Hotărârea nr. 242/2013

Hotãrârea nr. 242 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare interdictie temporarã de construire în scopul: Extindere depozitare en-gros produse alimentare si nealimentare, copertinã, str. Strandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 242

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL ;

EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARE, COPERTINĂ”,

str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin, Radu Socoleanu, Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Merișcă Adrian, reprezentant al S.C. MARC COM S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu - „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL : EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARE, COPERTINĂ”, str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3 Ploiești, avănd ca obiectiv secundar: extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter și construire copertină.

în baza Legii nr.5 0/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL : EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARE, COPERTINĂ”, str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3 Ploiești, avănd ca obiectiv secundar extinderea construcției existente - hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter și construire copertină, la solicitarea domnului Merișcă Adrian, reprezentant al S.C. MARC COM S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 009 din 20.05.2013 al Arhitectului Sef, anexat prezentei hotărâri. Terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C. MARC COM S.R.L., conform contract de vanzare cumpărare nr. 471/24.05.2012, având suprafața de 4191 mp.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art.l sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești;

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre;

ART. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință George Pană


Contrasemnează Secretar,

Oana Cristina Iacob/ /


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

9

RAPORT DESPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL : EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARE, COPERTINĂ”,

str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3, Ploiești

Beneficiar : S.C MARC COM S.R.L.

Proiectant: S.C HAUSPLAN STUDIO S.R.L.

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 ș a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltar Urbană, s-a prezentat proiectul: „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ Dl CONSTRUIRE ÎN SCOPUL: EXTINDERE DEPOZITARE EN-GRO! PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARE, COPERTINĂ”, sti Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3 Ploiești, avănd ca obiectiv secundar extindere construcției existente - hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter și construir copertină. Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnuli Merișcă Adrian, reprezentant al S.C. MARC COM S.R.L., în concordanță c prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. ni 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajare teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001

Terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietat particulară a S.C. MARC COM S.R.L., conform contract de vânzare cumpărare n: 471/24.05.2012, având suprafața de 4191 mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarei

caracteristici :

// V. *rA /S //& \\

UTR-N -18 IS- zonă pentru instituții și servicii de>int|r^s.^enwl ci restricții întocmire PUZ/PUD (125 m adâncime dupt^ojg^^fla^afii d< protecție) și Ppr- zonă plantații de protecție (50                tm str


Ștrandului)

> POT= 50% ; CUT= 1,5

 • > St = 4191 mp

 • > Folosința actuală a terenului - curți construcții

9                                                                                9                                9

 • > zonificare funcțională:

> ISr — zonă instituții și servicii, cu interdicție de construire pană h

elaborarea PUZ/PUD.

Utilizări permise :

 • >  Ppr: plantații de protecție; Is: locuințe cu regim mixt de înălțime servicii profesionale, sociale; comerț, turism, anexe gospodăreșt (parter); activități nepoluante

- Utilizări interzise :

 • >  Orice unități economice poluante și care generează trafic intens construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafaț; minimă, front la stradă (conf. Art. 30 din R.G.U.)

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1348/23.10.2012. OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice pentn „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL

O    EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE Ș

NEALIMEANTARE, COPERTINĂ”, str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/: Ploiești, avănd ca obiectiv secundar extinderea construcției existente - hală depozitar' P+1E cu hală depozitare parter și construire copertină.

în urma analizei documentației elaborate de S.C HAUSPLAN STUDIO S.R.L. urb. Roxana Pândele, constatăm:

 • > UTR-N-18; Isr, zonă mixtă instituții și servicii și zonă rezidențială ci clădiri cu mai mult de două niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiur complementare, cu interdicție de construire pană la elaborarea PUZ/PUD.

 • > pentru modernizarea drumurilor adiacente terenului, conform P.U.G. § R.L.U. ale mun. Ploiești, se va ceda în domeniul public o suprafață de ccz 94,68 mp.

 • > Suprafața de teren la care se raportează indicatorii de urbankmfiupă cedau către domeniul public este de 4096,32 mp


 • > se păstrează indicatorii de urbanism maximali:

 • • P.O.T. : 50% (propus: 32,57%)

 • •  C.U.T. : 1,5 (propus: 0,33)

 • > Retrageri:

z. față de aliniamentul existent: 50,00 m

 • ii. față de axul străzii : 67,50 m cu păstrarea adâncimii de 50 m de h aliniamentul străzii — zona plantații de protecție

 • iii.  față de limitele laterale : nord- est și nord-vest: 2,00 m

 • iv. față de limita posterioară : 2,00 m

 • > regim de înălțime : P+4E (propus: Parter)

 • > accese : carosabil și pietonal, din str. Ștrandului

 • > număr locuri de parcare: 16 locuri de parcare pentru turisme și 5 locui pentru autoutilitare în incinta, doar în zona IS

 • > zona verde: 15% din suprafața studiată

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

- utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare :    nr. 446/2012

o alimentare cu energie electrica:     15794/19.12.2012

o protecția mediului:                 11773/29.11.2012

o  telefonie:                100/05/02/02/01/03/1238/30.10.2012

o Comisia Municipală ptr. Transport: CATPL 412/03.05.2011 o P.oliția Rutieră :                   613848/07.12.2012

o sănătatea populației:              42/13.02.2013

o Consiliul Județean Prahova     2031/25.04.2013

în ședința din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriulr și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICĂRI INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL: EXTINDERI DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARI COPERTINĂ”, str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3 Ploiești, avănd ca obiect! secundar extinderea construcției existente - hală depozitare P+1E cu hală depozitar parter și construire copertină, și a fost avizată favorabil, conform avizului ni 34/13.05.2013.

In perioada 09.01.2013-29.01.2013 s-a desfășurat procesul de informare <

procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Procedura de avizare și aprobare a documenției aplicată este în conformitate c ORD. Nr. 7/2011, deoarece a fost elaborată în baza unui C.U. cu nr. 1348/23.10.201Πemis după data de 01.02.2011 (vezi ORD. nr. 7/2011)

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICĂRI INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL: EXTINDERI DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARI COPERTINĂ”, str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcelă A 98/3 Ploiești, având ca obiecti secundar extinderea construcției existente - hală depozitare P+1E cu hală depozitar parter și construire copertină, întocmit de S.C HAUSPLAN STUDIO S.R.L., uri Roxana Pândele.

/ p. ARHITECT ȘEI

g. RitaMarcela NEAG1

p. DIRECTOR ADJ. D.G.D.U

ing. Dapie’l DUMITRI

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

întocmit,

Arh. Tania BĂDILĂ

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu:

„RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL :

EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARE, COPERTINĂ".

str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3 Ploiești

Obiectiv secundar: extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter și construire copertină,

Beneficiar : S.C MARC COM S.R.L. Proiectant: S.C HAUSPLAN STUDIO SR.L.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală di Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului: Planului Urbanistic de Detalii „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE Ș NEALIMEANTARE, COPERTINĂ”, str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/i Ploiești, obiectiv secundar: extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E ci hală depozitare parter și construire copertină.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Deataliu la comanda S.C. MARC COM S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/200 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea § completarea Legii nr.3 50/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbane proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșl aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiult Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL : EXTINDERE DEPOZITARE ii EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARE, COPERTINĂ”, str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3, Ploiești, obiectiv secundar:?'.^extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E cu hală depozitare părter^șf'construire copertină, la solicitarea S.C. MARC COM S.R.L., întocmit de S.C HAUSPLAN STUDIO S.R.L., urb. Roxana Pândele.

COMISIA DE URBANISM

COMISIA DE URBANISM


George BOTEZ

Cristian Mihai GANEA

Adrian LUPU

Răzvan URSU

Costel HORGHIDAN

Paulica DRĂGUȘIN Radu SOCOLEANU


// i ( ,>

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

\\<p                         * -  /•

X. /  * /t'i ——

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL : EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMEANTARE, COPERTINĂ99,

str. Ștrandului nr. 49, T 8, Parcela A 98/3 Ploiești

Obiectiv secundar: extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter și construire copertină,


/ PREȘEDINTE,

SEC


George BOTEZ

G£?57<yZ. f

Data:  _


A VIZ

Nr. 009 DIN 20.05.2012

LUCRAREA :  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL :

EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE, COPERTINĂ-

Obiectiv secundar: extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter și construire copertină”.

AMPLASAMENT :    str. Ștrandului nr. 49, tarla 8, parcela A 98/3

INIȚIATOR :        S.C. MARC COM S.R.L.

ELABORATOR :     S.C HAUSPLAN STUDIO S.R.L.

