Hotărârea nr. 240/2013

Hotãrârea nr. 240 privind preluarea în administrarea Municipiului Ploiesti a unor tronsoane din strãzile Gheorghe Grigore Cantacuzino si Strandului din Municipiul Ploiesti ce au fost transmise `n administrarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului `n vederea realizãrii unor obiective de investitii finantate prin Programul Planul National de Dezvoltare a Infrastructurii pe toatã durata realizãrii acestora, potrivit Hotãrârii nr. 290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 240


privind preluarea în administrarea Municipiului Ploiești a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora, potrivit Hotărârii nr.290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian,Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, privind preluarea în administrarea Municipiului Ploiești a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora, potrivit Hotărârii nr.290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere faptul că străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa Al, poz.221 și poz.466;

Potrivit prevederilor art.4, alin.3 din Legea nr.21/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii”;

A

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă preluarea în administrarea Municipiului Ploiești a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din municipiul Ploiești, ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului potrivit Hotărârii nr.290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Protocolul de predare - primire a terenurilor identificate la art. 1, potrivit Anexei nr. 1.

Art.3. Direcția Tehnic Investiții, Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2013PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Municipiului Ploiești a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora, potrivit Hotărârii

nr.290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești se numără si străzile din localitate, acestea figurând in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa A, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001.

Potrivit Hotărârii nr.290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora .

In acest sens a fost încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si Minsterul Dezvoltării Regionale si Turismului Protocolul nr.7399/23.04.2012.

Prin adresa S.R.I.D.nr.562/2013, D.T./3336/06.06.2013 Direcția Tehnic Investiții a transmis, in copie, adresa nr.7054/2013 a Consiliului Județean Prahova prin care se solicita preluarea in administrare asupra amplasamentelor obiectivelor de investiții menționate mai sus, avand in vedere faptul ca nu au fost începute lucrările de construcție.

Potrivit prevederilor art.4, alin.3 din Legea nr.21/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” “Obiectivele de investiții, respectiv sectoarele de drum la care nu au început
Regionale si Administrației Publice de                            retransmit in


administrarea unităților administrativ-teritoriale.

Ca atare este necesară promovarea proiectului de hotărâre privind preluarea în administrarea Municipiului Ploiești a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora, potrivit Hotărârii nr.290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Predarea - primirea se va face potrivit Protocolului transmis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, identificat in Anexa nr.l.

Situația a fost analizată în ședința din data 11.06.2013 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv; Florin Pitrâche


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă-Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


VIZATDirecția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte


Direcția Economică,


Director,

Iulii           jxandruDirector Economici

Nicoleta


21 Misa»Direcția Tehnic Investiții, Director Executiv, Mihaela lamandi

întocmit:

Dumitru Colina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Municipiului Ploiești a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora, potrivit Hotărârii nr.290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Potrivit Hotărârii nr.290/26.09.201 la Consiliului Local Ploiești s-a aprobat transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora.

Prin adresa S.R.I.D.nr.562/2013, D.T./3336/06.06.2013 Direcția Tehnic Investiții a transmis, în copie, adresa nr.7054/2013 a Consiliului Județean Prahova prin care se solicita preluarea in administrare a obiectivelor de investiții menționate mai sus, avand in vedere faptul ca nu au fost începute lucrările de construcție.

Potrivit prevederilor art.4, alin.3 din Legea nr.21/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” “Obiectivele de investiții, respectiv sectoarele de drum la care nu au început lucrările de construcție, preluate in administrare de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice de la beneficiarii finali, se retransmit in administrarea unităților administrativ-teritoriale.”

Predarea - primirea se va face conform Protocolului transmis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, identificat in Anexa nr. 1.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:


fil+eXfr H2. 1      ti’C.â. W.


Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice Direcția Generală Infrastructură

Nr.

Nr.


•/PROTOCOL încheiat astăzi

1. Consiliul Local al municipiului Ploiești, reprezentat prin domnul Primar Iulian BĂDESCU, în calitate de primitor, în conformitate cu prevede ’ile alin. (3) al art.4 din Legea nr.21/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul național de dezvoltare a infrastructurii și ale prevederilor alim. (3) al art.l din H.G. nr. 251/2011 privind Normele Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul PNDI, aprobat prin O.U.G. nr. 105/2010, realizate de către MDRT (actual MDRAP), și în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr...........................

2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în str. Apolodor nr.17 latura Nord, sectorul 5, reprezentat prin doamna Director Genera! Mariana IONIȚĂ, în calitate de predător, am procedat la predarea-primirea amplasamentului aferent obiectivelor de investiții "Str. Ștrandului începe de la intersecția cu străzile Gheorghe Doja și Poștei, traversează calea ferată București Măneciu - pe pasajul superior și se termină la limita intravilanului Municipiului Ploiești" și "Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, începe de la Șoseaua Vestului și se termină la limita intravilanului Municipiului Ploiești" cuprins în Contractul nr. 363/18.10.2011, din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii, așa cum a fost descris în Protocolul de predare-primire a amplasamentului încheiat în data de 23.04.2012 și înregistrat cu nr. 517/23.04.2012 la MDRT (actual MDRAP) și cu nr. 7399/23.04.2012 la Consiliul Local al municipiului Ploiești, respectiv:

- Str. Ștrandului începe de la intersecția cu străzile Gheorghe Doja și Poștei, traversează calea ferată București Măneciu - pe pasajul superior și se termină la limita intravilanului Municipiului Ploiești",

- "Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, începe de la Șoseaua Vestului^șjjle^rmină la limita intravilanului Municipiului Ploiești".                         /

<                                               f U VW®' €1

.W

Prezentul Protocol de predare-primire s-a încheiat întrucât nu au^^p^j^G^ile de execuție pentru obiectivele "Str. Ștrandului începe de la intersecj^^sjrăzile Gheorghe Doja și Poștei, traversează calea ferată București Măneciu - pe pasajul superior și se termină la limita intravilanului Municipiului Ploiești" și "Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, începe de la Șoseaua Vestului și se termină la limita intravilanului Municipiului Ploiești".

Prezentul Protocol de predare-primire, în conformitate cu leg slația în vigoare, a fost încheiat în 2 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat

Am primit

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar,


Iulian BĂDESCU


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Direcția Generală Infrastructură Director General,

Mariana IONIȚĂ

Mirela CEBANU

Iulian LENȚAAlăturat prezentei va transmitem, in copie, adresa Consiliului Județean

Prahova nr. 7054/30.04.2013 in vederea inițierii proiectului de hotarare cu

privire la preluarea dreptului de administrare asupra amplasamentelor

obiectivelor de investiții ce au făcut obiectul contractului nr. 363/18.10.2011 din

cadrul P.N.D.I.

De asemenea va anexam, in copie, următoarele acte:

  • -  adresa 7054/24.04.2013 de la Ministerul Dezvoltării Regionale si

Administrației Publice;

  • -  Proietul de protocol.

Va mulțumim.

Intocinii, Cristina Dragliici Sanda Cercel 06.06.2013


DIRECTOR EXECUTIV i

"‘“F


ANDI


SERVICIUL REPARATII SI INVESTIȚII DRUMURI
CJPH-DARDC


a H.W,M


ROMÂNI

CONSILIUL JUDEȚEAN___________

Ploiești, b-dul Republicii nr. 2 - 4 tel 0244/51,45.4-5; 59.78.8Mfâx@^ 51.41.66

e - maih dimatrimoniu@ciph.ro. web: www.cjph.ro-:

CĂTRE,


PRIMĂRIA .............................................

in atenția d-nei/d-iui primar                                  , i rr„ ,

(^Dezvoltare a Infrastructurii - Contrac. nr. 363/18. .10.2011


efenton Programul Nat]


- retrasmitered amplasamentelor aferente obiectivelor de investiții la care nu au început lucrările de execuție, din județul Prahova

Având în vedere adresa nr. 33043/22.04.2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe care o anexăm, vă aducem la cunoștință următoarelre:

- Potrivit prevederilor ari. 4 alin. 3 din Legea nr. 21/2013 privind aprobarea Ordonanței de t Urgență a Guvernului nr, 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire Ia PNDL “ Obiectivele de investita, respectiv sectoarele de drum la care nu an început lucrările de construcție, preluate în administrare de Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (fostul MDRT) de la beneficiarii finali, se retransmit în administrarea unităților administrativ teritoariale w.

