse de Ministerul Sanatatii, in anul 2011 a fost intocmit proiectul tehnic pentru lucrările de rezistenta, arhitectura, instalații si echipamente aferente etapei a Il-a de execuție. Suprafața construita aferenta acestei etape este de cca.800 mp.

Valoarea estimativa a lucrărilor este de 5.608.245 lei. Se preconizează ca derularea lucrărilor (durata de execuție) se va intinde pe perioada a patru ani calendaristici.

Fata de cele prezentate, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


Director Executiv- Adjunct, Madalina CRĂCIUN


AVIZAT,Direcția Economica

Nicoleta CRACIUNOI

7 1 JUrt ZUIJ Ci

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte XANDRU

Beneficiar : MDRT-UMP SI PRIMARIA'MUN.RCOIE^T! Consolidarea si refunctionalizarea Spitalului^drnGÎpâ^niH “Schuller” (Corp “A”) Str.Ana Ipatescu nr.59, MtmMdiesti

ETAPA ll-a, ACT ADIȚIONAL NR.2

PT+DE

CENTRALIZATOR DEVIZE LUCRĂRI ETAPA ll-A

DEVIZ

CATEGORIA DE LUCRĂRI

VALORI IN LEI

LUCRĂRI

ECHIPAMENTE

TOTAL

R1

LUCRĂRI REZISTENTA CORP "A" Etapa ll-a

1 055 724

-

1 055 724

LUCRĂRI ARHITECTURA - Total

din care:

1 604 485

-

1 604 485

A1

Lucrări arhitectura urmare consolidării

407 692

-

407 692

A2

Lucrări arhitectura pentru refunctionalizare

965 028,

-

965 028

A4

Lucrări arhitectura finisaje fațada etapa ll-a

172 377

-

172 377

A8

Lucrări arhitectura igienizare subsol

59 388

-

59 388

LUCRĂRI INSTALAȚII TERMOTEHNICE -Total din care:

212 115

119 350

331 465

IT1

Instalații încălzire cu corpuri statice

121 961

-

121 961

IT2

instalații fluide tehnice medicale

44 708

-

44 708

IT3

Instalații climatizare saloane si cabinete

25 008

114 200

139 208

IT4

Instalații ventilare la grupuri sanitare

20 438

5 150

25 588

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE - Total din care:

630 919

20 000

650 919

IE1

Instalații iluminat si prize

173 908

-

173 908

IE4

Instalații legare la pamant

38 486

-

38 486

IE6

Instalații electrice alimentare generala

89 645

-

89 645

1E7

Instalații telefonie

39 514

-

39 514

IE8

Instalații semnalizare incendiu

32 481

-

32 481

IE9

Instalații sonorizare

41 025

-

41 025

IE10

Instalații semnalizare apel medical

54 758

-

54 758

IE11

Instalații rețea informatica

81 642

20 000

101 642

IE12

Instalații paratrăsnet

79 460

l

79 460


/ J

LUCRĂRI INSTALAT!! SANITARE - Total din care'.

4AQ HQ7

1 “TV

con JUV

■143 677

IS1

Demontări instalații sanitare

3 497

-

34'ST

IS2

instalații sanitare

113 128

580

113 708

1S3

Instalații incendiu

23 619

-

23 619

1S4

Instalații canalizare condens de la aparate condiționare

2 853

-

2 853

TOTAL

3 646 340

139 930

3 786 270

TVA

875 122

33 583

908 705

TOTAL cu TVA

4 521 462

173 513

4 694 975


DATA: 07.06.2011■A *i£xj we, 2. CA AC.C-i-^A /2jo^

Consolidarea “Schuller


Beneficiar : MDRT-UMP SI PRIMARIĂ/W^gJȘ&ftȘTg j idarea si refunctionalizarea Spitaluluî'JVlunicipaf'rfr.'t.i ” ,r~—«*„» c*.         -----'Mun.hoiești/

tiqnalnr.2

u E


(Corp “A”) Str.Ana Ipatescu nr.59L/"

ETAPA H-a, ACT A Dl-


,1 !


CENTRALIZATOR DEVIZE

LUCRĂRI SOLICITATE DE BENEFICIAR IN INCINTA SPITALULUI PENTRU A DESERVI FUNCȚIONAREA INTERGULU! SPITAL


DEVIZ

CATEGORIA DE LUCRĂRI

VALORI IN

LEI

LUCRĂRI

ECHIPAMENTE

TOTAL

R3

LUCRĂRI REZISTENTA STATIE OXIGEN SI GRUP ELECTROGEN

43 754

-

43 754

LUCRĂRI ARHITECTURA - Total   >

din care:         <

175 736

175 736

A6

Arhitectura statie oxigen

138 200

-

138 200

A7

Arhitectura sistematizare curți interioare

37 536

-

37 536

f                           ‘                                                                                                                                  •

LUCRĂRI INSTALAȚII TERMOTEHNICE ȘTATIA DE OXIGEN       i       $ r .

25 717

-

25 717

•          îi          '•          ■■■

IT1

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE - Total c din care: *        <                  "      ;;.

& £5 297

35 297

IE3

Iluminat statie oxigen

12 609

12 609

IE5

Instalații forța comanda grup electrogen

.22 688

■                  ’        r

22 688

LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE - Total din care:

62 013

62 013

IS5

Canalizare pluviala in incinta

21 071

-

21 071

IS7

Rețele exterioare canalizare

40 942

-

40 942

-

TOTAL

342 517

342 517

TVA

82 204

-

82 204

TOTAL cu TVA

424 721

424 721


Beneficiar : MDRT-UMP SI PRIMĂRIA MUN;RJ_Ofi^g^> I £ Consolidarea si refunctionalizarea Spitalului Mu^i<Sîpaf"ț^l “Schuller” (Corp “A”) Str.Ana Ipatescu nr.59,                /

ETAPA ll-a, ACT ADITIONÂIs4o>X

PT+DE

CENTRALIZATOR DEVIZE LUCRĂRI ETAPA l-A

DEVIZ

CATEGORIA DE LUCRĂRI

VALORI IN LEI

LUCRĂRI

ECHIPAMENTE

TOTAL

R2

LUCRĂRI REZISTENTA ADAPTARE Etapa I-a

Anexe, vestiare si filtre medici

5 094

-

5 094

LUCRĂRI ARHITECTURA - Total din care:

273 838

31 000

304 838

A3

Lucrări arhitectura adaptare etapa l-a

132 614

31 000

163 614

A5

Lucrări arhitectura finisaje fațada etapa l-a

141 224

-

141 224

LUCRĂRI INSTALAȚII TERMOTEHNICE -Total din care:

29 035

1 400

30 435

IT5

Instalații încălzire cu etapa l-a

21 299

-

21 299

IT6

Instalații ventilații etapa l-a

7736

1 400

9136

r

IE2

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE ILUMINAT SI PRIZE ETAPA l-a

45164

-

45 164

1S6

LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE ETAPA l-a

7 880

580

8 460

TOTAL

361 011

32 980

393 991

TVA

86 643

7 915

94 558

TOTAL cu TVA

447 654

40 895

488 549

DATA: 07.06.2011


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. I


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

, Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind

loco -             cu'                 cLp                      yq