Documentația tehnică de urbanism este completă, fiind depusă împreună cu avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Prin documentația de urbanism se propun următoarele :

 • -  zonificare funcțională:

o ISr. - zona instituții și servicii de interes general, cu interdicție de construire pană la elaborarea PUZ/PUD, 125 m adâncime după zona de plantații de protecție și

o Ppr - zona plantații de protecție, 50 m adâncime din str. Ștrandului

 • -  regim de aliniere: 67,50ml față de axul str. Ștrandului cu păstrarea adâncimii de 50 m de la aliniamentul străzii — zona plantații de protecție

 • -  retrageri:

Suprafața edificabilă maximă se va încadra în retragerile minime, conform Codului Civil:

o față de aliniamentul existent: 50 m

o față de limita posterioară 2,00 m

o față de limita laterală nord- est și nord-vest: 2,00. m

înt/icmi!: 8atiilaTtm>ia, 2O.05.2HJ3

Avu AS 009/2913. P. UD.


regim de înălțime: Parter accesul pietonal și auto: direct din str. Ștra indici de ocupare a terenului:

o P. O. T. — 50,00% (propus 32,5 7%)

o C.U.T. — 1,50 (propus 0,33) spații verzi — 15,00°/o din suprafața amenajarea de locuri de parcare cu dale ecologice locurile de parcare: se vor asigura 16 locuri de parcare pentru turisme și 5 locuri de parcare pentru autoutilitare

totală a incintei prin


In urma ședinței din data de 13.05.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: AVIZ FAVORABIL, cu condiția respectării Codului Civil, referitor la respectarea distanțelor față de limitele de proprietate.

în perioada 09.01.2013 — 29.01.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea Codului Civil, referitor la respectarea distanțelor față de limitele de proprietate.

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU, „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL: EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE, COPERTINĂ ”

Obiectiv secundar: extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter și construire copertină

p.ARHITECT ȘEF,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 034 din 13.05.2013

LUCRAREA:

P.U.D. „RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL:

EXTINDERE DEPOZITARE EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE Șl NE ALIMENTARE, COPERTINĂ ” Obiectiv secundar, extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter ș construire copertină

AMPLASAMENT:

str. Ștrandului nr. 49, tarla 8, parcela A 98/3

INIȚIATOR :

S.C. MARC COM S.R.L.

ELABORATOR:

S.C HAUSPLAN STUDIO S.R.L.

Documentația, înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a) piese scrise: memoriu de prezentare

 • b) piese desenate: 8 planșe

 • c)  alte documente:

Certifica t de urbanism : 1348/23.10.2012

 • -  Act de proprietate : Terenul în suprafață de 4191,00 mp, este proprietate privată conformitate cu contract de vânzare cumpărare nr. 471/24.05.2012.

 • -   Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apă nr. 446/2012, electrica i 15794/19.12.2012, telefonizare nr. 100/05/02/02/01/03/1238/30.10.2012, protecția mediuluii 11773/29.11.2012, Poliția rutieră nr. 613848/07.12.2012, Comisia Municipală ptr. Transpo CATPL 412/03.05.2011, ConsiliulJudețean Prahova;

Taxă C.T.A.T.U. : chit. Seria AA nr. 593127/17.12.2012 (275,00 lei) si chitanța seria AA , i 760928/10.05.2013 (45,00 lei)

Taxa R.U.R.:

 • -  Alte documente

> Reglementări prin PUG

UTR ~ N-18 ISr - zona instituții și servicii de interes general, cu interdicție t construire pană la elaborarea PUZ/PUD, 125 m adâncime după zona de plantații i protecție și Ppr-zona plantații de protecție, 50 m adâncime din str. Ștrandului o P.O.T = 50% o C.U.T. -1,50 o regimul de înălțime: -

o terenul are acces la str Ștrandului și are posibilitatea racordării la utilități existente în zonă

o parcela construibilă datorită

o Sunt considerate loturi construibile toate loturile care îndeplinesc cumulat următoarele condiții:front la stradă de minimum 8 m pentru ciădiri înșiruite de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate, suprafața minimă parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și respectiv de minimum 200 m pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate, adâncimea mai mare sau cel puț egală cu lățimea parcelei

Întocmit,

Arh. Tonta Bădilă

3 ex 20.05.2013Q* ț—

o folosința actuală a terenului: curți - construcții și arabil

o terenul se încadrează în zona valorică C, conform H.C.L. nr. 316/2002

o distanța dintre clădiri pe parcelele alăturate, trebuie să fie mai mare sau < puțin egală cu înălțimea celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc-OMS 536 /1997, republicat, (în cazul în care nu se respectă această condi se va întocmi obligatoriu un Studiu de însorire, care se va analiza la faza autorizație de construire, în funcție de amplasamentul propus pentru no construcție).

o Retragere minimă obligatorie: 67,50ml față de axul str. Ștrandului cu păstrar adâncimii de 50 m de la aliniamentul străzii - zona plantații de protecție

o distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parce vor respecta Codul civil

o Utilizări permise: Ppr: plantații de protecție; Is: locuințe cu regim mixt inaltime, servicii profesionale, sociale; comerț, turism, anexe gospodare (parter); activități nepoluante

o Utilizări interzise: unități economice poluante și care generează trafic inter construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafțăa minimă (1 mp) și front la stradă (8m), pentru construcții înșiruite și suprafața min de 2 mp și front la stradă 12 m pentru construcții cuplate sau izolate;

Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL : EXTINDERE DEPOZITAI EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE Șl NEALIMENTARE, COPERTINĂ

Obiectiv secundar: extinderea construcției existente- hală depozitare P+1E cu hală depozitare parter ș construire copertină >. retrageri minime:

 • - față de axul străzii Ștrandului; 67,50 m cu păstrarea adâncimii de 50 m de aliniamentul străzii - zona plantații de protecție

Suprafața edificabilă maximă se va încadra în retragerile minime, contor Codului Civil:

 • - față de aliniamentul existent: 50 m

 • - față de limita posterioară 2,00 m

 • - față de limita laterală nord- est și nord-vest: 2,00 m

 • >  P.O.T = 50,00% (propus 32,57%)

 • >   C.U.T. = 1,5 (propus 0,33)

 • >  Regimul de înălțime P

 • >   accese: direct din str. Ștrandului

în urma analizei, în ședința din data de 13.05.2013, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic de Detaliu:

„RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL : EXTINDERE DEPOZITARE EN-

GROS PRODUSE ALIMENTARE Șl NEALIMENTARE, COPERTINĂ "


Obiectiv secundar: extinderea construcției existente- hală depozitare P+1Ecu hală depozitare parter construire copertină cu respectarea Codului civil

Având :


„7”     - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

„2”     - absențe

Proiectantul și beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisur.

< j           cuprinse în documentația prezentată pentru avizare.

Documentația ce se va elabora în vederea obținerii Autorizației de Construire va respecta toi prevederile Certificatului de Urbanism.


p. ARHITECT ȘEF.

ing. Rita Marcela NEAGu '

---y
ROMANIA


CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM A JUDEȚULUI PRAHOVA

Către,

SC MARC COM SRL

jud. PRAHOVA, mun. Ploiești, str. Alexandru Depărățeanu nr. 8, cod poștal 100133

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

jud. PRAHOVA, mun. Ploiești, bd. Republicii nr. 2-4, cod poștal 100066

Vă transmitem alăturat Avizul Unic nr. 2031 din 25-04-2013, al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Prahova, privind lucrarea:                                                     -

PUD - RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL: EXTINDERE DEPOZÎTEN-GROS PRODUSE ALIMENTARE Șl NEALIMENTARE Șl CONSTRUIRE COPERTINĂ ( S = 4191 mp) în mun. Ploiești, str. Ștrandului nr. 49, cod poștal 100189

După informareă și consultarea populației conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 se recomandă aprobarea de către Consiliul Local al mun. Ploiești a documentației vizată spre neschimbare de Consiliul Județean Prahova. Prin hotărârea de, aprobare: se va stabili obligatoriu șhdurata de valabilitate a PUD-ului conform Legii 350/2001 cu-modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentației de aprobare va fi înaintată și la Consiliul Județean Prahova-Arhitect Șef.


ARHITECT ȘEF, Arh. Luminița latan

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM A JUDEȚULUI PRAHOVA


AVIZ UNIC NR. 2031 DIN 25.04.2013

privind lucrarea:

PUD - RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE IN SCOPUL: EXTINDERE DEPOZIT EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ȘI CONSTRUIRE COPERTINĂ( S = 4191 mp)

- mun. Ploiești, str. Ștrandului nr. 49, cod poștal 100189

DATE GENERALE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea proiectului :

Localizarea proiectului :

Eaza de proiectare : Proiect nr./

Data elaborării :

Proiectant: Beneficiar :


PUD - RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL: EXTINDERE DEPOZIT EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE ȘI CONSTRUIRE COPERTINĂ ( S = 4191 MP)

mun. Ploiești, str. Ștrandului nr. 49, cod poștal 100189

PUD

57/31.10.2012

SC HAUSPLAN STUDIO SRL - urb. Andreea Roxana Pândele

SC MARC COM SRL

OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI:

Obiectul documentației îl constituie analiza posibilităților și condițiilor de ridicare parțială a restricției de construire pentru 4191 mp , teren situat în municipiul Ploiești, str. Ștrandului , nr. 49, tarla 8, parcela A 98/3, în vederea extinderii clădirii existente ( depozit en-gros) și construirea unei copertine.

Terenul studiat este proprietatea S.C. MARC COM SRL. conform Contractului de Vânzare-Cumpărare autentificat cu nr. 471/24.05.2012 la BNP Cosma Andreea din mun. Ploiești.

Conform PUG și RLU ale localității - documentații aprobate- terenul aparține UTR N 18 - IS -zonă mixtă instituții și servicii și zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de două niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare, cu restricție de construire până la întocmire PUD/PUZ, cu următorii indicatori urbanistici maximali: POT=50%, CUT=1,5, regim de înălțime P+4E și zona Ppr - spații verzi de protecție - 50 in de la aliniamentul existent.

Prin prezentul PUI) se propune ridicarea restricției de construire pentru terenul studiat, care va aparține IJTR N 18 cu păstrarea indicatorilor urbanistici maximali aferenți UTR N 18, în vederea extinderii construcției existente ( depozit en-gros) și construirea unei copertine, POTexistent= 15,29%, CUTexistent=0,16, POTpropus=32,57%, CUTpropus=0,33.

Construcția existentă are Sc=640,89 mp, Sd= 689,71 mp și regim de înălțime P+1E parțial.

Extinderea propusă ( depozit en-gros) va avea Sc = Sd = 351,75 mp, Hcornișă = 4.95m, Hcoamă =5,95m iar copertina propusa va avea Sc= Sd= 341,83 mp, Hcornișă= 4,70m, Hcoamă =3,63m. Structura va fi metalica cu stălpi și grinzi, iar includerile vor fi din panouri termoizolante de tip sandvvich, similare construcției existente.

Construcțiile se vor amplasa la o distanță de min. 67,5 m față de axul str. Ștrandului, 2,00m față de limita de proprietate din Est și conform Cod Civil față de limita de proprietate din Vest.

Se menține accesul existent în incintă din str. Ștrandului.

Se vor asigura 16 locuri de parcare pentru turisme și 5 locuri pentru autoutilitare în incintă, doar în_zona IS.

Zona verde va fi de 15% din suprafața studiată.

Pentru modernizarea drumurilor adiacente terenului, conform prevederilor PUG și RLU ale localității - documentații aprobate, se va ceda în domeniul public o suprafață de cea 94,68 mp.

Echiparea tehnico-edilitară este asigurată prin branșamentele existente la rețeaua de energie

electrică, apă și canalizarea apelor uzate menajere, încălzirea este cu centrala termica cu combustibil lichid, iar canalizarea apelor pluviale se va asigura gravitațional , fie prin sistem de șanțuri stradale deschise, fie prin intermediul unei rețele de canale acoperite cu dale zăbrelite circulabile, in spațiul străzilor propuse, cu deversare în cămin colector sau în canalizare pluvială din zonă.

Ca urmare a analizării documentației în ședința din data 25.04,2013 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism â județului Prahova, constituită conform Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 103/09.07.2012 și a rezultatului votului prezentat alăturat:

 • - voturi pentru: 10

 • - voturi împotrivă: 0

 • - abțineri: 0

se acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru PUD - RIDICARE INTERDICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE ÎN SCOPUL: EXTINDERE DEPOZIT EN-GROS PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALBIENTARE ȘI CONSfltUIRE COPERȚINÂf S =.4191 mp) în mun. Ploiești, •      ?  - str.^Ștraiîdului nr..49, cod poștal 100189

/Față de acestea după informarea și consultarea populației conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 se recomandă aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a documentației vizată.spremeschimbare de Consiliul Județean Prahova. Prin hotărârea de aprobare se vajstabili r obligatoriu și durata; de valabilitate a PUD-Iui conform Legii  350/2001 cu mqțjificările^și completările ulterioare. ■      •

Hotărârea C/)/isiliuIui Local de aprobare a documentației de urbanism va fi înaintată și la  Consiliul Jud$£an Prahova-Arhitect Șef.

S-a achitat taxa

nr. 018395/3^01.2 PREȘ!

Mircei 300 lei pentru emiterea Avizului unic pentru PUD cu chitanța