Este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local, cu privire la preluarea dreptului de administrare asupra amplasamentelor obiectivelor de investiții ce au făcut obiectul contractului nr, 363/18.10.2011 din cadrul PNDL în cel mai scurt timp.

- Se va întocmi un protocol conform modelului anexat, pentru predarea — primirea ■. amplasamentului. Relații suplimentare obțineți de la persoana de contact Stănescu Robert-Âdrian, tel: 0244/514545 int. 174.       //

04/06/2013  14:58    0244514166

^"FFR-2014 10:46 FroffliDQLP

3UVERNUL ROMÂNIEI

[*l


CJPH-DARDC-

^..o n-oV3>Cabinet Secretar de Stat

Ij

Consiliul Județean PRAHOVA nului Președinte Mircea COSMA

Referitor la:Programul Național de Dezvoltare a infrastructurii - Contract nr,363/18.10.2011 - retransmiterea amplasamentelor aferente obiectivelor de investiții la care nu au început’ lucrările de execuție, din județul Prahova

în legătură cu Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii în cadrul căruia a fost încheiat contractul nr. 363/18,10.2011 având ca obiect „Proiectarea șl execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumurilor județene $i de interes local în județele Prahova, Giurgiu și Ilfov", vă aducem la cunoștință că potrivit prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea rn 21/2013 privind | aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr" 14/2012 pentru' reglementarea unor măsuri financiare cu privire la PNCM, „Obiectivele de Investiții, respectiv sectoarele de drum la care nu au început lucrările de construcție, preluate în administrare de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de la beneficiarii finali, se retransmit în administrarea unităților administrativ teritoriale".

în aplicarea prevederilor mai sus menționate, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice retransmite către autoritățile administrațiilor publice locale din județul Prahova, amplasamentele ce au fost predate în administrarea MDRAP, (fostul MDRT), prin protocol de preda re-primi re în anul 2012, respectiv, amplasamentele aferente a 47 de obiective de investiții, conform Anexei nr.l.

De asemenea, pentru îndeplinirea prevederilor legale în materie, în baza dispozițiilor art.4 alin.3 din Legea nr. 21/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2012,_este necesară adoptarea unei hotărâri cfe consiliu local, cu _privire la preluarea dreptului de administrare asupra amplasamentelor obiectivelor de investiții ce au făcut obiectul contractului nr. 363/18.10.2011 din cadrul PNDL

Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord. Sector 6, București, românia, C50741 - ro

Tel.:+40 (37) 211 15 03t Fax:+40(37)211 1601


instituțiile noastre, vă rugăm a ne sprijini în acest demers și să trânstefețHf autorităților administrațiilor publice locale o comunicare în sensul emiterii în cel mai scurt timp, a hotărârilor mai sus menționate, urmând ca un exemplar al fiecărei hotărâri conform cu originalul, să fie transmis la Direcția Generală Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionafe și Administrației Publice.

De asemenea, precizăm că retransmiterea amplasamentelor se va realiza tot prin protocol, drept pentru care atașăm la prezenta și proiectul de Protocol de predare-primire amplasamente.

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact: dl. luliar Lența - consilier, tel 0372.114.782, e-mail: iullanJenta@mdrap.ro.

Cu deosebită considerație,


strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5. București, ROMÂNIA, 050741 - RQ Tel.; +4C (37) 211 15 03. Fax: +40 (37) 21T16 01

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Municipiului Ploiești a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din Municipiul Ploiești ce au fost transmise în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora, potrivit Hotărârii nr. 290/26.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.

Data:


și a emis*