Hotărârea nr. 24/2013

Hotãrârea nr. 24 privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 24 privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Razvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

/X

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilului identificat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat existența în evidențele serviciilor de specialitate a unui imobil ce nu figurează în inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești. Acesta a făcut obiectul unor contracte de asociere încheiat cu o societate comerciala.

Urmare Dispoziției nr. 4897/21.11.2012 emisă de Primarul Municipiului Ploiești, Comisia special constituită a procedat la preluarea terenului și spațiului comercial edificat pe acesta.

Potrivit prevederilor din contractele de asociere sus menționate, în cazul în care după expirarea termenului stabilit prin contract nu se convine la prelungirea asocierii, imobilul edificat rămâne în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care îl poate închiria conform reglementărilor legale în vigoare la acea data. Așadar, pentru valorificarea imobilului amintit se impune includerea lui în patrimoniul municipiului Ploiești.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului identificat în anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri

Cristian Lumi

Razvan IoirUrsu Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUodorescu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrațiv-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Urmare Dispoziției nr.4897/21.11.2012 emisa de Primarul Municipiului Ploiești, Comisia special constituita a procedat la preluarea unor terenuri si a unui spațiu comercial edificat in baza contractelor de asociere incheiate cu o societate comerciala după cum urmează:

-Teren in suprafața de cca 12 mp aferent modulului 2 si teren in suprafața de cca 3 mp aferent modulului 6, situate in Ploiești, zona Complexului Comercial Paltinis-str.Gh.Gr.Cantacuzino, preluate in baza Procesului Verbal nr.21310/05.12.2012

-Spațiu comercial (de prestări servicii) modul 2 si spațiu comercial (de prestări servicii) modul 6, situate in Ploiești, zona Complexului Comercial Păltiniș - str.Gh.Gr.Cantacuzino, preluate in baza Procesului Verbal nr.21310/05.12.2012 cu număr de inventar I1S2121 si valoare de inventar 1000.

In conformitate cu prevederile contractelor de asociere incheiate: " in cazul in care după expirarea termenului stabilit prin contract nu se convine la prelungirea asocierii, spațiul comercial ( de prestări servicii ) ramane in proprietatea Consiliului Local al municipiului Ploiești, care il poate inchiria conform reglementarilor legale in vigoare la acea data".

XX -- -XX

Oz x A

Având in vedere intenția autoritarii publice locale de valorificare a spațiului comercial menționat, se impune includerea in patrimoniul municipiului Plodești a imobilului edificat conform contractelor de asociere/colaboraref Acest imobil se identifica potrivit anexei la prezentul proiect de hotarare.

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin Petrache

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice,


Direcția Management

Financiar-Contabfl,Contracte
5z)/3,Situația imobilului ce urmeaza sa fie inclus in « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Direcția de Gestiune Patrimoniu,


Direcția Management

F inanciar-Contafril, Contracte,


Director Executiv, mlădie


Florin Pet;Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

i

2

3

1

Teren

Suprafața =12 mp aferent modulului 2;

Suprafața = 3 mp aferent modulului 2;

situat in Ploiești, zona Complexului Comercial Păltiniș str.Gh.Gr.Cantacuzino

Preluat in baza Procesului Verbal nr.

21310/05.12.2012

2

Spațiu comercial (de prestări servicii)

situat in Ploiești, zona Complexului Comercial Păltiniș str.Gh.Gr.Cantacuzino, modul 2 si modul 6

Nr. inventar 11S2121 Valoare = 1000 lei

Preluat in baza Procesului Verbal nr.

21310/05.12.2012

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Țabirca

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE NR.

Către,

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul Public si Privat

îtx k P i & Urmare Dipozitiei nr. 4897 /21.11.2012,emisa de Primarul Municipiului Ploiești, comisia nî/special constituita a procedat la preluarea terenurilor si a spatiilor comerciale edificate in baza pOJ contractelor de asociere nr. 2393/23.01.1995 si nr. 15717/25.05.1995 încheiate cu SC Catvio Corn A SRL, după cum urmeaza:

0          -Terenul in suprafața de cca 12 mp; Terenul in suprafața de cca 3 mp; Spațiul comercial (de


prestări servicii) modul 2; Spațiul comercial (de prestări servicii) modul 6, situate in Ploiești, Complex Păltiniș, str. Gh. Gr. Cantacuzino, conform Proces verbal nr. 21310/05.12.2012.

Anexa nr.l la prezentul proces verbal conține o copie de pe Contractul de vanzare-cumpărare nr.2494/22.06.2005, încheiat intre Societatea Comerciala Violil SRL si SC Catvio Corn ..J SRL, ce a avut ca obiect vanzarea celor doua module (nr. 2 si nr.6) si o copie de pe Nota Contabila din data de 30.06.2005 de la SC Catvio Corn SRL

Anexa nr. 2 la prezentul proces verbal conține copii de pe Autorizațiile de Construire nr. 1419/26.09.1995 si nr. 752/02.10.1998 si copie de pe planul de situație.

Anexa nr. 3 la prezentul proces verbal cuprinde descrierea componenta spatiilor comerciale modul 2 si modul 6 situate in Ploiești, Complex Păltiniș, str. Gh. Gr. Cantacuzino

Anexa nr. 4 la prezentul proces verbal este adresa nr. 9354/22.05.2012 prin care Andrei Ioan IPURL, in calitate de lichidator judiciar al SC Catvio Com SRL a comunicat faptul ca nu poate da curs solicitării de a sa se prezenta la Municipiul Ploiești pentru a se proceda la întocmirea formalităților pentru incheierea procesului verbal de predare-primire a celor doua module deoarece nu deține documentele solicitate si nu se afla in posesia cheilor de acces.

Potrivit art. 3, primul alineat din contractele de asociere, prevede următoarele: "in cazul in care după expirarea termenului stabilit prin contract nu se convine la prelungirea asocierii, spațiul comercial (de prestări servicii) ramane proprietatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care il poate închiria conform reglementarilor legale in vigoare la acea data.”

Având in vedere cele prezentate, va solicitam sa procedați la includerea acestor imobile in j patrimoniul Municipiului Ploiești.

Anexam alaturat, in copie, procesul verbal nr. 21310/05.12.2012.

Cu considerație,

SEF SERVICIU, Viorie^ Pșurascu

Intocmit/red. 2ex

Mariana Voicu

05.12.2012 L


PROCES VERBAL 021310

ÎNCHEIAT ASTAZI, 05.12.2012   . nr.

“ au El, 2012

Subsemnatele Voicu Mariana, Toma Daniela, Niculina Papuc, Alexe Ni^olfe lotezatu j

Alina-Mioara, in baza Dispoziției Primarului Municipiului Ploiești nr. 4897/21.1

in vederea preluării terenurilor si a spatiilor comerciale (de prestări servicii) situ^^inKiBligWK, Complex Păltiniș, str. Gh. Gr. Cantacuzino, modul 2, in suprafața de 12mp si modul 6, iiTSuprafatade

3mp, care au fost deținute de SC Catvio Corn SRL, in baza contractelor de asociere nr.2393/23.01.1995 si nr.15717/25.05.1995.


Se incheie prezentul proces verbal de preluare in baza Dispoziției nr. 4897/21.11.2012, după cum urmeaza:

Comisia constituia in baza Dispoziției nr. 4897/21.11.2012 preia:

  • 1. Terenul in suprafața de cca 12 mp situat in Ploiești, Complex Păltiniș, str. Gh. Gr. Cantacuzino, fara valoare de inventar.

  • 2. Terenul in suprafața de cca 3 mp situat in Ploiești, Complex Păltiniș, str. Gh. Gr. Cantacuzino, fara valoare de inventar.

  • 3. Spațiul comercial (de prestări servicii) modul 2.

  • 4. Spațiul comercial (de prestări servicii) modul 6.

Menționam faptul ca prin adresa nr. 100/14.05.2012, Andrei Ioan IPURL, in calitate de lichidator judiciar al SC Catvio Com SRL a fost notificat sa se prezinte la Municipiul Ploiești, Direcția de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte , str. Emile Zola nr.8 (Halele Centrale), etaj 1, camera 5, in vederea intocmirii formalităților pentru incheierea procesului verbal de predare-primire a celor doua module.Totodată, i s-a solicitat următoarele documente:documentația tehnica a construcțiilor (autorizații de construire, procese verbale de recepție, planuri de situație, relevee, etc.);valoarea de inventar a mijloacelor fixe (construcțiile realizate si dotările tehnico -edilitare ce vor intra in proprietatea Primăriei municipiului Ploiești), valoarea amortizata si valoarea ramasa de amortizat;data punerii in functiune;caracteristici tehnice (materiale din care au fost realizate, suprafețe, lungimi, etc.);alte documente relevante pe care le deține cu privire la construcții.

Prin adresa nr. 9354/22.05.2012(anexa.4), Andrei Ioan IPURL, in calitate de lichidator judiciar al SC Catvio Com SRL a comunicat faptul ca nu poate da curs solicitării deoarece nu deține documentele solicitate si nu se afla in posesia cheilor de acces.

Comisia a constatat in data de 05.12.2012 faptul ca exista un singur spațiu cu 2 intrări, aferent _ celor doua module, neexistand perete delimitator. In incinta nu s-a putut intra deoarece membrii Jcomisiei nu au intrat in posesia cheilor pentru nici una dintre intrări, ușile fiind inchise.

Anexa nr.l la prezentul proces verbal conține o copie de pe Contractul de vanzare-cumparare nr.2494/22.06.2005, incheiat intre Societatea Comerciala Violil SRL si SC Catvio Com SRL, ce a avut ca obiect vanzarea celor doua module (nr. 2 si nr.6) si o copie de pe Nota Contabila din data de 30.06.2005 de la SC Catvio Com SRL

Anexa nr. 2 la prezentul proces verbal conține copii de pe Autorizațiile de Construire nr. 1419/26.09.1995 si nr. 752/02.10.1998 si copie de pe planul de situație.

Anexa nr. 3 la prezentul proces verbal cuprinde descrierea componenta spatiilor comerciale modul 2 si modul 6 situate in Ploiești, Complex Păltiniș, str. Gh. Gr. Cantacuzino

Prezentul proces verbal a fost incheiat in 5 exemplare originale, astazi 05.12.2012, cate unul pentru fiecare membru al comisiei.

Am preluat,

Membrii comisiei

D-na Voicu Mariana n

D-na Toma Daniela^Ș/^4--

D-na Niculina Papuc fL —■

D-na Alexe NicoletavK^_

D-na Botezatu Alina - Mioara^

// £    ■ -N.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEțTI            z «

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

\\Z       -......z .< O'v/

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAJLQJLȚ

Comisia a hiat in discuții proiectul de hotarare privind (Lțd.

■jJȘLU ,


și a constatat:

/W. -FĂVOMidL ,Data: