Hotărârea nr. 241/2013

Hotãrârea nr. 241 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 84/01.04.2003 si aprobarea dezmembrãrii imobilului situat în Ploiesti, str. Vasile Lupu nr. 20-24

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 241 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/01.04.2003 și aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24;

A

In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea poziției 10 din anexa la Hotărârea nr.84/2003 în sensul că adresa poștală a terenului este “Str. Vasile Lupu nr.20-24, iar suprafața este 638 mp”. Terenul se identifică potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C EDROM CART S.R.L. prin autorizat Voicu Romică, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă dezmembrarea imobilului în suprafață de 828 mp din acte (638 mp din măsurători conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C EDROM CART S.R.L. prin autorizat Voicu Romică) situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24 având numărul cadastral 131824 în imobilele:

  • - 133505 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în suprafață de 400 mp;

  • - 133506 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în suprafață de 212 mp;

  • - 133507 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în suprafață de 26 mp,

conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.5127/2011 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

Art.3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

5

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013

Președinte de Ședință GeorgețPană


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/01.04.2003 și aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2003 s-a aprobat includerea unor terenuri în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești”, identificate în anexă, printre acestea numărându-se și terenul în suprafață 824 mp situat în Ploiești, la intersecția str. Vasile Lupu cu str. Mândra.

Terenul sus menționat a fost înscris în Cartea Funciară nr.5667 a localității Ploiești la Al. cu număr cadastral provizoriu 7268, cu suprafața de 828 mp având adresa poștală Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24 (intersecția str. Vasile Lupu cu str. Mândra) - domeniu privat al municipiului în baza Hotărârii nr.84/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești conform încheierii nr.5613/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară din cadrul Judecătoriei Ploiești.

în evidențele Primăriei municipiului Ploiești există cererea notificată a petiționarei Ionescu Aniela, decedată, având ca moștenitor pe domnul Dumitrescu Nicolae Vladimir cu nr.l09/200(număr de înregistrare la Primăria Municipiului Ploiești 8699/2005) prin care a solicitat acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.9 (fost nr.13, si nr.19) care a aparținut notificantei potrivit actului dotai autentificat sub nr.2181/1932, trecut în proprietatea statului în baza Decretului de naționalizare nr.92/1950, poz.215, de la Ionescu T. Ioan (Ivan) - soțul notificantei - având adresa poștală str. Vasile Lupu nr.20.

Conform procesului verbal nr. 81/2009 Comisia pentru analizarea și soluționarea notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, a propus restituirea în natură a părții disponibile din imobilul revendicat și acordarea de masuri reparatorii prin echivalent pentru partea imposibil de restituit în natură, emițându-se înaees^^S^. Dispoziția nr.1581/2010 modificată prin Dispoziția nr.2898/2011 ale^nafâțuluf municipiului Ploiești privind restituirea în natură a unei părți din imobilul &ei^|țyț^?

în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20. în baza acestor dispoziții s-a procedarea/: protocolului de predare a acestui imobil teren.

In vederea întocmirii procesului verbal de punere în posesie a imobilufuLțepenx situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20, potrivit art.4 din Dispoziția nr.1581/2010 modificată prin Dispoziția nr.2898/2011 ale Primarului municipiului Ploiești, este necesară îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară. Cu ocazia realizării documentației cadastrale s-a constatat că imobilul restituit face parte din imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, proprietatea municipiului Ploiești, imobil înscris în cartea funciară a municipiului Ploiești.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești la nr.2070/2012 domnul Dumitrescu Nicolae Vladimir solicită o declarație notarială din partea reprezentanților municipiului Ploiești din care să rezulte că Municipiul Ploiești este de acord cu dezmembrarea imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în 3 (trei) loturi așa cum rezultă din planul de situație anexat la solicitare și să îi fie recunoscut dreptul de proprietate a lotului nr.2, situat la adresa sus menționată.

Conform Certificatului de urbanism nr.987/2011, emis în scopul dezmembrării terenului ce face parte din domeniul privat al localității în suprafață de 828 din acte și 638,13 mp din măsurători, situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, parcelă neconstruibilă, folosința actuală - curți construcții.

Potrivit Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.5127/2011 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova imobilul în suprafață de 828 mp din acte (638 mp din măsurători potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C EDROM CART S.R.L. prin autorizat Voicu Romică) situat în județul PRAHOVA, UAT

Ploiești, localitatea Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24 având numărul cadastral 131824 a fost dezmembrat în imobilele:

  • - 133505 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în suprafață de 400 mp;

  • - 133506 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în suprafață de 212 mp;

  • - 133507 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești} localitatea Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în suprafață de 26 mp.

Solicitarea a fost prezentată Comisiei nr.2 ■ - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 06.03.2012 care a acordat aviz favorabil.

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară modificarea poziției 10 din anexa la Hotărârea nr. 84/2003 în sensul că adresa poștala a terenului este “Str. Vasile Lupu nr.20-24, iar suprafața este 638 mp”, precum și aprobarea dezmembrării

’i


imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în 3 (trei) loturi așa cum rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C EDROM CART S.R.L. prin autorizat Voicu Romica.

li —■'                   '7/


Direcția de Gestiune Patrimoniu


X/


Director Executiv, Florin PetraDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă


/
VIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte tor, Alexandru

Direcția Economică


Director economic, Nicoleta Crăcibnoiu
întocmit:

Negoiță Mădălin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/01.04.2003 și aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.84/2003 s-a aprobat includerea unor terenuri în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești”, identificate în anexă, printre acestea numărându-se și terenul în suprafață 824 mp situat în Ploiești, la intersecția str. Vasile Lupu cu str. Mândra.

în baza Dispoziției nr.1581/2010 modificată prin Dispoziția nr.2898/2011 ale Primarului municipiului Ploiești s-a aprobat restituirea în natură a unei părți din imobilul teren situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr,20, jutețul Prahova.

Cu ocazia îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară necesare înscrierii în cartea funciară a UAT Ploiești a acestui imobil de către proprietar s-a constatat că imobilul restituit face parte din imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, proprietatea municipiului Ploiești, imobil înscris în cartea funciară a municipiului Ploiești.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 2070/2012 domnul Dumitrescu Nicolae Vladimir a solicitat acordarea unei declarații notariale din partea reprezentanților municipiului Ploiești din care să rezulte că Municipiul Ploiești este de acord cu dezmembrarea imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, în 3 (trei) loturi așa cum rezultă din Referatul de admitere (dezmembrare imobil) nr. 5127/2011 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova imobilul în suprafață de 828 mp (638 mp potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C EDROM CART S.R.L. prin autorizat Voicu Romică).

Pentru întocmirea procesului verbal de punere în posesie a imobilului teren situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20 este necesară realizarea acestei operațiuni cadastrale (dezmembrare), pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară necesare înscrierii în cartea funciară a UAT Ploiești a acestui imobil de către proprietar.

Având în vedere faptul că pentru imobilul în suprafață 824 mp situat în Ploiești, la intersecția str. Vasile Lupu cu str. Mândra a fost stabilită adresa poștală, precum și faptul că în urma măsurătorilor de specialitate a reieșit că suprafața imobilului ce va face obiectul dezmembrării diferă față de actele de proprietate se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr.84/2003 precum și aprobarea dezmembrării imobilulur'sițuăt în

Ploiești, str. Vasile Lupu nr.20-24, sens în care supunem spre analizf ’      -----

Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat


Consilieri:

Cristian Dumitf

Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire/aUpire-Scara 1:500
INTRAVILANLOT1 ' lCc S-400MP


N=38295O|


r

Situația actuala

(inainte de dezlipire/dipire) •

'Mo|jdS^^ire/alipire>-

Nr. jadastral

Suprafața

(w)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

7268

638

Ce

Teren intravilan

400 y

lCc

Teren intravilan loti S» 4Q0mp

1

l/îiisc

212        lCc

Teren intravilan WI2 S= 2l2mp

!

26

lCc

Teren intravilan LOB S=26mp

To-putr^.

Total

638


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ÎLOESTI


SCOALANR.


Nr. cadastral:

Suprafața masurata:

| Adresa imobilului:

638mp

[ Mun. Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 20-24 Jud. Prahova.

Cartea Funciara nr.

| UAT | Muu. Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2o '

>

/

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTR1 POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA}OPERAȚI COMERCIALE


RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/01.04.2003 și aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 20-24 - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.

și a emis: